Cinsel Taciz Suçu ve Cezası Nedir?

Cinsel Taciz Nedir?

Bu suç tipi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında ve 105. maddede düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçunu; cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarından ayıran nokta, vücuda temasın olmamasıdır. Fiili sarkıntılığın bulunduğu hallerde oluşacak suç tipi, şartları göz önüne alındığında, cinsel saldırı veya cinsel istismar olacaktır.

Örneğin, yolda yürüyen birinin takip edilerek ona laf atılması veya cinsel amaçlı el kol hareketi yapılması cinsel taciz suçunun oluşabileceği hallerdendir.  Burada dikkat edilmesi gereken tacizin, cinsel amaç içeriyor olması ve fiziki bir temasın bulunmamasıdır.

Anlatılanların yanı sıra, mesleki hayatta sıkça karşılaşılan “psikolojik taciz” barındıran fiiller ise bu suç tipi kapsamına dahil edilmemiştir. Mobbing olarak da bilinen bu fiiller, Türk Ceza Kanununda düzenleme altına alınmamıştır.

Burada taciz fiilinin hangi saik ile gerçekleştiği önem arz etmektedir. Fail, tacizi cinsel bir amaç gütmeden, hakaret kastıyla gerçekleştirir ise 105. maddedeki suç tipi oluşmayacaktır.

Suçun telefonla, sosyal medya üzerinden, yazıyla veya üçüncü bir kişi aracılığı ile gerçekleşmesi mümkündür. Burada önemli olan mağdura yönelik tacizin, mağdurun hakimiyetine ulaşabilecek nitelikte olmasıdır.

Cinsel Tacizin Temel Halinin Cezası Nedir?

Kanunun 105. maddesinin ilk fıkrasında; bir kişiyi cinsel amaçla taciz eden kimse hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmedileceği belirtilmiştir. Görüldüğü üzere suçun temel hali için hapis cezası veya adli para cezası seçimlik olarak düzenlenmiştir. Hapis cezasının alt ve üst sınırı, adli para cezası hakkında da uyarlanarak uygulanacaktır.

Birinci fıkranın devamında, suçun çocuğa karşı işlenmesi halinde uygulanacak yaptırımın altı aydan üç yıla kadar hapis cezası olduğu belirtilmiştir.

Cinsel Tacizde Şikayet

Kanun maddesinde failin, suçun temel halinden cezalandırılabilmesi için mağdurun şikayeti aranmıştır. Ancak ikinci fıkrada sıralanan daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerin bulunması halinde, soruşturma ve kovuşturma yapılması şikayet şartına tabi değildir. Son olarak Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca bu suç tipi hakkında uzlaşma hükümleri uygulanmayacaktır.

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri

İlgili 105. maddenin ikinci fıkrasında suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri sıralanmıştır. Buna göre; cinsel tacizin,

 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
 • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • Teşhir suretiyle,

işlenmesi halinde temel hal için verilecek ceza yarı oranında artırılarak uygulanacaktır. Gerçekleşen fiil nedeniyle mağdur, işi bırakmak, ailesinden veya okuldan ayrılmak zorunda kalmışsa verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Sayılan durumların ağırlaştırıcı neden olarak belirlenmesindeki amaç failin, mağdur ile iletişim kurmasının daha kolay ve tacizin tekrarlanma ihtimalinin daha yüksek olmasıdır. Ayrıca bahsi geçen kişiler tarafından suçun işlenmesi halinde toplumda duyulan öfke büyük oranda artacaktır.

Suçun aynı ailede yer alan kişiler arasında gerçekleşmesi durumundan anlaşılması gereken, aynı aileye mensup olmak değildir. Aynı evi paylaşan arkadaşlar arasında cinsel taciz suçunun gerçekleşmesi halinde de nitelikli halin vuku bulduğu kabul olunacaktır.

 1. maddenin ilk fıkrasında belirtilen, fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde de daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hal oluşmaktadır.

Telefonla veya Sosyal Medya Aracılığıyla Cinsel Taciz

18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı kanun ile yapılan değişiklikte, posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçun gerçekleşmesi cezayı ağırlaştıran bir sebep olan düzenlenmiştir. Buna göre fail; telefondan ses, görüntü, video veya yazı aracılığı ile mağduru cinsel içerikli taciz ettiği takdirde verilecek ceza artırılacaktır. Buradaki neden, kişilerin rızası olmamasına rağmen failin karşısındakinin hakimiyet alanına kolaylıkla ulaşabiliyor olmasıdır.

Aynı şekilde günümüzde hemen hemen herkes sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmakta ve buna bağlı olarak özel hayatı ile ilgili bilgiler paylaşmaktadır. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan etkileşimlerin getirisi olarak, ne yazık ki cinsel taciz olayları sık sık gündeme gelmektedir. Kanun koyucu bu durumun da önüne geçebilmek adına, internet üzerinden gerçekleştiren taciz fiillerini ağırlaştırıcı neden olarak belirlemiştir.  

Cinsel Taciz Suçunda Koruma Talebi Nasıl Alınır?

Cinsel taciz, bir kere gerçekleşen bir fiil ile ortaya çıkabileceği gibi birbirini tekrar eden cinsel amaçlı hareketler olarak da meydana gelebilir. Mağdur açısından katlanılamaz hale gelen bu durum için mağdura, şikayet ile birlikte ya da şikayette bulunmadan da önleyici tedbir alma hakkı tanınmıştır. 6284 sayılı kanunda failin; korunan kişiye, okuluna, evine, işyerine ulaşımının yasaklanacağı ve telefon, internet gibi araçlarla rahatsız etmesinin önüne geçileceği belirtilmiştir.

Önleyici tedbir talebinde mağdur dışında kolluk kuvvetleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı da bulunabilir. Tedbir verilmesi hakkında görevli olan mahkeme, Aile Mahkemesidir. Bu nedenle önleyici tedbir talepleri, Aile Mahkemesi Hakimliği’ne yapılmalıdır. Mağdur, şikayet ile birlikte tedbir talebinde bulunacak ise, talebini de savcılığa yöneltebilir. Tedbir kararı en fazla altı ay için verilebilmektedir. Altı aylık sürenin bitimine doğru telebin tekrarı talep edilmez ise tedbir kararı kalkacaktır.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

Cinsel taciz suçunda failin suçu, farklı fiillerle gerçekleştirmesi mümkündür. Sözlü olarak, kısa mesaj yoluyla, telefon görüşmesi veya görüntülü olarak suçun işlenmesi mümkündür. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında kamera kayıtları, ses kayıtları, görüntü veya mektupların ortaya çıkarılması ile suçun ispatlanması edilmesi mümkündür. Ayrıca olayı görenlerin tanık olarak dinlenmesi de suçun ispatı açısından önemlidir.

Cinsel Taciz Suçunun Yaptırımının Paraya Çevrilmesi

Cinsel taciz suçunun temel hali açısından hapis cezası ve adli para cezası seçimlik olarak düzenlenmiştir. Adli para cezasının hesaplanması açısından, hapis cezasın için öngörülen alt ve üst sınırlar dikkate alınacaktır. Ayrıca hapis cezasına hükmedilmesi halinde daha sonra bu cezanın para cezasına dönüştürülmesi mümkün değildir.

<h4<Cinsel Taciz Suçunda Zamanaşımı Süresi </h4<

Soruşturma ve kovuşturması şikayete tabi olan suçta mağdur, fiilin gerçekleştiği tarihten veya failin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde şikayette bulunmalıdır. Şİkayet hakkı kişinin şahsına bağlı bir hak olduğu için mağdur tarafından veya vekili tarafından bizzat şikayette bulunulmalıdır. Mağdurun çocuk olması durumunda kanuni temsilcisinin şikayette bulunması mümkün olacaktır. Ayrıca bu suç bakımından, Türk Ceza Kanunun genel dava zamanaşımı hükmünde sekiz yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür.

Cinsel Taciz Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Cinsel taciz suçunun faili, Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından yargılanacaktır. Yapılan şikayet veya re’sen başlatılan soruşturma kapsamında yetkili mahkeme, savcılık makamı tarafından belirlenecektir.

Mıhcı Hukuk İletişim

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  Write a comment:

  *

  Your email address will not be published.

  © 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

  Gizlilik Politikası

  logo-footer

  SOSYAL MEDYADA BİZ: