Kiracı Tahliyesi Davaları
Kira hukuku bir tarafın kiraya veren diğer tarafın kiralayan olduğu uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuki düzenlemeleri içerir. Kira hukuku avukatı da bu alanda uzmanlaşmış kişidir. Kiracı evden nasıl çıkarılır, kiracı tahliyesi nasıl olur sorusunun cevabı tüm olasılıklara göre vereceğin ancak öncesinde kira sözleşmesinin tanımını yapmakla başlamalıyız. TBK m.299 a göre kira sözleşmesi kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı,  kiracının da buna karşılık kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

 1. KONUT KİRASI

Kişinin sürekli ikamet ihtiyacını karşıladığı yer konuttur. Konut olarak değerlendirilme şartı kişinin burada çevreden gelen etkilere karşı bir koruma sağlamasıdır. Bu sebeple çadır veya baraka gibi yerler konut kirasına konu olmazlar.

 1. ÇATILI İŞ YERİ KİRASI

Ticari faaliyetlerin yürütüldüğü satış yerleri, bürolar,  mağazalar iş yeri kirasına konu olurlar. Üstü kapalı olmayan yerler için kanundaki çatılı iş yeri kirası hükümleri uygulanmaz.

 1. KİRA SÖZLEŞMESİ SÜRESİ

Konut ve çatılı işyeri kirası sözleşmeleri belirli veya belirsiz bir süre için yapılabilir. Kanuna göre belirli süreli sözleşmeler için kiracı tarafından 15 gün önceden bildirim yapılmadıkça sözleşme aynı koşullar dahilinde bir yıllığına uzatılmış kabul edilir. Kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak kira sözleşmesini sona erdiremez. Burası önemlidir çünkü uygulamada ev sahipleri ilk yılın sonunda “sözleşme süresi bitiyor çıkmalısınız” gibi argümanlar ile kiracıları çıkarmak istemektedir. Bu durum kanuna göre mümkün değildir. Kiracıyı çıkarmak istiyor iseniz mutlaka aşağıdaki sayacağımız hususlardan birine dayanmanız gerekmektedir.

Kiraya verileni sözleşmeye uygun şekilde kiracıya sağlamak, bu şekilde sözleşme süresince bulundurmak kiraya verenin borçlarıdır. Kiraya verenin kiralananın ayıbından da sorumluluğu vardır. Bu ayıplar fiziki olabileceği gibi hukuki de olabilir. Teslim anındaki ayıplarda kiracı, borçlu temerrüdü hükümlerine veya sonradan ayıplı hale gelme halindeki hükümlere yönelebilir. Teslimden sonraki ayıplarda ise kiracı ayıbın giderilmesini, fesih hakkını, ayıbı giderip bunu kiradan düşme hakkını, kira indirimini, ayıpsız benzerle değiştirilme hakkını veya tazminat hakkını seçimlik olarak kullanabilir. Uygulamada evlerde oluşan kiracıdan kaynaklanmayan hususlarda kiracılar bu haklarını kullanabilir.

Kiracının borçları ise kiralananı sözleşmeye uygun kullanmak, özenli kullanım, komşulara saygı göstermek ve kira bedelini ödemektir.

Tahliye Davası İle Kiracının Tahliyesi

Kanunun kiracıyı koruyan yapısı gereği, kiracının tahliyesi, belirli şartların varlığına tabi olması, ince nüansların olması ve dava açma süreleri ve diğer usuli bir çok hususu barındırması nedeni ile mutlaka bir avukat ile çalışılması gerekmektedir. Aksi halde davanız usulden veya esastan ret olabilecektir. Bu durumda zaten evinizde veya işyerinizde fazladan süre hakkı olmadan oturan kiracının bir de ret olan dava süresi boyunca oturması ve ek olarak yeni açacağınız dava süresi boyunca da oturmasına neden olabilecektir. Bunlara ek olarak Yeni Borçlar Kanunu ile geçici maddeler konularak bazı maddelerin yürürlük tarihi sonraki yıllara bırakılmıştır. Bu bakımdan da dikkatli olunması gerekmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu olarak biz bu konuda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tahliye davası konut ve çatılı işyeri kira konusu olduğu sözleşmelerde kiracıyı evden veya işyerinden çıkarmak için kullanılabilecek bir yöntemdir. Borçlar Kanununda gösterilen sebeplere dayalı olarak açılabilecek bu dava ile mahkeme kararı sonucu kiracıyı çıkarmak mümkün olur.

Kiracı Tahliye Sebepleri
                                                             Kiracı Tahliye Sebepleri

Kiracıyı Çıkarma Sebepleri

TBK hükümleri genel olarak kiracıyı korumaya yöneliktir. Bu nedenle kiracıyı evden çıkarmak için tahliye sebeplerinden biri doğmamışsa, kiracı 15 gün önceden tahliye edeceğini bildirmedikçe kiracıyı evden veya iş yerinden çıkarmak mümkün olmaz. Kanunun kiracıyı koruyucu yapısı gereği aşağıdaki nedenlerin biri olmalıdır.

Kirayı Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

Kirayı ödememek en önemli tahliye nedenlerinden biridir. Bir kiranın bile gecikmesi ve ödenmemesi tahliye nedenidir ve ödeme emrine rağmen kiracı ödememeye devam etmesi durumunda kiracı evden çıkarılabilir. Kiranın ödenmemesi durumunda en hızlı ve mantıklı yol kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesidir. Bu yol ile hem borcun tahsili hem de kiracının tahliyesi aynı anda sağlanabilmektedir. Dolayısı ile iki ayrı işlem yapmaya gerek kalmamaktadır. Usul olarak ise ödenmeyen kiralar için icra vasıtası ile ödeme emri gönderilir. Kiracı 7 gün içerisinde borca itiraz etmez ise 30 gün içerisinde kira borcunu ödemelidir. Ödememesi durumunda hakim tahliyeye karar vermektedir.

Yazılı Tahliye Taahhüdü ile Kiracı Tahliyesi

Kiracı yazılı bir tahliye taahhütnamesi vermişse bu durumda bu tahliye taahhüdüne dayanarak kiracıyı evden çıkarmak mümkündür. Ancak kiracıdan alınan tahliye taahhüdünün geçerli olması gerekir, bunun için bir takım hususları içermesi gerekmektedir aksi halde taahhüt geçersiz sayılacak ve dava reddedilecektir. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için;

 • Yazılı olmalıdır.
 • Kiracı tarafından bizzat veya temsilcisi tarafından verilmiş olmalıdır.
 • Belirli bir tarihin yazılması gerekmektedir.
 • Tahliye taahüdünün imza tarihi, kira sözleşmesinin imza tarihinden belirli bir süre sonra olmalıdır. Burada amaç, kiracının baskı altında taahhüt imzalamasının önlenmesidir.

Bu şartlar var ise dava açma veya icraya başvurma süresi dolmadan işleme başlanması gerekmektedir.

Haklı Sebepten İki Tane İhtara Dayalı Kiracı Tahliyesi

Türk Borçlar Kanununda belirtilen süre zarfı içerisinde kira bedelini ödemeyen kiracıya yapılan iki tane haklı ihtar sonucu kiralayanın sözleşmeyi sona erdirme hakkı olur. İhtar noter aracılığıyla, mektupla veya telgrafla yapılabileceği gibi ödeme emriyle de yapılabilir. İhtarlar bir kira yılında farklı aylara ait ödemezlikler için olmalıdır. Örnek vermek gerekirse kiracı kirasını ödememekte veya kirasını sürekli olarak geciktirmektedir. Bu durumda kiralayan kiracıya her bir ay için iki kez haklı nedenle ihtar göndermesi durumunda dava açarak tahliye hakkına sahip olmaktadır. Kira ödememelerinin veya geciktirmelerinin arka arkaya olmasına gerek yoktur. 1 kira yılı içerisinde Şubat ve Temmuz ayı gibi iki arka arkaya olmayan ay da olabilir. TBK m.352 hükmü uyarınca tahliye davası 1 ay içinde açılmalıdır.

Bu durumda kiralayan kira süresinin bitiminden veya bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarın gönderildiği kira yılının bitiminden itibaren 1 ay içerisinde dava açmalıdır.

TBK m.352/III Hükmü Sebebiyle Kiracı Tahliyesi

Kiracının veya beraber yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde sınırları içinde oturulabilecek konutu varsa ve kiraya veren sözleşmeyi kurarken bunu bilmiyorsa buna dayanarak tahliye talep edebilir. Dava açma süresi sözleşmenin bitiminden itibaren 1 aydır. Sözleşmeyi kurarken bunu bilip bilmeme her türlü delille ispat edilebilmektedir. Yazılı delil şartı yoktur.

Kiracının Ölümü İle Sözleşmenin Sona Ermesi

Borçlar Kanununa göre kiracının ölmesi sonucunda ölenin ortakları, ölenle birlikte aynı konutta oturanlar sözleşmeye uydukları sürece kira sözleşmesine taraf olabilirler. Bu kişilerin kiracının ödemediği borçlardan sorumlu olmadıklarını beyan etmeleri sözleşmeye aykırılık olur ve kira sözleşmesi sonlanır.

Kiralayanın Konut veya İşyeri İhtiyacı Tahliyesi Nedeni ile Kiracı Tahliyesi

Eğer kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoyunun,  üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ihtiyacı varsa belirli süreli sözleşmelerde kira sözleşmesinin sonundan itibaren, belirsiz süreli sözleşmelerde ise kanundaki fesih sürelerine uyarak belirlenen tarihten itibaren 1 ay içinde tahliye davası açabilir. Burada ihtiyaç gerçek ve samimi olmalıdır. Örnek olarak reşit olmuş veya evlenmiş evladın bu evde oturmak istemesi gerçek ve samimidir. İşyeri ihtiyacı ise aynı kişiler açısından icra edilecek bir meslek veya sanata yönelik olmalıdır. Yine Yargıtay kararlarına göre ihtiyaç sürekli ve zorunlu olmalıdır. Örnek olarak kiralayanın başka bir yerde boş evi varsa bu durum ihtiyacın zorunlu olmadığı olarak değerlendirilir veya kısa süreli bir ihtiyaç için de aynı durum söz konusudur. Bu davanın açılması için kanunda süreler vardır.

Kiraya veren bu davadan sonra haklı bir sebep olmadıkça 3 yıl içerisinde evi bir başkasına kiraya verememektedir. Eğer verirse ve kiracı bu sebepten dolayı dava ederse kiracının uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Taşınmazın Yeniden İnşası Amacı ile Kiracı Tahliyesi

Kanuna göre kiralananın “esaslı şekilde” tamiri, inşası veya yıkımı gerekiyorsa kanunda sayılan zaman şartına uyularak tahliye davası açılabilir. Bu durumun da belirli şartları mevcuttur. Basit tamir ve değişiklikler durumunda bu dava türü açılamaz.

Yeni Maliki Gereksinimleri Tahliyesi ile Kiracı Tahliyesi

Evi satmak kirayı çıkarmak için bir sebep değildir. Evi satacak olan kişi içinde kiracı ile satmak durumundadır. Bu durumda evi yeni alan malikin belli hakları söz konusudur. Kira konusu yeri sonradan edinen yeni malikin o yere kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı olması sonucu iktisaptan itibaren bir ay içinde kiracıya yazılı bildirim yapmalıdır. Bildirimin varmasıyla iktisaptan itibaren 6 ay sonra ve sözleşmenin bitiminden sonra 1 ay içerisinde tahliye davası açılmalıdır. Yine burada da yukarıdaki ihtiyaç nedeni ile tahliye davası türündeki ihtiyacın ispatı bakımından aynı şartlar mevcuttur.

Ancak burada belirtmek gerekir ki kiracı evi satın almak isteyenlere evi göstermek zorundadır. Bunu yapmaması durumunda ev sahibi mahkemeye başvurarak evin belirli gün ve saatlerde gösterilmesini mahkeme kararı ile sağlayabilir.

On Yıllık Kiracının Tahliyesi

Yeni Türk Borçlar Kanunu ile birlikte gelen bu yol ile kiralayan on yıllık kira uzama yılı izleyen her bir uzama yılının sonundan 3 ay önce fesih bildiriminde bulunarak kira sözleşmesini feshedebilir. On yıllık kiracının tahliyesinin şartları özetle

 • Kira sözleşmesinin kurulmasından itibaren on yıllık bir uzama süresinin geçmiş olması,
 • Bahsi geçen on yıllık uzama süresini izleyen yılın sonundan 3 ay önce fesih bildiriminin kiracıya yönlendirilmiş olması,
 • Bu süreden sonraki her senede sözleşmeyi fesih ederek kiracının tahliyesi talep edilmek isteniyorsa fesih bildirimi için bu 3 aylık sürenin esas alınması,
 • Bahsi geçen uzama süresi olan 10 yıl içerisinde yeni kira sözleşmesinin taraflar arasında imzalanmamış olması gerekmektedir.

Bu sürenin hesabı konusunda kanunun metni iyi okunmalıdır.

Yukarıda sayılan sebepler kiracıyı tahliye sebepleri olmakla birlikte aşağıda sayılan bir takım durumlar da kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi olmaktadır. Yazının çok uzayacak olması nedeni ile bu konuları kısaca başlık halinde yazıyoruz. Ek bilgi almak isteyen kişiler sağ aşağıdaki kutucuktan soru sorabilirler.

 • Özensiz Kullanma, Kiralanana Zarar Verme ve Komşulara Saygısız Davranma Nedeniyle Fesih ve Tahliye
 • Birlikte Kullanımın Bozulması ve Kiralanana, Kiraya Verenin İzni Olmadan Ortak Alınması Nedeniyle Fesih ve Tahliye
 • Kiralananın Amaç Dışında Kullanılması Nedeniyle Fesih ve Tahliye

Tahliye Davalarında Dava Açma Süresi

Bahsedilen dava türlerinde neredeyse her biri için farklı dava açma süreleri belirtilmiştir. Belirtilen dava açma süresinden önce veya sonra dava açtığınızda dava ret olacaktır. Bu durumda davada haklı olmanız bir anlam ifade etmez zira esas incelemesine geçmeden usulden ret olacaktır. Bundan sonra yeniden dava açmak için bir sonraki dava açma süresini beklemek durumunda kalabilirsiniz ki bazı durumlarda bu 6 ay veya 1 yıl sonrayı bulabilmektedir. Bu bakımdan kiracı tahliyesi konusunda uzman bir avukat veya hukuk bürosu ile çalışmanız mantıklı olacaktır.

Kiracıyı Çıkarmak Ne Kadar Sürer?

Kiracıyı çıkarma süresi hangi yolun izleneceğine göre değişkenlik göstermektedir. Bu durum konusunda bilgi için bize sorunuz mu var bölümünden yazabilir veya telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz. Ancak belirtmek gerekir ki tahliye işlemlerine başlamadan bu süre hiç başlamamaktadır. Dolayısı ile kiracıyı çıkarmak istiyorsanız bir an önce işlemlere başlamak esasen kiracıyı tahliye etmek için en hızlı yoldur.

Düzenleme : Sayfa aşağısında onlarca yorum ve cevap oldu. Mutlaka sizin sorunuzla alakalı bir soru cevap durumu mümkündür. Bu bakımdan yorumları okumanızı rica ediyorum. Dava açmak için bize ulaşabilirsiniz veya sorunuz için sağ alttaki kutucuktan ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı okuduktan sonra ev kiralarken dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
   2
   Shares
  1. 13 Nisan 2017

   Merhaba,
   Kısa bir sorum olacak.
   Ev sahibinin üzerine aynı ilde ve ilçede başka daireleri olsa da beni kontrat sonunda kızım oturacak deyip çıkartabilir mi?

  2. 23 Nisan 2017

   Kira ödemeyen kiraci…
   Merhabalar, biz 2016 10. Ayda evimizi bir aileye kiraladik. Taşındığı aydan itibaren kirasını geç veren biri. 2017 den itibaren 2 ay da bir vermeye başladı en son mart ve nisan ayı olmak üzere iki kiradir vermiyor. Babam emlakçıyla halletmeyi düşünürken kiraciyi konuşmak için cagiirmisla ve adam borcunu ödemediği gibi bir de babamın üzerine saldırmış küfürler etmiş.kira sözleşmesi 1 yıllık olarak düzenlenmişti. Ve kiraları babam elden alıyor. Bu insanları derhal evimizden çıkarmak istiyoruz bize maliyeti en az olacak bicimde ne yapabiliriz. İnternette iki kez ihtar çekilmesi gerektiğini okudum zaten bi ihtar çek 30 gün bekle sonra 2. İhtar çek derken 1 sene dolacak nerdeyse ve bu adam o ayları da ödeyecek gibi durmuyor en kısa yoldan nasıl çıkarılır bunlar evimizden avukat bey lütfen yardımı edin. Babam yasli ve çok anlamıyor bu işlerden ona bisey yapacaklar diye korkuyorum.

   • 21 Mayıs 2017

    kiracıyı en kısa zamanda çıkarmak için ilamsız icra ile tahliye yoluna başvurmanız gerekmektedir. Bu konuda avukatlık hizmeti almak istiyorsanız bize telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

  3. 24 Nisan 2017

   merhaba yaklaşık 8 aydır kira alamıyoruz icra ve tahliye davaları açtık ve kazandık karar yazısıda geldi bu aşamada avukat bize 4 bin kusur t lik bir masraf olacağını söyledi karar elimizdeyken ne masrafı bu kiracıyı tahliye etmek için anlamadım polisi alıp gelsem evden çıkaramazmıyım bu süreç nasıl işliyor yardımcı olurmusunuz

   • 21 Mayıs 2017

    Kiracınız çıkmadı ise icra yolu ile çıkarmak gerekeceği için bir takım masrafları olacaktır. Elinizdeki kararı icra yolu ile işletemezseniz sıradan kağıttan bir farkı yoktur.

  4. 24 Nisan 2017

   İyi çalışmalar Mustafa bey benim sorum bir kiracımız var evi boşaltmasını istedik çıkmak istemiyor çocuklarımız giriş kattaki dairemizde onları kiracımız ‘ın olduğu yere taşımak istiyoruz 1.kata, kira kontratı bitti nisan da kirayı elden alıyorduk ne tür bi yol izlememiz gerekir şimdiden yardımlarınız için çok teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim.

  5. 24 Nisan 2017

   4 ay önce, her şey dahil 1+0 bir daireye kiracı oldum. Ama kalmaya başladığım ilk günden beri çevre dairelerden gelen seslerden rahatsız oluyorum. Kiradan sorumlu kişiye bir keresinde alt komşularımın çok ses yaptığını söyledim buna rağmen hala saçma sapan şeyler gelmeye devam ediyor.(cinsel ilişki sesleri vb.) Ve tek bir daireden gelmiyor bu sesler. Artık hiç rahatım kalmadı evde. Bu koşullar altında liradan çıkmayı talep etsem herhangi bir bedel ödemem gerekir mi ?

  6. 25 Nisan 2017

   2016 nısan 2017 nısan olmak kaydıyla1 yıllık kontrat yaptık 3 aydır kıramı odeyemıyorum 2 ay öncede tahlıye imzalattı dava açacakmış bu 3 aylık borcumu odersem bı yaptırımı olurmu benı çıkarabılırmı sımdıden tesekkurler

   • 21 Mayıs 2017

    geçerli bir tahliye taahhütü imzalamışsanız kira borcunuzu ödeseniz dahi tahliye edilebilirsiniz.

  7. 3 Mayıs 2017

   MERHABA BENİM EŞİMLE ORTAK OLDUGUN %50 DAİREMİZ VAR.SUAN DA BANA BOŞANMA DAVASI AÇILDI EŞİM KİRAYI KENDİ ALIYOR BEN KİRACIYI TAHLİYE ETMEK İSTİYORUM NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM.

  8. 6 Mayıs 2017

   Merhaba suan 950 Tl kira ödemekteyim. Nisan ayında kira artışı yapıldı tefe tüfe ye göre hesaplanan kira 1085 tl bana cok yüksek geldi benim ödemem gereken tutar nedir neye göre hesap yapmalıyım. İnternette bu konu ile ilgili teferruatlar çok yardımlarınızı rica ediyorum Çok teşekkür ederim.

   • 15 Mayıs 2017

    tuik rakamlarına bakmalısınız.

  9. 6 Mayıs 2017

   Merhaba avukat bey, mal sahibim Aralik 2016’da vefat etti. Mayis 2017 itibariyle hala yeni kontrat yapmadık.15 Temmuz 2017’de sözleşmenin 2.senesi doluyor.Apartmanin asansörü degistiginden daire başı 2000 tl masraf cikti.Bunu vefat eden mal sahibinin cocuklarina söyledik kiradan kesecegiz diye tepki gosterdiler ve temmuz’da evden çıkın dedi.Su an oturduğumuz yerde kira ortalama 1500 tl ve biz 1000 liraya oturuyoruz. Biz evden cikmayacagimizi söyledik temmuz ayinda da ufe ye gore zamli yatiririz dedik. Vefat eden mal sahibiyle tahliye taahhutnamesi imzalamamistik. Kiramizi bir gun bile geciktirmedik kestigimiz masraflarin da makbuzu elimizde mevcut. Bizi evden cikarabilir mi?

   • 15 Ağustos 2017

    Anlattığınız şartlarda tahliye edilemezsiniz.

  10. 16 Ağustos 2017

   12 yıllık dükkan kiracıma dükkanı tahliye etmesi kendimin işleteceğini söyledim. Aramızda kira kontratı yok. Dükkanı 18, 12.2005 te kiraya vermiştim. 2015 yılından 4, 5 kira bedeli kirasını halen demedi. Gerçekten kendim işletecek. Nasıl Çıkarılır.

   • 16 Ağustos 2017

    Burada bir kaç şekilde tahliye imkanınız mevcut. 10 yıllık kiracının tahliyesi yoluna giderek kiracıyı çıkarabileceğiniz, kira ödemeyen kiracının tahliyesi yoluna gidebileceğiniz gibi kiralayanın ihtiyacı nedeni ile tahliye yoluna da gidebilirsiniz. Bildirim ve dava açma sürelerine dikkat etmelisiniz.

  11. 24 Ağustos 2017

   Kira sözleşmesinin bitimine 7 gün kaldı ve ben kiracı olarak 15 gün önce Fesih ihbarında bulunmadım.3 yıldır oturuyorum bu evde fakat sözleşmeyi her yıl yeniledik.fakat bu sene kirayı zamanında yatırmama rağmen sözleşmeyi yenilerken maaş bordrosu istiyor ev sahibi.sözleşmeyi yenilemezsek kiraya veren bizi evden çıkarabilir mi? Ya da daha sonra bizi hangi durumlarda nasıl evden çıkarabilir? Sözleşme 1 yıl için yenilenmiş mi sayılıyor bu durumda ?

   • 28 Ağustos 2017

    Bu sorunuzun cevabı yazıda mevcut. Siz sözleşmeyi bitirmedikçe sözleşme yenilenir. Kirayaveren sözleşmenin bitimine dayanarak kirayı sonlandıramaz.

  12. 24 Eylül 2017

   Sayın Avukatım 01.06.2016 tarihinden geçerli olmak üzere evimi 1100 tl kiraya verdim kiralayan ankara zırhlıbirliklerde tankçı ütgm olduğunu söyledi meğer psikolojik problemlerinden dolayı malulen emekli olup şu anda bir güvenlik şirketinde yönetici olarak çalışıyor bu durumunu evi kiraladıktan 3 sonra öğrendim kendisine karşı bir güvensizlik oluştu bende.Sıfır daire kiraladı kontratıda ona göre 1 yıllık yaptık bir aylık peşin bir aylıkta depozito olarak imzalaştık daha ilk baştan depozitoyu ve peşinatı geç ödedi bir yılını doldurmasına 2 ay kala sözlü olarak 01.06.2017 de kontrat doluyor evi boşalt satacağım dedim ancak tek hatam bunu noterden yazılı olarak yapmadım kendiside bana sen çıkartmak için bende çıkmamak için uğraşacağım dedi.Bu arada evi satacağımı duyunca peşin ödemeyi kaldırdı oturup sonrasında kirayı ödemeye başladı bir ayda hiç ödemedi depozitoyu kullandı ayrıca yıl artışını hiç yapmadı eski kiradan şu an devam ediyor.Şu ana kadar 50 tl olan bina aidatınıda ödememiş yönetici sürekli beni arıyor evi satın almaya gelen 8.kişiden sadece bir tanesine evi görmesine müsaade etti halbuki bana Mart ayından beridir çıkacağını söyledi en son evi satın almaya gelen kişi ile fiyat konusunda anlaştık ancak çıkmadığı için pazarlık bozuldu çok zor durumdayım yardımlarınız lütfen selam ve saygılarımla.COŞKUN KAPLAN

   • 2 Ekim 2017

    Eksik kira ödemeleri yapmasından dolayı tahliye takibi başlatmak mümkündür. Bir an önce işlemlere başlamanızı öneririm.

  13. 1 Ekim 2017

   merhaba 7 haziran 2017 de yeni bir ev aldım kiracı bana eylül ayında çıkacağını söyledi ihbarname çekmedim şimdi çıkmamak için bahane üretiyor.Daha önceki evin sahibiyle yaptığı kontrat 2 şubat ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun

   • 2 Ekim 2017

    evi aldıktan 1 ay içinde ihtarname çekmeliydiniz. Makalede yazan süreye dikkat ederek ihtarnamenizi çekin ve davayı ona göre açın. Bu konuda avukatlık hizmeti almanızı öneririm.

  14. 26 Ekim 2017

   Merhaba, öncelikle soruları yanıtladığınız için teşekkür ediyorum.

   Ev sahibiyim, Evimi yaklaşık 5 yıl önce kiraya verdim. Kiracıyla herhangi bir imzam olan bir kontrat yapmadık. Kiracım kiralarını ilk 2 yıl banka üzerinden gönderdi. geri kalan yıllarda, kirayı senelik olarak ve elden teslim aldım. (İlk 2 yılda banka üzerinden para yatması haricinde aramızda hiçbir kontrat ve para makbuzu yok.) Elden aldığım son kirasına istinaden son 2 ayı kaldı. yeni yıl itibariyle ”vicdani” olarak alacak vereceğimiz kalmayacak.
   kendi öz oğlumun ev ihtiyacı bulunuyor ve ben evde onun oturmasını istiyorum. Kiracıdan bugüne kadar aldığım kiralar emsallerine göre aşırı derecede ekonomik olması nedeniyle kiracı, çıkmayacağını beyan ediyor, telefonlarımı açmıyor. Önceki senelerde de çok sıkıntılı süreçler yaşadım.

   *** Elimde, geçen sene (şubat 2016) tarihinde parasını vermemesi üzerine Noterden çekmiş olduğum ihtarname mevcut. Daha sonra söz konusu kirayı elden teslim almıştım. Ama resmi bir şey yok.
   ***Kiracı şimdiye kadar neredeyse yarı fiyatına kaldığı için art niyetle kaldığı süreyi uzatmak peşinde..
   ***Kira kontratımızın olmaması ve son üç yıla ait ödeme ile ilgili aramızda bir belge olmaması durumu mevcut.)
   *** oğlumun eve gerçekten ihtiyacı var.

   2- Bu kiracıyı en kısa sürede çıkarmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemek mantıklıdır?

   • 19 Kasım 2018

    Merhaba, kira mevzuatımızın genel olarak kiracıyı koruyan bir yapısı olmakla birlikte kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesi imkanı düzenleme alanı bulmuştur. Kira bedelini düzenli ödeyen kiracı kolay kolay çıkarılamaz. Ancak sizin örneğinizde olduğu gibi kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ihtiyacı varsa kanunda öngörülen sürelere uyularak tahliye davası açabilir. Çocuğunuzun ev ihtiyacına dayanmanız sizin için en sağlıklısı olacaktır. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  15. 3 Kasım 2017

   Babamdan miras hakkı doğan evde 7 -8 yıldır aynı kiracı duruyor. Evi satıp değerlendirmek istiyorum (diğer aile fertleyle mutabıkız) ancak kiracı alıcılara hem evi göstermemekte diretiyor(haftada 1, ya da ayda 1) hem de alıcılara evi görmeye geldikleri zaman evin masrafı çok gibi evi karalamaya kalkıyor. Kiracıyı çıkarmam mümkün mü ya da intigal yapıp evi üzerime alsam kiracıyı çıkarabilir miyim.

   • 12 Kasım 2018

    Merhaba, evi satmak kiracıyı çıkarmak için haklı bir sebep değildir. Fakat kiracı evi görmek isteyenlere evi göstermek zorundadır. Bunu yapmaması durumunda mahkemeye başvurarak evin belirli gün ve saatlerde gösterilmesini mahkeme kararı ile sağlayabilirsiniz. Gerekli hukuki başvurular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  16. 13 Kasım 2017

   Merhaba 6 senedir aynı dükkanda kiracıyım kontratının bitmesine 8 ay kadar bir süre var 3 senelik şeklinde kontrat yapıyoruz mal.sahibiylen ama suan erkenden boşaltmami istiyor bizde gunu gunune kirayi bankadan yatiriyoruz hicbir sıkıntımız yoktu ben çalıştıgımız sure icerisinde com musteri edindim ve mal sahibinin kafasina girerek burda bu isi yapmalari söyleniyor işime göz koydular anliyacaginiz bana tahliye davasi falanda acmadilar ne yapmalıyım

   • 13 Kasım 2018

    Merhaba, belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin bitiminde sözleşmeyi feshetme hakkı kiraya verene tanınmamıştır. Bu hak yalnızca kiracıya aittir. İsterseniz sözleşmenin devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için gerekli bildirimler ve hukuki süreçle ilgili olarak hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Süreçle ilgili ayrıntılı bilgi ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  17. 18 Kasım 2017

   Merhaba Mustafa bey,

   Size danismak istediğim bir konu var. Kiracimla yapmış oldugumuz sözleşme 1 mart 2018 tarihinde bitiyor. Kiraci kira artirimini kabul etmediği icin evi tahliye etmesini istedim ancak kendisi bu konuda sorun cikariyor. Sozlesme bitimine evin tahliye edilmesini istiyorum. Bu durumda ne yapmamı önerirsiniz?

   • 13 Kasım 2018

    Merhaba, kiracınızdan sürenin bitimine yönelik bir tahliye taahhüdü almamış iseniz sözleşmenin süresinin bitimi ile kiracınızı çıkarmanız mümkün değildir. Ancak kiracınızın sözleşmeye aykırı hareketleri tahliye için haklı sebep oluşturabilir. Ayrıca kiracınız kanuni sınırlar içerisinde yapılan kira artırımını kabul etmek zorundadır. Bu haller söz konusu ise kiracınız için tahliye davası açabilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve hukuki destek talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  18. 20 Kasım 2017

   merhaba,
   2016 nisan ayında evimizi kiraya verdik. Kiracı sürekli kirayı geciktirmekte ve zor la tahsil etmekteyiz neredeyse sözleşmede banka yolu ile yazmasına rağmen ödemedi bir kaç kirayı elden aldık fakat kiracı depoziti kullandı ve bir kirayı da geciktirdi konuşmak için gittiğimde ise faturalarını gördüm elektrik,doğalgaz ve suya baya borç yapmış ödememiş bu gerekli yerlere dilekçe ile başvurdum bunun dışında ne yapabilirim yardımlarınızı bekliyorum.

   • 13 Kasım 2018

    Merhaba, kiracınızı kira sözleşmesine aykırı davranışlarından ötürü tahliye edebilirsiniz. Bunun için bir takım ihtarlarda bulunmuş olmanız gerekir. Tahliye davasında bunlar ileri sürülür. Konu ile ilgili olarak bir avukattan hukuki destek almanız yararınıza olacaktır. Ayrıntılı bilgi ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  19. 23 Kasım 2017

   Merhabalar, kiracım 17 Ekimden “aysonu çıkacağım diyerek kirayı depozitodan tutalım, Kuşadasına taşınacağım” diyerek çıkacağını söyledi. Ekim sonunda ek süre istedi 5-10 gün daha Kuşadasına taşınacağı dairenin daki tadilatlarının bitmediğini öne sürerek. Yeni kiracı buldum, evde doğalgaz için tadilat yaptıracağım ve hala çıkmadı. Kira da alamıyorum. Kendisine ulaşamıyorum, evde şu anda yoklar. Telefonlara cevap vermiyorlar. Sadece Kira Kontratımız var 1 yıllık. 06.12.2017 tarihinde sona eriyor. Bir yıllık kontrat yapmıştık. Bu saatten sonra da çıkmayacağım desede artık güven vermiyor. Evden çıkartmak için nasıl bir yola başvurmalıyım ? Teşekkürler.

   • 19 Kasım 2018

    Merhaba, belirli süreli kira sözleşmesini sürenin bitiminde sona erdirme hakkı kiracıya aittir. Ancak kira bedellerinin ödenmemesi halinde kiraya verenin de tahliye imkanı vardır. Aynı kira yılı içerisinde iki haklı ihtar göndermeniz halinde yıl sonunda belirli süre ve ihtar prosedürünü izleyerek tahliye imkanınız vardır. Bunun haricinde ödenmeyen bedellerin tahsili ve tahliye talepli doğrudan mahkeme kanalı olmaksızın icra işlemi başlatmanız mümkündür. Somut olayınızın şartlarının değerlendirilerek sizin için en iyi tahliye yolunun tespit edilmesi gerekir. Bunun için bir avukat yardımına başvurmanızı öneririz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  20. 28 Kasım 2017

   Merhabalar
   Bir depom var 1600 m2 6 aylık kiraya verdim . Aylık 4000 kiracıya tel ile ulaşamıyorum kiramı ödemedi ve telefonlarımı açmıyor. ihtar gönderdim sözleşmedeki adresine . Son 2 kirayı da geç yatırdı 10 ar gün ben arayınca yatırdı şimdi telefonlarımı açmıyor paramı nasıl tahsil ederim çıkıp çıkmadığı umrumda deil teşekkürler

   • 19 Kasım 2018

    Merhaba, icra dairesi kanalıyla tahliye talepli yahut tahliye talep etmeden sadece ödenmeyen bedellerin tahsili için takip başlatabilirsiniz. Bunun haricinde TBK’da öngörülen diğer tahliye yollarını seçebilirsiniz. Ödenmeyen bedeller için ayrıca dava açabilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  21. 4 Aralık 2017

   MERHABALAR,
   1. DERECEDEN AKRABAMIZI AHLAKSIZLIKLARINDAN DOLAYI EVDEN ÇIKARMAK İSTİYORUZ VE AYNI APARTMANDA YAŞIYORUZ(MÜSTAKİL APARTMAN 3 KAT). ANLADIĞIM KADARIYLA İLK OLARAK 2 TANE NOTERDEN İHTAR ÇEKİLECEK PEKİ YA SONRASINDA NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ.

   • 14 Kasım 2018

    Merhaba, bahsettiğiniz iki haklı ihtar çekme konusu kiracınızın ödeme güçlüğü çektiği haller için söz konusu olur. Sözleşmeye ve ahlaka aykırı davranışlardan ötürü sözleşmenin feshi ve tahliye süreci başlatma imkanınız da vardır. Ancak söz konusu sürecin ayrıntılarını bir avukata anlatarak hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  22. 9 Aralık 2017

   Merhaba . Ben ve 2 arkadaşım öğrenciyiz ve 1+1 eve 3 kişi çıktık . Benim ve diğer 2 arkadaşımın kira sözleşmesinde imzamız var . Ama ben diğer 2 arkdaşımla kavga ettim ve aramız bozuldu evde hiç bir huzurum kalmadı diğer 2 arkadaşım aralarında iyiler ve bana evde huzur vermiyolar . Bende evden çıkmak istiyorum onlar çıksanda kiraya ortaksın diyolar evden çıksanda kiraya düşen payı vermek zorundasın diyolar ama benim o evde hiç kalasım yok ve yapamıyorum . Bu durumda evden çıksam hukuki açıdan kirayı zorla mahkeme yoluyla alabilirlermi ?

   • 19 Kasım 2018

    Merhaba, Türk Hukukunda sözleşmeler iki taraflı olur. Her ne kadar üçünüz birden imzalamış olsanız da üçünüz tek tarafsınız. Noter kanalı ile gerekli bildirimlerde bulunarak evden ayrılabilir ve kira yükümünüzden kurtulabilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  23. 12 Aralık 2017

   MERHABA MUSTAFA BEY, Yeni bir işyeri aldım. içerisinde kiracı var ve kontratları bitmiş 3 yıl önce. fakat aldığım kişide kontrat yok bulamıyor. 3 yıldır da kira artışı yapılmamış. 7 aylık kira da ödenmemiş. kiracı çıkmak için çok masraf yaptım diyerek masrafını istiyor. kirayı arttırmaya da yanaşmıyor. kira kontratı elimde olmadığından nasıl bir yol izleyerek ihtarname çekip işlemlere başlayabilirim.

   • 19 Kasım 2018

    Merhaba, belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin bitiminde sözleşmeyi sonlandırma hakkı kiracıdadır. Ancak kira bedelini ödemeyen kiracı için kiraya verene tahliye imkanları doğar. Aynı kira yılı içerisinde iki haklı ihtarda bulunarak kira yılı sonunda gerekli prosedürü izleyip tahliye davası açabileceğiniz gibi tahliye talepli bedellerin ödenmesi için icra yoluna da gidebilirsiniz. Söz konusu süreçte sizin için en iyi yolun tespiti için bir avukatın hukuki yardımına başvurmanızı öneririz. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  24. 12 Aralık 2017

   iyi günler.. 4 senedir aynı daire de kiracı olarak yaşıyoruz.. sözleşmemiz ilk sene oldu we bir daha yapmadık.. yani 3 senedir sözleşmesiz oturuyoruz.. kiramızı günü gününe her yıl gerektiği kadar arttırarak ödedik.. sorunsuz bir kiracıyız yani.. sorum şu; ev sahibi mayıs ayında oğlunu evlendiricek.. haliyle bizim çıkmamızı istiyor.. fakat ben anca ağustos ayında çıkabilirim.. ( ev yaptırıyoruz we anca ağustos ta biteceğini söylediler ama ev sahibi ev konusunu bilmiyor ) uzatmaya yanaşmıyor.. 3 ay için de başka bir ewe kiracı gitmek akla yatmaz bir durum.. kaldı ki başka bir ewe çıkıcak diyelim, benim o ewden çıkmam ortalama 3-4 bin lira tutacak.. nakliye , depozito falan.. ben böyle bir zarara uğramak istemiyorum.. bizi zorla çıkarması söz konusu olabilir mi? benim herhangi bir hakkım var mı?

   • 19 Kasım 2018

    Merhaba, halihazırda sözleşmesiz oturuyor değilsiniz. Belirli süreli kira sözleşmesinde sürenin sona ermesi ile sözleşmeyi sonlandırma hakkı sadece kiracıdadır. İlk yılın sonunda böyle bir işlem yapmadığınız için sözleşmeniz devam ediyor ve kiranızı düzenli ödediğiniz müddetçe evden çıkarılmazsınız. Ancak kiraya verenin veya altsoyunun konut ihtiyacı doğması halinde tahliye edilebilirsiniz. Buna rağmen tahliyeniz için belli şartlar ve prosedürlerin işletilmesi gerekir. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  25. 18 Aralık 2017

   Sayin avukat bey,

   Bizim aprtmanin altinda depo bulunmaktadir. Kira sozlesmesi yok. Kirayi elden veriyor ve vermemezlik yapmiyir. Fakat cok agresif ve gec verdiginde kirayi uzerume uzerume yuruyor. Adam kavga meraklisi belli ki. Cikmak istemiyor. Ne yapmaliyim,

   Saygilarima

   • 19 Kasım 2018

    Merhaba, Türk Borçlar Kanununda genel olarak kiracıyı koruyan sözleşmeler olmakla birlikte kiracının tahliyesini öngören hükümler de bulunmaktadır. Kira bedelini düzenli ödeyen kiracının tahliyesi zordur. Ancak bazı durumlarda, mesela kiraya verenin işyeri ihtiyacı veya esaslı bir tamirat yapacak olması gibi, kira bedeli düzenli ödense de tahliye imkanı tanınmıştır. Bunlara dayanarak tahliye süreci başlatabilirsiniz. Bunun haricinde aranızda ceza yargılamasına konu olabilecek türden bir olay gerçekleşmişse buna dayanarak sözleşmenizi iptal etmeniz de mümkündür. İlgili hukuki prosedür hakkında bilgi almak ve hukuki yardım talebinde bulunma isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  26. 1 Ocak 2018

   İşyerimizin bulunduğu yerdeki tapu değişikliği ve sonrasında depoda yapılacak tadilat değişiklikleri dolayısıyla içinde bulunan kiracıyı sözleşmenin bitimine 2 yıl kala çıkartmak istiyoruz fakat kiracı yanaşmıyor ne yapmamız gerekir,teşekkürler

   • 15 Kasım 2018

    Merhaba, kira hukuku mevzuatının genel yaklaşımı kiracıyı koruma yönlü olduğu için kiracının tahliyesi bazı şartlara bağlanmıştır. Kanuna göre kiralananın esaslı tamiri, inşası veya yıkımı gerekiyorsa tahliye davası açılabilir. Bu imkanın da belirli şartları mevcuttur. Basit tamir ve değişiklikler durumunda bu dava türü açılamaz. Ayrıca hak düşürücü sürelere tabidir. Söz konusu süreci bir avukat desteği ile sürdürmeniz yararınıza olacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  27. 2 Ocak 2018

   Merhaba ben bir isyeri kiraladim ama sozlesme yapmadik biz acilis icin kendimiz bir sozlesme yapdik dukkana 08 01 2017 de acdik asil sorun dukkan sahabi bize tahliye taahutnamesi imzalatmak istiyo ve biz imzalamak istemedik dukkana baya masraf etdik imzalamassaniz cikin dio ne yapabiliriz elimizde sozlesme falan yok ve kendimizin yapdigi bi sozlesme var kirayida elten veriyoruz simdiden tesekkurler

   • 15 Kasım 2018

    Merhaba, belirli süreli sözleşmeniz için sözleşmenin imzalanmasından sonra verilen tahliye taahhütnameleri geçerli olurlar. Dükkan sahibinin sizi buna zorlama hakkı yoktur. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  28. 3 Ocak 2018

   merhaba
   kiracimla 1 yıllık kira sözleşmesi yaptik. sözleşme bitimine 3 ay kaldi. Fakat sozlesme bitiminden sonra farkli bir kisiye dairemizi kiralamak istiyoruz. Bu durumda su anki kiracimiza en geç ne zamana kadar bir bildirimde bulunmamiz gerekmektedir.

   • 4 Aralık 2018

    Merhaba, kiracınızı sözleşme süresinin bitmesi nedenine dayanarak çıkartmanız mümkün değildir. Eğer kiracınız kira bedellerini düzenli ödüyorsa sözleşme süresinin bitiminden itibaren sözleşmeyi sonlandırma yahut uzatma hakkı münhasıran kendisine aittir. Ancak kiracının tahliyesi için kanunda öngörülmüş başka sebeplere dayanabilirsiniz. Konuyu ayrıntıları ile birlikte görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  29. 9 Ocak 2018

   Merhaba , kiracı olarak sözleşmemiz eylülde bitiyor . Ve suan evimiz satıldı . Yeni ev sahibi de eve geçmek istiyor . Bizde cıkarız fakat taşınma masraflarımızı karsılamanızı istiyoruz dedik ve masrafların yarısını karsılamayı taahhüt ediyorlar . Bizi Tahliye edebilirler mi ? Edebilirse süre ne kadardır?

   • 5 Aralık 2018

    Merhaba, belirli sürenin bitiminde sözleşmeyi sona erdirme hakkı sadece kiracıya aittir. Süre bitimine dayanarak sizi tahliye etmeleri mümkün değildir. Konut sahibinin kendi ihtiyacına dayanarak tahliye talebi ise bir takım süre ve şekli şartlara tabidir. Bunlara uyulmadığı taktirde gene tahliyeniz gerçekleştirilemez. Ayrıca söz konusu konut ihtiyacı da belli nitelikleri haiz olmalıdır. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

  30. 9 Ocak 2018

   Avukat Bey Merhaba,
   Ben bir dükkan kiralayacağım. Kiralayacağım dükkanın sahibi ile aynı işi yapıyoruz. İleride beni kendisi de iş yapacağı gerekçesiyle çıkarmaması için ne yapmalıyım?

   • 14 Kasım 2018

    Merhaba, belirli süreli sözleşme yaparsanız sürenin bitiminde taşınmaz sahibinin sözleşmeyi feshetme hakkı yoktur. Sözleşmeyi devam ettirme veya sona erdirme hakkı tek taraflı olarak kiracıya tanınmıştır. Tabi sözleşmenin yapılmasından sonra tahliye taahhüdü vermemiş olmanız gerekir. Kiracının tahliyesi kanunda zor şartlara bağlanmıştır ve sözleşmeye aykırı bir harekette bulunmadığınız sürece tahliye edilmezsiniz. İlgili süreç hakkında ayrıntılı bilgi ve hukuki destek almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  31. 15 Ocak 2018

   Merhabalar 01.03.2013 yılında kira sözleşmesi yaptığım kiracıma sözleşme yenilemedim. 01.03.2018 tarihinde çıkması için kendisine sözlü ilettim ama kendisi hiç çıkacakmış gibi durmuyor. ve belirttiğim tarihlerden bu yana site aidatlarını ben ödüyorum kira sözleşmesi hususi şartların 7. madeesinde şu ibareler yer alıyor. Elektirk su doğalgaz kalorifer apartman giderleri ile kat mülkiyetinden ve diğer mevzuattan meydana gelecek yönetim giderleri kiracıya aittir. çöp vergisi kiracıya aittir. Ama ilk sene düşük aidat olması sebebi ile ben ödedim sonrasında kendisinin ödemesi gerektiğini söylediğimde biz öyle anlaşmadık gibi sözlü beyanda bulundu sitede huzursuzluk çıkmasın diye ödemeye devam ettim ve bunun ile ilgili hiç ihtarname çekmedim. şu kalan 45 gün içeriden nasıl bir yol izlemeliyim ki kiracıyı kontrat bitimi evden tahliyesini istiyebiliyim.
   Kaynak Linki : https://www.mihcihukuk.com/kiraci-tahliyesi.html/

   • 4 Aralık 2018

    Merhaba, belirli süreli sözleşmelerde sürenin bitiminde kiraya verenin kiracıyı tahliye etme hakkı yoktur. Kira sözleşmesini kiracı dilerse uzatabilir. Ancak sözleşmede yer alan yükümlülüklerine uymayan kiracıyı tahliye etmeniz mümkündür. Hem tahliye hem de ödediğiniz aidat bedellerini talep edebilirsiniz. Bunu icra kanalı ile gerçekleştirebileceğiniz gibi tahliye davasına da konu edebilirsiniz. Süreci bir avukatın yardımı eşliğinde sürdürmenizde yarar var. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  32. 19 Ocak 2018

   merhaba
   kiracımız binadaki bir kaç dairenin sahibinin ve yonetıcısının yegenı yonetıcı kefıl oldugunu soyleyerek kırayavermemıze neden oldu fakat sureklı kırayı gecıktırıyordu ve artık odemıyor ne yapmamız lazım hangı adımları atmalıyız.

   • 22 Ocak 2018

    Merhaba, kiranın ödenmemesi kiracının çıkarılma sebebidir. En hızlı yol icra yolu ile tahliyedir. Bu konuda bir avukatla çalışmanızı öneririm.

  33. 4 Şubat 2018

   Kiracımız kendi kızıyla ve torunuyla birlikte oturacağını söyledi. Kendisi ve annesi dul. Oysa kendisi ve torunu binada kalmıyor. Kızı ise başka bir kız arkadaşıyla kalıyor. Gece ikide erkek arkadaşlarıyla gelip âlem yapıyorlar. Gece dörtte gidiyor arkadaşları. Bir aile yaşantısı yok. Bu kişileri çıkarmak mümkün mü?

   • 30 Kasım 2018

    merhaba, öncelikle kaç yıllık kira ilişkiniz olduğu hukuken çok önemlidir. Ayrıca kira sözleşmesi varsa sözleşmeye aykırılık unsuru bulunduğundan hiç beklemeden tahliye davası açmak suretiyle dava açabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak ve dava işlemleri için bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

  34. 28 Şubat 2018

   Mustafa Bey Merhabalar,
   iş yerimi Kiraya vermiş olduğum kiracım yaklaşık 1 yıldır kira ödemiyor. 4 aylık kira biriktikten sonra noterden ihtar çektim kirayı ödemesi için ve ihtarda da düzensiz kira ödediği için süre dolduğunda kirayı yıllık ödemen gerekecek dedim. İhtar sonrası icra takibi başlattım ancak imzaya itiraz da bulundu ve tahliye davası açtım. 22 mart ta duruşma günü verildi.Acaba mahkeme uzar mı yoksa tahliye kararı verilir mi ?
   NOT : Kira sözleşmesinde kiraların ilgili banka hesabına yatırılacaktır diye yazılmıştır. ve yine kira kontratında kiranın süresinde ödenmemesi durumunda herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın iş yerinden çıkarılabilir diye ibare de yazılmıştır.
   Saygılar.

   • 15 Kasım 2018

    Merhaba, kira kontratına yazmış olduğunuz ibare TBK’nın emredici hükümleri karşısında geçersiz kabul edilecektir. Kirasını ödemede güçlük çeken veya ödeyemeyen kiracının tahliyesi belli prosedürlere ve şartlara bağlanmıştır. Bunlar kiracıyı koruyan maddelerdir. Açmış olduğunuz tahliye davasının başarı ile sonuçlanması ve hak kaybına uğrama ihtimalinizin en aza inmesi adına bir avukatın hukuki yardımına başvurmanızı öneririz. Konu ile ilgili detaylı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  35. 5 Mart 2018

   merhabalar.. ev sahibiyim.. kiracım ile 2017 yılının son üç ayı için kira sözleşmesi yaptık ve sözleşme 31,12,2017 tarihi itibari ile bitti yeni yılda yenilemedik ve ayrıca tahliye taahütnamesi de aldım.. yılbaşından itibaren ocak şubat ve mart ayı kiralarını ödemedi.. 16 şubat tarihinde noterden ihtarname çektim.. ödeme halen yok.. kiracıyı en kısa yoldan nasıl cıkartabilirim.. ve alacagımı tahsil edebilirim.. tahliye ne kadar sürer ? teşekkürler

   • 15 Kasım 2018

    Merhaba, kira bedelini ödemeyen kiracıyı tahliye etme imkanı kiraya verene kanun tarafından tanınmıştır. Bunun bazı şartları olmakla birlikte elinizde tahliye taahhütnamesi var. Bunu kira sözleşmesinden sonra almışsanız tahliye sürecinizi bu taahhütname üzerinden sürdürmeniz daha avantajlı olacaktı. Süreçle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  36. 8 Mart 2018

   merhaba biz dükkanımızı eczacıya kiraya verdik anlaşırken belediye başkanı aracı oldu yardımcı olun ilk yılında dedi değerinin çok altına kiraya verdik bir yıl sonra istediğiniz gibi olur dedi ve bir yıllık kontrat yaptık süre dolunca rakamı çok bulduğunu söyledi ve kabul etmek için dükkanda ciddi bir tadilat istedi maddi gücümüzün olmadığından kabul etmedik oda çıkarım ozaman dedi ama çıkmadı tek hatamız noterden tahliye etmesini istediğimiz belgeyi yollamamak oldu sözleşmeyi yenilemem eskisi geçerli beni çıkaramazsınız dedi yasal zammı yaptı ikinci yıl dolacak ama bu yılın yasal zammını yapmadı girdiği günden beri gününde ödeme yapmıyor bir hafta on gün geciktiriyor elimizde kontratta yok bendekini ankaraya yolladım sizinkini alabilirmiyim dedi fotokopi alır aslını getirir dedik onuda yapmadı kendisi şuan yunanistanda askerde( Türk vatandaşı değil) artık çıkmasını istiyoruz resmen bizi aptal yerine koydu ne yapabiliriz acaba bir avukata gittim kirasını ödüyorsa çıkaramazsınız dedi

   • 16 Kasım 2018

    Merhaba, Borçlar Kanunu genel anlamda kiracıyı koruyucu hükümler koymakla beraber kirasını ödemede aksaklık gösteren kiracının tahliyesi için kiraya verene bir takım imkanlar tanımıştır. Aynı kira yılı içerisinde iki haklı ihtarname göndermeniz veya konut – işyeri ihtiyacınızın doğması halinde veya kanunun size tanıdığı başkaca durumlar söz konusu ise sözleşmenizi feshedebilirsiniz. Konunun ayrıntılarını görüşmek ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  37. 12 Mart 2018

   Merhaba,5 yıldır evimde oturan kiracıma evlenmem ve ev ihtiyacımdan dolayı sözleşme bitiminden itibaren evi tahliye etmesini istedim (sözleşme bitimine 4 ay var) ve çıkmayacağını söylüyor bu konuda yardımcı olabilir misiniz nasıl bir yol izlemeliyim.teşekkürler.

   • 15 Kasım 2018

    Merhaba, Türk Borçlar Kanununun kiracıyı koruyan yaklaşımı dolayısıyla belirli süreli kira sözleşmesini sürenin bitiminde sonlandırma hakkı kiracıya verilmiştir. Ancak sizin olayınızda olduğu gibi kiraya verenin kendisinin veya ailesinin yahut bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ihtiyacı varsa belirli süreli sözleşmelerde kira sözleşmesinin sonundan itibaren 1 ay içinde tahliye davası açılabilir. Kiracınız evden çıkmamazlık yapamaz. Konu ile ilgili gerekli ihtar ve diğer hukuki süreçler hakkında yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  38. 29 Mart 2018

   İyi günler, kiracıyım ve mart 2017’de daire kiraladım, temmuz ve ağustos aylarını gecikmeli olarak ödedim fakat noterden bu aylar için ihtar almıştım, sözleşme süresi bittikten sonra tahliye davası açtı ev sahibi, şuan temmuz ve ağustostan sonra da kiralarımı sürekli yatırdım, mahkeme aleyhime karar verir mi hemen çıkarırlar mı

   • 20 Kasım 2018

    Merhaba aynı kira yılı içerisinde iki haklı ihtara maruz kaldıysanız ve söz konusu kira yılının bitiminden itibaren bir ay içerisinde hakkınızda tahliye davası açıldıysa mahkeme tahliye kararı verecektir. Ancak bahsettiğimiz bu usuli işlemlere uyulmadan açılan dava reddedilir. Hak kaybına uğramamanız adına bir avukata başvurmanızda fayda var. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  39. 30 Mart 2018

   merhaba avukat arkadaş benim sorunum kiramı resmi olarak bankadan ödüyorum size sorum ise mal sahibinin işyerine girdigim zaman yapı kullanmayı 3 ay içinde alacagını tüm eksikleri tamamlayacagını söyledi ama 4 sene oldu hala kiracıyım başkasıyla ortak elektirik kullanıyorum inşaat suyu kullanıyorum ve bir sürü masraf yaptım 100 bine yakın şimdi sorum malsahibim bana yarın öbür gün kirada anlaşamazsak cık derse veya başka şekilde cıkarmak isterse cıkartabilirmi benim neler yapmam gerek şimdiden cok cok teşekkur ederim bilgileriniz için kolay gelsin hoşcakalın

   • 20 Kasım 2018

    Merhaba, kira bedellerini düzenli ödemeniz halinde sözleşmenizin süresi dolsa bile kiraya verenin sizi tahliye etme imkanı yoktur. Kira artışınızı da yasal azami miktarın üzerinde yapamaz. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

  40. 4 Nisan 2018

   Merhaba avukat bey, kiracının kiralarını her ay 22,23 gün sonra ödüyor.3 ihtardan 2 di kirayı ödemeden teplig edildi.Sozlesme 15 Temmuz 2018 de doluyor.Telafonla evi tahliye etmesini bildirdik.Kiraciya sözleşme nin feshi için bir ihtar gondermelimiyim.Yoksa haklı iki ihtar yeterli midir.Vereceginiz bilgi için teşekkür ederim.

   • 20 Kasım 2018

    Merhaba, sözleşme süresinin bitim tarihi size fesih hakkı vermez. Bu hak kiracıdadır. Ancak haklı iki ihtarınız sonrasında kira yılının bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açabilirsiniz. Hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Write a comment:

  *

  Your email address will not be published.

  © 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

  Gizlilik Politikası

  logo-footer

  SOSYAL MEDYADA BİZ: