Güveni kötüye kullanma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun malvarlığına karşı suçlar başlığının altında ve 155.maddede düzenlenen suç tiplerindendir. Emniyeti suiistimal olarak da adlandırılmaktadır. Güveni Kötüye Kullanma ve Türleri TCK 155 Suç, işleyen kimse ile mağdur arasındaki ilişkinin boyutu açısından değerlendirildiğinde basit ve nitelikli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 1-Basit Güveni Kötüye Kullanma TCK 155/1 Suçun temel halidir….

Kasten yaralama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda vücut dokunulmazlığa karşı suçlar bölümünde ve 86.  ve devamı maddelerinde tanımlandığı suç tipidir. Kasten yaralama suçu TCK 86; kasıtlı olarak başkasının vücuduna acı verme veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak şeklinde işlenen suç tipidir. Kasten Yaralama Suçu ve Unsurları Suçun oluşabilmesi ve kasten yaralama…

Günlük hayatta en fazla maruz kalınan ve bir anlık tepkilerle şüphelisi olmaya en yakın olunan suç türüdür. Tehdit suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106.maddesinde tanımlanmaktadır. İletişim araçlarının artması ve özellikle cep telefonu ve internetin yaygın olarak kullanılması ile de işlenme oranının giderek arttığı görülmektedir. Tehdit Suçu Türleri (Türk Ceza Kanunu Madde 106) 5237 sayılı Türk…

Hakaret; onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış olarak tanımlanmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Şerefe karşı suçlar başlıklı 8.bölümünün 125.maddesinde bu tür bir eylem hakkında cezai işlem öngören hakaret suçu belirtilmektedir. Hakaret suçu TCK 125, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir eylem veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur,…

Bu yazımızda trafik cezalarına karşı nasıl itiraz edileceği üzerinde duracağız. Trafik cezalarına hangi sürede, ne şekilde ve hangi sebeplerle itiraz edilebileceğini değerlendireceğiz. Trafik Cezası İtiraz Sebepleri Öncelikle trafik cezasına itiraz sebeplerini belirtelim: birincisi, trafik cezasının 10 iş günü içinde tarafımıza tebliğ edilmemesi sebebiyle itiraz edebiliriz. İkincisi trafik cezasının haklı ve yerinde olmadığı sebebiyle itiraz edebiliriz….

Adli Sicil (Sabıka Kaydı) ve Arşiv Kayıtları Kısaca bir kimsenin mahkûmiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemi olarak ifade edilebilen sabıka kaydı (adli sicil kaydı) ve arşiv kaydı, sosyal hayatın çeşitli evrelerinde birçok hak mağduriyetine yol açabilmektedir. Örneğin özel sektörde faaliyet gösteren şirketler iş başvurularında adli sicil ve arşiv kayıtlarını dikkate alabilmektedir. Bununla birlikte birçok dernek ve vakfın üyelik şartnamelerinde…

Page 5 of 5 1 3 4 5

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: