Güncelleme Tarihi:
Denetimli Serbestlik
                                               Denetimli Serbestlik

Yeni Denetimli Serbestlik Yasası Son Durum 2016

17 Ağustos tarihi itibariyle Resim Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a geçici iki madde eklenerek yeni denetimli serbestlik yasası düzenlemesine yer verilmiştir. Bu kapsamda binlerce kişinin tahliye edilmesi beklenmekle birlikte içeride olan Deniz SEKİ, Jet Fadıl ve Rüzgâr ÇETİN gibi ünlü kişilerin yeni denetimli serbestlik yasasından yararlanıp yararlanamayacağı ise şimdiden merak konusu haline gelmiştir.

671 sayılı KHK ile zaten mevzuatlarımızda var olan denetimli serbestlik yasası içerisinde değişiklik yapılmış ve bu nedenle de kendi başına yeni bir yasa yaratılmamıştır.

Yeni Denetimli Serbestlik Yasası Şartları

Son yapılan değişiklikler ile birlikte denetimli serbestlik ya da diğer adıyla koşullu salıverilme şeklindeki uygulamadan faydalanmak için şu şartları barındırmak gerekmektedir;

 1. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçlar için bu uygulamadan yararlanılabilecektir.
 2. Denetimli serbestlik ya da diğer adıyla koşullu salıvermeden yaralanmak isteyen kişilerin kesinleşmiş ve cezaevlerinde çekilen cezaların eski düzenlemede son bir yıl iken yeni düzenleme ile son iki yılı içinde kalmış bulunması ve bunun yanında cezaevinde kaldıkları sürece iyi halli davranışlar sergilemesi halinde denetimli yeni denetimli serbestlik yasası şeklinde algılanan bu düzenlemeden yararlanabilecektir.
 3. Ayrıca verilmiş olan süreli cezalarının önceki düzenlemede üçte ikisi iken yeni düzenleme ile cezanın yarısını cezaevinde geçirmiş olan kişilerde yeni yasadan yaralanmaktadırlar. Böylelikle bir kişi içerideki cezasının yarısını yatması gerekmekte ve bu yatması hesaplanılan cezanın son iki yılına girmiş kişilerde koşullu salıvermeden yararlanabilmektedirler.

Bunlar yeni kanunla değiştirilen şartlar diğer şartlar için yazının devamındaki hususları da okumalısınız.

Yeni Denetimli Serbestlik Yasası ve Kapsamayan Suçlar

Yeni denetimli serbestlik düzenlemesi uygulamasından faydalanmak isteyenleri kapsayan genel şartlar yukarıda belirtilmekle birlikte bazı suçlar açısından koşullu salıverme uygulaması devre dışı bırakılmıştır. Uygulamadan yararlanamayacak olan suçlar şunlardır;

 1. Kasten öldürme suçu ve nitelikli halleri,
 2. Kasten yaralama suçunun altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi halinde veya netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçları,
 3. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamındaki cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçları,
 4.  Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kapsamındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve nitelikli halleri, verileri yok etmeme suçları,
 5. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu,
 6. Devletin güvenliğine karşı suçlar kapsamında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma ve düşman devlete maddi ve mali yardım suçları,
 7. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar kapsamında anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma suçları,
 8. Milli savunmaya karşı suçlar kapsamındaki askeri komutanlıkların gaspı, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, yabancı hizmetine asker yazma ve yazılma, savaş zamanında emirlere uymama, savaş zamanında yükümlülükler, savaşta yalan haber yayma, seferberlikle ilgili görevin ihmali ve düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü suçları,
 9. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu kapsamındaki devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, askeri yasak bölgelere girme, devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, yasaklanan bilgileri açıklama, yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama, taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi ve devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma suçları,
 10. Terörle Mücadele kapsamına giren suçlar.

Denetimli Serbestlik ve Uygulanması

Yeni denetimli serbestlik düzenlemesi ile yeniden günden konusu haline gelen bu uygulama, faydalanmak isteyenler açısından af olarak nitelendirilebilecek bir uygulama gibi görünse de değildir. Zira suçlu cezaevinde iyi halli olarak geçirdiği cezasının karşılığında, suçlunun daha çabuk topluma adapte olması açısından yapılmış bir uygulamadır. Suçlu, denetimli serbestlik uygulaması ile cezaevinden dışarıya çıkmış gibi görünse de cezasını belirli şartlarla cezaevi dışında çekmektedir. Cezaevi dışında kişinin cezasını nasıl çekeceği ise hâkimin davanızdaki takdirine bağlıdır. Bu nedenle de çok basit bir uygulama gibi görünse de başarılı, son değişikliklere hâkim ve tecrübeli bir ceza avukatına danışarak yardım almak en işlevsel yoldur.

Böylelikle yeni düzenleme ile birlikte denetimli serbestlik uygulamasından faydalanmak isteyen tutuklu ya da hükümlü kişiler ya da ailesi ve yakınları web sitemizdeki telefondan arayarak ya da diğer iletişim kanalları ile tarafımıza ulaşabilirsiniz.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 58. maddesinde, 5271 sayılı Ceza Muhakeme Kanunu’nun 231. maddesinde, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104., 107. ve 108. maddelerinde ve 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu’nda düzenlenmektedir.

Denetimli serbestlik; şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen alternatif ceza ve tedbirlerin uygulanması ile şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim, takip ve iyileştirilmesini kapsayan faaliyet ve uygulamaların bütünü olan bir yaptırım türüdür. Suça uygulanan cezaların veya tedbirin ceza infaz kurumu dışında yani hayatın olağan akışı içinde toplumda yerine getirilmesidir. Böylelikle sanığın topluma kazandırılmasına yardımcı bir faktördür.

Denetimli Serbestlik Şartları

Denetimli serbestlik, mevzuatta birçok kanunda yer alan ve açıklanan bir yaptırım türüdür. Mevzuatta yer alan şartları ise genel itibariyle şunlardır;

Yeni denetimli serbestlik kanun değişikliğine göre yazı güncellenmiştir.

1-Sanığın koşullu salıverme tarihine 2 yıl kalmış olmalıdır. Koşullu salıverme tarihi ise Yeni Denetimli Serbestlik Uygulamasına göre bazı suçlar hariç mahkum olmuş cezasının 1/2 sini cezaevinde geçirmesinden sonraki tarihtir. Yeni kanun kapsam dışında kalanlar için 1 yıl ve cezanın 2/3 ü koşullu salıverme tarihi olarak devam etmektedir.

2-Sanık ya da hükümlü yeni ceza alan kimse veya ceza infaz kurumunda bulunan kişi olmalıdır.

3-Sanık ya da hükümlü ile ilgili olan suç,  niteliği itibariyle denetimli serbestlikten yararlanabilecek suçlardan olmalıdır.

4-Denetimli serbestlik, 01.01.2016 tarihinden itibaren bazı kişiler açısından uygulanamamaktadır. Bunlar;

a)Ağırlaştırılmış hapis cezası alan hükümlüler,

b)İkinci defa tekerrür hükümleri uygulanan mahkûmlar,

c)Örgütlü suçlardan mahkûm olanlar,

d)Siyasi suçlardan dolayı mahkûm olanlar,

e)Cezası infaz edilmekteyken başka bir suçtan tutuklanan hükümlülerin tutukluluğu bitinceye kadar,

f)Üç ve daha fazla hücre cezası alıp son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden üç yıl geçmemiş olanlar.

5Sanık olup yeni ceza alan bir kimse ise denetimli serbestlik hakkında mahkeme karar vermektedir.

6Hükümlü olup ceza infaz kurumunda ise ayrıca şu şartları da yerine getirmiş olmalıdır;

a)Hükümlü açık cezaevinde cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçirmelidir. Bu madde 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır.

b)Hükümlü çocuk ceza evinde ise toplam cezasının beşte birini tamamlamalıdır.

c)Hükümlünün koşullu salıverilmesine iki yıl ve daha az süre kalmalıdır. (Yeni kanun düzenlemesine göre bazı suçlar için eski düzenleme bir yıl devam etmektedir.)

d)Hükümlü hakkında ceza infaz kurumu iyi halli hükümlü raporu vermelidir.

e)Hükümlü talepte bulunmalıdır.

f)Diğer şartların var olması ile denetimli serbestlik hakkında infaz hâkimi karar vermektedir.

Denetimli Serbestlik Türleri

Denetimli serbestlik, kanunlarda belirtildiği üzere çeşitli biçimlerde sanık ya da hükümlü hakkında uygulanabilinmektedir. Kanunlarda belirtilentürleri şunlardır;

 1. Ev hapsi,
 2. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma veya bir başka kişinin gözetimi altında ücretli çalıştırılması,
 3. Meslek edindirme kurslarına gitme,
 4. Eğitim kurumuna devam etme yönünde verilen veya 18 yaşından küçükler için barınma imkânı veren bir eğitime tabi olma,
 5. Belirli bir yere sürekli olarak gitme ya da belirli bir yere gidilmesinin yasak edilmesi,
 6. Ehliyete ve ruhsata el koyma,
 7. Herhangi bir yükümlülük belirlenmeden sadece denetimli olarak geçirilmesi,
 8. Koşullu salıverilen hükümlü hakkında verilen  karar,
 9. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen kişiler için yükümlülük olmaksızın denetimli serbestlik kararı,
 10. Mahkemenin takdir edebileceği diğer kararlar.

Denetimli Serbestliğin İhlali

Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmış olan kişiler, verilen bu karara sıkı sıkıya uymak zorundadır. Mahkeme tarafından verilen karar kişinin hapis cezasının karşılığıdır. Eğer ceza alan kişi, kurallara harfiyen riayet etmez ise karar kaldırılarak cezasını hapiste kısmen veya tamamen çekebilmektedir.

Denetimli serbestlik ile ilgili temel kural denetimlere sıkı sıkıya uymaktır. İmza atmaya gitmeyen kişi imza atılmasını ihlal ettiği için bu konuda hakkında verilen ceza hapis cezası olarak infaz edilebilir. Burada önemli olan kişinin geçerli bir mazereti olup olmadığı ve bunu belgelendirebilip belgelendirmediğidir. Eğer kişi önemli bir mazereti olmasına karşın bunu belgelendiremiyorsa yine risk altındadır. O yüzden imza ihlali yapmamak en iyi yöntemdir. Üst üste iki kez imza ihlali yapanların serbestlik kararı geri alınmaktadır.

Hükümlü ya da sanık tahliye olduktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne üç gün içinde müracaat etme zorunluluğu vardır. Hükümlü, üç günlük sürenin bitiminden itibaren en geç iki gün içinde müracaatta bulunmaz ise hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 292.maddesinde düzenlenen hükümlü ve tutuklunun kaçması suçu gereği soruşturma başlatılmaktadır.

Bu  hükümlerden faydalanan sanık ya da hükümlünün denetim süresi içerisinde yükümlülüklerine uygun veya iyi halli olarak geçirdiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılmaktadır. Ortada bir cezanın var olması ve belirli şartların varlığı halinde cezanın belirli kısmını toplum içerisinde bazı denetimli serbestlik çeşitleri şeklinde çekme söz konusu olduğundan adli sicil kaydı yani sabıka kaydında ceza yer almaktadır. Ancak işlenen suç memuriyete engel suçlardan değilse kişinin denetimli serbestlikten ceza alması memur olmaya engel olmamaktadır.

Yeni kanun ile ilgili bilgi almak için bize mail yolu ile ulaşabilirsiniz veya yorum yolu ile sorabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares
 1. 20 Nisan 2017

  Babam denetim serbestlik imzası ay da 1 imza atmayı unutmuş 3 gün falan geçmiş bise olurmu acaba acil bilgi istiyorum

 2. 3 Mayıs 2017

  Kardesim denetimli serbestliklu kosullu saliverildi sigortali olarak taksi soforlugu yapmak icin calismak istedi ama vesayeti babamin ustune oldugu icin sigortali olamadi son dort ayi kaldiginda vesayeti kaldirildi simdi sigortali calismaya basladi ancak son semnerde kendisine serbest denetim birosuna hergun saat bir ile bes arasi gelib calismasi söylemiş ler takside calismayi birakmalimi

 3. 10 Mayıs 2017

  Mrb sorum su bir kere imza ihlalim var bikerede seminerle bireysel görüşme aynı gün du unutmusum ve gitmedim görüşme sabah 10 daydı ben ise akşam 10da acilden rapor aldım ertesi günü götürdüm fakat raporu komisyon kabul etmedi ve birkaçgün sonra karakoldan dosyamı isteyip kapatıyorlar.infaz hakimliğine itiraz 15 gunn süreyle açık ..itiraz etsem bisey çıkarmı bütün seminerlere katıldım bireysel görüşmeye bi kere katılmadım bi kere imza ihlalim var bunla dosyamı kapatılır evliyim bir cocugum var evim kira hayyata yeniden tutunmaya calisirken geri kalan cezayi kapalida yatmak beni pskolijik bir sekilde yok edicek ütfen yardım edin

  • 15 Mayıs 2017

   Bu duruma itiraz etmelisiniz. İtiraz dilekçenizi mevzuata değinerek yazın veya bir avukat aracılığı ile itirazınızı yapın.

 4. 22 Mayıs 2017

  Eşim 31 mayıs 2016 tarihinde FETÖ den tutuklandı.3 Nisan 2016 de 220/7 den 5 yıl ceza aldı hala tutuklu.1 yıl olan denetimli serbestlik ten yararlanırmı.iyi günler

 5. 24 Ağustos 2017

  Merhaba eşim ds ihlal yüzünden kapalı cezaevine girdi adli para cezası ydi aca ba parayı yatirsak cikarmi

 6. 6 Ocak 2018

  S.a hocam 2012 yılında üzerimde çok az miktarda uyuşturucu madde yakalandı hakim denetim serbetlik verdi tedavinin bitirdim mahkeme kararı düştü taşerona kadroda bir sorun oluşturur mu cevap verirmisiniz

  • 6 Aralık 2018

   merhaba, denetim sürecini temiz geçirmeniz durumunda hakkınızda bu olaydan dolayı dava açılmayacak olup açılan soruşturma hükümsüz kalacaktır. Dolayısıyla bu suçtan dolayı iş hayatınızda sorun yaşamayacaksınız. Aksi halde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: