Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku Tanım ve Kapsamı

Türk Hukuk düzeni içerisinde esasen Boşanma Hukuku diye bir alan yoktur. Ancak bu alandaki davaların çokluğu nedeni ile gerek halk arasında gerek hukuk dünyasında bu şekilde adlandırılmış ve kendine has bir hukuk dalı olarak alan kazanmıştır.

Türkiye’de evlenme oranında giderek düşen bir durum söz konusu iken boşanmalar ise giderek artmaktadır. Boşanmaların yarıdan fazlası ise evliliğin ilk 5 senesi içerisinde gerçekleşmektedir. Türkiye’de her yıl yaklaşık 140 bin çift boşanmakta ve bu oran giderek artmaktadır. Boşanmalar ülkemizin batı bölgesinde doğu bölgesine göre daha fazladır.

Hukukumuzda resmi olarak evli bulunan çiftlerin evliliklerini sona erdirecekleri zaman izleyecekleri yol kural olarak boşanma davasıdır. Boşanma davası bir çok evreden oluşur ve bir çok bakımından girift bir yapıya sahiptir. Boşanmanın temel düzenlemesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alır. Ciddi bir hukuki süreç olup aynı ciddiyette hukuki yardım ihtiyacını hissettirir. Boşanma davaları günümüzde geldiğimiz noktada eskiye nazaran daha hızlı sonuçlanabilmektedir.

Boşanma, tarafların evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesidir. Bu dava çekişmeli olabileceği gibi çekişmesiz (anlaşmalı) de olabilir. Tarafların takip edeceği bu iki yol; sebepleri, şartları ve sonuçları itibariyle farklı hükümlerin doğmasına sebep olacaktır.

Bir boşanma davası söz konusu olduğunda dış dünyada değişim gösterecek olan tek şey tarafların evlilik birliğinin son bulup bulmayacağı değildir. Burada nafaka, çocukların velayeti, mal rejiminin tasfiyesi, tazminat talepleri, bir takım kişilik hakları vs. karara bağlanacak başkaca hususlar da doğmaktadır.

Evlilik birliğinde tarafların mal varlığının nasıl paylaştırılacağı (mal rejimi tasfiyesi), boşanma davası sonrası ayrı bir davaya konu olur. Burada, eğer taraflarca evlilik öncesinde sözleşme yapmak suretiyle başkaca belirlenmemiş ise, kanuni mal rejimi uygulanır. Bunun hükümleri kanunda ayrıntılı şekilde yer almıştır ve paylaştırma süreci hükümleri itibariyle oldukça teknik ve uzmanlık gerektiren bir iş özelliğine sahiptir.. Bunun yanında belirttiğimiz gibi tarafların evlenmeden önce sözleşme yaparak aralarında başka bir mal rejimi belirleme imkanları da mevcuttur. Bunlar da aynı kanunda düzenleme alanına sahiptirler.

Boşanma süreci hem taraflar hem de çocuklar için yorucu ve yıpratıcı olabilmektedir. Bu noktada hukuki yardım ihtiyacı ve yorucu süreç gözetildiğine bir avukata danışmanın önemi artıyor. Boşanma davası alanında hemen hemen birçok avukatlık kuruluşu hizmet vermektedir. Bu alanda en çok önemsenmesi gereken şey boşanma davası ve içerisinde yer alan, boşanma sebeplerinden mal rejimine kadar, her süreci en iyi yönetecek tecrübeye sahip avukatlara başvurmaktır.

Boşanma davası genel veya özel sebeplere dayanabilir. Bu iki boşanma sebebi Türk Medeni Kanununda ayrıntılı düzenleme alanı bulmuştur. Bir boşanma davasında boşanmak isteyen taraf genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) yolunu takip edebileceği gibi özel boşanma sebepleri olan zina, hayata kast, onur kırıcı davranış, pek kötü müdahale veya terk sebeplerinden birisine de dayanabilir. Boşanma davalarında boşanma talep eden taraf için dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi bu sebeplerden hangisine dayanılarak boşanma talep edileceği hususudur. Zira bu sebeplerin her biri farklı hükümler doğurmaktadır. Boşanmak istemeyen taraf için de diğer eşin dayanak gösterdiği sebebin şartlarının oluşmadığı savunusunu en doğru şekilde yapabilmesi aynı öneme sahiptir.

Türkiye’de yaşayan yabancılar ve yabancı ülkelerde yaşayan Türklerin boşanmaları ise daha başka hukuki prosedürlere tabidir. Çiftlerin ikisinin de Türk olması hali, birisinin Türk diğerinin yabancı olması hali, tanıma ve tenfiz durumları ciddi birer hukuki süreç olup iyi yönetilmediği takdirde içinden çıkılmaz bir hal alabilmektedir.

Boşanma davası süresince taraflar sadece maddi olarak değil manevi olarak da etkilenirler. Kişilikleri ve psikolojileri bu durumdan tabii olarak etkilenecektir. Bununla beraber çocuklar da bu sürecin sürekli içerisinde yer alırlar. Boşanma davalarının bu durumlarla ilişkili olarak ortaya çıkarttığı sonuçlar maddi tazminat, manevi tazminat ve nafakadır. İlgili taleplerin en etkin bir şekilde savunulup hak kazanılabilmesi için Boşanma Hukuku bilgi ve deneyimi önem arzeder.

Son dönemlerde özellikle fiziksel ve psikolojik şiddetin artması, şiddetli geçimsizlik, aldatma gibi sebeplerden boşanma davalarının sayısı oldukça artmaktadır. Boşanma davalarında gerek aile birliğinin toplum için önemi gerekse aile birliğinde yer alan eşlerle çocukların bu süreci daha sağlıklı atlatması için prosedürü bilen bir boşanma hukuku avukatından destek alınmalıdır. Mahkeme sürecince tedbir ve iştirak nafakalarının ve sonrasında ise yoksulluk nafakasına hükmedilmesinin önemi bakımından dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Boşanma sonrası edinilmiş mallara katılma rejimine göre mal paylaşımının yapılması, maddi ve manevi tazminatlar oldukça yüksek tutarlar olması dolayısı ile hak kaybı yaşamamak adına bir avukat yardımı ve onun hazırlayacağı boşanma dilekçesi ile davanın yürütülmesi daha uygun olacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu bu konuda müvekkillerine en iyi şekilde hizmet vermektedir.

Boşanma sebepleri boşanma davasının niteliğini etkilemektedir. Tarafların kanundaki şartları sağladığı takdirde boşanmayı anlaşmalı olarak yapmaları mümkündür. Bunun için hazırlanacak protokol ve dava süreci boşanma hukuku avukatı tarafından yürütülmelidir. Bu anlamda anlaşmalı boşanmanın kısa sürmesi ve mal paylaşımları konusunda da kişilerin kendilerinin tasarruf yetkisine sahip olmaları nedeni ile tercih edilen bir yoldur.

Boşanmada en çok karşılaşılan durum şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmadır. Boşanmanın çekişmeli olması halinde daha zorlu bir mahkeme süreci yaşanmaktadır. Burada işleyişi ve tarafların öne sürebileceği hakları bilen bir boşanma hukuku avukatının desteği şarttır. Çünkü kanıtlar, süreler, talepler davanın gidişatını etkilemektedir. Boşanma hukuku kamu düzenine ilişkin olduğundan hakim, boşanma sebeplerinin varlığı halinde ancak boşanmaya karar verilir. Aksi halde evliliğin devamına karar verilecektir. Boşanmaya karar verilmesi halinde mal paylaşımı konusu da oldukça önemli bir husustur.

Boşanmanın özel sebeplerinden olan terk için gerekli olan ihtar ve devamındaki prosedürün izlenmesi için bir boşanma hukuku avukatının desteği alınmalıdır. Burada önemli olan sürelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu süreler kanundan kaynaklandığı için süreler kesindir ve boşanma dilekçesinin bu hususlar göz edilerek yazılması gerekmektedir.

Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alınacak tedbir kararları için hukuki desteği boşanma hukukuyla ilgilenen avukatlar sağlamaktadır. Şiddet gören kadın korunma için buna ilişkin kocayı karısından ve evden uzaklaştırma gibi tedbirler  hakimden talep edebilir.

Boşanma davası ile birlikte veya daha sonra ileri sürülebilecek olan nafaka ve tazminat taleplerinde zamanaşımına ve talep şartlarına dikkat edilmelidir. Kişinin bu sürelere dikkat etmemesi sonucu haklarını öne sürememesi söz konusu olabilir.

Mal paylaşım sözleşmelerinin yapılması da boşanma hukuku avukatının yaptığı işlerdendir. Mal rejimlerinin teknik niteliğinden dolayı avukatın desteği neredeyse şarttır.

Yabancı ülke mahkemelerinin verdiği boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi sürecinde bu konuda uzman bir avukatın desteği gerekmektedir. Zira başka bir ülkede yapılan evlilik veya boşanma Türkiye kanunlarına göre tanınmayabilir. Bu boşanma ve evlilik işlemlerinin Türkiye’de hukuken tanıma ve tenfizi özellikli hukuki işlemlerdir. Bunun yanında uluslararası düzeydeki çocuğu kaçırma olaylarında da avukatın desteği gerekir.

Kadınların boşanma kararı tarihinden itibaren 300 gün içinde tekrar evlenme yasağı bulunur. Bu yasağın kaldırılması boşanma hukuku avukatının gerekli belgeleri sağlamasıyla mümkün olacaktır ve iddet müddeti denilen bu süre ortadan kaldırılabilecektir.

Evlilik dışı olan çocuğun babası tarafından hukuken tanınması için açılması gereken babalık davası veya çocuğun hukuken bağın kalmaması için nesebin reddi davası da aile ve miras hukukuna da etki yapması nedeniyle aile hukuku avukatının hukuki destek sağladığı  davalardır.

Kişinin dağınık ve kötü yaşantısından veya müsrif, aşırı harcama ile mal varlığını gereksiz dağıtmasından, yaşlılıktan ve akıl sağlığının yerinde olmamasından vasi tayini veya evlilik sonrası çocuğun velayet hakkı ile ilgili hukuki konular, bunlar üzerine açılan davaları yürütmek boşanma hukuku avukatının yaptığı işlerdendir. Çocuğum kimde kalır gibi soruların cevabını almak istiyorsanız boşanmada çocuğun velayeti konusunda da uygun doneler ile boşanma dilekçesini yazmak gerekmektedir. Velayete ilişkin davalar boşanma sonrası da açılabilir.

Kişiden uzun süre haber alınamaması nedeniyle kişiler hakkında gaiplik kararının verilmesi ve bu halde evliliğin sonlanması ve bu durumun miras üzerinde de etkisi konusunda hukuki desteği alınmalıdır.

Mıhcı Hukuk Bürosu boşanma ve aile hukuku konusunda uzman avukatları ile müvekkillerine en iyi hizmeti vermektedir. Avukata danışmak istiyorum diyorsanız sitemizin avukata sor kısmını kullanabilirsiniz.

Boşanma Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 1. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanması ve Dava Takibi
 2. Çekişmeli Boşanma Sürecinde Dava Takibi
 3. Maddi – Manevi Tazminat ve Nafaka Talepleri
 4. Evlilik Sözleşmesi ve Mal Rejimi Sözleşmesi Hazırlanması ve İlgili Resmi Kurumlara Sunulması
 5. Çocuğun Velayetine İlişkin Davalar ve Dilekçelerin Hazırlanması
 6. Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun Çerçevesinde Tedbir Kararları Alınması ve İhlali Durumunda Öngörülen Yaptırımların Takibi
 7. Eşler Arasındaki Mal Paylaşımı Yapılması ve Sözleşme Hazırlanması
 8. Aile Konutu Hakkındaki Şerh Konulması vb İşlemlerin Takibi
 9. Yabancı Hukuk Kaynaklı Boşanmaların Takibi, Tanıma ve Tenfiz Davaları
 10. Çeyiz ve Takı Alacağı Davalarının Takibi

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: