İş Hukuku Avukatı - İş Mahkemesi Avukatları - Mıhcı Hukuk Bürosu
İş Hukuku Avukatı – İş Mahkemesi Avukatları – Mıhcı Hukuk Bürosu

İş Hukuku Avukatı

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işçi ve işverenler arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan hak ve alacaklar hususunda çıkan uyuşmazlıklar iş hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Türk hukuk sisteminde ayrıca bir tanımlama olmamakla birlikte, bu tür davalar üzerinde uzmanlık sağlayan avukatlara da iş hukuku avukatı bu durumun işçi tarafında olan avukatlara işçi avukatı denmektedir.

İşçi ve işveren arasında akdedilen iş sözleşmesinin hazırlanması, uygulanması ve uygulamadan doğan hak ve alacaklar ile bu konulardaki uyuşmazlıklar iş hukukunun ve iş mahkemesi avukatının faaliyet konusunu oluşturmaktadır. Açmak gerekirse; iş hukuku avukatı iş mahkemelerinde görülen maaş alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, dini milli bayram ve yıllık izin alacağı gibi işçilik alacaklarının talep edildiği iş davalarında görev almaktadır. İşçi ve işveren arasındaki, iş akdine dayanan bu hak ve yükümlülüklerin ihlali halinde taraflardan her biri kendisi veya vekalet vereceği bir iş hukuku avukatı vasıtası ile iş mahkemelerinde dava açmak suretiyle hakkını arayabilmektedir. Davanın yanı sıra genellikle iş verenler iş hukukunun bir çok konuyu ve kuralı bünyesinde barındırması ve işçilik alacaklarının, tazminatların maddi olarak yük getirmesi dolayısı ile kanunlar ve usuller konusunda iş hukuku avukatından hukuki danışmanlık almaktadır.

İş Davalarında İş Mahkemesi Avukatının Rolü

İş hukuku davaları sözleşmelerin haksız sona erdirilmesi, çalışma süreleri ve ücretlerin, kıdem ihbar tazminatı haklarının tespiti gibi detaylı, teknik ve bilgi birikimi gerektiren davalar olduğu için tarafların davayı kendileri takip etmeleri durumunda birçok haksızlıklar yaşanabilmekte, uyuşmazlığın tespiti noktasında dahi hatalara düşülebilmektedir. Özellikle işçi tarafının iş sözleşmelerinde zayıf tarafı oluşturması, haklarının yeterince bilmemesi nedeni ile kazanmış olduğu haklardan mahrum kalmaktadır. Bu nedenle bu denli teknik  nitelikli ve uzmanlık gerektiren davaların uzman bir iş hukuku avukatı (iş mahkemesi avukatı) aracılığıyla yürütülmesi gereksiz hak kayıplarının önüne geçecek ve davaların da usuli sürelerin kaçırılması, ispat araçlarının değerlendirilmesi, taleplerin uygun istenmemesi, ıslah hatası gibi nedenlerle davaların kaybedilmesini önleyebilecektir. Aynı şekilde işveren açısından da iş hukuku avukatının gerekliliği aşikardır. İşçi özlük dosyalarının hazırlanması, iş sözleşmesi fesihlerinde usul ve kurallar, iş davalarındaki zorluk açısında iş hukuku avukatı işverenlere

İş Hukuku Avukatı Ücreti

İş davalarında, iş hukuku avukatları, işçi avukatları genelde avukatlık vekalet ücretini dava sonunda dava kazanıldığında talep etmektedir. Bu bakımdan işçilerin vekalet ücreti korkusu ile kazandığı hakları almak için dava açmaktan çekinmemelidirler. Ancak başlangıçta dava açarken verilmesi gereken harç ve giderler vardır. Bu harç ve giderlerin karşılanması gerekmektedir. Çoğu zaman dava masrafları bile işçileri dava açmaktan alıkoymaktadır ancak dava kazanıldığında bu masraflar karşı taraftan alınmaktadır. Buna ek olarak dava masrafını bahane ederek dava açmayan işçiler dava masrafının belki on katını kaybetmektedir. İstanbul’da faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu uzman iş hukuku avukatı kadrosu ile iş davası açmak isteyen işçilere bu konuda elinden geldiğince yardım etmektedir. İş hukuku avukatı, iş mahkemesi avukatları arıyorum diyorsanız büromuzla iletişime geçin.

İş Hukuku Hakkında Herşey
İş Hukuku Hakkında Herşey

İş Mahkemesi Avukatına İş Davaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İş Davası Açmak İstiyorum. Alacaklarımı Nasıl İspatlarım? 

İşverene karşı açılan iş davalarında işçinin korunması ilkesi gereği çok yüksek ihtimallerde işçi lehine kararlar çıkmaktadır. İş davalarında ispat konusunda çoğu zaman ispat yükünün işverende olmaktadır. Örneğin sizi işten çıkaran işveren, feshin haklı bir nedene dayandığını, işe iade davalarında feshin geçerli bir nedene dayandığını bizzat kendi ispat etmek zorundadır. Burada işçinin her hangi bir ispat yükümlülüğü yoktur. İşçinin ispat etmek zorunda olduğu durumlar da işçi göstereceği iki tanıkla iddiasını ispat edebilir. Fazla mesaisini, yıllık izin kullanıp kullanmadığını, dini milli bayramlarda tatil yapıp yapmadığını, işçinin giriş ve çıkış tarihlerini, çıkış nedenini, sigortanın tam rakam üzerinden yatıp yatmadığı gibi bir çok şey için iki tanık yeterli olmaktadır. Hukukumuzda tanıklık zorunludur. İspat konusu usuli olarak teknik bir konu olması nedeni ile iş hukuku avukatından yardım almak daha doğru olacaktır.

Kıdem Tazminatının Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatına hak kazanma şartları 1475 sayılı kanunun 14. Maddesinde belirlenmiştir. Kıdem tazminatı iş kanununa göre işçi sayılan kişinin aynı işverene bağlı olarak çalışma süreni bir yıl olması ve iş sözleşmesini işçinin haklı nedenle feshetmesi, işverenin haklı bir nedene dayanmadan feshetmesi, işçinin askerlik görevini yerine getirmek nedeni ile işten ayrılması, işçinin 15 yıl ve 3600 prim gününü doldurup emeklilik nedeni ile işten ayrılması, kadın işçinin evlenme tarihinden 1 yıl içinde evlilik nedenine dayanarak işten ayrılması ve işçinin ölümü ile iş akdinin sonlanması durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Bu konuda her bir maddenin ayrı ayrı açılması gerekli olduğundan sorunuz olması durumunda İstanbul Şişli’de bulunan Mıhcı Hukuk Bürosu iş hukuku avukatından hukuki danışmanlık alınız.

İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir? ve İhbar Süresi Ne Kadardır?

İş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf 4857 sayılı İş Kanununda belirlenen sürelere göre iş sözleşmesini sona erdirmeden önce karşı tarafa bildirmek zorundadır. Bu süreler iş akdini sonlandırma bildiriminin karşı tarafa ulaşmasından itibaren işi altı aydan az sürmüş işçi için iki hafta, altı ay ile bir buçuk yıl arası olan işçi için dört hafta, bir buçuk yıl ile üç yıl arası olan işçi için altı hafta, üç yıldan uzun olanlar için ise sekiz haftadır. Bu sürelere uymayan taraf işçinin süre kadar maaşını tazminat olarak öder. Ancak işveren ihbar tazminatını verip iş akdini derhal sonlandırabilir. Deneme süresi varsa bu süredeki fesihlerde tazminat ödenmez. İhbar tazminatı hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız Mıhcı Hukuk Bürosu’nu arayarak iş hukuku avukatına danışabilirsiniz.

İş Davaları Hangi Mahkemede Görülür?

Bir işçinin iş davası açacağı durumlarda bir iş mahkemesi avukatına vekalet vererek açması daha uygun olacaktır. Bu durumlar da bu tarz sorulara gerek kalmadan tüm işlemlerinizi vekalet verdiğiniz iş hukuku avukatı yerine getirir. Yine de belirtmek gerekirse, işçi ve işveren arasında akdedilen iş sözleşmesinden ya da 4857 sayılı iş kanunu ve sair mevzuatta yer alan iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme iş mahkemesidir. 5521 sayılı iş mahkemeleri kanunu 5. Maddesine göre; İş davaları dava açılacak kişinin ikametgah adresinin bulunduğu mahkemede olabileceği gibi, işçinin işini yaptığı yer mahkemesinde de açılabilir. Örneğin işveren şirkete dava açılacaksa şirketin ikametgah adresinde açılabileceği gibi işçi işini yaptığı yer mahkemesinde de davasını açabilir. Buna uyulmadığı takdirde dava yetkisizlik nedeni ile ret edilecektir. Davanızı uzman iş hukuku avukatına verdiğiniz takdirde yetkisizlik veya görevsizlik durumu ile davanızın uzama durumu olmayacaktır.

Maaşına Zam Yapılmayan İşçi İşten Çıkıp Tazminat Alabilir mi?

İşçi ücretlerine ne zaman ve ne miktarda zam yapılacağına dair düzenleme hukukumuzda bulunmamaktadır. Bu durum iş sözleşmeleri ile düzenlenebilir. İş sözleşmesinde zam oranı veya miktarı bulunmadığı halde maaşına zam yapılmadığını ileri sürerek işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından tazminatlarını alamaz. Varsa kalan maaşını, fazla mesai, dini milli bayram alacaklarını alabilir.

Fazla Mesai Nedir? Fazla Mesai Durumunda Ne Kadar Ücret Alınır?

İş Kanunumuza göre haftalık çalışma saati en fazla 45 saattir. Haftalık 45 saati geçen durumlar fazla mesai olarak sayılır ve 45 saati geçen her 1 saat için işçinin normal saatlik ücretinin 1.5 katı ödenmek zorundadır. Ulusal bayram ve genel tatil  günlerinde işçinin çalıştırılması halinde günlük ücretinin 2 katı verilmelidir.

Yıllık İzne Ne Zaman Hak Kazanırım? Yıllık İzin Süresi Ne Kadardır?

İş yerinde çalışmaya başladığınız tarihten itibaren bir yılı tamamladığınız zaman yıllık izne hak kazanırsınız. Çalışma süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olan işçiler için yıllık izin süresi 14 günden, 5 yıldan 15 yıla kadar olan işçiler için 20 günden, 15 yıldan fazla olanlar için ise 26 günden az olamaz. Yıllık izinler en çok üç parçaya bölünebilir ve bir parçası 10 günden az olamaz.

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Normal şartlar altında istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz ancak bazı durumlar istisnadır. Haklı bir nedene dayanarak istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanır. İstifa edilen bir çok durumda aslında kıdem tazminatını alma hakkı vardır. İşçilerin hangi hallerin haklı nedene dayandığı konusunda uzman bir iş hukuku avukatına danışmaları gerekmektedir. Ayrıca evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi, askerlik nedeniyle istifa eden erkek işçi, şartlarını sağlayıp emeklilik nedeniyle istifa eden işçi de kıdem tazminatına hak kazanır.

Eşi Doğum Yapan İşçinin İzni Kaç Gündür?

Eşi doğum yapan erkek işçiler için doğum izni beş gündür.

İşyerinde Kavgaya Karışan İşçi Haklı Nedenle İşten Çıkarılabilir mi?

İşçinin işverenin başka bir işçine sataşması İş Kanununda işverenin haklı nedenle fesih hakkı arasında yer alan durumları arasında yer almaktadır. Ancak burada işçi kendini savunma konumunda olabilir. İşveren bu durumu gözeterek karar vermekle yükümlüdür.

İşe İade Davasının Şartları Nelerdir?

İş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren feshin hangi nedene dayandığını yazılı olarak işçiye bildirmek ve işçiye tük haklarını vermekle yükümlüdür. İş akdini geçerli nedene dayanmadığını düşünen işçi, bir iş mahkemesi avukatına başvurarak işe iade davası açabilir. Ancak işçinin işe iade davası açabilmesi için o iş yerinde 30 işçi çalışması ve işçinin 6 aylık kıdeme sahip olması gerekmektedir. İşçi bu davayı fesihten sonra 30 gün içinde açmalıdır.

İşçinin İşe İade Davasını Kazanması Durumunda Ne Olur?

İşçi işe iade davasını kazanırsa feshin geçerli bir nedene dayanmadığı ispat edilmiş olur ve işçi işe iade edilir. İşveren işçiyi 10 gün içinde işverene başvurduğu takdirde işveren 30 gün içinde işçiyi işe başlatmakla yükümlüdür. Ayrıca işçiye boşta geçen zaman için 4 aylık maaşı kadar tazminat ödemek zorundadır. İşveren işçiyi işe başlatmadığı takdirde, 4-8 aylık maaşı kadar daha tazminata hükmedilir. Buna ek olarak fesih gerçekleştiği için kıdem-ihbar tazminatı, izin alacakları ve fazla mesai gibi alacaklarını da alabilir. İşe iade davası teknik ve usuli bilgi gerektirdiğinden iş hukuku avukatı ile dava sürecini yürütmek işçiler için mantıklı olacaktır.

İşçi ve İşverenin Borçları Nelerdir?

İşçi ve işveren arasında bir takım hak, borç ve alacaklar doğmaktadır. Buna göre işçi; bağımlı olarak iş görme, sadakat yükümlülüğü, işverenin talimatlarına uyma ve rekabet etmeme gibi yükümlülüklere sahipken işveren de işçinin ücretini ödeme, işçiyi koruma, işçiler arasında eşit davranma gibi yükümlülükleri bulunmaktadır

İşveren Çalışma Şartlarımı Değiştiriyor. Ne Yapabilirim?

İş çalışma şartlarında işverenin esaslı değişiklik yapabilmesi için bu durumu işçiye yazılı olarak bildirmesi ve işçinin de 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul etmesine bağlıdır. Aksi halde yapılan değişiklik geçersiz olacaktır. İşçiyi bu değişikliğe uymaması nedeni ile içten çıkaran işverene karşı işçi, şartları varsa işe iade davası açılabileceği gibi şartları yoksa kıdem ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacaklarını dava edebilir. Veya işçi bu değişikliği kabul etmediği halde buna zorlanıyorsa bu sebepten dolayı haklı nedenle iş sözleşmesini feshederek kıdem ihbar tazminatlarını ve diğer işçilik alacaklarını dava edebilir.

İşverenin işçinin maaşını düşürmesi, ünvanını ve makamını düşürmesi, çalışma alanını değiştirmesi, çalışma yerini başka şehre taşıması gibi değişiklikler esaslı değişikliktir. Hangi değişikliklerin esaslı olup olmadığını Mıhcı Hukuk Bürosu iş mahkemesi avukatına danışabilirsiniz.

İşyerinde Taşeron Muvazaası Var. Dava Açıp Kadroya Geçebilir miyim?

İş Kanununda belirtilen taşeron kuralları dışında bir durum varsa taşeron muvazaası var demektir ve bu durumda taşeron şirketin işçileri baştan itibaren asıl işverenin işçileri sayılırlar. Kamuda yapılan taşeron muvazaası durumunda taşeron muvazaa davası açılarak taşeron muvazaasının tespitini ve asıl işveren yani kamunun işçisi olduğunuzun tespitini sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak sizinle aynı işi yapan kamu işçinin maaş farkını 5 yıl geriye dönük olarak ve yıllık 52 günlük ikramiyenizi talep edebilirsiniz. Taşeron muvazaasında asıl iş-yardımcı iş ayrımı, işçi temininin varlığı oldukça teknik konu olduğu için taşeron muvazaası konusunda uzman iş mahkemesi avukatından yardım almanız iyi olacaktır.

İş Sözleşmesinde Cezai Şartın Geçerliliği Var Mıdır?

İş sözleşmesinde cezai şartın geçerli olabilmesi için birkaç husus vardır. Bunlar; Cezai şart her iki taraf içinde belirlenmelidir. Cezai şartta taraflar arasında eşit veya orantılı olmalıdır. İş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesi olmalıdır. Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinden önce bitmelidir. Sözleşmeyi haklı nedene dayanarak fesheden taraf cezai şart isteyebilir veya karşı taraf sözleşmeyi haksız nedenle feshederse yine cezai şartı dava edebilir. Sözleşmenizde cezai şart varsa geçerliliğinin ve muhtemel risklerinin değerlendirilmesi için bir iş mahkemesi avukatına danışabilirsiniz.

İş Sözleşmesi Nedir?

Bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi (işçi), diğer tarafın da ücret ödemeyi (işveren) taahhüt etmesinden oluşan iş sözleşmeleri sözleşmenin süresine göre belirli süreli iş sözleşmeleri ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri olarak ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra çalışılan sürenin şekline göre de tam süreli ve kısmi süreli iş sözleşmesi olarak çeşitlilik göstermektedir.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdem Tazminatına Hak Kazanılır mı?

1475 sayılı kanunda kıdem tazminatı alma şartları belirlenmiş olup, kanunun kıdem tazminatını belirleyen 14. Maddesinin başlangıcında “İş Kanuna göre işçi sayılan işçiler” diye belirtmesinden dolayı ister belirli ister belirsiz süreli işçi olsun şartlarını taşıyorsa kıdem tazminatına hak kazanır. İş Hukuku Avukatı İstanbul.

Yazıyı Paylaş
 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  
  9
  Shares
 1. 23 Şubat 2016

  Merhabalar ben bir şirkette 5 yıldır çalışıyorum.haftada 60 saat çalışıyorum işyerime tazminat davası acabiliyormuyum fazla çalıştırdığı için yanlız ben bu şirkette müdürüm dava açıldığında patron vekili olduğumdan dava açılamaz deniliyor sizce dogrumudur

  • 26 Şubat 2016

   İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, yaptığı işin gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, fazla mesai alamaz. Ancak üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlemediğinden, çalışmasının haftada 45 saati geçmesi durumunda fazla mesai hakkı doğar. Eğer çalışmanız gereken saati siz belirlemiyor ve size çalışmanız gereken saat söyleniyorsa fazla mesai ücreti alabilirsiniz. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir. Siz bu konuda ne durumdasınız saatlerinizi kendiniz mi belirliyorsunuz yoksa daha üst konumdan mı belirtiliyor?

 2. 8 Haziran 2016

  bir kamu kurumunda 5857 sayılı yasaya tabii olarak çalışmaktayım. işe girdikten 5 yıl sonra geçirmiş olduğum kalp ameliyatı nedeniyle yüzde 55 engelli raporu ve kurumun hekiminden ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz raporu aldım. çalıştığım kurumun en geç 1 yıl içerisinde özellleşeceğinden dolayı özelleşme mağduru olmamak için nisan ayında girmiş olduğum ekpss sınavından çok rahat atanabileceğim bir puan aldım. yüksek bir ihtimalle ağustos yada eylül ayında memur olarak atanacağım. bu durumda istifa edersem kıdem ve ihbar tazminatlarımı alabilirmiyim?

 3. 12 Temmuz 2016

  Merhabalar,
  Babam işverendi ve 1993 yılında emekli oldu. Babamın yanında 1986-1991 yılları arasında çalışan bir şahısın 1988 den önce kaydı sgk da gözükmüyormuş ve şahıs babamı bularak durumu anlatmış. babam bunun üzerine sakladığı dosyalardan şahsın çalıştığına dair belgeleri bulup ssk ya ödenen prim makbuzlarının da bulunduğu belgelerin fotokopisini adama vermiş. ancak adam hem babama hemde sgk ya dava açmış. bunun üzerine babama tebligat gelmiş 26 eylül 2016 tarinde duruşmaya gelmesi için. ancak babam 80 yşında olduğundan içindeki dava kararlarındaki maddeleri anlamadığından değerlenirme yapamamış. maddeleri okuduğumda elde bulunan belgelerin tebligattan 2 hafta içinde sunulması istenmiş. ancak babam bana tebligattan 1 ay sonra olayı anlattığından 2 haftalık süre çoktan geçti. Babam 26 eylül 2016 tarihinde elindeki belgelerle mahkemeye gitse olur mu. yoksa bir avukat mı tutmak gerekir. avukat tutsak 2 haftalık süre geçti yine de avukat belgeleri sunabilir mi. ayrıca dava hem babama hem sgkya açılmış babam belgeleri sununca adam kazanmış olacak. sgk kaybetmiş olacak. belgeleri babam sunmasına rağmen babam sgk gibi davalı taraf olduğundan gene de babam kaybetmiş mi olacak. yardımcı olursanız çok sevnirim. 80 yaşında babam bu durumu kafasına çok takmış. belgeleri saklamak zorundamıydı. saklamasa ne olur du.

 4. 12 Eylül 2016

  benim ve arkadaşımın maaş bordromda şoför yazıyor iş veren bana haftada 5 ton mallı forklıft olmadan ele yükletme hakkı varmıdır. iki şoför olsak dahi bir günde 20 ssaat yol gıdıp konaklama ucreti almamamız bizi haklı kılarmı.sözleşmeyi okumamız imkansızdı bize hızlı hızlı imza attırdılar. nasıl bir haktalep ederim 19 mayıs 1 mayıs mesaisi bordroda yok

 5. 5 Aralık 2016

  Merhaba,
  30.12.2016 tarihinde istifa dilekçeme 22.12.2016 tarihinde işten ayrılcagımı belirterek istifa dilekçesi verdim .ancak işveren ihbar süremi çalışmamı istedi ve istifa kodu ile 02.12.2016 tarihinde çıkışımı verdi.ancak ihbar tazminatı vermek zorunda değil mi? Ben çalışmak istedişim halde ihbar süresini durdurdu. Bu durumda ihbar ücreti ödemesi gerekmez miydi? Dava açabilir miyim?
  Acil dönüşünüzü rica ederim. Teşekkürler

  • 5 Ocak 2017

   İstifa dilekçesini siz verdiğiniz için ihbar süresini beklemek durumunda olan da siz olmalısınız.

 6. 2 Nisan 2017

  Merhaba benim sigortam maaşıma göre yatırmıyor ve resmi tatillerimi vermiyor maaşının yarısını elden veriyor onun için başka iş buldum ayrılmak istiyorum 6 yıldır çalışıyorum çıksam tazminatımı nasıl alabilirim

  • 10 Nisan 2017

   Merhaba, anlattığınıza göre iş mahkemesinde dava açarak ve durumu tanıkla ispat ederek tüm haklarınızı alabilirsiniz. kararlı iseniz bize ulaşabilirsiniz.

 7. 7 Nisan 2017

  Eşim eski işyerinden tazminat ödemesini halen alamadı ve dava açmak istedik. Tazminat 6850₺ ve maaşının bir kısmını elden aldığı için o ücrette 1000₺ gibi bir meblağ. Dava açmak için gerekli prosedür nedir ve sizin ücret talebiniz nedir.

  • 10 Nisan 2017

   Tam maaş tanıkla ispat edilebilir. Dava için vekalet çıkarmanız yeterli olacaktır. Ücret bilgisi gönderildi.

 8. 13 Nisan 2017

  Merhaba
  7 aydır aynı şirkette çalışmaktayım ‘askerlik nedeniyle kıdem tazminatı’ alabilmem için neler yapmam gerekmektedir. Yaklaşık 7 aydır aynı yerde çalışmaktayım. 1 Mayısta işten ayrılıp 3 mayısta askere gideceğim. askerlikten sonra 2 ay boyunca aynı işe geri dönüş hakkım var. İş veren beni almak istemezse 3 aylık kıdem tazminatı ödemesi gerekmektedir. Fakat ben aynı yerde devam etmek istemezsem aynı durum mu geçerlidir? ve askerlikten döndüğüm zaman bu işlemler nasıl yapılmalıdır? Nerelere başvuru yapılmalıdır?

  • 22 Mayıs 2017

   askerlik belgelerinizi ek yaparak askerlik nedeni ile kıdem tazminatı almak istediğinizi işverene ihtar olarak göndermelisiniz. ödeme yapmaz ise iş davası açmalısınız.

 9. 18 Nisan 2017

  Merhaba Kemal Bey,
  Kurumsal bir markette yönetici olarak çalisiyordum ve aslı olmayan bir sebeple çikarildim. Şahidimde var yanimda calisan personelim ve baska bir subenizde calisan bir yonetici arkadasim. 3,5 yildir calisiyordum. Kazanma ihtimalim size gore nedir? İşe dönuş davasi acmam mi daha mantikli olur? Direk kidem ihbar tazminati ve alacak mesai saatleri icin dava acmam mi daha mantikli olur? Konuyla ilgili yardimci olursaniz memnun olurum.
  İyi çalismalar.

  • 22 Mayıs 2017

   işveren vekili konumunda iseniz işe iade davası açamazsınız. Kıdem ihbar ve mesailer için açmalısınız.

 10. 22 Nisan 2017

  Merhaba. Ben 2.5 senedir çalıştığım iş yerimden istifa mı verdim çıkışımı yazılı ve sözlü bildirerek 15 günümü de çalışıyorum. Haftanın 6 günü ve toplam 60 saat çalışıyorum artı olarak resmi tatillerde ( ramazan, kurban bayramı ve yılbaşı haricinde ) izin kullanmıyorum ve bunun içinde herhangi bir ödeme almadım bugüne kadar. Kendi isteğimle çıktığım için kıdem tazminatı alabiliyor muyum ? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

  • 22 Mayıs 2017

   Merhaba anlattığınız şartlarda kıdem tazminatı alabilirsniz. Fazla çalışmayı tanıklarla ispat etmeniz gerekmektedir.

 11. 12 Mayıs 2017

  Merhaba çalıştığım obasan yemek a ş den yurtdışında çalışmayı sebeb gostererek 1/7/2014 tarihinde istifa ettim istifa dilekcemide faks yoluyla yolladim kabul edildi burda 10 seneye yakın çalıştım haklarimi alabilirmiyim 15 yıldan yararlanmiyorum

  • 14 Mayıs 2017

   sadece anlattığınız sebepler ile kıdem tazminatı alamazsınız ancak başka sebepler varsa bunları bilmek gerekiyor.

 12. 8 Kasım 2017

  Hamileyim ve işten cıkmak istiyorum tazminat alabilirmiyim

  • 12 Kasım 2018

   Merhaba, hamilelik veya doğuma bağlı işten ayrılan işçinin kıdem tazminat hakkı bulunmamaktadır. Fakat hamile çalışanın birçok hakkı saklı bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

 13. 12 Aralık 2017

  Ben 6 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum mesai yapıyorum elden alıyorum elden aldığım mesai de tam olarak alamıyorum fesih hakkım oluyormu yani tazminat hakkım oluyor mu oluyor sa hukuk süreci baslatcam

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, sebepsiz fesih hallerinde tazminat hakkınız doğmaz. İş sözleşmenizi haklı gerekçeye dayanarak feshetmeniz gerekir. Dava açarak ödenmeyen haklarınızı talep etme hakkınız her zaman vardır. İstifanızı hukuki bir zeminde ve hak kaybına uğramayacağınız şekilde gerçekleştirmeniz adına bir avukatın hukuki yardımını almanız yararınıza olur. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 14. 21 Aralık 2017

  Merhaba
  Calistigim is yerinde 9 ay oldu calisali evlendiktan sonra ezim calismami istemedigi icin cikmami istedi issizlik maasi alabiliyormuyum

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, evlilik dolayısıyla işten çıkan işçi kıdem tazminatına hak kazanabileceği gibi işsizlik maaşı da alabilir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 15. 26 Aralık 2017

  Taseron firma adina itfaiye eri olarak 64 ay calistim suan baska birimde calisiyorum istegim olmadan birim degisti belediye lere ait sirkette calismak icin haklardan feragat etmemiz isteniyor ne yapmaliyiz dava acmamiz durumunda kazanma olasigimiz varmi.

  • 10 Aralık 2018

   Merhaba, çalışma şartlarında esaslı değişiklik size yazılı olarak sunulmak zorundadır.6 gün içinde yazılı olarak kabul beyanında bulunmazsanız reddetmiş sayılırsınız ve işvereninizin size bunun üzerine yaptırım uygulaması halinde tazminat hakkınız doğar. Ayrıca size imzalatılacak olan belgelere mahkeme geçerli olarak bakmaz. Gerçekteki durumu dikkate alır. Tazminat, fesih vb. dava ve süreçler söz konusu olduğunda sürecin hak kaybına uğramamanız ve lehinize işlemesi adına bir avukatın yardımına başvurmanız yararınıza olur. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 16. 11 Ocak 2018

  Merhaba ben 5 aylık hamileyken 24. Maddeye göre işten çıkarıldım.fesh edildi sadece kıdem tazminatını vercekler ne gibi itiraz hakkım bulunmaktadır

  • 14 Kasım 2018

   Merhaba, işe iade davası açarak işvereninizin 24. maddeye göre gerçekleştirdiği haklı nedenle feshin haklı nedene dayanmadığı ortaya konulmalıdır. İşvereniniz açıkça kanunun hamile kadın işçiye tanıdığı hakları ihlal etmiş. Bu durumda tazminat taleplerinizi, ödenmeyen haklarınızın ödenmesi taleplerinizi ve dilerseniz işe iade talebinizi mahkemeye yöneltebilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 17. 8 Şubat 2018

  Yaklaşık 2 yıldır aynı firmada calismaktaydim firma içerisinde son 1 aydir yıldırma tavrı yaşıyorum son 6 ay süresi içerisinde şirket bünyesinde hırsızlık olayı yaşandı 6 ay süresince hakaretler yaşandı hırsızlık olayı aydınlatıldı ve bu olay sonrasında hırsızlığı yapan işten çıkarıldı fakat insanları potansiyel suçlu görüp hırsızı fark etmediniz diyerek baskı altında tuttular bu olaylar doğrultusunda hem tazminatımı ayrıca edilen ağır onur kırıcı küfür hakaretler için tazminat davası açıp tazminat alma hakkım varmıdır? Teşekkür ederim

  • 4 Aralık 2018

   Merhaba, öncelikle iş sözleşmenizi sonlandırmak istiyorsanız haklı nedene dayandırmalısınız. Bu nedenle sürecin hak kaybı yaşanmadan ilerlemesi için bir avukata başvurmanız yararınıza olacaktır. Ardından tazminat ve ödenmeyen haklarınızı talep edebilirsiniz. Size karşı yapılan hakaretler ayrı bir tazminat davasına konu edilecektir. Buradan da manevi tazminat hakkınız vardır. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 18. 15 Mart 2018

  merhaba ben 1 yıldır iş yerinde çalışıyorum yıllık izin istedim vermediler bu sebepten istifa etsem yada 15 gün önceden bırakçagımı bilgilendirsem sonra bıraksam kıdem – ihbar alabilirmiyim acaba teşekkürler

  • 20 Kasım 2018

   Merhaba, 1 yıllık çalışmanızı doldurmanız ile birlikte yıllık izin hakkınız doğar. Ancak bu izni kullanma hakkınız sınırsız değildir. İşvereniniz size 1 yıldan sonra gelen sene içerisinde bu hakkınızı kullandırmalıdır ancak bu süreyi ne zaman kullanacağınız somut olayın şartlarına göre belirlenir. İşvereninizin kötü niyetli olarak size yıllık izin kullandırmadığını düşünüyorsanız tazminat hakkınız doğar. Onun haricinde hak kaybına uğrayacağınız geçersiz bir nedenle istifa etmiş olmamanız adına bir avukat desteği ile istifanızı hukuki zeminde hazırlamanızı öneririz. Ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 19. 15 Ağustos 2018

  Slm ben özel bir şirkette 8 sene 8 ay ve 6 gün çalıştım kendi isteğimle işten ayrıldım. Maaşımı asgarî ücretin üstü ama sigortamı asgarî ücretten yatırıyorlar istifa dilekçesini yazdım ve imzaladım bayramlarda fazla çalıştım ama maaşıma yansımadı izin verdiler ama bayram sonrası yine fazla çalıştım maaşımınım geri kalanını elden veriyorlar ve bana evrak getirdiler bunlara da imza at dediler bende Tazminatımı vermiyorsanız imza atmayacagimi söyledim ve imzalamadım sizce ben tazminat alabilirmiyim yada dava açsam kazanabilirmiyim sahitlerimde var cvp verirseniz çok sevinirim iyi çalışmalar

  • 7 Kasım 2018

   Merhabalar, çalıştığın süre boyunca hak kazandığınız bütün tazminat alacaklarını ayrıca fazla mesai olarak çalıştığını resmi tatiller ve hafta tatillerini de ayrıldığınız şirketten talep edebilirsiniz. Ancak haklarınızın en iyi şekilde korunması için bu süreci avukat desteğiyle sürdürmenizi tavsiye ederiz. Hukuksal destek için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: