Vergi Hukuku
Vergi; Devletin veya vergilendirme yetkisine sahip kamu tüzel kişilerinin, kamu hizmetlerini karşılamak üzere kişilerden mali güçlerine göre karşılıksız, cebri, kanunilik ilkesi çerçevesinde aldığı parasal yükümlülüklere denir.

Vergi Hukuku, girift yapısıyla sıklıkla danışmanlık ve temsil ihtiyacı duyulan alanlardan birisidir. Yabancı yatırımcılar bakımından da gittikçe önem kazanmaktadır. Devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği vergiler ve bunun yanı sıra resim, harç ve şerefiye gibi kamu gücüne, cebre dayanan diğer kamu gelirleri de geniş anlamıyla Vergi Hukukunun içinde yer alır.

Vergi Hukuku Kamu Hukuku içerisinde yer alır. İdarenin ‘zor kullanarak’ aldığı bir bedeldir. Bu nedenle sıkı denetime tabi ve aynı sıkılıkta ilkelere sahiptir. Mevzuatı da oldukça geniştir. Temel düzenlemesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alır. Bununla beraber Anayasal dayanağa sahiptir ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da da düzenlenme alanı bulmuştur. Anayasa’nın 73. maddesinde “herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” denilerek vergilendirmeye Anayasal nitelik yüklenmiştir.

Ülkemizde ticari ve ekonomik gelişmelerle beraber en çok değişime uğrayan ve giderek karmaşıklaşan bir alandır Vergi Hukuku. Uygulamada yaşanan sıkıntılar ve uygulayıcıların hatalı işlemleri yahut vergi borçlularının ihmalleri sonucu birçok uyuşmazlık bu alanda doğmaktadır.

Vergi borçlusu, üzerinde doğan vergiyi kamu alacaklısına ödemek zorunda olan kişidir. Vergi borçlusunun vergi borcunu ifa etme görevi (maddi görev) yanında, defter tutmak, beyanname vermek, bildirimlerde bulunmak gibi (usuli görev) çeşitli görevleri de vardır.

Herhangi bir vergi borcunun doğması için önkoşul, yasallık ilkesinin gereği olarak bir vergi yasası hükmünün bulunmasıdır. Somut vergi ilişkisi vergiyi doğuran olay ile başlar.

Vergilendirme süreci verginin tarhı, tebliği, tahakkuk etmesi ve tahsil aşamalarından oluşur. Bütün bunlar kendi özel düzenlemeleri olan karmaşık ve kendi içlerinde çeşitliliğe sahip aşamalardır. Hukuki danışmanlık hizmeti kendini en çok burada gösterir. Ayrıca Vergi Hukukunda kanuni, idari ve yargısal süre çeşitleri söz konusudur. İlgili sürelere riayet edilmemesi halinde kişiler büyük hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Vergi Hukuku bu nedenle en çok hukuki danışmanlık ve avukat takibi gerektiren alanlardan birisidir.

Bunların yanında mükelleflerin vergi durumlarına göre yasalardan kaynaklanan bazı yükümlülükleri de bulunmaktadır. Örneğin defter tutma yükümlülüğü bunlardan birisidir. Mükelleflerin kanuni yükümlülüklerine uymamaları hali için yaptırımlar düzenlenmiştir.

Türk Vergi Hukukunda mükelleflerin tabi olduğu bir çok vergi türü söz konusudur. Ülkemizde servet üzerinden, gelir üzerinden, mal ve hizmet üzerinden alınan vergiler başta olmak üzere çeşitli vergilendirme politikaları yürütülmektedir.

Vergi Hukuku kapsamında suçlar ve cezalar düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler Vergi Usul Kanununda yer almıştır. Burada Vergi Mahkemeleri sanki Ceza Mahkemesiymiş gibi yargılama yapmakta ve suç tespit edip cezaya hükmetmektedir. Vergi Mahkemeleri İdari Yargı teşkilatı içerisinde yer alır. Herhangi bir vergi cezası kişi için söz konusu olduğunda Vergi Mahkemelerinde dava açmak suretiyle hem tahakkuk edecek verginin hem de cezaların ortadan kaldırılması talepli hak arama süreci başlatılabilmektedir.

Türkiye’de dava ama yeteneğine sahip herkes kendi dava sürecini yürütebilmektedir. Ancak İlgili süreçler oldukça karmaşık yapıdadır ve hata yapılması halinde telafisi zor zararlar doğabilmektedir. Buna binaen Vergi Hukuku davaları ve bu alandan doğan yöneltilecek talepler, uzlaşma görüşmeler vb. süreçler hukuki destek ihtiyacını zorunlu hale getirir.

Mıhcı Hukuk Vergi Hukuku alanında ne yapar? Mıhcı Hukuk & Danışmanlık olarak yerli ve yabancı müvekkillerimizin Vergi Hukukundan doğan her türlü ihtilaflarına hızlı ve etkin çözüm arayışı içerisindeyiz. Her verginin ayrı ayrı kanuni düzenlemelerinin olması ve mevzuattaki hızlı değişim kişilerin veya şirketlerin ilgili süreci takip etmelerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle vergi yükümlüsü müvekkillerimize Vergi Hukukunda deneyim sahibi avukatlarımız aktif danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Vergi Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 1. Düzeltme ve Vergi Cezasına İtiraz Davalarının Takibi
 2. İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat (Tam Yargı) Davalarının Takibi
 3. İdari Para Cezaları, İtiraz Süreçleri ve İptal Davalarının Takibi
 4. Kişi ve Şirketlerin Vergi Mükellefiyetleri Konusunda Danışmanlık Hizmeti
 5. Hukuki İşlemlerin Vergisel Boyutları ile İlgili Sürekli Danışmanlık Hizmeti
 6. İdari Başvuru ve İtirazların Yapılması
 7. Vergi Kaçırma Faaliyetlerine Uygulanan Vergi Kaybı Cezalarına Yönelik İtirazların Yapılması ve Dava Takibi
 8. Kayıt ve Belge Düzenine Uyulmaması Sebebiyle Ortaya Çıkan Usulsüzlük Cezalarına Yönelik İtirazların Yapılması ve Dava Takibi
 9. Vergi Daireleri ile Uzlaşma, Vergi İndirimleri – Kesintileri Konusunda Aktif Danışmanlık Hizmeti
 10. Vergilendirme Süreci İşlemlerinin Takibi
 11. Vergi Usulsüzlüklerinin – Ziyaının Çözümü
 12. Vergi Daireleri ve Mahkemeler Önünde Şirket Vekilliği
 13. Gümrük Mevzuatından Kaynaklanan Vergi Sorunları İçin İdari Yargı Davalarının Takibi
 14. Mirasçıların Vergi Sorumluluğu Hakkında Danışmanlık
 15. Şirket İçi Vergi Hukuku Denetimi ve İşlemlerin Vergi Hukukuna Uygun Olarak Düzenlenmesi
 16. Vergi Alacakları ve Amme Alacaklarının Usulü Danışmanlığı
 17. Tutulması Gereken Belge ve Defterlerin Denetlenmesi ve Düzenlenmesi
 18. Takdir Komisyonu Kararlarına İtiraz
 19. İhtirazi Kayıtla Ödeme Yapma
 20. Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi ve Diğer Tüm Vergi Türlerine İlişkin İhtilafların Çözümü
 21. Yabancılara Vergi Kimlik Numarası Çıkarılması
 22. Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma İşlemlerinin Yapılması

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: