Kamu İhale Hukuku

Kamu İhale Hukuku Tanım,Amaç ve Kapsamı

Kamu ihale hukuku 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu dayanak almış köklü bir hukuk dalıdır. Özellikle günümüzde uzmanlık gerektiren derinlikli bir hukuk kolu haline gelmiştir. Kamu İhale Kanunu birinci maddesinde, bu hukukun ve kanunun amacını kısaca şöyle özetlemiştir; ‘’Bu kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.’’ Ayrıca bu Kanunun ikinci maddesinde Kanunun, dolayısıyla Kamu ihale hukukunun kapsamı da şöyle özetlenmiştir; ‘’Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlemlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

a)Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (mesleki kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç) , tüzel kişiler.

b)Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

c)Sosyal güvenlik kuruluşları , fonlar, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanı Kararnameleriyle kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.

d)(a), (b), (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.

  1. e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri.

Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler ((e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortakları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu kanun kapsamı dışındadır.

Kamu İhale Hukuku Temel ilkeler

İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usüllerdir. Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartlarına uygun şekilde yerine getirilme zorunluluğu nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecek her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleler Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)bendine göre yapılabilir. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

Kanun maddelerinden anlaşılacağı üzere kanun birçok kurum ve kuruluşu etkilemekte ve düzenlemektedir. İhalelerde hem Kamu İhale Kurumu (KİK), hem de idare mahkemeleri hem de temyiz aşamasında Danıştay 13. Dairesi kararları büyük önem arz etmektedir. Kamu ihale hukuki yalnızca teknik bilginin yeterli olamayacağı aynı zamanda tecrübeli avukatların da uyuşmazlık çözümünde kilit rol alması gerek bir hukuk dalıdır. Tüm bu nedenlerden dolayı Kamu ihale hukuku alanında ciddi bir hukuki hizmet alımı için, tecrübeli ve uzman avukat kadrosuna sahip Mıhcı Hukuk Bürosu ile iletişime geçmeniz isabetli ve faydalı olacaktır.

Kamu İhale Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler:


-İdare ve Danıştay’da İptal davaları açma ve yürütme

-Tam yargı davası

-Kamu ihale kurumuna itiraz

-Ek imalatlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü

-Yer tespitinden doğan uyuşmazlıkları çözmek

-Aşırı düşük teklif savunması hazırlamak

-İhale şartnamelerine itiraz

-Kik düzenleyici işlemlerine karşı dava açmak

-İhaleyi yapan kuruma itiraz

-Çerçeve sözleşmesi kapsamında mal ve hizmet alımları işlemlerinin hukuki denetimleri

-Hakediş düzenlenmesinin denetlenmesi

-İhale öncesi yapılması gereken iş ve işlemlerin denetlenmesi

-Kamu ihale sözleşmelerinin denetlenmesi

-Yaklaşık maliyet ve ödenek tespit esaslarını düzenlemek

-Gıda sicil ve gıda üretim belgesi alma işlemlerinin denetlenmesi

Yukarıda bulunan tüm hizmetlerimizden yararlanabilmek için iletişim sayfamızda bulunan iletişim kaynaklarından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: