Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma SuçuSuç ile korunan hukuki değer, belirli bir fiilin ceza kanunu kapsamında suç olarak tanımlanarak korunmak istenen hukuki hak veya menfaattir. Bu kapsamda genelde toplum sağlığı özelde ise fertlerin sağlığı bu suç ile korunan hukuki yarardır. Bu durum kişiyi ceza tehdidiyle korkutarak topluma yeniden kazandırma olarak ifade edilebilir ve bunun Anayasanın 2.maddesine aykırı olmadığı hususu Anayasa Mahkemesi’nce de kabul edilmiştir.

Bu suçun faili kullanmak maksadıyla uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kimse olarak tanımlanabilir. Suçun faili gerçek kişi olmak şartıyla herkes olabilir. Yani suçun faili olabilmek için özel niteliklere haiz olmaya gerek yoktur. 2014 yılında yapılan 6545 sayılı kanun değişikliği ile uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kullanan kimse de fail olarak değerlendirilir. Suçun konusu, kullanmak için satın alınan, bulundurulan veya kullanılan uyuşturucu veya uyarıcı maddedir.  Türk Ceza Kanunu kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde tanımı yapılmış değildir. Kanunda uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin neler olduğu tek tek sayılmamış genel bir tabir ile yetinilmiştir. Failin uyuşturucu kullandığını ifade etmesi tek başına yeterli değildir. Bununla beraber uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmiş ve söz konusu maddenin uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğunun tespiti de zaruridir. Yargıtay sanığın uyuşturucu madde kullandığını itiraf etmiş olmasına karşın uyuşturucu maddenin ele geçirilememiş yahut ele geçirilmesine karşın maddenin türü belirlenemiyorsa şahsa ceza verilemeyeceği görüşündedir.

Yasada sayılan satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak eylemlerinden birinin gerçekleştirilmesiyle suç meydana gelmiş olur. Bu eylemlerden birinin gerçekleştirilmesi yeterlidir. Bu kapsamda uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanmak için satın alınması maddenin bir karşılık verilmesiyle fiili hakimiyetin ele geçirilmesi anlamına gelir. Bu fiil kapsamında uyuşturucu maddenin temini için belirli bir paranın veya ekonomik değere haiz bir malın karşı tarafa verilmesi zorunludur. Şöyle ki, örneğin uyuşturucu maddenin temini için bir kadının cinsel ilişkiye girmesi satın alma fiiline değil uyuşturucu madde bulundurmak veya kabul etmek eylemi kapsamına girer. Paranın Türk lirası veya döviz olması önem arz etmez.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kabul edilmesi ile ifade edilmek istenen, bir kimsenin kullanmak için bir başkasına ait olan uyuşturucu veya uyarıcının zilyetliğini, tasarrufta bulunmak imkânını elde edebilecek şekilde ve herhangi bir karşılık vermeksizin kendi üzerine alması anlamına gelir. Fiili hakimiyet geçirilmemişse suç bu eylem yönünden oluşmaz. Eğer fiili hakimiyet geçirilmemişse bu durumda uyuşturucu madde bulundurmak suçuna teşebbüs suçunun gerçekleştiğini kabul etmek gerekir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kabul eden kimse, bunu kullanmak amacı dışında kullanırsa yani başkasına satarak bundan bir gelir sağlamak veya uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kendisine sunan kimseyi soruşturma veya kovuşturma takibinden kurtarmak gibi bir amaç ile yapmış olması durumunda yine TCK m.191 yazılı bu suç değil, fakat yerine göre, uyuşturucu ticareti yapmak (TCK m.188) veya suç delilerini yok etmek (TCK m. 281) suçu meydana gelebilir.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ile kast edilen; bir kimsenin kullanmak için kendisine veya bir başkasına ait uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi tasarruf imkanı bulunacak şekilde, fiili zilyetliği altında bulundurmasıdır. Failin, zilyetliği altında bulundurulan uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bizzat kendisine ait olması ile bir başkasına ait olması arasında, (kullanmak amacıyla elde bulundurulması şartıyla) esas itibariyle bir fark yoktur. Bir başka anlatım ile fail, kullanmak amacıyla, bir başkasına ait olan uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kendi egemenliği altında tutuyor ise suçun gerçekleştiğinin kabulü gerekir. Failin, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi bizzat çok yakınında, elinin hemen altında tutmasına gerek yoktur. Önemli olan, bu uyuşturucu veya uyarıcı maddeye ulaşmasındaki kolaylık ve imkânın ortadan kalkmamış bulunmasıdır.

Bunun yanı sıra, failin söz konusu maddeyi sakladığı yerden alması imkanın ortadan kalkması veya buranın fiili veya doğal olaylar nedeniyle failin artık giremeyeceği ve ulaşamayacağı bir konuma gelmesi durumlarında, artık, söz konusu maddenin failin zilyetliğinden çıkmış olduğunun kabulü gerekir. Yani uyuşturucu veya uyarıcı madde nasıl ele geçirilmiş olursa olsun, kullanmak için bulunduruluyor olması durumunda, TCK m.191’de yazılı suçun hareket kısmı gerçekleştirilmiş demektir. Bu nedenle, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi bir başkasından satın aldığı için elinde bulunduran ile; maddeyi hırsızlık sonucu ele geçiren arasında bir fark bulunmamaktadır.

Uyuşturucu maddeyi bir başkasından çalan, bunu bir başkasından zorla alan veya bir dolandırıcılık suçu nedeniyle maddeyi ele geçiren kimse bakımından da, suçun bulundurmak kısmı gerçekleşmiş sayılacaktır. Ayrıca, anahtarı yanında veya sakladığı bir yerde olmak kaydıyla, uyuşturucunun bir emanet kutusunda bulundurulması durumlarında da bulundurma hareketinin gerçekleştiğinin kabulü gerekir. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçunun diğer suçlardan ayrılmasını kolaylaştıracak en önemli kıstas, kuşkusuz, burada söz konusu maddenin kullanmak amacıyla bulundurulmasıdır. Kullanmak ise söz konusu uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bizzat sanığın kendi ihtiyacı, kendi tasarrufu, tüketimi için bulundurulması olarak anlaşılmalıdır. Örneğin, bir kimsenin yanında bulundurduğu 0,5 gr esrarı kendisinden sigara isteyen bir kimse ile paylaşmak istemesini, söz konusu esrarı birlikte içmeyi teklif etmesini Yargıtay, kullanmak için uyuşturucu madde satmak değil ve fakat bulundurmak suçu olarak kabul etmektedir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak 6545 sayılı Kanun ile ceza kanununa dahil edilmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak olarak bahsedilen bu maddenin vücut içine alınmasıdır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin vücuda enjekte edilmesi, koklanması vs. bu kapsamdadır. Bu maddelerin ne maksatla kullanıldığı suçun oluşumu açısından önem arz etmez. Bu açıdan uyuşturucu veya uyarıcı madde keyif almak amacıyla kullanılmış olabileceği gibi acıyı dindirmek amacıyla da kullanılmış olabilir. Failin uyuşturucu veya uyarıcıyı bir kez kullanması ile birçok kez kullanması arasında fark yoktur. Tüm bu kullanma eylemlerinin bir tek hukuki fiil olarak değerlendirilmesi ve failin bir tek suçu için cezalandırılması söz konusu olmalıdır.

Bu suç ancak kasten işlenebilecek bir suçtur. Suçun işlenmesinde saikin (niyetin) bir önemi bulunmamaktadır. Failin uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satın alması, kabul etmesi, bulundurmasından sonraki bir aşamada, söz konusu bu uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satmaya, başkasına devretmeye ve bundan kazanç elde etmeye yönelik bir hareketinin bulunmaması gerekir. Bu bağlamda failin satın aldığı, kabul ettiği veya bulundurduğu uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi, ticari amaç ile elde ettiğine dair somut hareketleri ortaya konulmadan, failin ticari amaçla uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satın aldığı, kabul ettiği veya bulundurduğundan söz edilemez. Eğer failin bu yönde eylemleri tespit edilememiş ise, failin bu husustaki beyanına itibar edilmelidir. Nitekim Yargıtay kararları da bu yöndedir.

Failin daha önceden uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığının olup olmaması incelenmelidir. Bu durum failden alınacak doku örnekleriyle tıbben de test edilebilir. Failin ekonomik durumu da suça konu uyuşturucunun kullanma ya da ticari maksatla temin edilip edilmediğine ilişkin bilgi verebilmektedir. Şöyle ki failin ekonomik durumunda gözle görülür bir iyileşmenin olması uyuşturucu maddenin ticari amaçla satın alındığı düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Uyuşturucu maddenin miktarı da uyuşturucu maddenin temininin ticari amaçla olup olmadığı hususunda bilgi verebilir. Şöyle ki, şahsın yüksek meblağda uyuşturucu maddeyle yakalanması veya uyuşturucunun küçük paketlere bölünmüş olması faaliyetin ticari amaçlı olduğuna delil sayılır. Uyuşturucu maddenin depo vs. gibi bir yerde düzgün şekilde paketlenmiş halde bulunması uyuşturucunun satmak amacıyla temin edildiğine kanıt olarak değerlendirilir.

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçu Cezası TCK 191

TCK 191/1 de uyuşturucu madde kabul eden, kullanan veya bulunduran kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bu ceza 18.6 2014 tarihinden önce 1 yıldan 2 yıla kadardı. Dolayısı ile suçun 18.6 2014 tarihinden önce işlenmiş olması durumunda lehe olan hüküm uygulanıp 1 yıldan 2 yıla kadar ceza verilmelidir.

TCK 191/10’a göre ilk fıkrada belirtilen hastane, kışla gibi askeri, sosyal vb. maksatlar için kullanılan bina tesislerin sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde fiilin işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı ölçüsünde artırılır.

TCK 192/2’ye göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin eden kişi, resmi makamlar tarafından yakalanmadan önce uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi temin ettiği kişi veya kişilerin yakalanmasına yardımcı olursa hakkında cezaya hükmolunmaz. Bu kapsamda etkin pişmanlığın soruşturma başlamadan gösterilmesi zorunludur. Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre ise, fail hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma açılmadan önce kendisi tedavi olmak istediğini ifade ederek başvurursa cezaya hükmolunmaz.

Soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısına kamu davasının ertelenmesi ve denetimli serbestlik tedbirine karar vermesi bakımından geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır. Cumhuriyet savcısı suçun işlendiği kanaatine varırsa CMK 171’e göre beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verebilir. CMK 171’de ifade edilen şartların gerçekleşmesine bakılmaksızın Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilecektir.

Uyuşturucu Kullanma, Bulundurma ve Kabul Etme Suçundan Denetimli Serbestlik Tedbirinin Tatbiki

TCK 191/3’e göre, hakkında beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilen kişi açısından bu erteleme süresi dahilinde en az bir yıl müddetle denetimli serbestlik tedbiri uygulanacaktır.  Denetimli serbestlik süresi Cumhuriyet savcısının kararı ile en fazla bir yıl süreyle uzatılabilir. O halde, beş yıllık kamu davasının açılmasının ertelenmesi müddeti içinde denetimli serbestlik süresi en fazla iki yıl olabilecektir.

Suçtan zarar gören Cumhuriyet savcısının kararına on beş gün içinde bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz etme imkanına sahiptir.

Kişi beş yıllık erteleme süresi içinde kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi durumunda hakkında kamu davası açılır. Bu kapsamda hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilen şüpheli kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrarlı davranması, tekrar kullanmak maksadıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde hakkında kamu davası açılacaktır.

TCK 191/6’ya göre, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmesine karşın yükümlülüklerini yerine getirmeyerek kamu davasının açılmasına sebep olmuş ise, şüpheli hakkında bir daha bu suça ilişkin kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

TCK 191/7’ye göre, şüpheli erteleme süresi içinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranırsa hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Eğer suç 191’inci madde kapsamına giriyorsa her ne kadar bu suç için Türk Ceza Kanunu’nda iki yıldan beş yıla hapis cezası öngörülmüş olsa da Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına göre, CMK 231’deki şartlar aranmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

CMK 231/11 hükmü gereğince denetim süresi müddeti dahilinde, kasten yeni bir suç işlenir veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılırsa mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmeyen sanığın durumunu değerlendirerek cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmesine ya da koşulların varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir hüküm tesis edebilir.

Devam etmekte olan kovuşturmalar açısından ise, TCK m.191 hükmünde tanımlanan suç nedeniyle yürütülen kovuşturmalarda, hakkında halen denetimli serbestlik veya tedavi kararı uygulananlar bakımından bu tedbirlerin uygulanmasına devam olunacaktır. Bunun yanı sıra, hakkında daha önce denetimli serbestlik veya tedavi tedbiri uygulanmayan kişilerle ilgili olarak 191’inci madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilecek hakkında daha önce denetimli serbestlik veya tedavi kararı verilmiş olup da bu yükümlülükleri ihlal eden kişilerin ise yargılanmasına devam edilecektir.

Bu suç kapsamında hakkında soruşturma veya kamu davası açılan kişilerin ceza hukuku alanında uzman bir avukat ile çalışması haklarının en iyi şekilde savunulması yönünden önem taşımaktadır.

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  1. 18 Mayıs 2017

   merhaba avukat bey uyuşturucu kullanma suçundan ifade verdim. denetimli serbestlik istiyorum yeni evlendim hapse girmek istemiyorum. nasıl bir savunma yaparım.

   • 20 Mayıs 2017

    merhaba, bu durum ilk kez ise kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı çıkacaktır. Bu süreçte denetimli serbestliğe tabi olacaksınız. Denetimli serbestliğin ihlali niteliğinde bir durum varsa bizle iletişime geçin.

  2. 21 Mayıs 2017

   İyi günler avukat bey biz üç arkadaş giderken narkotik yakaladı üzerimizde ikişer extacy yakaladı hiç bi sabıka mız yok bişey çıkarmı. Birde olayın üstünden on gün sora gene narkotik geldi başka bi arkadaşın üstünde bi hap buldu arkadaş kendisinin oldugunu bizim haberimiz olmadığını söyledi bunun sonuçları ne olur yardım cık olurmusunuz

   • 21 Mayıs 2017

    merhaba, uyuşturucu madde kullanmadan dolayı ceza almanız olasıdır ancak anladığıma göre ilk kez böyle bir durum söz konusu. Bu durumda denetimli serbestliğe tabi tutulursunuz. Yine de net bilgiyi tam anlamıyla dinledikten sonra vermek doğru olacaktır.

  3. 27 Mayıs 2017

   Mrb hocam denetimim var made Kullanıp ve bulundurmaktan ama kac gun once biraz yakalattim ne olacak Hapse girermiym

   • 28 Mayıs 2017

    Anlattıklarınıza göre bu durum denetimin ihlali sayılır ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı kaldırılır ve dava açılır.

  4. 2 Haziran 2017

   Meraba avukat bey ben extasy hapla yakalandım denetimli serbestlik verdiler verilen denetimli serbestlik kağıdı elime ulaşmadı gidemeyince tekrar mahkemeye sevk edildim yeniden denetimli serbestlik verdiler ve ben yine gidemedim tekrar mahkemeye çıkınca hakim bana denetim gelirse git dedi yaklaşık 4 ay oldu hiç bi gelişme yok bişey yapmalımıyım yoksa birdaha aynı suçu işlememem durumunda bişey olmazmı teşekkür ederim .

   • 2 Haziran 2017

    Denetime gitmeniz gerekir takip edin.

  5. 12 Haziran 2017

   Merhaba Mustafa bey benim 5 yıl olan denetimi ihlal ettim malesef geçen ay beni çeviren memurlara üstümdeki uyuşturucu onlar sormadan ve aramadan çıkarıp verdim karakolda ifademi aldılar içmediğimi söyledim denetimim olduğunu söyledim şuan durum denetim bozulmuş oldu kağıdını takip et dediler şimdi nasıl bi süreç başlar benim için kamu açılirsa son bi şansim daha mı olucak yoksa cezaevine gönderecekler 5 yil denetimde tedavi vermediler 10 ay hapis cezasi yaziyodu kagitda çok zor durumdayım vericeginiz cevap için teşekkürler

   • 12 Haziran 2017

    Bu konuda yargılamanız yapılacak bir ceza avukatı ile çalışın. Bize ulaşmak için mail atabilirsiniz.

  6. 26 Ekim 2017

   Slm, yegenimi polisler doverek eroin satiyo diye kagit imzalatip iceri attilar 6ay hapis yatan yegenim durusmaya disardan gelmesine mahkemeyi ileri bi tarihe ertelediler. Disardan gelen yegenim 2 durusmada ertelendi. Gecenki mahkemede iceri almis hakim. Yegenimmin haftaya mahkemesi var ceza yermi acaba. Bi de polislerin satiyo dedigi gun yegenim orman isletmede calisiyor gozukuyo ama avukatin dedigi hakim sucluyuda sucsuzu da ceza veriyormus bu yuzde bi kere sorusturma acilmis. Hakim kotuymus ceza alirmi ilginiz icin tesekkurler…

   • 12 Kasım 2018

    Merhaba, öncelikle yeğeniniz 5237 sayılı TCK 188. maddeye istinaden yargılanmakta olup bu suçun kanuni olarak alt sınırı 20 yıl olduğundan, yeğeninizin iyi bir ceza avukatı aracılığıyla, iddianamedeki asılsız iddialara karşılık vermesi gerekir. Uyuşturucu sattığı iddiasının aksi ispatlanmadığı sürece alt sınırı 20 yıl olacak şekilde hüküm giymesi muhtemeldir. Daha ayrıntılı danışmanlık ve hukuki yardım için iletişim kanallarımız aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

  7. 6 Kasım 2017

   Bende kullandım ve yakalanmadım emniyete ve savcıya itirafta bulumdum ve satanların isimlerini verdim işbirliğini kabul ettim birkere kullandık on dan sonra kullanmadık zaten test için örnek aldılar somuç nolur

   • 7 Aralık 2018

    Merhaba, uyuşturucu madde kullanma suçunda etkin pişmanlıktan faydalanılabilir. Henüz bir soruşturma başlamadan uyuşturucuyu temin ettiğiniz kişi ya da kişileri resmi kurumlara bildirdiyseniz ceza almazsınız. Daha fazla yardımcı olabilmemiz için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

  8. 17 Kasım 2017

   Merhabalar avukat bey bir hafta önce abim arkadaşıyla birlikte 4.5 kg civarı yaş halde ot denilen maddeyle yakalandı. Nöbetçi mahkeme tutuklayarak cezaevine gönderdi ve mahkeme tarihi henüz belli değil. Bu durumda nasıl bir ceza alır sonuç ne olur.

   • 14 Kasım 2018

    Merhaba, mahkemede avukat aracılığıyla iyi bir savunma yapması gerekir. Satıcı değil ise yani ticaretini yapmıyorsa TCK 191. maddesine göre alt sınır 2 yıl ile yargılanır. Savunma ve tüm dava işlemleri için bizimle iletişime geçmeniz isabetli olacaktır.

  9. 18 Kasım 2017

   Meraba yapılan cevirmede aracında uyuşturucu yakalattim ve benim olduğunu söyledim karakola götürdüler ifade ve fotoğrafımı cektikden sonra serbest bıraktılar akıbeti ne olur bilgi verirseniz sevinirim

   • 13 Kasım 2018

    Merhaba, hakkınızda TCK 191. maddeden soruşturma ve kovuşturma açılabilir. Derhal uzman bir avukata başvurmanız isabetli olacaktır. Hukuki yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  10. 19 Kasım 2017

   Mrb avukat bey sahsim yaklasik 4 ay once ot esrardan yakalandim gbtem temiz mahkeme gelir mi

   • 13 Kasım 2018

    Merhaba, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ile uyuşturucu madde ticareti açısından en önemli ölçüt, yakalanan uyuşturucu maddenin miktarıdır. Sanığın kişisel ihtiyaç sınırını aşacak miktarda uyuşturucu madde bulundurması, uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amacı dışında;örneğin satış veya nakil gibi durumlar, bulundurduğunun göstergesidir. Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, örneğin, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Buna göre yıllık kullanım miktarının üzerinde uyuşturucu madde bulunduran sanığın, uyuşturucu maddeyi kullanma amacı dışında bulundurduğu kabul edilmektedir.

  11. 4 Aralık 2017

   Iyi gunler hocam benim oglum 11 aydir ceza evinde mahkemesi cikmadi halan uyusturucudan gizlilik karari var diyorlar uzun surmesi kötümü mahkemenin

   • 19 Kasım 2018

    merhaba, yargılandığı suç türüne göre tutukluluk süresi değişebilmektedir. Fiili uygulamada ağır ceza gerektirmeyen suç türlerinde 1 yıl 1.5 yıl arası sürebilmektedir. Ağır ceza durumlarında bu süre 5 yıl sürebilir. Daha kapsamlı bilgi ve savunma işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  12. 11 Aralık 2017

   Merhaba, eşim 2 ay önce uyuşturucu dan yakalandı 1.5 kg esrarla tutuklu yargılandı mahkemesi belli değil kan tahlili yapıldı kanında çıkarsa içiciyim dese denetimli serbestlik alır mi yoksa ceza mi alır

   • 14 Kasım 2018

    Merhaba, TCK 191. maddeden yargılanacaktır. İçici olması durumunda denetimli serbestlik tedbiri 1 yıl süreyle uygulanacaktır. Aktif bir savunma yapılması açısından avukat yardımından faydalanması isabetli olacaktır. Bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

  13. 11 Aralık 2017

   Merhaba avukat bey öncelikle verdiğiniz tüm cevaplar ve aydınlatma için teşekkürler. Bir tanıdığım uyuşturucu alışverişi yaparken yakalandı ve telefonu incelemeye alındı, bu telefonda ise farklı kişilerin uyuşturucu kullanırken videoları var. Sizce bu kişiler herhangi bir yaptırıma tabi midir?

   • 13 Kasım 2018

    Merhaba, tesadüfi olarak elde edilen deliller soruşturma ve kovuşturma evrelerinde kullanılacaktır. Bu kişilerin hukuki yardım alması isabetli olacaktır. Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  14. 18 Ocak 2018

   merhaba sayın avukat bey uyuşturucu kullanmaktan 6 ay ceza aldım 5 yıl süre ile cezam ertelendi bir buçuk yıl sonra kadar tekrar maddeyle yakalandım 9. asliyede 4.ayda mahkemem var sizce nasıl sonuçlanır

   • 30 Kasım 2018

    merhaba, erteleme süresi içinde tekrar uyuşturucu kullanma suçu işlediğinizden tekerrür hükümleri uygulanır. Bu suçtan dolayı kesin olarak hüküm giyerseniz artık yeniden erteleme kararı verilmez ayrıca verilecek olan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi de uygulanmaz. Söz konusu durum hapis cezası ile sonuçlanabilir olduğundan acilen avukat yardımı almanız isabetli olacaktır. Dava işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  15. 18 Ocak 2018

   merhaba avukat bey uyuşturucu kullanmaktan 6 ay ceza aldım 5 yıl süre ile cezam ertelendi bir buçuk yıl sonra kadar tekrar maddeyle yakalandım 4. ayda 9 asliyede davam var sizce nasıl sonuclanır

   • 22 Ocak 2018

    Bu dosyada bir avukat ile çalışmanızda fayda var. Dosyanın tamamı incelenmelidir.

  16. 23 Ocak 2018

   Merhaba kardeşim arabada 2 arkadaşı ile 1025 tane hap yakalamış 2 kişi birlik olup bunun üstüne kalmış aynı ifadeleri vermişler araç sahibinin diye kaç gram olduğunu bilmiyorum daha önce hiç sabıkası yok sizce kaç yıl alır ortalama teşekkürler

   • 15 Kasım 2018

    merhaba, TCK 188. maddeye göre yargılanırsa yani kullanıcı değilde imalatçı veya bu işin ticaretini yapan kişi olarak hüküm giyerse bu hüküm en az 8 yıl hapis cezası gerektirebilir. Uyuşturucu suçu birçok farklı unsur barındırdığından bu suçtan yargılananların alanında uzman avukatlar aracılığıyla savunma yapması gerekir. 30 yıla kadar çıkan hapis cezası nedeniyle ciddi bir avukatlık hizmeti elzemdir. Dava ve savunma işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  17. 28 Ocak 2018

   Meraba bir arkadaşım 10 gr eroinle yakalandı. Savcılık ceza evine göndermiş hemen. İlkkez yakalanmış. Sadece kullandığını söylemiş. Denetimli serbestlik çıkar mı acaba.

   • 15 Kasım 2018

    merhaba, bu suç açısından denetimli serbestlik tedbiri uygulamasına gidilir bu tedbir uygulamasının asgari süresi 1 yıldır. Tutukluluğa itiraz ve benzeri savunma işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  18. 29 Ocak 2018

   Merhaba benım 08 02 2013 tarıhınde denetımlı serbestlıgım bıttı uyumlu bır sekılde .arsıv sıcıl kaydımda cıkıyor bunu ne zaman sıcılımden sıldırebılırım.tesekkur.

   • 19 Kasım 2018

    merhaba, hüküm giydiğiniz suçun türü bakımından, bu arşiv kaydının silinmesi süresi değişmektedir. Fakat arşiv sicilinden bu kayıtların silinme süresi kanunen infazın tamamlamasından itibaren 5 yıldır. Adli sicil ve arşiv kaydı sildirme işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  19. 28 Mart 2018

   Merhaba Mustafa Bey benim kardeşim üstünde 4sarma bonzai ve bitane hapla yakalandı sabıkası yok içiyorum dedi 6aydır hala mahkeme belli olmadı sizce bir ceza alırnı

   • 15 Kasım 2018

    merhaba, uyuşturucu suçları açısından iyi bir savunma yapmak çok önemlidir. İçici olduğuna dair yeterli delil göstererek iyi bir savunma yaparsa hapis cezası almadan denetimli serbestlik tedbiri kararı çıkartabilir. Dava ve savunma işlemleri için bizimle direkt iletişime geçebilirsiniz.

  20. 9 Nisan 2018

   İdrarımda uyuşturucu çıktı üzerimde birşey yok akıbeti ne olur

   • 16 Kasım 2018

    merhaba, ifadeniz alınıp hakkınızda soruşturma açılabilir. Nerede ve nasıl idrar örneğiniz alındığı gibi daha detaylı bilgi verebilirseniz size hukuki yardımda bulunmamız daha doğru olacaktır. Uyuşturucu ile ilgili suçlar ağır suçlar olduğundan avukat yardımı almanız gerekebilir. Bizimle doğrudan iletişime geçip daha detaylı bilgi ve hukuki yardım alabilirsiniz.

  21. 13 Nisan 2018

   Merhaba avukat bey benim eniştemin abisi uyuşturucu satmaktan içeri alındı ocak ayında nisan 10 da mahkemeye çıktı ve eniştemin temin ettiğini kendisinin sattığını belirtmiş evleri narkotik tarafından arandi hiç bir şey çıkmadı tabiki fakat savcı ceza evine yolladı eniştemi sırf isim verdiler diye tutuklanabilirmi acaba kullanma ve satma yok çünkü yardım edin lütfen

   • 4 Aralık 2018

    merhaba, ceza davaları yargılamalarında delil en önemli husustur. Her ne kadar tanık beyanları usulen dikkate alınsa da ceza yargılamalarında delil olmaksızın hüküm verilmez. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti suçu Türk Ceza Kanununda yer alan en ağır suç türlerindendir ki bu suçun hapis cezasının alt sınırı 20 yıldır. Dolayısıyla bu suç yargılamalarında uzman avukat yardımı almak elzemdir. Savunma ve diğer dava işlemleri için bizimle direkt iletişime geçebilirsiniz

  22. 19 Nisan 2018

   Merhaba avukat bey 7-8 sene önce üstümde 1 gram esrar ile yakalandım. 1 sene denetim serbest verdiler. Gidemedim. Ve bu yüzden bir daha dosya açıldı. Gittim ve hakim 1 sene hapis cezası erteleme geldi ve o gün bu gündür hiç ne karakolluk oldum ne de madde kullandım unuttum gitti çok şükür ama sicil leke gibi kaldı. Ehliyet alabilirmiyim sizce. Teşekkür ederim.

   • 5 Aralık 2018

    merhaba, adli sicil kaydınızı sildirmek suretiyle ehliyet almanız mümkündür. Adli sicil kaydı sildirme işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  23. 15 Mayıs 2018

   merhaba ben uyuştucu madde ile yakalandım hatta üstümde cıkmadıda yerde bulundu ama benim değildi bana bundan aldım demessen seni içeri atıcaz dediler ve bana zorla ifadeyi imzallatılar ben kendim bundan aldım demedim kendi rızam ile ifade vermedi bana sadece fiziki ve teknik takipdesin dendi ama araya bir tanede boş kağıt koydular onuda imzallatılar bu olay 1 şubatta meydana geldi simdi birini tutuklamışlar ve orda benim ifadem geçiyormuş ama ben şahsı ne tanıyorum nede biliyorum bana kamera görüntülerin vardendi karakolda ben karamera görüntülerini cıkarın o zaman dedim onları mahkemede izleticez dediler simdi ise hic tanımadım birini hapise atmışlar ne yapmam lazım mahkemeye cıktımda ben cıktımda söyle demek istiyorum ben sahsı tanımıyorum zaten tanıyom bu ifadeyide bana kendi rızam ve iznim olmadan imzallatılar beni sorguladıkları odanın kamera görüntüsü var ise onları istiyorum ve orda ben hic konusmuyorum zaten bana bitane cay verdiler sen iç bunu dediler işin bittinde gidicen ben cayımı içerden onlarda ifadeyi yazmış bende farkında olmadan ve bilmeden o ifadeyi imzaladım ne yapmam gerek sizce

   • 16 Kasım 2018

    merhaba, ifade sırasında yanınızda avukat bulunmadıysa, mahkeme sürecinde bu ifadeyi onaylamadığınız sürece bu ifade geçerli olmayacaktır. Başınıza gelen bu durum hassas bir durum olduğundan daha detaylı bir görüşme yapmadan sağlıklı bir bilgi verememekteyiz. Daha detaylı hukuki yardım ve dava işlemleri için bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

  24. 22 Temmuz 2018

   merhaba uyusturusu maddeden 3 sene 4 ay ceza almış ve 75 gun iceride yatmış. sonra dava temyize gönderilmiş. denetim serbestlikten çıkmış bir arkadasım gecenlerde bu dava üzerine tutuklandı. suan cezaevinde. ne kadar yatar ve akıbeti ne olur?

   • 9 Kasım 2018

    Merhabalar; davaların sonucunun kestirilmesi, özellikle somut olayın bütün koşullarını bilmeden, mümkün değildir. Büromuzla iletişime geçerek konu hakkında daha detaylı bir bilgi alabilirsiniz.

  25. 17 Ağustos 2018

   mcyaman05 pomem21/04/2018 18:33
   Merhaba, yardımcı olursanız sevinirim. 2011 Yılında uyuşturucu bulundurma ve kullanmak 1 yıl denetim serbestlik verildi.denetim serbestliği sıkıntısız tamamladım. Hagb 5 yıl suresi dolduktan sonra düşme kararını alıp emniyetin uyap ve kihbi sisteminden sildirdim. Peki benim şuan gümrük muhafaza memuru (idari kolluk) ya da normal memur olmama engel midir? Şimdiden teşekkür ederim

   • 7 Kasım 2018

    Merhaba.
    Bu konuda kesin bir kanıya varabilmek için sicil ve arşiv kayıtlarınızın dikkatli kontrolü gerekmektedir. Bu konuda destek alabilmek için bize mail veya telefon ile ulaşmanızı öneriyoruz.

  26. 5 Ekim 2018

   merhaba ben 0,48gr sıkank ile yakalandım ilk sucum kendi rızam ile teslim ettim . aldıgım kişi teknik takibe girmiş kurban ben oldum satan torbacı ben buna sattım 50 tl karsılıgında diyor bnde ondan almadıgımı soyledm yanlız bu kanıtlı bende ısrarla adını vermedim . şimdi hem yalan ifadede vermekten ceza alırmıyım . bide ilk yakalanmam benm cezam ne olur neyapmam lazım

   • 2 Kasım 2018

    Merhabalar, tarafınıza kamu davası açılma olasılığı vardır. İlk yakalanmanız olduğundan ötürü kamu davasının açılması 5 sene ertelenebilir ve denetimli serbestlik kararı verilebilir.

  27. 6 Ekim 2018

   Merhaba avukat bey bundan 6 ay once acik bir mekanda milletin takildigi kalablik biyerde alkol aliyorduk ekip geldi ve ust aramasi yapti birsey cikmadi ama bana yakin olan mesafede icilmeye hazir sarili esrar buldular ve beni karakola goturup polis ayni bu sekilde sahsin ust aramisinda birsey cikmadigi yapilan gbt de temiz ciktigi 100 mt yakinda icilmeye hazir esrar bulundugu diye tutunak tutuldu bende ayni sekilde ifade verip kabul etmedim haala ne bi tebligat geldi nede bi dava acildi e devletden kontrol ediyorum bir sey cikmadi bunun sonucu nasil belli olur tesekkurler

   • 23 Ekim 2018

    Merhaba.
    Hakkınızda işlem yapılacak olsa bu mutlak surette tarafınıza ulaşacaktır. Elinize herhangi bir belge tebliğ edilmedikçe bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır.

  28. 7 Ekim 2018

   Merhaba avukat bey bundan 6 ay once acik bir mekanda milletin takildigi kalablik biyerde alkol aliyorduk ekip geldi ve ust aramasi yapti birsey cikmadi ama bana yakin olan mesafede icilmeye hazir sarili esrar buldular ve beni karakola goturup polis ayni bu sekilde sahsin ust aramisinda birsey cikmadigi yapilan gbt de temiz ciktigi yakininda icilmeye hazir esrar bulundugu diye tutunak tutuldu bende ayni sekilde ifade verip uyusturucu maddeyi kabul etmedim haala ne bi tebligat geldi nede bi dava acildi e devletden kontrol ediyorum bir sey cikmadi bunun sonucu nasil belli olur tesekkurler.

   • 2 Kasım 2018

    Merhabalar, soruşturmaların e-devlet üzerinden görülmesi mümkün değildir. Eğer hakkınızda soruşturma olup olmadığını merak ediyorsanız, yakalandığınız yer adliyesinin savcılık ön bürosuna giderek t.c. kimlik numaranızla hakkınızda soruşturma olup olmadığını sorgulatabilirsiniz.

  29. 7 Ekim 2018

   Merhabalar ,

   Arkadaşım uyuşturucu içmekten fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı daha sonra polise ifade verdi,
   daha önce hiçbir kaydı yok

   fakat denetimli serbestlikte mahkemeye çıkılıyor mu yoksa karar direkt olarak eline mi ulaşır?

   • 25 Ekim 2018

    Merhabalar, alınan karar tebliğ yoluyla kendilerine ulaşacaktır.

  30. 8 Ekim 2018

   İyi günler ilker bey , benim sözlüm 5 sene önce bir hata işlemiş bnde yeni öğrndm hap satmamış hiç 1-2 kez içmiş bağımlsı drğil ama bunu yanında ki arkadası hap satıyormuş ve buda arada hap sattığı yere gdyormuş arkdsı olduğu için neyse bir gün arkdsı byre gtmiş bn gelene kdar burda bkle demiş tam o sırada yakalnmş bunlar ama bunun bir suçu da yok üstmde çok az vardı dedi bide suç bunun üzerüne kalmış satıcı bu sanmışlar bn dğlm arkdsmdı dyor bu oly 5 sene önce oluyor dosya kpanıyor ve bir ay önce yargıtydan kagıt grliyor bu kapanan dosya tekrardan açılmılş sözlüm 5 senedir böyle bişey yapmıyır Tovbe etti bu durum da ceza alrmı yoksa temize çıkarmı ? Lütfen cvp verin ilker bey şmdiden teşekkürederim

   • 23 Ekim 2018

    Merhabalar, yargılama sonucu kişinin nasıl bir ceza alacağı hakimin takdir yetkisi altındadır. Bu sebeple kişi hakkında verilecek kararın ne yönde olacağı üzerine yorum yapamamaktayız. Ancak kişinin üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanması hapis cezası gerektiren ciddi bir suç olduğu yargılama sürecinde hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz. Bunun için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

  31. 10 Ekim 2018

   Eşim üzerinde 4.5 gram madde ile yakalandı 9 fişek metamfetamin ve iki adet içmeye hazırlanmış skank ile evin önünden polisler tarafından alındı dosyasında yazilan şu : Bir kişi üzerinde madde ile yakalanıyor ve eşimin adını veriyor eşime 100 TL verip mal aldığını söylüyor polislere ve polisler eşimi yakaladığında eşim itiraz ediyor ve üzerinde 100 TL bulunmuyor eşimin üzerinde. Esimin daha önce hiç bir sicil kaydı yok ve daha önce tedavi olup temiz raporu aldığına dair belgeler de var elimizde .Eşim suan Silivri ceza evinde yatıyor ve durumu ne olur çok merak ediyorum mahkemesi ne zaman olur ne kadar ceza alır ?

  32. 20 Ekim 2018

   merhabalar. Şartlı tahliyedeyken uyuşturucu madde almak üzereyken yakalandım. Torbacı malı çıkarttığı zaman polisler torbacıyı aldı. Ben de almak için geldiğimi söyledim. Şartlı tahliyem yanar mı? Cevabınızı bekliyorum..

   • 23 Ekim 2018

    Kişi şartlı tahliye edildikten sonra denetim sürecine tabii tutulur. Denetim süreci altındayken hapis cezası gerektiren kasıtlı bir suç işler ise şartlı tahliye kararı geri alınır. Uyuşturucu madde bulundurma kanunda 2 yıldan 5 yıla hapis cezası gerektiren bir suç olduğu için şartlı tahliyenizin geri alıması söz konusudur.

  33. 29 Ekim 2018

   Merhaba avukat bey ben yaklaşık 1 ay önce yakalandım sarılı skank ile ve beni karakola aldılar ifade verdim ilk kez başıma böyle birşey geldi ifadeye 2.6 gram yazdılar ve daha önceden karakolla ilgili hiç bir durumum yok bunun cezası ne olur ve neye karar verilir

   • 30 Ekim 2018

    Merhabalar, TCK m.191’e göre uyuşturucu madde bulundurmak suç arz eder ve tarafınıza kamu davası açılabilir, denetimli serbestlikle sonuçlanması yüksektir.

  Write a comment:

  *

  Your email address will not be published.

  © 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

  Gizlilik Politikası

  logo-footer

  SOSYAL MEDYADA BİZ: