Rekabet Hukuku Avukatı Rekabet, piyasa ekonomilerinde yer alan teşebbüslerin aralarında yaptıkları bir etkinliktir. 20.yüzyılla birlikte ve ulusal piyasanın yanında uluslararası piyasalarda yer alan ve çok uluslu şirketlerin de artmasıyla ülke içinde, dışında önemli bir kavram haline gelmeye başlamıştır. Rekabet politikası ise, bu kavram nezdinde yürütülen bir süreçtir. Devletin rekabetçi bir etkinlik sürdüren piyasa oluşması için yürüttüğü…

Miras hukuku alanında çalışan ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlar miras avukatı olarak bilinmektedir. Miras ise, ölen ya da duruma göre mahkeme tarafından gaipliğine karar verilen birinin, mal varlığının alacakları ve borçları ile birlikte kendiliğinden tümüyle yasal mirasçılara geçmesi durumudur. Bu alanı inceleyen ve mirasın, kimlere ve ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen özel hukuk dalına da…

Gayrimenkul hukuku, Medeni hukukun bir cüzü olan eşya hukuku, borçlar hukuku, icra hukuku gibi çeşitli hukuk dallarını kapsayan geniş bir hukuk alanıdır. Konunun bu şekilde kapsamlı ve teknik olması, gerek sözleşmelerin hazırlanması, tapu işlemlerinin takibi gerekse uyuşmazlık ve dava aşamalarında hukuki destek alınabilecek gayrimenkul avukatı ve gayrimenkul avukatlığı  gibi bir alan doğmuştur. 4721 sayılı Türk…

Özellikle son zamanlarda önemli oranda ilerleme ve gelişme kaydeden bir hukuk alanı olan Tüketici Hukuku, mal ve hizmetlerin ticari olmayan, tüketim amaçlı satın alınması sonucu oluşan hukuki durum ve sonrasında çıkacak uyuşmazlıkların ele alındığı hukuk dalıdır. Tüketici mahkemelerinde açılan davalar ve tüketici sorunları hakem heyetleri de dahil olmak üzere, tüketici hakları ve uyuşmazlıkları alanında çalışan ve…

Kentsel dönüşüm, kentin bir bölümünün ya da önemli derecede büyük sayılabilecek kısmının, bir proje kapsamında risk ve sonuçlarının tespit ve analiz edilerek, olası bir afette (deprem, sel vs.) yaşanabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirebilmek amacıyla dayanıksız yapıların yıkılarak yerine depreme dayanıklı ve güçlendirilmiş binaların yapılmasını içeren bir kamu projesidir. Kentsel dönüşüm avukatı ise bu…

İşçi ve işverenler arasında imzalanan iş sözleşmesinden kaynaklanan hak ve alacaklar iş hukukunun konusunu oluşturmaktadır. 4857 sayılı kanundan doğan İş hukuku davalarında görevli mahkeme iş mahkemeleridir. İş hukuku alanda uzmanlık sağlayan ve iş davalarına bakan avukatlara da iş mahkemesi avukatları, bir diğer deyişle iş hukuku avukatları da denmektedir. İş hukuku niteliği itibariyle kapsamlı, teknik ve…

İş Hukuku Avukatı 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işçi ve işverenler arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan hak ve alacaklar hususunda çıkan uyuşmazlıklar iş hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Türk hukuk sisteminde ayrıca bir tanımlama olmamakla birlikte, bu tür davalar üzerinde uzmanlık sağlayan avukatlara da iş hukuku avukatı bu durumun işçi tarafında olan avukatlara işçi avukatı denmektedir. İşçi ve…

İcra hukuku, borcunu zamanında ödemeyen borçluya karşı, alacaklının talebi üzerine icra müdürlükleri aracılığı ile devlet tarafından zorla borcun yerine getirilmesidir. İcra hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlara da icra avukatı denir. İcra Hukukunda İcra Avukatının Önemi Alacağını tahsil etmek isteyen alacaklı, borçluya karşı icra müdürlüklerinde icra takibi başlatmalıdır. İcra takibi her ne kadar alacaklı tarafından da başlatılabiliyor olsa da; alanında uzman,…

Bilişim, bilmek fiilinden türeyen ve bilginin elektronik cihazlar üzerinden (örneğin bilgisayar vs.) işlenmesidir. Bilişim avukatı ise bilgisayar ve internet üzerinden işlenen bilgilerin depolanması, iletilmesi, işlenmesi ve buna benzer işlemler sırasında karşılaşılan hukuki ve cezai problemleri çözüme kavuşturmaya yardımcı olan ve uzmanlığı alanında bulunan konularda teknik hukuki destek sağlayan hukukçu kişidir. Bilişim avukatı, avukatlık hizmeti verirken işin…

Page 3 of 3 1 2 3

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: