Miras Hukuku

Miras Hukukunun Kapsamı

Miras Hukuku, mirasbırakanın ölümü ile sona ermeyen intikal edebilir hak ve diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini düzenleyen kuralların tümüdür. Diğer bir deyişle miras hukuku, sözü edilen durumlar sebebiyle, öleni kimin ikame edeceğini, ona ölüm sebebiyle kimlerin halef olacağını düzenleyen kurallar bütünüdür.

Miras hukuku; medeni hukuk, mülkiyet hukuku ve aile hukuku ile yakından ilişkilidir.

Miras hukukunun temelinde iki husus yatar; özel mülkiyet ve bunun devamlılığı ile kişiye bağlı olan alacaklar dışında alacak ve borçların, ölenin yerini alacak kişide devam etmesi hususu.

Anasaya’mızın 35. maddesinde ise mirasçılık ve mülkiyet hakkı şu şekilde koruma altına alınmıştır; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bunlar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir.” Her iki hak da temel haklar ve hürriyetler arasında düzenlenerek güvence altına alınmıştır.

Miras Hukuku’nun temel kavramlarına bakacak olursak;

 • Miras; bir kimsenin ölümü ile mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin tümüdür, bir diğer ifadeyle terekedir.
 • Mirasbırakan; ölümü ile kendisine özel hukuk ilişkilerinin hukuki akıbetinin düzenlendiği kişidir. Ölüm sadece gerçek kişiler nezdinde olabileceğinden, mirasbırakan yani muris, sadece gerçek kişi olabilir.
 • Mirasçı; murisin terekesi üzerinde külli halef sıfatıyla hak sahibi olan kişidir. Mirasçılar; yasal veya atanmış mirasçı olarak ikiye ayrılmaktadır. Eğer mirasçı yasa gereği mirasçıysa yasal mirasçı, murisin iradesiyle mirasa çağrılmaktaysa atanmış mirasçıdır.
 • Tereke; murisin ölümüyle mirasçılarına bırakmış olduğu tüm özel hukuki ilişkilerdir. Ölüm ile birlikte mirasçılara malvarlığı geçeceği için tereke, malvarlığına eşit bir kavramdır.
 • Ölüme bağlı tasarruf; murisin ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği son arzularıdır. Örnek olarak mirasçı atanması, vasiyet, miras sözleşmesi verilebilir.
 • Miras Hukukumuzda külli halefiyet prensibi geçerlidir. Bu prensip; intikal konusu olan şeye göre devir için gerekli olan işlemlerin ayrı ayrı yapılmasına gerek yoktur. Malvarlığına dahil bütün taşınır ve taşınmaz mallar, borçlar ve haklar, tek bir hukuki işlem ile devralana geçer.
 • Türk Medeni Kanunu’nda zümre (derece) sistemi kabul edilmiştir. Buna göre yasal mirasçı olabilmek için bir zümreye dahil olmak gerekir. Mal paylaşımında yasal mirasçılar şöyle belirlenir;
 1. Murisin birince dereceden mirasçıları, onun altsoyudur.
 2. Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, anne ve babasıdır.
 3. Altsoyu, anne ve babası bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları büyükanne ve büyükbabadır.
 4. Eğer onlar da yoksa miras devlete kalır.
 5. Eşin varlığı durumlarında miras taksimi, daha farklı oranlara göre yapılır.
 • Boşanmanın mirasçılığı etkileyip etkilememesi hususunda ise, boşanma kararının kesinleşmesiyle beraber eşlerin birbirine mirasçı olamayacağını söylemek gerekir. Aynı zamanda boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla beraber kendilerine sağlanan hakları, aksi kararlaştırılmadıkça, kaybederler.
 • Diğer bir husus ise devletin mirasçılığıdır. Murisin miras bırakacak hiçbir kimsesi yoksa miras devlete kalır.
 • Mirasbırakan kural olarak mallar üzerinde dilediği gibi tasarruf etme imkanına sahiptir. Ancak Kanunkoyucu saklı payları düzenleyerek bazı kişilerin paylarını güvence altına almıştır. Bu kişiler, anne, baba ve eştir. Saklı payı ihlal edilen mirasçılar, tenkis davası açarak saklı paylarını alabilirler.
 • Miras davaları, miras malları nerede olursa olsun, mirasbırakanın yerleşim yerinde açılmalıdır. Mirasbırakanın yerleşim yeri ise Medeni Kanun madde 19’a göre belirlenir.

Miras Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Mirasçılık belgesinin alınması,
 • Mirasçılık belgesinin iptali davalarının açılması ve takibinin yapılması,
 • Mirasın reddi davalarının açılması ve takibi,
 • Muris muvazaasına ilişkin davaların açılması ve takibinin yapılması,
 • Ölüme bağlı tasarruflar ve iptali davalarının açılması ve takibinin yapılması,
 • Tenkis ve mirasta iade davalarının açılması ve takibinin yapılması,
 • Vesayet ve kayyım davalarının açılması ve takibinin yapılması,
 • Vasiyetname, mirastan feragat ve miras sözleşmerinin düzenlenmesi,
 • Mirasçılıktan çıkarılma davalarının açılması ve takibinin yapılması,
 • Terekede ihtiyati tedbirler alınması,
 • Vasiyetnamenin iptali davalarının açılması ve takibinin yapılması,
 • Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi.

Daha fazla bilgi almak ve danışmanlık hizmetleri için iletişim bölümünden irtibata geçebilirsiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: