2012 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Borçlar Kanunu kira sözleşmelerinin sona erme şekillerini ve kiracının tahliyesi sebeplerini de ele almış olup bu hukuki ihtilaflar hakkında kapsamlı ve toparlayıcı düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemelere göre belirli süreli olarak taraflar arasında kurulan kira sözleşmelerinin sona ermesi için kiraya veren kira süresinin sona ermesinden 15 gün evvel kiracıya yazılı…

Kiracının tahliyesi için kiralanan taşınmazın haklı sebeplere dayanması gereği için 6570 sayılı Taşınmazların Kiraları hakkında kanun kiralananın kiracıdan tahliyesi sebeplerini saymıştır. İlgili kanunun 7. Maddesi ç bendinde kiracının kiralanan taşınmazın yeniden inşası veya esaslı onarımı için tahliyesi haklı bir sebep olarak gösterilmiştir. Ancak 6570 sayılı kanunun mülga olması nedeniyle artık kira sözleşmelerinin düzenlemesi için Türk…

Günümüz hukuk hayatında kişilerin en çok karşılaştıkları ve hukuki yardıma ihtiyaç duydukları durumlardan birisi de kiracının kiralanandan tahliye edilmesi durumudur. Kiracının kiralanandan tahliye edilmesi adına Türk Borçlar Kanunu madde 339’dan sonra düzenlemeler yapmış olup kiracının tahliyesine yönelik kanuni sebepler sayılmıştır. Yeni Borçlar Kanunu kiracıyı korumaya yönelik bir tavır takınmış olmakla beraber kiralayanın da haklarından mahrum…

Hisseli Arsa Nedir? Bir arsa üzerindeki mülkiyet hakkı sadece bir kişide olmayabilir. Eğer bir arsa üzerinde birden fazla kişinin mülkiyet hakkına sahip olması söz konusu ise, yani bir arsa üzerinde aynı oranlarda paylara sahip olmayan birden fazla malik varsa, o arsa hisseli arsa konumundadır. Belirli paylarda mülkiyet hakkına sahip olan bu maliklere, hissedar da denir….

Tapu Nedir? Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen, toprak parçasının veya üzerine inşa edilen bağımsız parçanın malikinin kim olduğunu gösteren resmi belgeye tapu denilmektedir. Tapunun doğruluğu karine olarak kabul edilmektedir. Kadastro Nedir? Ülke çapındaki arazilerin ve taşınmaz malların sınırlarını, hukuki durumlarını belirleyen; belirlenen sınırlamalar ile yapılan işlemler kesinleştiğinde tapuya tescilin gerçekleştirilip hak sahiplerine tapu belgelerinin verildiği…

Kira hukukunda en çok karşılaşılan sorunlardan birisi de ev veya iş yeri sahiplerinin kiracıları ile olan uyumsuzluklarından veya hukuki uyuşmazlıklarından dolayı kiralanan taşınmazı kiracılarından geri almak istemeleri diğer bir deyişle kiracısının tahliyesini, kiracısını evden çıkartarak tekrar taşınmaz üzerinde zilyet konumuna gelmek isteyişidir. Kiralayan ev veya iş yeri sahibi kişi her türlü sebebe sığınarak kiracısını taşınmazdan…

On yıllık kiracının tahliyesi konusu yeni Türk Borçlar Kanunu ile mevzuatımıza girmiştir. Geçmişte kiracı ile kiralayan arasındaki uyuşmazlıklar 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması hakkında kanun aracılığıyla çözülmekteydi. Ancak yeni Türk Borçlar Kanununun 2012’de yürürlüğe girmesi ve kira hukukunu da kendi bünyesinde düzenlemesi nedeniyle 6570 sayılı kanun mülga olmuştur. 2012’den sonra ortaya çıkan kira uyuşmazlıklarının çözümü için…

Ülkemizde kira uyarlama davaları ile ilgili özel olarak bir mevzuat bulunmamakla birlikte ihtiyaç sebebiyle mahkeme ya da Yargıtay kararları ile oluşan dava türlerindendir. Özellikle ülkemizde yaşanan ekonomik olaylar neticesinde, bir anda evlerini döviz ile kiraya verenlerin ya da döviz kurlarındaki artış ile kira bedellerinde artış yapacağını bildiren ev sahiplerinin yaşadığı sıkıntılar çerçevesinde geçmişte sıklıkla kira…

Şehir nüfusundaki artış ile ortaya çıkan apartmanlar ve siteler, yaşayan ya da kullananlar için belirli bir düzene tabi olunan yerleşim yerleridir. Apartmanlarda ya da sitelerde yaşayan kişiler için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yönetim esaslarını, kat malikleri ve toplu yapı sakinlerinin borçları, hakları ortak alanın kullanımı kuralları, giderlere katılma gibi yükümlülükleri ayrıntılı olarak belirlemiştir. Her…

İpotek, alacaklının mevcut ya da doğması muhtemel alacağına güvence olarak bir taşınmazın tapusu üzerine satım işlemleri olmaması adına şerh konulması işlemidir. Kimi zaman banka tarafından, kimi zaman aile bireyleri tarafından, kimi zamanda diğer borçlar durumunda taşınmazlara ipotek konulma durumu ile karşı karşıya gelinebilinmektedir. İpoteğin kaldırılması için öncelikle ilgili borcun tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. Ücretin ödendiğine…

Page 1 of 31 2 3

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: