E-Ticaret Hukuku
Günümüz teknoloji çağında teknolojik ilerlemeye paralel olarak küreselleşme ve iletişimin ucuz, kolay ve hızlı hale gelmesi ticaret hukukunda da etkisini göstermiş ve uluslararası pazarlara açılma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ticaretin büyük bir kısmının fiziki ortamdan elektronik ortama taşınmış olması, elektronik araçlar üzerinden yapılan elektronik ticaretin bir lüks olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmesine yol açmıştır. Tahminlere göre önümüzdeki yirmi beş yılda toplam ticaretin yüzde atmışının e-ticaret olacağını düşürsek e-ticaretin çok büyük cirolara ulaşacağını tahmin etmek zor olmaz. Bu gerekçeyle günümüzde pek çok firma daha hızlı ve ekonomik olması bakımından ticari faaliyetini e-ticarete uyumlu hale getirmeye çalışmaktadır. Bunun yanında e-ticaret siteleri ve şirketleri, e-ticaretin de bir hukuki prosedürü, hukuki riskleri ve düzenlemeleri olması bakımından e-ticaret hukuku anlamda hukuki danışmanlık almak durumundadırlar.

Elektronik ticaret, diğer bir deyişle e-ticaret, 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun metnindeki tanımına göre; Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti ifade etmektedir. Yine elektronik ticaret faaliyeti gerçekleştirilirken yapılan sözleşmelere de “elektronik ticaret (e-ticaret) sözleşmesi” denmektedir. Günümüzde özellikle açık sistem veri iletişim ağı olan internetin yaygınlaşması, ticaretin bu alanda da hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamış, sanal ödeme işlemlerinin güvenli ve kolay hale gelmesiyle de alışverişlerin önemli bir kısmını elektronik ticaret alanına çekmiştir.

E-Ticaret Hukuku

Bilgisayar sistemleri, internet ve bunlara bağlı olarak elektronik ticaretin yaygınlaşması, mesafeli satış sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve denetlenmesinden, tüketici hak ihlallerine kadar bir çok konuda hukuki meseleleri de beraberinde getirmiştir. Bu sebeple bu alana ait elektronik ticaret hukuku adı altında ayrıca ihtisaslaşmaya gidilme ihtiyacı doğmuş ve hukukçuların bir kısmı özellikle elektronik ticaret (e-ticaret) ve mesafeli satış ve tüketici sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, ön bilgilendirme formları gibi e-ticaret hukukunun gerektirdiği kavramlar üzerine yoğunlaşmaya ve uzmanlığa sahip olmaya başlamıştır. Her ne kadar ticaret ve bunun bir alt cüz’ü olan elektronik ticaret (e-ticaret)i ilgilendiren hukuk dalı olan e-ticaret hukuku, bir özel hukuk ilişkisi olsa da, uygulama aşamasında ortaya çıkan durumun özelliklerinden idare hukuku, vergi hukuku ve ceza hukuku gibi kamu hukuku alanları da elektronik ticaretle ilintili hukuk dalları haline gelmiştir. E-ticaret hukukuna en yakın olarak da değerlendirebileceğimiz tüketici hukuku ve sözleşmeler hukuku bulunmaktadır.

E-Ticaret Hukuku Alanını Düzenleyen Mevzuat

Elektronik ticaret alanını düzenleyen hukuk kuralları 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun, 5809 sayılı Elektronik haberleşme kanunu, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların denetlenmesi ve bu yayınlar yolu ile işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun, 5070 sayılı elektronik imza kanunu, 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bunlara bağlı olarak çıkarılan değişik yönetmeliklerdir. Bilişim hukuku avukatı aynı zamanda E-ticaret hukuku alanında uzman avukatın bu mevzuatı oldukça iyi bir şekilde bilmesi gerekmektedir.

Elektronik Ticaret Hukukunun Konusu

Öncelikle çok karıştırılan ve bilinmesi gereken konulardan birisi elektronik ticaret ile mesafeli satış sözleşmesi gereği kurulan alım-satım ilişkisi farklı kavramlar olduğudur. Elektronik ticaret, kanun metninden de anlaşılacağı üzere; elektronik ortamda ve çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilen faaliyetleri kapsarken, mesafeli satış sözleşmeleri çevrimiçi (online) özelliği olmaksızın elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır.

Yine elektronik ticaret gerçekleştirilirken bilgilerin depolanması, belirli izinler dahilinde paylaşılması, elektronik ortam üzerinde yapılan ticaretin her türlü ticari belgesinin saklanması, denetlenmesi ve gerektiğinde ibraz edilmesi prosedürleri, hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcıların tabi olduğu kuralların denetimi gibi hususlar elektronik ticaret hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: