Miras Hukuku
Türk Medeni Kanununda düzenlenen miras hukuku kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesinden sonra bu kişinin mal varlığının kimlere ve ne şekilde geçeceğini düzenler.  

İyi bir miras avukatı miras ile ilgili meydana gelen uyuşmazlıklarda dava takibi yapar veya halihazırda açılmış olan davada müvekkilin en lehine olan şekilde onu savunarak miras haklarını elde etmesini sağlamalıdır.

15 yaşını tamamlamış ve ayırt etme gücüne sahip bireyler vasiyetname düzenleyebilir. Kişinin kendi mal varlığı üzerinde dilediği gibi  tasarruf edebilmesi kuraldır. Vasiyetname kanundaki şartları sağladığı ve mirasçıların saklı payını ihlal etmediği sürece geçerli olacaktır. Saklı pay oranları ve bu paya sahip kişiler kanunda düzenlenmektedir. Buna göre saklı paya sahip kişiler altsoy yani çocuk ve torunları,  üstsoy ve sağ kalmış eştir. Evlatlık edinilmiş kişiler de altsoya girerler ve mirasta saklı payları vardır.  Yasal mirasçının bu payı ihlal edildiğinde tenkis davası açma hakkına sahip olur. Tenkis davası açma hakkı mirasçıların saklı pay haklarının ihlal edildiğini öğrendiği andan itibaren 1 yıl geçmekle ve her halde 10 yıl geçmesiyle düşer. Yani bu süreler hak düşürücü sürelerdir. Tenkis davasındaki istekler ancak miras bırakanın ölümünden sonra ileri sürülebilir. Miras avukatı bu davayı yürüterek mirasçının payına ulaşması için hukuki destek sağlar.

Mirasçılar miras bırakmadan sonra 3 ay içinde mirası reddedebilirler. Mirası reddeden kişi mirasın borçlarından dolayı da sorumlu olmaz. Bununla alakalı açılan davada, mirasın reddinin iptali davasında miras avukatı müvekkile hukuki yardımda bulunmalıdır.

Kanunda sayılı hallerin gerçekleşmesi halinde mirasçının miras payından yararlanması engellenebilmekte yani kişi mirastan çıkarılabilmektedir. Eğer mirasçı miras birakana veya bırakanın yakınlarının birisine karşı ağır bir suç işlemişse veya bu kişilere karşı aile hukukundan doğan sorumluluklarını önemli bir şekilde ihmal etmişse bu mirasçı mirastan çıkarılabilir. Buna karşı açılan mirastan çıkarmaya itiraz davası miras hukuku alanında uzman avukat tarafından yürütülmelidir. Tek taraflı olarak veya çift taraflı olarak yapılmış mirastan feragat sözleşmeleri de bu alandadır. Bazen ülkemizde kadınlara miras bırakmak istememeleri ve bu durumu erkek kardeşler kendi aralarında mirası pay etmeleri durumunda da Mıhcı Hukuk Bürosu olarak gerekli savunmayı yaparak hakkın iadesini sağlamaktadır.

Miras paylarının temliki sözleşmesi hazırlamak,  miras paylaşma sözleşmesi yapmak veya önceden hazırlanmış sözleşmeleri hukuki zeminde tekrar gözden geçirmek de Mıhcı Hukuk Bürosunun verdiği hizmetlerdendir.

Bir kişinin (genellikle bakılmaya muhtaç durumda bir kişi) ölünceye kadar kendisine bakılması sonucu mal varlığından bir değeri bakan kişiye vermesi konusunda yapılan sözleşmeler ölünceye kadar bakim akdi olarak anılır. Bu sözleşmede ölüm sonrasında hukuken edim gerçekleşecek olması nedeniyle miras hukuku alanına yakın bir alandır. Bu sözleşmelerden doğan ilişkiler miras avukatı tarafından yürütülmelidir

Miras sebebiyle istihkak davası açılması veya açılan davada müvekkilin savunulması, veraset ilamı alınması, miras sözleşmesi düzenlenmesi, vasiyetin iptali davası takibi Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları ile yapılmaktadır.

Miras ilişkisi mirasçılık paylarının paylaşılmasıyla veya el birliği ile mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi ile sona ermektedir. Bu aşamada kurulacak hukuki ilişkilerde açılabilecek izalei şuyu yani ortaklığın giderilmesi davasında da miras avukatının hukuki desteği mirasçıların haklarının gerektiği gibi paylaştırılması için elzemdir.

Mıhcı Hukuk Bürosu miras hukuku alanında uzman avukatları ile gerek dava öncesi süreçte gerekse dava sırasında müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir.

   

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: