İmar Hukuku

İmar Hukuku Tanım ve Kapsam

İmar diğer adıyla bayındırlık taşınmazların kullanılmasını düzenleyen kurallar bütününe denir. İmar hukuku idare hukukunun alt dalıdır. İmar hukuku Türkiye’de gelişmekte olan bir hukuk dalı olmakla beraber uygulamada çok büyük sorunların yaşandığı hukuk dalıdır. İmar hukukunun temelini 3194 sayılı İmar Kanunu oluşturur. Bu kanunun amacı birinci maddede şu şekilde belirtilir: ‘’Bu kanun yerleşme yerleri ile bu yerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.’’

İmar hukuku çok sayıda alt başlıktan oluşmakta olup bu başlıklardan bazıları şunlardır; imar planları, imar uygulamaları, yapı ruhsatı ve fenni sorumluluk, kamulaştırma, eski eser ve yargılama usulü. 3194 sayılı İmar Kanunu dışında diğer kanun ve yönetmeliklerde de yapıların veya yapacakların uyması gereken kurallar yer verilmiştir. Örneğin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 3621 sayılı Kıyı kanunu 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2982 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3572 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılacak Yönetmelik, ÇED Yönetmeliği, Su kirliliğinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik, Gayrisıhhi Müessese Yönetmeliği, Tarım Alanlarının Korunması Hakkında Yönetmelik, Turizm Alanlarının Korunması Hakkında Yönetmelik ve belediyelerce hazırlanan yönetmelikler gibi birçok yönetmelikte yapının yapı yapacakların uyması gereken kurallar bulunmaktadır.

İmar Kanununda Yıkım Kararı Verilecek Yapılar

İmar Kanunun beşinci maddesinde, karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaat ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler ‘’yapı’’ olarak tanımlanmıştır. Aynı maddede ‘’bina’’ ise, kendi başına kullanılabilen ve insanların içine girebilecekleri  ve insanların oturma, çalışma, eğlenme ve ya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar olarak tanımlanmıştır. İmar kanununun 32. maddesinde, yıkım kararı verilecek yapılar, bu kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan başlanılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar olarak belirtilmiştir. Bu madde de imar mevzuatına aykırı olan yapıların yıkılması hükmü yerine ‘’ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı’’ olan yapıların yıkılacağı hükmü getirilmiş ve anılan maddede buna ilişkin kurallar düzenlenmiştir.

Genel anlamda gayrimenkul konusunu irdeleyen imar hukuku; inşaat hukuku, gayrimenkul hukuku ve idare hukuku ile sıkı sıkıya bir ilişki içerisinde olduğundan uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. İmar hukuku günümüz çarpık kentleşme ve hızlı kentsel dönüşüm problemlerinden dolayı çok önemli bir hukuki alan haline gelmiştir.  Yerleşme yerleri ve yapılaşmaların plan, sağlık, fen ve çevre şartlarına uygun teşekkül etmeleri hususunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda Mıhcı Hukuk Bürosu her türlü hizmeti verebilecek uzman avukat kadrosuna sahiptir.

İmar Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler:


-Kamulaştırma davalarının takibi

-Kamulaştırma ve ecrimisil davaları

-Ortaklığın giderilmesi (İzale-i şüyu) davaları

-İnşaat yapı ruhsatı ve yapı kullanım izni başvuruları

-İmar affı başvuruları

-İmar planlarının iptali, kesinleşmesi ve yürütülmesinin durdurulması davaları

-Parselasyon işlemlerine karşı iptal davaları ve takibi

-İptal ve tam yargı davaları

-İdari para cezalarına karşı itiraz ve iptal davaları

-1/5000  ve daha üst ölçekli nazım imar planlarına yönelik itirazların yapılması, lejant revizyonu ve diğer idari başvuruların hazırlanması ve bu işlemlerden kaynaklanan iptal davaları

-Kaçak yapı ve yıkım davaları

-Eski eser ve sit alanları konusundan doğan uyuşmazlıklar

-Tapu kadastro işlemleri

-İmar mevzuatından doğan tüm uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık

Dipnot: 3194 sayılı İmar Kanunu geçici m.16 ‘da 31.10.2018 olarak belirlenen başvuru süresi, 31.10.2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.10.2018 tarihli ve 257 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yukarıda bulunan tüm hizmetlerimizden yararlanabilmek için iletişim sayfamızda bulunan iletişim kaynaklarından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: