Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Nedir? Resmi Belgede Sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde tanımlanır. Kanuna göre, bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi bu suçu işlemiş olur. Hangi Belgeler Resmi Evrak Niteliğindedir? Hangi belgelerin resmi belge sayılacağı ayrımına girmeden önce sahtecilik…

Şartlı Tahliye Nedir? Hapis cezasının başlıca amaçlarından biri de hükümlüyü rehabilite etmek ve topluma kazandırmaktır. Bu sebeple kanun denetim yöntemlerini sadece infaz kurumunda geçirilmesi ile sınırlı tutmamış, ıslah olduğunu gösteren hükümlüler için daha ılımlı denetim türleri de düzenlemiştir. Hapis cezasının bir kısmını infaz kurumunda “iyi halli” olarak geçiren hükümlü, gerekli diğer koşulları da sağladığı takdirde,…

Hakaret Suçu Nedir? Hakaret suçu, günümüzde sıkça gündeme gelen suçlardan biridir. TCK m.125’de bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına yönelik saldırıda bulunmak veya bunları rencide edecek şekilde davranmak olarak tanımlanmıştır. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 8. bölümünde “Şerefe Karşı Suçlar” bölümünde yer alır. Bu demek olur ki bu suçun tanımlanmasının amacı kişinin şerefini korumaktır. Bu…

Adli Para Cezası Nedir? Mahkeme tarafından hükümlüye verilen cezalar kişinin yaşama hakkına veya malvarlığına yönelik olabilir. Hükümlünün yaşama hakkına yönelik yaptırım hapis cezası iken malvarlığına yönelik yaptırım ise para cezasıdır. Para cezası,işlenmiş bir suçtan dolayı kanunun çizdiği çerçeve içerisinde belirlenen bir miktar paranın devlet hazinesine ödenmesidir. Para cezası; adli para cezası ve idare para cezası…

Adam Kaçırma Nedir? “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçu Türk Ceza Kanunun 109. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç tipi için yaygın olarak  “Adam Kaçırma” kavramının kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden alıkoyan kişi bu suçun faili olacaktır. Adam Kaçırmanın Cezası Nedir? Kanunda 109. maddenin ilk fıkrasında “ Kişiyi…

Suç ile korunan hukuki değer, belirli bir fiilin ceza kanunu kapsamında suç olarak tanımlanarak korunmak istenen hukuki hak veya menfaattir. Bu kapsamda genelde toplum sağlığı özelde ise fertlerin sağlığı bu suç ile korunan hukuki yarardır. Bu durum kişiyi ceza tehdidiyle korkutarak topluma yeniden kazandırma olarak ifade edilebilir ve bunun Anayasanın 2.maddesine aykırı olmadığı hususu Anayasa…

Ceza davası olarak da bilinen ceza yargısı iki temel süreçten oluşmaktadır. Bu sürecin ilki soruşturma ikincisi ise dava süreci olan kovuşturmadır. Soruşturma sürecinde mağdur veya şikayetçi tarafından adli makamlara şikayet edilen kişi şüphelidir. Mağdur veya şikayetçi soruşturmanın başlaması için şikayetini cumhuriyet savcısına yapabileceği gibi kolluk kuvvetlerine (polise) de yapabilir. Bu süreçte şikayet edilen şüphelinin soruşturma…

Trafik kazaları her yıl binlerce can almakta olup kimi kesimler tarafından savaşlardan daha yıkıcı olduğu yönünde ifade edilerek tarif edilmiştir. Trafik kazalarının yıkımının bu denli büyük olmasının nedeni ise trafik kazaları ile birlikte hem ölüm, yaralanma ve yaralanma ile birlikte sakat kalma sonucunun doğması hem de maddi açıdan ekonomik değeri yüksek olan ulaşım araçlarının hasar…

Kanun koyucu, trafik kazalarındaki muazzam derecedeki can ve mal kaybının önüne geçebilmek adına ve oluşacak herhangi trafik kaynaklı hukuki ihtilafı çözüme kavuşturabilmek adına trafik hukuku mevzuatını oluşturmuştur. Trafik hukuku mevzuatı Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ceza Kanununun belirli hükümleri ve diğer kanunların ilgili hükümlerinden oluşmaktadır. Trafik hukuku mevzuatının insan hayatı adına en önemli hükümleri trafiğin güvenliğinin…

Haberleşme, insanların birbirleriyle çeşitli araçlarla iletişime geçme halidir. T.C. Anayasası’nın 22.maddesinde de herkesin haberleşme hürriyetinin var olduğunu belirtmektedir. Ayrıca kişiler arasındaki haberleşme geçmişten günümüze değişmiştir. Ancak iletişimin kanallarının çeşidinin artması da haberleşmenin gizliliğinin ihlalini daha da önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda herkesin haberleşme hakkı olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Özel Hayatın Gizliliğine Karşı Suçlar…

Page 1 of 51 2 3 5

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: