Yeniden İnşa Nedeniyle Kiracı TahliyesiKiracının tahliyesi için kiralanan taşınmazın haklı sebeplere dayanması gereği için 6570 sayılı Taşınmazların Kiraları hakkında kanun kiralananın kiracıdan tahliyesi sebeplerini saymıştır. İlgili kanunun 7. Maddesi ç bendinde kiracının kiralanan taşınmazın yeniden inşası veya esaslı onarımı için tahliyesi haklı bir sebep olarak gösterilmiştir. Ancak 6570 sayılı kanunun mülga olması nedeniyle artık kira sözleşmelerinin düzenlemesi için Türk Borçlar Kanununa bakılacak olup mülga kanundaki ilgili hükmün aynısına yeni 6098 sayılı Borçlar Kanununun madde 350’sinin 2.fıkrasında denk gelmekteyiz. Yeni kanun eski kanunda yer alan hükme nazaran herhangi bir hukuki usul ve esas değişikliğine gitmeden sadece dilde sadeleştirme yapmıştır.

İlgili hükümde kanun koyucu, kiralanan konut veya iş yerinin yeniden inşasının veya imar için esaslı tadilatının, değiştirilmesinin veya genişletilmesinin zorunlu olması halinde ve onarım, inşa işleri esnasında taşınmazın kullanılamayacak olması halinde kiracının tahliyesini mahkemeden talep edebileceğini söylemektedir. Yani kanun koyucu yeniden inşa ve esaslı onarım amacıyla kiracısını tahliye etmek isteyen ev veya iş yeri sahibinin ihtara rağmen tahliye olmayan kiracısına karşı dava yoluna başvurabileceğini söylemektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu olarak konut veya iş yeri maliki kiralayanların kiracılarını kanunun saydığı haklı sebepler çerçevesinde tahliye etmeleri ve husumetin karşı tarafı olan tahliyeye maruz bırakılmak istenen kiracıların ise hukuka aykırı tahliyelerini önlemek adına alanında uzman kira hukuku avukatı ile çalışmalarını salık vermekteyiz. Aynı zamanda tahliye sebebine bağlı olarak ortaya çıkan ilamsız icra takibi hukuki yöntemi imkanı ile kiracının tahliyesi icra hukuku bilgisi gerektiren bir hukuk yolu olduğunun vekalet edecek avukatın muhakkak icra hukuku alanında da yetkin olması gerekmektedir.

Yeniden İnşa veya İmar Maksadıyla Tamir veya Tadilat Amacıyla Kiracının Tahliyesi Nasıl Gerçekleşir?

Yeniden inşa amacıyla veya kiralanan taşınmazın imarı için esaslı onarım nedeniyle kiracının tahliyesinde kiralayanın TBK madde 350/2’ye dayanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi ve getirilmiş olması mahkeme tarafından aranmaktadır. Bu şartlar;

 • Kiralanan taşınmazın yeniden inşası nedeniyle kiracı tahliye edilmek isteniyorsa, davacı taraf yani ev veya iş yeri sahibi imarca onaylanmış inşaat projesini yahut inşaat ruhsatını mahkemeye dava dilekçesi ile birlikte sunmalıdır. Eğer bu belgeler sunulmaz ise mahkeme davacı tarafa bu belgelerin sunulması için süre verecektir. Bu belgelerin sunulması ile birlikte mahkeme belgelerle birlikte kiralanan taşınmaza keşfe çıkarak taşınmazın inşaat projesi veya inşaat ruhsatı kapsamında kalıp kalmadığını teyit edecektir. Keşif neticesinde davacı iddialarında haklıysa mahkeme kiracının tahliyesine karar verecektir.
 • Mahkemeye dava başvurusunda sunulacak olan imar onaylı inşaat projesinin veya inşaat ruhsatının imar hukuku mevzuatına aykırı olmaması gerekmektedir.
 • Eğer ki taşınmaz maliki yeniden inşa amacıyla değil de imar için esaslı onarım nedeniyle kiracısını tahliye etmek istiyorsa yapılması planlanan onarımın imar için olması yani taşınmazı eski halinden daha iyi, daha sağlam ve daha kullanışlı hale getirmesi gerekmektedir. Mahkeme bu halin tespitini bilirkişi marifetiyle saptayacaktır.
 • Taşınmaz malikinin kiracısını tahliye etmek için dayandığı sebep imar için onarım ise bu onarımın esaslı işlerden olması gerekmektedir. Mahkeme yine bu halin tespitini bilirkişi marifetiyle tespit edilmesini isteyecek ve bilirkişinin raporu üzerine hükümde bulunacaktır.
 • İmar için esaslı onarım yapılacak olan konut veya iş yerinde ikametin mümkün olmaması gerekmektedir. Mahkeme bu durumun tespiti için bilirkişiye başvuracaktır.

Tüm bu sayılan şartların varlığı halinde kiracısını tahliye etmek isteyen malik, dava yoluna kanuni süreler dahilinde yetkili ve görevli mahkemeye başvurarak amacına kavuşabilecektir.

Yeniden İnşa ve Tadilat Amacıyla Kiracının Tahliyesinde Süre

Yeniden inşa için veya kiralanan taşınmazın esaslı onarımı için açılmak istenen kiracı tahliye davası kira sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılmalıdır. Ancak konut veya işyerini kiralayan malik kiracısına haklı sebebe dayanarak tahliye ihtarı yönelttiyse bahsi geçen 1 aylık süreden sonraki kira yılı içinde tahliye davası açabilecektir.

Yeniden İnşa Nedeniyle Kiracı Tahliyesi Görevli ve Yetkili Mahkeme

Kiracısını tahliye etmek isteyen ev veya işyeri taşınmazının maliki tahliye davasını Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilen görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesinde açacaktır. Tahliye davasına bakmada yetkili sulh hukuk mahkemesi ise söz konusu tahliye uyuşmazlığına konu olan taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesidir.

Bu dava türünde ispat yükü kiraya verenin üzerinde ve teknik detaylar içermesinden ötürü bu konuda bir avukat aracılığı ile davanızı yürütmeniz sağlıklı olacaktır.

Mıhcı Hukuk İletişim

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  Write a comment:

  *

  Your email address will not be published.

  © 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

  Gizlilik Politikası

  logo-footer

  SOSYAL MEDYADA BİZ: