Tasarrufun İptali Davası Nedir? Tasarrufun iptali davası İcra ve İflas Kanunun 277. maddesinde ele alınmıştır. Madde hükmüne bakıldığında, ilgili mevzuatın 278, 279, ve 280. maddelerinde düzenlenen hallerin iptali için “tasarrufun iptali davası” açılması gerektiği anlaşılmaktadır. Alacaklılar, borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı tasarruf işlemlerinin iptali için bu davayı açma hakkına sahiptir. Alacaklının açtığı tasarrufun iptali davası sonucunda,…

Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir? Vadesi geldiği halde borcunu ödeyemeyen borçlu veya vade geldiği tarihte ödeyememe  tehlikesi bulunan borçlu konkordato talebinde bulunabilir. Bu sayede iflasa tabi olanların ticari hayat içerisindeki devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Yeni yasayla birlikte getirilen en önemli değişiklik tacir olmayanların da konkordato ilan edebilmesidir. Aynı şekilde iflas talebinde bulunma hakkı olan her alacaklı, ödenmeyen…

İşveren tarafından maaş haczi müzekkeresine cevap nasıl verilir? Gündelik hukuki sorunlardan en çok karşılaşılan ihtilaf türlerinde birisi de alacak verecek meselesidir. Yani borçlu kimsenin alacaklıya borcunu vade gününde ifa etmemesidir. Böyle bir durumda İcra İflas Kanunu alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek adına devletin gücünden faydalanabileceğini söylemektedir. Devletin bu gücüne cebri icra denilmekte olup, alacaklılar alacağını…

Çek, özelikle ticaret hayatında sıklıkla kullanılan ve para yerine geçen kıymetli evraklardan bir tanesidir. Ancak kimi zaman herhangi bir nedenle çek ya da senet kaybolabilmekte ya da söz konusu çek ya da senet yanlışlıkla tahrip edilerek kullanılamaz hale gelebilmektedir. Bu gibi durumlarda çekten kaynaklanan haklarınızı korumak, bankalara karşı çek yaprağına ilişkin maddi sorumluluk bedelini ödememek…

Kefillik müessesi, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen güvence sağlamaya yönelik bir sözleşme türüdür. Kefalet sözleşmesinin çeşitli türleri mevcuttur. Ancak hayatın içerisinde en çok kullanılan ve adını duyduğumuz adi kefalet ve müteselsil kefalettir. Böylelikle kefalet çeşitleri şunlardır; Adi (Olağan) Kefalet; borçlunun borcu ödememesi halinde alacaklının kefile başvurabildiği kefalet sözleşmesidir. Müteselsil…

İcra İflas Kanunu içerisinde geçen dava türlerinden en çok başvurulan dava türlerinden bir tanesi de itirazın iptali davasıdır. İtirazın iptali davası açılabilmesi için öncelikle ortada başlatılmış bir icra takibi bulunması gerekmektedir. Başlatılan bu icra takibiyle ilgili alacaklı tarafa herhangi bir borcu olmaması, başlatılan icra dairesinin yetkisiz olması ya da İcra İflas Kanunu’nda belirtilen diğer nedenlerden…

Karşılıksız Çek Nasıl Tahsil Edilir? Çek, özellikle ticaret hayatında nakit para yerine tercih edilen ödeme araçlarındandır. Ancak bazen de elinizde çek bulunmasına rağmen bankaya gittiğinizde size çekin üzerinde belirtilen tutarın ilgili kişinin hesabında olmadığını ve bu nedenle de size ödeme yapılamayacağını belirtebilirler. Böylece ilgili banka çekin üzerine karşılıksızdır ibaresini de ekleyerek size ödeme yapmadan çeki…

İcra İflas Kanunu’nun 72.maddesinde geçen menfi tespit davası, icra takibi başlamadan önce veya başladıktan sonra, borçlunun, borcu olmadığını iddia etmesi üzerine, henüz icra dosyasındaki üzerine yüklenen borcu ödemeden borcu olmadığı iddiasının tespiti için açılan dava türüdür. Borçlu olmadığı halde icra takibi veya icra tehlikesi varsa bu dava açılabilir. Menfi Tespit (Borçlu Olmadığının Tespiti) Davası Nedir?…

Ödeme emrine – İcra takibine itiraz. İcra takibi, borçlunun borcunu devlet zoruyla ve devlet kanalıyla ödetilmesi için gerektirilen işlemlerin yapılmasıdır. Alacağını alamayan alacaklı, haciz yolları ile borçludan alacağını tahsil etme yoluna gitmektedir. Kimi zaman ise söz konusu alacak bir mahkeme kararı ile ortaya çıkmış olup ilamlı  ya da çek ve senete dayalı olmasında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu…

ULUSLARARASI ALACAK TAHSİLİ 20.yüzyılla birlikte ortaya çıkan küreselleşme kavramı ile uluslararası şirketler önemli hale gelmeye başlamıştır. Uluslararası şirketlerin ekonomide daha fazla yer almaya başlaması ile de  özellikle uluslararası alacak tahsili konusu önem kazanmaktadır. Uluslararası alacak, borçlunun ve alacaklının farklı ülkelerde olması ile oluşan bir alacak türüdür. Uluslararası alacak tahsili, uluslararası ticaret ile uğraşanların gönderdiği malın…

Page 1 of 21 2

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: