Sağlık Hukuku
Sağlık Hukuku, tıbbi müdahalelerin veya hastalıkların kişiler üzerinde doğurduğu hukuki sonuçları düzenleyen hukuk dalıdır. Sadece tıbbi müdahalede bulunan kurum ile ilgili hasta arasındaki hukuki münasebetleri değil; bunların devlet ile arasındaki hukuki ilişkiyi de kapsamına alır. Tıp Hukuku, Sağlık Hukukunun alt dalıdır.  Tıbbın uygulanması sonucunda sağlık personelinin hak – yükümlülükleri ve yasal sorumlulukları, hasta hakları, ilaç ve medikal hukuku gibi konuları ele alan hukuk dalıdır. Çevre sağlığının korunması ve sağlık sigortası konuları da sağlık hukuku kapsamında yer alır.

Sağlık Hukuku uygulaması ülkemizde son yıllarda artış göstermiştir. Özellikle tıbbi müdahalelerde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda hastaların haklarını hukuk çerçevesinde arama faaliyetleri giderek artmaktadır.

Sağlık Hukuku hem hastalara hem de tıbbi müdahaleyi uygulayan tarafa belirli hak ve yükümlülükler tanımıştır.

Hastalar, hasta olmadan önce hastalandıkları zaman yararlanacakları ulaşılabilir yeterli ve yetkin sağlık hizmetinin önceden hazır olarak bulunuyor olması, hastalanıldığı zaman bir sağlık kurumunda yetkin bir sağlık hizmeti alma, hastalıkların insanlarda bıraktığı kalıcı olumsuzluklarla birlikte yaşayabilmek için gerekli olan psikolojik hizmetlerden yararlanma haklarına sahiptirler. Bu bağlamda hastanın sağlık hizmeti ulaşma hakkı, yapılacak müdahale hakkında bilgi sahibi olma hakkı ve ilgili müdahaleye rıza verme hakkı hasta açısından, sağlığını ilgilendiriyor olması dolayısıyla, çok önemlidir. Ayrıca hasta mahremiyeti burada büyük önem arzetmektedir.

Hastalar söz konusu haklarının ihlal edilmesi halinde cezai ve idari takibat yapılması talebinde bulunabilecekleri gibi uğradıkları zararın tazmini için maddi ve manevi tazminat davaları açabileceklerdir. Burada yapılacak şikayetler hekimin sadece kasıtlı davranışı değil, ihmali davranışı ile sebebiyet verdiği sonuçlara yönelik de olabilecektir. Söz konusu taleplerin dava yoluyla takip edileceği yerlerde hukuki temsil ihtiyacı doğar. Hastanın uğradığı zararın en aza indirilmesi ve etkin bir savunma mekanizmasının işletilebilmesi için bu alanda tecrübe sahibi bir avukattan hukuki yardım talebinde bulunulmalıdır.

Hekimler, ağır mesleki, etik ve hukuki sorumlulukları üstlenebilmeleri için yeterli ve nitelikli bir eğitim alma hakkına sahiptirler. Ayrıca kendilerine yeterli şartlarda uygun bir ortamın sağlanması hakkına sahiptirler. Hekimler hiçbir kişi veya merciden baskı görmeden serbestçe mesleğini icra edebilme hakkına da sahiptirler.

Sağlık Hukukunun; sağlık hizmeti alanlar ve bu hizmeti sunanlar açısından idare hukuku, özel hukuk ve ceza hukuku alanları ile ilişkisi söz konusudur. Buradan doğan uyuşmazlıklar söz konusu üç alana da temas edebilmektedir. Tıbbi müdahaleyi gerçekleştiren taraf olan hekim ve hastanenin cezai ve tazminat sorumluluğu söz konusu olduğu gibi idarenin de sorumluluğu doğabilmektedir.

Sağlık şartları, ekonomik değişmeler ve tıbbi gelişmeler sonucu Sağlık Hukukunu ilgilendiren mevzuat da sürekli değişim halindedir. Dünya Tabipler Birliği; hasta haklarına yönelik olarak 1981 yılında “Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi”ni yayınlamıştır. Bu bildirge birçok ülkenin yanı sıra ülkemizce de dikkate alınmış ve hasta hakları ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde hasta hakları anayasamızın ‘Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği’ başlıklı 12. maddesinde ‘Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı’ başlıklı 17. maddesi ve ‘Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması’ başlıklı 56. maddesi ile anayasal teminat altına almıştır.  Bu alanda Sağlık Bakanlığı tarafından da 1998 yılında Hasta Hakları Yönetmeliği çıkarılmıştır.

Mıhcı Hukuk & Danışmanlık, Sağlık Hukukunun her alanında uzman ekibi ile alanın girift düzenlemeleri doğrultusunda müvekkillerine danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Sağlık Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetlerimiz

 1. Hekim Hatasından veya İhmalinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları ile Cezai ve İdari Süreçlerin Yönetimi
 2. Hekimlerin ve Diğer Sağlık Çalışanların Haklarının Sağlık Hukukunu İlgilendiren Her Uyuşmazlıkta Savunulması
 3. Sağlık Kuruluşları ile Hastalar Arasındaki Küçük – Büyük Ameliyat ve Tedaviler İçin Düzenlenecek Sözleşmelerin Hazırlanması, Hukuka Uygunluk Bakımından Denetlenmesi ve Güncellenmesi
 4. Sağlık Kuruluşu ile Yurt Dışından Tedavi Olmak İçin Gelmek İsteyen Yabancı Hastalar Arasında Akdedilecek Sözleşmelerin Hazırlanması ve Mevzuata Uygunluk Denetiminin Yapılması
 5. Sağlık Kuruluşları ile Medikal Kuruluşları Arasında Akdedilecek Her Türlü Sözleşmelerin Hazırlanması ve Hukuki Sürecin Takibi
 6. Sağlık Bakanlığının İzin Prosedürleri Hakkında Danışmanlık ve Uyuşmazlıkların Çözümü
 7. Hastaların ve Sağlık Personeli Çalışanlarının Sigorta Uyuşmazlıklarına İlişkin Danışmanlık ve Dava  Takibi,
 8. Hekimlerin Malpraktisten Kaynaklanan Cezai Sorumluluklarını Konu Edinen Davaların Takibi
 9. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları Arasında SUT’un Uygulanmasına Yönelik Ortaya Çıkan İhtilaflarda Danışmanlık ve Dava Takibi
 10. Hastane Sahibi Şahıs ve Şirketlerin Hastane veya Tıp Merkezi Ruhsatları Konusunda Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklarının Çözümü ve İlgili Dava Takipleri
 11. Sağlık Bakanlığı ile Özel Sağlık Kuruluşları Arasında Çıkan Uyuşmazlıklarda Dava Takibi ve Danışmanlık Hizmeti
 12. Hastane Yönetimi Konusunda Çıkan Her Türlü İhtilafın Hukuki Zeminde Çözümü
 13. Mesleki Sorumluluk Sigortaları ile İlgili Danışmanlık ve Temsil Hizmeti
 14. Hekimin Hesap Verme Yükümlülüğü Kapsamında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar
 15. Sağlık Mensubunca İşlenebilecek Olan Suçlar Kapsamında Ceza Soruşturması ve Yargılaması Takibi ve Temsil Desteği

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: