2B Hukuku

2B Hukukunun Tanımı ve Kapsamı

2B Hukuku, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2.maddesi B bendini inceleyen ve esas alan yepyeni bir hukuk dalıdır. 6831 sayılı Orman Kanunu 2.maddesi B bendi şöyledir; ‘’31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, orman sınırları dışına çıkartılır. Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra kesin tashih ve tescil işlemi yapılır. Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz. Orman Kanunu 2.maddesinde ayrıca şu bend eklenmiştir: ‘’ Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırları dışına çıkarılıp, 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince fiili durumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kullananlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecri misil alınmaz.

2B hukuku, Orman Kanunu 2.maddesi (B) Bendinde değinilen orman vasfını kaybetmiş arazilerin durumunu inceler. Bu kanun maddesi aracılığıyla orman dışına çıkarılmış,orman vasfını yitirmiş arazilere, hukuki literatürde 2B arazisi denmektedir. Günümüzde bu arazilerin 480 bin hektarlık alan kapladığı hesap edilmektedir. Bu araziler üzerinde su, doğalgaz, elektrik gibi altyapısı, devlet tarafından sağlanmış bulunan 400 bin civarında yapı yer almaktadır. Her ne kadar 1945 yılında Türkiyede’ki tüm ormanlar devletleştirilse de 2B arazilerinin durumu hep tartışmalı olmuştur. 2009 yılında 2B arazilerinin hukuki durumunda radikal değişiklik yapılarak satılmalarına olanak sağlanmıştır. Yasaya göre 31/12/1981 tarihinden önce orman vasfını kaybeden ve tekrar orman haline getirilemeyeceği bilimsel açıdan onaylanan arazilerin kadastro çalışmaları yapılabilecek.

2B Hukukunda Yetkili İdare

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun ile orman vasfını yitiren arazilerin belirlenmesi, ödeme şeklinin nasıl olacağı, satış yönteminin ne olacağı, kimlere satılacağı, satış tutarının belirlenmesi gibi hususlar düzenlenmiştir. Bu kanun ile hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, bir başka deyişle orman kadastro komisyonları tarafından belirlenen 2B arazilerinin, kanun kapsamında değerlendirilmesi Maliye Bakanlığı’nın tasarrufuna bırakılmıştır.

Bir araziyi tapusuz kullanan kimse bu arazinin tapusunu 2B kapsamında kendi mülkiyetine almak istediğinde yapması gereken hukuki prosedürü şöyle özetleyebiliriz; öncelikle bu arazi orman vasfını kesinlikle yitirmiş olması gerekir, devamında bu arazilerin bulunduğu yerlerde yapılan kadastro çalışmalarından sonra hak sahipleri, tapu kütükleriinin beyanlar hanesine yazılacak ve kişiler ilgili idari kuruluşa belirlenen başvuru bedelini yatırmak suretiyle başvuru işlemlerini tamamlamış olacaktır. Daha sonraki süreçte ise, taşınmazın bulunduğu Belediye tarafından hak sahiplerine uygulamada 2B tebligatı denen bir yazı gönderilerek bu tebligatın ilgiliye tebliğinden itibaren 3 ay içinde 2B vasfına sahip arazi için belirlenen rayiç bedelin Belediye’ye ödenmesi ve devir işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Uygulamada 2B arazileri tasarrufları büyük hukuki uyuşmazlıklara sebebiyet vermekte olduğundan başta Antalya, Mersin, ve Yalova olmak üzere birçok vatandaş mağdur olmaktadır. 2B arazileri konusunda mağduriyet yaşamamanız açısından bu alanda hukuki hizmet veren kaliteli bir avukatlık bürosundan faydalanmanız isabetli olacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu 2B hukuku alanında ihtisas sağlamış avukatlar aracılığıyla bu alanda her türlü hizmeti verebilecek hukuki altyapıya sahiptir.

2B Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler:

Esasen 2B arazileri 2B mevzuatı ile birçok hukuki işleme tabi olmasının yanı sıra genel olarak aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

– 2B başvurusunun gerçekleştirilmesi aşamasında tüm hukuki prosedürlerin ivedililikle yerine getirilmesi

-Bahse konu arazinin 2B vasfının ve diğer tüm tapu kayıtlarının araştırılması

-2B başvurusunun satış aşamasında hukuki danışmanlık

-Başvuru aşamasındaki idari işlemlere karşı itiraz yolu ve idari işlemlere karşı idari mercilerde dava açma

-Arazilerin 2B kapsamında olduğunun tespiti için gerekli hukuki prosedür ile ilgili avukatlık hizmeti

-2B arazileri hakkında gerekli tüm hukuki işlemlerin danışmanlığı

Yukarıda bulunan tüm hizmetlerimizden yararlanabilmek için iletişim sayfamızda bulunan iletişim kaynaklarından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: