İflas Hukuku
Türk Hukukunda kişilerin alacaklarını Devlet gücüyle tahsil ettikleri sisteme cebri icra sistemi denir. Bu sistem içerisinde cüz’i icra ve küll’i icra yolları mevcuttur. Cüz’i icrada, borçlunun karşısında müferiden tek veya birkaç takip alacaklısı vardır ve borçlunun malvarlığındaki şeylerden bazıları cüz’i icraya konu edilir. Ancak külli icrada yani iflâs takibinde, borçlunun karşısında bilinen alacaklılarının tamamı bulunur ve takibin konusu borçlunun, bazı istisnalar dışında, tüm malvarlığıdır. İflas talebinin konusunu da para ve teminat alacakları oluşturabilir.

İflas Hukuku sistemimizde iflas takibi, cüz’i icrada olduğu gibi herkese karşı gerçekleştirilememektedir. Daha doğru bir ifade ile iflas sisteminde takip ehliyeti sahibi kişiler daha sınırlıdır. Hukuk düzenimizde iflasa tabi olanlar Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacirler veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi olanlar ve bazı özel kanun hükümleri uyarınca iflasa tabi olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Borca batık bir tacirin yahut şirketin alacaklıları takip yoluyla veya dava yoluyla iflas talebinde bulunabilirler. Bunun yanında tacirin veya şirketin de kendi iflasını talep edebileceği durumlar söz konusu olabilir. Hatta bazı hallerde bu talepte bulunmak zorunludur. Türk Hukuk düzeninde iflas takipleri sadece takibi başlatan veya dava açan alacaklının değil tüm alacaklıların haklarını koruma amacı taşır. Ticaret Mahkemesi, iflas talep eden kişilerin beyanlarından ve sundukları delillerden bağımsız olarak ilgili tacirin iflas edebilmesi için gereken şartların ve hukuki zeminin oluşup oluşmadığını re’sen araştırmak durumundadır.

İflâsa tâbi bir borçlu için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 155 ve devamı maddeleri uyarınca  iflâs yollarından biri ile takip yapılma imkanı vardır. Bu takip yolları genel (adi) iflas yolu ile takip, kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip ve doğrudan takip yollarıdır. Borçluların (iflasa tabi kişilerin) bu takip yollarına kanuni süreleri içerisinde olmak şartıyla itiraz etme veya dava yoluyla haklarını arama imkanları mevcuttur.

Genel bir anlatımla iflas sebepleri olarak tacirin borcunu ödeyemiyor olması ve mali durumunun ciddi anlamda bozulmuş olması gösterilebilir. Buradaki borcunu ödeyememe basit bir borç ödememe durumu değil, sürekli ve genel olarak ufak borçların bile ödenmesinde aciz kalınması halidir. İflas; tacir ve alacaklılar açısından ve de ticari hayatın düzeni açısından önemli sonuçlar içeriyor olması hasebiyle, ciddi bir kanuni düzenlemeye ve yargısal – idari sürece bağlanmıştır.

İflas Hukuku prosedürü cüz’i icrada yer alan bir ilamlı yahut ilamsız icra takibi prosedüründen daha girift yapıdadır. Takibi zor ve hak kaybı olasılığı yüksek olan bir yoldur. Gerek uyulması gereken süreler bakımından gerekse takip borçlusuna gönderilecek ihtarnameler bakımından veya borçlu açısından itirazlar bakımından cüz’i icra takibine göre daha zorlu bir süreçtir.

Türk İcra ve İflas Hukuku düzeni içerisinde alacaklılar borçlunun iflasını istemek için iflas yoluyla takibe başvurup iflas davası açabilecekleri gibi borçlunun mali durumundaki değişim veya ikametinin belli olmaması – kaçma ihtimali gibi bazı durumlarda doğrudan doğruya iflas davası da açabilirler. Bu kapsamda İİK’da bir takım sebepler öngörüldüğü gibi şirketler için başkaca sebepler sayılmıştır. Bu sebeplerin varlığı halinde alacaklılar doğrudan doğruya Asliye Ticaret Mahkemesine iflas taleplerini yöneltebilirler.

Alacaklılar bakımından takip imkanı olarak iflasa başvurmak hiçbir zaman bir zorunluluk değildir. İflas yolu kimi zaman alacaklı açısından çok olumlu sonuçlansa da kimi zaman aleyhine sonuçlar doğurabilmektedir. Alacaklıya karşı nasıl bir takip yoluna başvurulacağının belirlenmesi bu bakımdan çok önemlidir. Bu nedenle İcra – İflas Hukuku alanında ve bunun yanında Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmış deneyim sahibi avukatlardan hukuki danışmanlık talebinde bulunulması ve dahi gerektiği zaman vekillik talebinde bulunulması gerekmektedir.

İflas kararının verilmesinin ardından bir iflas masası kurulur ve bu masaya borçlunun haczedilebilir bütün malları konulur. Burada ilgili süreçleri iflas idaresi yürütür. Gerek borçlu bakımından gerek masaya kaydolabilmiş alacaklılar bakımından gerekse masaya kabul edilmemiş alacaklılar bakımından hak kayıplarının oluşmaması adına bu noktada da hukuki yardıma başvurmaları hayati önem taşımaktadır.

Burada anlatılanlar İflas Hukukunun genel bir tanımlaması bile sayılamaz. Oldukça karmaşık ve mevzuatı sürekli değişiklik gösteren bir alandır. Gerek yargılama usulü gerekse maddi hükümleri bakımından başlangıcından sonuçlanmasına kadar; sebepleri, şartları, ilgililerine tanınan haklar, hukuki prosedürü ve sonuçları itibariyle deneyim sahibi bir hukuk bürosunun hukuki yardımını ve temsil desteğini zorunlu kılar.

Mıhcı Hukuk ülkemizin ticari hayatının önemli gerçeklerinden biri olan İflas Hukuku alanında müvekkillerine ilgili sürecin yönetimi – dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Hakkında iflas prosedürü uygulanmaya başlanmış bir tacir veya şirket için yahut alacağını almak için iflas yoluna başvurmak isteyen bir alacaklı için sürekli değişen ve karmaşık hukuki yapıya sahip bu alanı takip etmek oldukça zordur. Bu alanda verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile ortaya çıkabilecek problemlerin önüne önceden geçebildiğimiz gibi bir uyuşmazlık doğduğu zaman sürecin en iyi şekilde yönetilmesi için gayret gösteriyoruz.

İflas Hukuku Alanındaki Hizmet Verdiğimiz Alanlar

 1. İflas ve  İflas Erteleme Kurumlarının Her Sürecinde Danışmanlık ve Dava Takibi
 2. Yeniden Yapılandırma İşlemlerinin Takibi ve Yönetimi
 3. Hakkında İflas Kararı Verilmiş ya da İflas Etme Sürecinde Olan Şirketler İçin Birleşme ve Satın Almaya yönelik Danışmanlık ve Vekillik Hizmetleri
 4. İflas Sürecinden Doğan İcra Ceza Davalarının Takibi
 5. Menfi Tespit Davalarının Açılması ve Takibi
 6. İflas Sürecinde veya Öncesinde İhtiyati Haciz Kararı Aldırma ve İhtiyati Haczin Ayakta Tutulması
 7. İflas Masasına Kayıt ve Sonrasında Gelen Sürecin Takibi
 8. Şirketlerin Alacak – Borç Durumlarının Belirlenip İflas Gerekip Gerekmediği Denetimi ve Gerekli İşlemlerin Sağlanması
 9. İyileştirme Projeleri Hazırlanması ve Yönetimi
 10. Karşılıksız Çek Davalarının Açılması ve Takibi
 11. Konkordato Kurumu ile Ortaya Çıkan Sürecin Her Aşamasında Danışmanlık ve Vekillik Hizmeti
 12. Yedieminliğin Kötüye Kullanılması Hallerinde Açılacak Davaların Takibi
 13. Mal Kaçırma Durumlarına Yönelik Tasarrufun İptali Davalarının Açılması
 14. İhalenin Feshi Davalarının Takibi
 15. Şirketlerde Borca Batıklığın Denetimi
 16. İtiraz ve İtirazın Kaldırılması Talepleri ve İlgili Sürecin Aktif Takibi

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: