Tazminat Hukuku

Tazminat davaları çok genel bir anlatımla kişinin, uğradığı zararın giderilmesine yönelik olarak zarara neden olan kişiye veya kuruma karşı açtığı davalardır. Haksız fiiller çoğu zaman suç niteliğine de sahiptir. Ceza soruşturmasına tabi olmakla beraber ortaya çıkan zararların tazmin edilebilmesi için ayrıca bunun da dava edilmesi gerekmektedir.

Türk Hukuk Mevzuatı içerisinde tazminat düzenlemeleri başta Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İş Kanunu olmak üzere birçok kanunda düzenleme alanı bulmuştur. Mıhcı Hukuk Bürosu kişilerin psikolojik, mal varlıksal ve toplum önündeki imajlarına yönelik uğradıkları zararların tazmin edilmesi konusunda gerekli bilgi birikimine ve uzun süreli uygulama deneyime sahiptir.

Maddi tazminat, bir gerçek- tüzel kişinin yahut devletin hukuka aykırı eylem – işlemi sonucu ortaya çıkan zararın tazminini ifade eder. Manevi tazminat ise gene gerçek – tüzel kişilerin yahut devletin hukuka aykırı eylem yahut işlemi sonucu kişinin ruhsal olarak yaşadığı acı, elem ve ızdırabın giderilmesine yönelik belirlenecek olan tazmini ifade eder. Söz konusu tazmin işlemleri  tazminat davaları ile sağlanır.

Maddi ve manevi zarar kalemleri hakaret, tehdit, yaralama, öldürmeden tutun da trafik kazalarına, haksız tutuklu yargılanmaya kadar çok çeşitli olaylardan doğabilmektedir. Uygulamada en çok işçilerin iş akdine aykırı davranılması sonucu uğradıkları zarara yönelik açtıkları, trafik kazaları, haksız fiil sonucu açılan tazminat ve boşanma davalarında söz konusu edilen tazminatlar görülmektedir.

Tazminat taleplerinde en önemli hususlardan birisi ispattır. Uygulamada delillerin belirlenmesinin doğru bir şekilde yapılamaması veya sürelerinin aşımı durumlarında çoğunlukla hak kayıpları ortaya çıkmaktadır. Böyle durumlarda kişiler uğradıkları zararla kalırlar ve bunu tazmin etme imkanları kaybolabilir. Bu nedenle zarar görenlerin zararlarını karşılayabilmeleri için, zarara neden olanların da ortaya çıkardıkları zarardan fazlasına mahkum edilmemeleri için hukuki yardım talebinde bulunmaları çok önemlidir. Aksi halde ciddi hak kayıpları doğabilir.

Kimi zaman zarar miktarı tam olarak belli olmayabilir. Bu durumda kısmi bir rakam belirlenir ve mahkemenin atayacağı bilirkişi ile zararın miktarı belirlenir. Böyle durumlarda bir kereye mahsus olmak üzere ıslah yolu ile tazminat talebinde gösterilen miktar değiştirilebilmektedir. Ancak bu durum manevi tazminat davaları için söz konusu değildir. Manevi tazminat davalarının kısmi talepli olması mümkün değildir.

Tazminat borçlusunun ve borcunun niteliğine göre hak aranacak yargı mercii değişmektedir. Buna göre tazminat talebi idari yargıda (tam yargı davası) yöneltilebileceği gibi adli yargıda da söz konusu olabilir. Tazminat talebi kimi zaman ceza yargılamasına bile konu olabilmektedir. Burada söz konusu süreler ile talebin yöneltileceği, ilgili merciye sunulacak deliller vs. çok önemli hukuki süreçlerdir. Kişiler için en iyisi tazminat hukuku alanında deneyim sahibi avukatlardan vekillik desteği yahut hukuki danışmanlık talep etmeleridir.

Tazminat hukuku‘nda önceki dönemlerde kısasa kısas olarak değerlendirilen, kişilerin verdikleri zararlara katlanması usulü daha sonra hukuk sisteminin gelişmesi ile birlikte yerini kusurlu davranışı ile başkalarına zarar verenin bu zararı tazmin etmesi gerektiği anlayışına bırakmıştır. Tazminat hukuku diğer adıyla sorumluluk hukukunun temeli buna dayanır.

Sorumluluğun iki türü mevcuttur : Birincisi kusurlu sorumluluktur. Bu sorumluluk türüne göre kişi kusurlu olarak yaptığı veya yapmadığı eylemden doğan zararı tazmin etmelidir. Kusursuz sorumluluk anlayışı ise ya işin mahiyetinden vardır ya da yarar sağlayanın işin zararına da katlanması gerektiği anlayışına dayanır.

Kişide maddi zarar meydana gelmesi durumunda tazmin aynen veya nakden olabilir. Aynen tazmin zarara uğrayan mal varlığı değerinin yerine aynısının koyulması ile gerçekleşir. Nakden tazmin ise söz konusu zararın yerine eski hale getirmek adına yapılacak işlemlerin bedelinin ödenmesi veya zarara uğrayanın uğradığı zarar içindir.

Zararı meydana getiren olayın kişinin üzüntü, keder ve ıstıraba kapılmasına sebep olması durumunda kişi manevi tazminat talep edebilecektir. Bu etkenler olayın mahiyetine göre kişinin yakınlarında meydana geliyorsa manevi tazminatı bu kişiler talep edecektir.

Tazminat hukuku için avukatın temel kaynağı Türk Borçlar Kanunudur.

Tazminat hukuku avukatı trafik kazalarından kaynaklanan tazminatlarda hangi taleplerin öne sürülebileceğini, maddi ve manevi tazminatların yanında eğer şartları haizse destekten yoksun kalma tazminatı ve bu tazminatın hesaplanması usulünü bilmesi ve ona uygun olarak dava dilekçesini düzenlemelidir.

 Sözleşme yükümlülüklerinin hiç yada gereği gibi yerine getirilmemesinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında, cezai şartlarda veya sözleşmedeki tazminat içeren maddelerin ihlalinden dolayı tazminat davaları açılması durumunda söz konusu sözleşme incelenerek ve dava öncesi yollar tüketilerek sonrasında dava yoluna gidilmelidir.

Haksız fiil hukuka aykırı bir fiille başkasının mal varlığında, kendisine veya kişilik varlığında zarar meydana getiren fiildir. Haksız fiillerden kaynaklanan zararların giderilmesi için haksız fiil tazminatı talep edilir. Bazı fiiller hem hukuk davasına hem ceza davasına konu olabilir. Örneğin;  iftira hem ceza hukuku anlamında suçtur hem de kişilik haklarını ihlal etmesi sebebiyle bir haksız fiildir.  Bu tarz fiillerden kaynaklanan tazminat talepleri için de Mıhcı Hukuk Bürosu hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri vermektedir.

Uğranılan zarar sonucu zarardan sorumlu olan gerçek kişi, tüzel kişi veya kamu kurumlarına açılacak tazminat veya tam yargı davalarında tazminat hukuku avukatı dava takibi yapar.

Özel kanunlarda düzenlenmiş Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı,  gibi tazminat türleri talep etmek için gerekli olan şartlar avukatın hukuki desteği sayesinde yerine getirilebilecektir.

Sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte kişinin zarara uğradığı her türlü olayda tazmin hakkı vardır. Mıhcı Hukuk Bürosu tazminat hakkı olan kişi ya da şirketlerin tazminat hukuku kapsamında hukuki olarak savunmasını en iyi şekilde yapmayı kendisine ilke edinmiştir.

Tazminat Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 1. İş Hukukundan Kaynaklanan Tazminat Taleplerinin Mahkemede Takibi
 2. İş Kazası Nedeniyle Sakatlanma ve Ölüm Sonucu Açılacak Tazminat Davalarının Takibi
 3. Trafik Kazası Sonucu Başlatılacak Tazminat Taleplerinin Takibi
 4. Sözleşmeden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarının Takibi
 5. Yangın Sigortası Davalarında Hukuki Danışmanlık ve Temsil Hizmeti
 6. Trafik Kazalarına İlişkin Tazminat Taleplerinin Takibi
 7. Sigorta Şirketlerine Başvuruların Yapılması ve Sürecin Takip Edilmesi
 8. Sigorta ile İlgili Alacak ve Tazminat Davalarının Takibi
 9. Tıbbi Malpraktis Davalarının Takibi (hekimin hatalı müdahalesi)
 10. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Rücu Davalarının İkame Edilmesi ve Takibi
 11. CMR Kapsamında Uluslararası Karayoluyla Eşya Taşımacılığına İlişkin Hasar ve Sigorta Davalarının Takibi
 12. Özel Bilirkişi Raporu Düzenlenmesi
 13. Resmi Kurumlara Açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Davalarının Takibi
 14. Eser – Kat İrtifakı Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tazminat Davalarının Takibi
 15. Ceza Hukukuna Konu Edilebilecek Olaylardan Doğan Tazminat Taleplerinin Takibi
 16. Her Türlü Maddi ve Manevi Zarar Nedeniyle Tazminat Talepleri İçin Danışmanlık ve Dava Takibi

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •