Güncelleme Tarihi:

Konkordato Nedi̇r?

“İFLASIN ERTELENMESİ” YERİNE “KONKORDATO”

28.02.2018 tarihli ve 7101 sayılı kanun ile “İflas erteleme”  kurumu kaldırılıp yerine konkordato hükümleri genişletildi ve yaygınlık kazandırılmaya başlandı. Bu tarihten önce verilen iflas erteleme kararlarının eski sisteme tabi olacağı da kanunda düzenlenmiştir.

Konkordato teklifi ve konkordatonun  tasdikine kadar olan süreç 28.02.2018 tarihli kanunla birlikte Ticaret Mahkemelerine bırakılmıştır. Önceden kabul edilmiş sistemde İcra Mahkemeleri ve Ticaret Mahkemeleri birlikte çalışmakta idi. Yetkili mahkeme borçlunun şirket merkezinin veya işletme merkezinin bulunduğu yer Ticaret Mahkemesidir.

Konkordato hükümleri 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 285-309 maddeleri arasında detaylı olarak ele alınmıştır.

KONKORDATO NEDİR?

Düzenleme kapsamında mali durumu bozulmuş olan borçluların ve borçlu alacaklılarının alacaklarını koruma altına almak için başvurdukları bir yol olarak bilinmektedir. Sonuç olarak borçlu, alacaklısı ile vadeyi uzatma, veya taksit yapma veya borcun bir kısmını silme gibi konularda anlaşarak ve mahkeme tarafından onaylanan konkordato ile borcunu yeniden yapılandırmış olur. Yeniden yapılandırma kapsamında konkordato mühleti içerisinde borçlu hakkında takip yapılamaz ve önceki takipler durur, ihtiyati haciz kararı ve ihtiyati tedbir uygulanamaz.  Mühlet, rehinle güvence altına alınmayan her türlü alacağa karşı faiz işlemesini durdurur. Mühlet içerisinde borçluya dava açılabilir ve açılmış olan davalara devam edilebilir. Bu paragraf çok önemli olduğundan bir kez daha okunabilir.

Konkordato mühleti içerisinde borçlu hakkında takip yapılamaz ve önceki takipler durur, ihtiyati haciz kararı ve ihtiyati tedbir uygulanamaz.  Mühlet, rehinle güvence altına alınmayan her türlü alacağa karşı faiz işlemesini durdurur. Mühlet içerisinde borçluya dava açılabilir ve açılmış olan davalara devam edilebilir.

İflasa tabi şirket de şirketin alacaklısı da Ticaret Mahkemesine gerekçeli bir dilekçe vererek konkordato teklifinde bulunabilir.

Konkordato anlaşması, anlaşmaya onay vermeyen borçluları da bağlayıcı niteliktedir. Ancak konkordatonun mahkeme  tarafından geçerli olarak onaylanabilmesi için şirket alacaklılarının ve alacaklarının en az yarısının anlaşmayı kabul etmiş  olması veya kaydedilmiş alacaklıların ¼’ü ve alacakların 2/3’ünü aşan bir çoğunlukla kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Konkordato talebi şu aşamalardan geçer; geçici mühlet kararı, kesin mühlet kararı, alacaklılar toplantısı, konkordatonun tasdik edilmesi.

Konkordatonun tasdikine veya reddine Ticaret Mahkemesi karar verir. Tasdikin şartları da şöyle sıralanabilir; teklif edilen meblağ borçlunun kaynaklarıyla orantılı olmalıdır, konkordatonun alacaklıların yarısı tarafından ve toplam borcun üçte ikisini aşan kısım tarafından kabul edilmiş olmalıdır, teminat gösterilmiş olmalı, son olarak yargılama gider ve harçları depo edilmiş olmalıdır.

İmtiyazlı alacaklılar konkordato ile bağlı değillerdir.

Borçlu mahkemeye konkordato talebinde bulunurken, konkordato ön projesini, alacaklıların listesini ve alacakların miktarlarını, imtiyazlı alacaklıların listesini, mali durumunu gösteren belgeleri de sunar.

Konkordato teklifinde bulunan borçlunun mali durumunu gösteren belgelerin başvuru tarihinden en fazla 45 gün önce alınmış olması aranmaktadır.

Konkordato projesinin alacaklılar tarafından kabul edilmediği varsayımında mahkeme re’sen projenin tasdikine karar veremez.

KONKORDATO ÇEŞİTLERİ

İcra İflas Kanununda düzenlenen üç  tip konkordato vardır. Bunlar adi (tenzilat ve/ veya vade konkordatosu şeklinde yapılabilir.)  konkordato, iflas sonrası konkordato ve  malvarlığının terki şeklinde konkordatodur.

Tenzilat konkordatosunda alacaklılar alacaklarının bir kısmından feragat ederler.

Devletin resmi kurumlarının dahil olmadığı, şirket ve alacaklılarının aralarında anlaşarak oluşturdukları konkordato da hususi konkordatodur. Bu tip anlaşmalar Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.

İflastan sonra konkordato şeklinde ise müflis konkordato teklifini iflas idaresine verir. Konkordato kabul ve tasdik edilirse borçlu iflasın hüküm ve sonuçlarından kurtulur. Borçluya mühlet verilmez ve komiser  tayin edilmez. Konkordato iflasın kaldırılması kararı ile birlikte etkisini doğurur.

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda borçlu malvarlığı üzerindeki tasarruf imkanını alacaklılarına bırakır. Alacaklı dilerse borçlunun malvarlığından üçüncü kişilere devirde bulunabilir. Alacaklı, Mahkeme’ce de onaylanmak şartıyla tasfiye memurunu kendi seçebilir.

GEÇİCİ MÜHLET VE KESİN MÜHLET

Mahkeme borçluya  üç aylık geçici konkordato mühleti (bu süre iki ay daha uzatılabiliyor) vermesi için bazı şartlar aranır. Bu şartlar konkordato ile başarılı bir sonuca varma ihtimalinin bulunuyor olması ve şirketin alacaklıları zarara uğratma amacı gütmüyor olmasıdır. Ve geçici mühletin toplam süresi beş ayı geçemez.

Konkordato mühleti içerisinde borçlu hakkında takip yapılamaz ve önceki takipler durur, ihtiyati haciz kararı ve ihtiyati tedbir uygulanamaz.  Mühlet, rehinle güvence altına alınmayan her türlü alacağa karşı faiz işlemesini durdurur. Mühlet içerisinde borçluya dava açılabilir ve açılmış olan davalara devam edilebilir.

Mahkeme tarafından tanınan mühletle birlikte konkordato komiseri görevlendirilir. Alacağın miktarına ve alacaklı sayısı gerektirdiği taktirde üç komiser görevlendirebilir.Borçlunun malları üzerindeki tasarrufu görevlendirilen komiserler denetiminde mümkündür.

Yeni düzenleme ile birlikte geçici mühlet süresi içinde ve nihai kararı beklemeden kanun yoluna başvurmanın önüne geçilmiştir.

Geçici mühlet kararı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir ve ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklılar kesin mühlete gerek olmadığı gerekçesiyle konkordatonun reddini talep edebilir. Mahkeme geçici mühleti süresi içerisinde konkordatonun başarıya ulaşacağına kanaat getirirse, borçlu ve alacaklıyı duruşmaya davet ederek 1 yıllık kesin mühleti borçluya tanır. Ayrıca geçici komiser, duruşmadan önce yazılı raporunu mahkemeye sunar, mahkeme gerekli görürse komiseri de duruşmaya davet edebilir.

Geçici mühlet ve kesin mühlet süreleri içerisinde ancak işçi alacakları açısından haciz yoluyla takip yapılabilir.

Borçlu geçici mühlet tarihinden itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz devredemez ve ivazsız olarak tasarrufta bulunamaz.

>KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVLERİ

 •         Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.
 •         Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
 •         Bu kanunda verilen görevleri yapmak.
 •         Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak.
 •         Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
 •         Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel malî durumu hakkında bilgi vermek.
 •    Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

KONKORDATO SONUÇ OLARAK;

Şirketlerin iflasına karar verilmesinden önce ekonomik hayatta varlıklarını sürdürebilmeleri için bir kolaylık olarak öngörülen “iflasın ertelenmesi” kurumunun, hayatın olağan akışı içinde ve sıklıkla amacından şaşmış olması nedeniyle önüne geçilmeye çalışılmıştır. İflasın ertelenmesi prosedürü yargıdaki sapmalar nedeniyle de neredeyse borçluların iflas etmeden belirsiz süreli olarak borçlarını ödemekten kaçınabildikleri bir yol haline gelmişti. Hem alacaklıların haklarını korumak hem de denetimin daha rahat sağlanabileceği –daha önceden de var olan- bir yol olarak konkordato hükümleri genişletilmiş ve uygulanabilirliğinin önü açılmıştır.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: