Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku Tanım ve Kapsamı

Yabancı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade eder. Yabancılar hukuku, vatandaşlık bağı ile bağlı olunan ülkeden, diğer ülkeye giden kişilerin bu ülkedeki hukuku durumunu inceleme konusu yapan hukuk dalıdır.

Türk Yabancılar Hukuku’nun kaynaklarından bazıları şunlardır:

Pasaport kanunu, iskan kanunu, yabancıların çalışma izinleri hakkında kanun, harçlar kanunu, doğrudan yabancı yatırımlar kanunu, türk vatandaşlığı kanunu.Yabancılar hukuku içerisinde Uluslararası Göçmen ve Vatandaşlık Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, İltica Hukuku ve İş Hukuku alanlarını da barındıran bir hukuk olduğundan oldukça farklı türde uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır.

Yabancılar hukuku alanında mağduriyet yaşamış şahsın hukuki yardım almak istediğinde bu yardımı hem dil bilen avukatlara sahip hem de yukarıda saydığımız hukuk dallarına da hakim avukatlar barındıran  bir hukuk bürosundan faydalanması isabetli olacaktır. Aksi halde mağduriyetini gidermesi çok zor olacaktır.

Yabancılar hukuku, bir ülkede yaşamasına rağmen o ülkenin vatandaşı olmayanların  tabi olacağı kuralların düzenlendiği hukuk dalıdır. Vatandaş olmayanlar vatandaşların yararlandığı her haktan yararlanamamaktadır. Vatandaş olmayan yabancılara tanınacak haklar uluslararası sözleşmeler baz alınarak düzenlenmektedir. Bunun için iki adet prensip bulunmaktadır. Birincisi vatandaşlara ve yabancılara eşit muamele yapılan eşitlik prensibidir. İkincisi ise yabancının insan olması sebebiyle sahip olduğu asgari hakların tanındığı asgari haklar prensibidir.

Yabancılar Hukukunda Statüler ve Hakları

Uluslararası koruma çeşitleri yabancılar hukukunda 4 ana başlık altında incelenmiştir:

1-Mülteci: Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan , oraya dönemeyen vatansız kişiye verilen statüdür.

2-Şartlı Mülteci: Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan , oraya dönemeyen vatansız kişiye verilen statüdür.

3-İkincil Koruma: Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde, ölüm, işkence ve benzeri teditlere maruz kalabilecek vatansız veya yabancı kişilere verilen statüdür.

4-Geçici Koruma: Ülkesinde ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımıza geçen ve haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılara verilen statüdür.

Başka devletlerin vatandaşları, vatansızlar, mülteciler ve sığınmacılar yabancıdır. 1951 tarihli mülteciler hakkındaki milletlerarası sözleşme gereği, sadece avrupa ülkelerinden gelenler mülteci statüsüne sahiptir. Suriye’den gelenler mülteci değil, sözleşme dahilinde olmadıkları için sığınmacıdırlar. Farklı bir statü sahibi olduklarından mültecilerin haklarına haiz değillerdir. Türkiye’de istihdam edilen yabancı uyruklu kişilerin de çalışma saati, fazla mesai, ücretli ve ücretsiz izin, kıdem tazminatı, hizmet sözleşmesinin feshi gibi hakları vardır. Bu konuda Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahiptirler. Türkiye’de yabancılar da aynı Türk vatandaşları gibi emeklilik haklarına sahiptirler. Türkiye’de ikamet eden yabancıların bazı meslekler hariç (Dişçilik, ebelik, eczacılık, avukatlık, noterlik vs.) birçok mesleği yapmaları mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ‘’Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.’’ hükmü yer alır. Bu hüküm yabancılara da sosyal hak tanır.

Yabancılar hukuk alanı çok tartışmalı ve sürekli güncellenen bir hukuk alanı olduğundan yabancıların mevcut hak ve yükümlülüklerini bilmesi açısından hukuki yardım alması en zaruri hukuk alanlarından birisidir. Ülkemizde bulunan yabancılar hukuki sorunların çözümü aşamasında başta dil sorunu olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır.   

Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde bulundurduğu ingilizce, fransızca, arapça, rusça dillerine hakim avukatlar aracılığıyla çok kaliteli ve verimli bir hizmet sunmaktadır. Bilhassa dile hakim avukatlar, alanında uzmanlaşarak son zamanlarda artan yabancı sorunlarına aşağıda bulunan yabancı hukuk dallarından hepsinde sorunsuz hizmet verebilmektedir.

Yabancılar hukukunun ilgilendiği kişiler yabancı tüzel kişiler ve gerçek kişilerdir. Yabancılar bulundukları ülkenin yasal hükümranlığı altında olduklarından dolayı yabancı olarak değerlendirilenleri özetlemek gerekmektedir. Buna göre herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan vatansızlar,  ülkesinin siyasi durumundan kaçıp başka ülkeye sığınmakla birlikte o ülkenin vatandaşlığına geçmemiş mülteciler,   bir ülkede yaşayan kişilerden dil, din, kültür gibi özelliklerle ayrılan azınlıklar ve Türkiye’ye yerleşme maksatlı gelen Türk soylu muhacirler yabancıdırlar. Fakat azınlıklar ve muhacirler vatandaştırlar. Bu nedenle yabancılar kanununun muhatapları değildirler.

Yabancılar hukukunun iç hukuk kaynakları anayasa, kanun, tüzük ve kararnamelerdir. Uluslararası hukuk kaynakları ise anlaşmalar, teamüller,  genel hukuk kaideleri ve doktrindir.

Anayasaya göre temel hak ve özgürlüklerde vatandaş yabancı ayrımı yoktur. Siyasal haklar gibi bazı haklar yabancılara tamamen kapalıdır. Taşınmaz sahibi olma, bazı meslekleri icra etme gibi bazı hakları kullanmada ise sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamalar uluslararası prensiplere uygun olarak yapılmaktadır.

Türkiye’nin yatırımcılar için, yeni yaşam alanı kurmak isteyenler için ve turistik amaçlı gelmek isteyenler için cazip bir ülke olmasından dolayı yabancılar hukuki ilişkiler kurmaktadırlar. Farklı bir ülkenin hukuk sistemini tam olarak bilmesi ve buna uygun işlemlerini yürütmesi yabancı için zor olacaktır. Bu işlemleri yapmak için yabancılar hukuku avukatından hukuki destek alınmalıdır.

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmeleri vatandaşlardan farklı bir prosedüre sahiptir. Bu işlemlerin yürütülmesi,  Çalışma izni alınması,  ikamet izni alınması, vatandaşlık başvurusu yapılması, polis ve gümrük işlemleri yapılması için Mıhcı Hukuk Bürosu hukuki danışmanlık ve bu süreci yürütmektedir. Yabancılar şube işleri, deport işleri,  yabancıların yer aldığı ceza davaları için, içinde yabancı bulunan evlilik sözleşmesi, boşanma davası, velayet işlemleri için  yabancılar hukuku avukatı olarak Mıhcı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Türkçe ve İngilizce hukuki danışmanlık sağlamakta ve dava takibi yapmaktadır.

Yabancılar hukuku tüzel kişilerle de ilgilenmektedir. Yabancılık unsuru içeren şirketlere ticari ve hukuki durum raporu hazırlanması, şirket kurulumu ve şirket işlemlerinin yürütülmesi ve sair işlemler de Mıhcı Hukuk Bürosunun yaptığı islerdendir.

Yabancı Hukuk Alanında Verdiğimiz Hizmetlerimiz:


-Türkiye’de yaşayan yabancıların oturma(ikamet) izni alınması için başvuru ve süreç takibi

-Ankara anlaşmasından dolayı oturum izninin alınması, şirket kurulumunun yapılması

-İşçilikten dolayı oturum izninin alınması

-Evlilik dolayı oturum izninin alınması

-Kısa dönem ikamet izni başvuru ve takibi

-Aile ikamet izni başvuru ve takibi

-Öğrenci ikamet izni ve takibi

-İnsani ikamet izni ve takibi

-Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma  izinlerinin alınması için başvuru ve süreç takibi

-Vize başvuruları ve takibi

-Avrupa insan hakları mahkemesine başvuru işlemleri

-Göç ve vatandaşlık dairesinin aldığı kararlara karşı itiraz ve bütün mahkeme işlemleri

-Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması

-Yabancı gerçek kişilere Türkiye’de miras hukukuna İlişkin danışmanlık hizmetleri

-İltica başvurusu ve takibi

-Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi

-Yabancılık unsuru taşıyan şirketlere İngilizce, Rusça, Fransızca, Arapça hukuki danışmanlık

-Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi

-Türkiye’de bulunan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti

-Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması

-Deport kararının kaldırılması

-Yurda giriş yasağının kaldırılması

-Yabancılara uygulanan kod kararının kaldırılması

-Yabancılara yurt içinde banka hesabı açma

-Pasaport işlemleri

Yukarıda bulunan tüm hizmetlerimizden yararlanabilmek için iletişim sayfamızda bulunan iletişim kaynaklarından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Mıhcı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu sayılanlarla sınırlı olmayarak içinde yabancı unsuru bulunan tüm hukuki ilişkilerde müvekkile hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: