Kiracı Tahliyesi Davaları
Kira hukuku bir tarafın kiraya veren diğer tarafın kiralayan olduğu uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuki düzenlemeleri içerir. Kira hukuku avukatı da bu alanda uzmanlaşmış kişidir. Kiracı evden nasıl çıkarılır, kiracı tahliyesi nasıl olur sorusunun cevabı tüm olasılıklara göre vereceğin ancak öncesinde kira sözleşmesinin tanımını yapmakla başlamalıyız. TBK m.299 a göre kira sözleşmesi kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı,  kiracının da buna karşılık kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

 1. KONUT KİRASI

Kişinin sürekli ikamet ihtiyacını karşıladığı yer konuttur. Konut olarak değerlendirilme şartı kişinin burada çevreden gelen etkilere karşı bir koruma sağlamasıdır. Bu sebeple çadır veya baraka gibi yerler konut kirasına konu olmazlar.

 1. ÇATILI İŞ YERİ KİRASI

Ticari faaliyetlerin yürütüldüğü satış yerleri, bürolar,  mağazalar iş yeri kirasına konu olurlar. Üstü kapalı olmayan yerler için kanundaki çatılı iş yeri kirası hükümleri uygulanmaz.

 1. KİRA SÖZLEŞMESİ SÜRESİ

Konut ve çatılı işyeri kirası sözleşmeleri belirli veya belirsiz bir süre için yapılabilir. Kanuna göre belirli süreli sözleşmeler için kiracı tarafından 15 gün önceden bildirim yapılmadıkça sözleşme aynı koşullar dahilinde bir yıllığına uzatılmış kabul edilir. Kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak kira sözleşmesini sona erdiremez. Burası önemlidir çünkü uygulamada ev sahipleri ilk yılın sonunda “sözleşme süresi bitiyor çıkmalısınız” gibi argümanlar ile kiracıları çıkarmak istemektedir. Bu durum kanuna göre mümkün değildir. Kiracıyı çıkarmak istiyor iseniz mutlaka aşağıdaki sayacağımız hususlardan birine dayanmanız gerekmektedir.

Kiraya verileni sözleşmeye uygun şekilde kiracıya sağlamak, bu şekilde sözleşme süresince bulundurmak kiraya verenin borçlarıdır. Kiraya verenin kiralananın ayıbından da sorumluluğu vardır. Bu ayıplar fiziki olabileceği gibi hukuki de olabilir. Teslim anındaki ayıplarda kiracı, borçlu temerrüdü hükümlerine veya sonradan ayıplı hale gelme halindeki hükümlere yönelebilir. Teslimden sonraki ayıplarda ise kiracı ayıbın giderilmesini, fesih hakkını, ayıbı giderip bunu kiradan düşme hakkını, kira indirimini, ayıpsız benzerle değiştirilme hakkını veya tazminat hakkını seçimlik olarak kullanabilir. Uygulamada evlerde oluşan kiracıdan kaynaklanmayan hususlarda kiracılar bu haklarını kullanabilir.

Kiracının borçları ise kiralananı sözleşmeye uygun kullanmak, özenli kullanım, komşulara saygı göstermek ve kira bedelini ödemektir.

Tahliye Davası İle Kiracının Tahliyesi

Kanunun kiracıyı koruyan yapısı gereği, kiracının tahliyesi, belirli şartların varlığına tabi olması, ince nüansların olması ve dava açma süreleri ve diğer usuli bir çok hususu barındırması nedeni ile mutlaka bir avukat ile çalışılması gerekmektedir. Aksi halde davanız usulden veya esastan ret olabilecektir. Bu durumda zaten evinizde veya işyerinizde fazladan süre hakkı olmadan oturan kiracının bir de ret olan dava süresi boyunca oturması ve ek olarak yeni açacağınız dava süresi boyunca da oturmasına neden olabilecektir. Bunlara ek olarak Yeni Borçlar Kanunu ile geçici maddeler konularak bazı maddelerin yürürlük tarihi sonraki yıllara bırakılmıştır. Bu bakımdan da dikkatli olunması gerekmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu olarak biz bu konuda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tahliye davası konut ve çatılı işyeri kira konusu olduğu sözleşmelerde kiracıyı evden veya işyerinden çıkarmak için kullanılabilecek bir yöntemdir. Borçlar Kanununda gösterilen sebeplere dayalı olarak açılabilecek bu dava ile mahkeme kararı sonucu kiracıyı çıkarmak mümkün olur.

Kiracı Tahliye Sebepleri
                                                             Kiracı Tahliye Sebepleri

Kiracıyı Çıkarma Sebepleri

TBK hükümleri genel olarak kiracıyı korumaya yöneliktir. Bu nedenle kiracıyı evden çıkarmak için tahliye sebeplerinden biri doğmamışsa, kiracı 15 gün önceden tahliye edeceğini bildirmedikçe kiracıyı evden veya iş yerinden çıkarmak mümkün olmaz. Kanunun kiracıyı koruyucu yapısı gereği aşağıdaki nedenlerin biri olmalıdır.

Kirayı Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

Kirayı ödememek en önemli tahliye nedenlerinden biridir. Bir kiranın bile gecikmesi ve ödenmemesi tahliye nedenidir ve ödeme emrine rağmen kiracı ödememeye devam etmesi durumunda kiracı evden çıkarılabilir. Kiranın ödenmemesi durumunda en hızlı ve mantıklı yol kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesidir. Bu yol ile hem borcun tahsili hem de kiracının tahliyesi aynı anda sağlanabilmektedir. Dolayısı ile iki ayrı işlem yapmaya gerek kalmamaktadır. Usul olarak ise ödenmeyen kiralar için icra vasıtası ile ödeme emri gönderilir. Kiracı 7 gün içerisinde borca itiraz etmez ise 30 gün içerisinde kira borcunu ödemelidir. Ödememesi durumunda hakim tahliyeye karar vermektedir.

Yazılı Tahliye Taahhüdü ile Kiracı Tahliyesi

Kiracı yazılı bir tahliye taahhütnamesi vermişse bu durumda bu tahliye taahhüdüne dayanarak kiracıyı evden çıkarmak mümkündür. Ancak kiracıdan alınan tahliye taahhüdünün geçerli olması gerekir, bunun için bir takım hususları içermesi gerekmektedir aksi halde taahhüt geçersiz sayılacak ve dava reddedilecektir. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için;

 • Yazılı olmalıdır.
 • Kiracı tarafından bizzat veya temsilcisi tarafından verilmiş olmalıdır.
 • Belirli bir tarihin yazılması gerekmektedir.
 • Tahliye taahüdünün imza tarihi, kira sözleşmesinin imza tarihinden belirli bir süre sonra olmalıdır. Burada amaç, kiracının baskı altında taahhüt imzalamasının önlenmesidir.

Bu şartlar var ise dava açma veya icraya başvurma süresi dolmadan işleme başlanması gerekmektedir.

Haklı Sebepten İki Tane İhtara Dayalı Kiracı Tahliyesi

Türk Borçlar Kanununda belirtilen süre zarfı içerisinde kira bedelini ödemeyen kiracıya yapılan iki tane haklı ihtar sonucu kiralayanın sözleşmeyi sona erdirme hakkı olur. İhtar noter aracılığıyla, mektupla veya telgrafla yapılabileceği gibi ödeme emriyle de yapılabilir. İhtarlar bir kira yılında farklı aylara ait ödemezlikler için olmalıdır. Örnek vermek gerekirse kiracı kirasını ödememekte veya kirasını sürekli olarak geciktirmektedir. Bu durumda kiralayan kiracıya her bir ay için iki kez haklı nedenle ihtar göndermesi durumunda dava açarak tahliye hakkına sahip olmaktadır. Kira ödememelerinin veya geciktirmelerinin arka arkaya olmasına gerek yoktur. 1 kira yılı içerisinde Şubat ve Temmuz ayı gibi iki arka arkaya olmayan ay da olabilir. TBK m.352 hükmü uyarınca tahliye davası 1 ay içinde açılmalıdır.

Bu durumda kiralayan kira süresinin bitiminden veya bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarın gönderildiği kira yılının bitiminden itibaren 1 ay içerisinde dava açmalıdır.

TBK m.352/III Hükmü Sebebiyle Kiracı Tahliyesi

Kiracının veya beraber yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde sınırları içinde oturulabilecek konutu varsa ve kiraya veren sözleşmeyi kurarken bunu bilmiyorsa buna dayanarak tahliye talep edebilir. Dava açma süresi sözleşmenin bitiminden itibaren 1 aydır. Sözleşmeyi kurarken bunu bilip bilmeme her türlü delille ispat edilebilmektedir. Yazılı delil şartı yoktur.

Kiracının Ölümü İle Sözleşmenin Sona Ermesi

Borçlar Kanununa göre kiracının ölmesi sonucunda ölenin ortakları, ölenle birlikte aynı konutta oturanlar sözleşmeye uydukları sürece kira sözleşmesine taraf olabilirler. Bu kişilerin kiracının ödemediği borçlardan sorumlu olmadıklarını beyan etmeleri sözleşmeye aykırılık olur ve kira sözleşmesi sonlanır.

Kiralayanın Konut veya İşyeri İhtiyacı Tahliyesi Nedeni ile Kiracı Tahliyesi

Eğer kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoyunun,  üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ihtiyacı varsa belirli süreli sözleşmelerde kira sözleşmesinin sonundan itibaren, belirsiz süreli sözleşmelerde ise kanundaki fesih sürelerine uyarak belirlenen tarihten itibaren 1 ay içinde tahliye davası açabilir. Burada ihtiyaç gerçek ve samimi olmalıdır. Örnek olarak reşit olmuş veya evlenmiş evladın bu evde oturmak istemesi gerçek ve samimidir. İşyeri ihtiyacı ise aynı kişiler açısından icra edilecek bir meslek veya sanata yönelik olmalıdır. Yine Yargıtay kararlarına göre ihtiyaç sürekli ve zorunlu olmalıdır. Örnek olarak kiralayanın başka bir yerde boş evi varsa bu durum ihtiyacın zorunlu olmadığı olarak değerlendirilir veya kısa süreli bir ihtiyaç için de aynı durum söz konusudur. Bu davanın açılması için kanunda süreler vardır.

Kiraya veren bu davadan sonra haklı bir sebep olmadıkça 3 yıl içerisinde evi bir başkasına kiraya verememektedir. Eğer verirse ve kiracı bu sebepten dolayı dava ederse kiracının uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Taşınmazın Yeniden İnşası Amacı ile Kiracı Tahliyesi

Kanuna göre kiralananın “esaslı şekilde” tamiri, inşası veya yıkımı gerekiyorsa kanunda sayılan zaman şartına uyularak tahliye davası açılabilir. Bu durumun da belirli şartları mevcuttur. Basit tamir ve değişiklikler durumunda bu dava türü açılamaz.

Yeni Maliki Gereksinimleri Tahliyesi ile Kiracı Tahliyesi

Evi satmak kirayı çıkarmak için bir sebep değildir. Evi satacak olan kişi içinde kiracı ile satmak durumundadır. Bu durumda evi yeni alan malikin belli hakları söz konusudur. Kira konusu yeri sonradan edinen yeni malikin o yere kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı olması sonucu iktisaptan itibaren bir ay içinde kiracıya yazılı bildirim yapmalıdır. Bildirimin varmasıyla iktisaptan itibaren 6 ay sonra ve sözleşmenin bitiminden sonra 1 ay içerisinde tahliye davası açılmalıdır. Yine burada da yukarıdaki ihtiyaç nedeni ile tahliye davası türündeki ihtiyacın ispatı bakımından aynı şartlar mevcuttur.

Ancak burada belirtmek gerekir ki kiracı evi satın almak isteyenlere evi göstermek zorundadır. Bunu yapmaması durumunda ev sahibi mahkemeye başvurarak evin belirli gün ve saatlerde gösterilmesini mahkeme kararı ile sağlayabilir.

On Yıllık Kiracının Tahliyesi

Yeni Türk Borçlar Kanunu ile birlikte gelen bu yol ile kiralayan on yıllık kira uzama yılı izleyen her bir uzama yılının sonundan 3 ay önce fesih bildiriminde bulunarak kira sözleşmesini feshedebilir. On yıllık kiracının tahliyesinin şartları özetle

 • Kira sözleşmesinin kurulmasından itibaren on yıllık bir uzama süresinin geçmiş olması,
 • Bahsi geçen on yıllık uzama süresini izleyen yılın sonundan 3 ay önce fesih bildiriminin kiracıya yönlendirilmiş olması,
 • Bu süreden sonraki her senede sözleşmeyi fesih ederek kiracının tahliyesi talep edilmek isteniyorsa fesih bildirimi için bu 3 aylık sürenin esas alınması,
 • Bahsi geçen uzama süresi olan 10 yıl içerisinde yeni kira sözleşmesinin taraflar arasında imzalanmamış olması gerekmektedir.

Bu sürenin hesabı konusunda kanunun metni iyi okunmalıdır.

Yukarıda sayılan sebepler kiracıyı tahliye sebepleri olmakla birlikte aşağıda sayılan bir takım durumlar da kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi olmaktadır. Yazının çok uzayacak olması nedeni ile bu konuları kısaca başlık halinde yazıyoruz. Ek bilgi almak isteyen kişiler sağ aşağıdaki kutucuktan soru sorabilirler.

 • Özensiz Kullanma, Kiralanana Zarar Verme ve Komşulara Saygısız Davranma Nedeniyle Fesih ve Tahliye
 • Birlikte Kullanımın Bozulması ve Kiralanana, Kiraya Verenin İzni Olmadan Ortak Alınması Nedeniyle Fesih ve Tahliye
 • Kiralananın Amaç Dışında Kullanılması Nedeniyle Fesih ve Tahliye

Tahliye Davalarında Dava Açma Süresi

Bahsedilen dava türlerinde neredeyse her biri için farklı dava açma süreleri belirtilmiştir. Belirtilen dava açma süresinden önce veya sonra dava açtığınızda dava ret olacaktır. Bu durumda davada haklı olmanız bir anlam ifade etmez zira esas incelemesine geçmeden usulden ret olacaktır. Bundan sonra yeniden dava açmak için bir sonraki dava açma süresini beklemek durumunda kalabilirsiniz ki bazı durumlarda bu 6 ay veya 1 yıl sonrayı bulabilmektedir. Bu bakımdan kiracı tahliyesi konusunda uzman bir avukat veya hukuk bürosu ile çalışmanız mantıklı olacaktır.

Kiracıyı Çıkarmak Ne Kadar Sürer?

Kiracıyı çıkarma süresi hangi yolun izleneceğine göre değişkenlik göstermektedir. Bu durum konusunda bilgi için bize sorunuz mu var bölümünden yazabilir veya telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz. Ancak belirtmek gerekir ki tahliye işlemlerine başlamadan bu süre hiç başlamamaktadır. Dolayısı ile kiracıyı çıkarmak istiyorsanız bir an önce işlemlere başlamak esasen kiracıyı tahliye etmek için en hızlı yoldur.

Düzenleme : Sayfa aşağısında onlarca yorum ve cevap oldu. Mutlaka sizin sorunuzla alakalı bir soru cevap durumu mümkündür. Bu bakımdan yorumları okumanızı rica ediyorum. Dava açmak için bize ulaşabilirsiniz veya sorunuz için sağ alttaki kutucuktan ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı okuduktan sonra ev kiralarken dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
   2
   Shares
  1. 30 Kasım 2015

   Merhaba bir dairemi kiraya verdim kiraciya polis baskın yapmış kiracim gasp darp beyaz kadin ticareti yapıyormuş evimden nasıl tahliye edebilirim

   • 30 Kasım 2015

    Hamza Bey,
    Yargıtay kararı “kiracı hakkında fuhşa teşvik, fuhuş yaptırmak ve aracılık etmek suçlamalarından dolayı kamu davası açılmış olması durumu açıktan fena muamele olarak kabul edilmiş ve bu durumda her hangi bir ihtara gerek kalmaksızın kiracının tahliyesine karar verilmesi gerektiği” şeklindedir. Bu durumda polis baskını sonucu kamu davası açılırsa ihtarsız tahliyeli davası açmanız mümkündür.

  2. 31 Ocak 2016

   Avukat bey, kiracıyı evden çıkarmak istiyorum. 4 ay oldu kirayı vermiyor. Her zaman diğer ay vereyim diyor ama gelen kira yok. Kiracının tahliyesini nasıl sağlarız hemen.

   • 31 Ocak 2016

    kiracıyı evden çıkarmak için en uygun yol zaten kiracının kira ücretini ödememesidir. Sizin anlattığınız gibi 4 aylık kira borcu ödenmemişse kiracı tahliye edilebilir. Tahliye davası açılabileceği gibi, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi yoluna da başvurulabilir.

  3. 3 Şubat 2016

   Merhaba. Dairemizde 10 aydır kiracı var. Kira ödemelerini ypıyor . Ancak durum şu; evi satmam gerekiyor durumum itibariyle . Bunu söylediğimde karşı çıktı. Sürekli arayıp rahatsız ediyor . Kombi arızası diyor, kapı kırıldı diyor vs vs bu kişiyi nasıl tahliye edebilirşz

   • 3 Şubat 2016

    Kiralanan evin icra yoluyla tahliyesi yoluna gidilirse hem paranın tahsilini hemde evin tahliyesini en hızlı şekilde böyle sağlayabilirsiniz. Bu işlemleri bizimle yapmak isterseniz iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

  4. 8 Nisan 2016

   Kiracıyı evden çıkarmak istiyorum. Şuan ki avukatım çok uzattı süreci evden çıkaramadı kiracıyı. Bende kira tahliyesi konusunda uzman avukatla çalışmak istiyorum. Ne yapmalıyım bunun ücreti ne olacak bize.

   • 20 Nisan 2016

    Akın Bey, bunun için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Hukukun el verdiği şekilde kiracının tahliyesini sağlamaya çalışırız.

  5. 7 Mayıs 2016

   Merhaba. Mart 15 te evi kiraya verdim, kiracım ilk aydan kirayı ödememeye başladı.kira sözleşmesini çok basit yaptık ayrıntı yazmadık. kira müddetine 3 ay yazdık. kiracım kira ödemiyor üç ay müddetim var diyor. kontratta maddede kiranın aylık ve 5 gün içinde ödenmesi gerektiğini bildiriyor. kendimde kiradayım. kiracıya ödeme yapmayacaksan çık kendimin oturacağını söyledim. kontrat olduğu için çıkmayacağını söylüyor.kontrat üç aylık nezaman ihtar çekmeliyim çıkarmak için. ne yapabilirm çıkarmam için sözleşmeyi yenilemezsem sözleşme kendiliğinden yenileniyor.

   • 7 Mayıs 2016

    kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi yoluna başvurabilirsiniz.

  6. 29 Haziran 2016

   merhabalar ben evimdeki sahislari cikartirmak istiyorum soslesmem falan yok evden cikmalari icin ihbar gonderdim sureside doldu ama hala cikmadilar elektirigi kestirdim ama yine cikmadilar ne yapa bilirim bu konuda yardim ediniz lutfen

   • 30 Haziran 2016

    Tahliye şartları varsa kiracının tahliyesi davası açmanız gerekir.

  7. 12 Temmuz 2016

   Merhaba 15 senedir kiraci oldugum camii altinda kiralari 3 er aylik pesin ödemek suretiyle ankara keciören müftülügüne ödüyordum 2016 haziran ayi sonu itibariyle sözlesme bitti fakat bize müftülükten hicbir yazi gelmedi 10 gün sonra camii dernegi baskani artik bizimle kira sözlesmesi yapacaksiniz dedi bunun üzerine müftülüge gittik biz onlara devrettik artik muhattabiniz onlar dedi basindan atti simdi dernekte 5.500 tl kira verdigim aylik isyerine 16.000 tl isteyip acikca cik git diyor sizden profesyonel yardim almak istiyorum lütfen acil ulasin ki hakli haksiz olmayalim

  8. 18 Temmuz 2016

   Merhaba ev sahibim abim taşınacak diye evden çıkarmak istiyor beni,aynı semtte başka evleride var,sözleşmemiz bu ay bitiyor,sizce ne olabilit?

   • 15 Ağustos 2017

    Bu durumda şartları var mı yok mu ona bakmak lazım. Ağabeyi bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak değerlendirilmiyor ise çıkaramaz. Aynı semtte başka evi olması ancak boş veya yeni kiraya vermişse bu durumda önemlidir.

  9. 1 Ağustos 2016

   Merhabalar, 6 yıldır kiracısı olduğum evin sahibi kira artışlarını sözleşmede %10 yazmasına rağmen kiralar arttı, biz bundan yararlanamıyoruz diyerek geçen yıl %15 yapmama rağmen bu yılda %20 daha artış yapmamı istedi. Buna itiraz edip sözleşmede yazıldığı şekilde %10 yapacağımı söyledim. Her yıl otomatik uzayan sözleşme tarihide 15 gün geçmiş durumda. Acaba ev sahibim beni istediği an çıkarabilir mi? Bu arada kiralarımı hiç aksatmadım gününde ödüyorum.

  10. 22 Ağustos 2016

   İyi çalışmalar,

   Bir konuda danışmak isterim.Beylikdüzünde kiracım oturuyor.01.10.2010 yılında 1 yıllık kira sözleşmesi yapmıştım.Ondan sonra herhangi bir sözleşme yapmadım.Bu süreç zarfında kiracı ev sahibi ilişkisi devam etti.Ancak kiraları 10-15 gün gecikmeli aldım.Ayrıca kira tutarı çevredeki diğer dairelere göre çok düşük kaldı.1100 civarı kiralar ancak 750 tl ye oturuyor.Sözleşmede kira artış oranı ya da üfe oranı belirtilmedi.Basit bir sözleşmeydi.Arttırmak istesek de istediğimiz ölçüde kabul etmiyor.Geçen yıl evi satmaya karar verdik.İlanı da verdik.Ayrıca kiracıdan evi 4-5 ay içinde tahliye etmesini istedik.Herhangi bir ihtarname göndermedik.Kiracı çıkacağını söylemişti ancak sürekli bahaneler üreterek evden çıkmayı geciktiriyor.Eve gelen alıcı adayları kiracıyı evde bulammadıkları için evi de göremiyorlar.Satış da yapamıyoruz.

   Sormak istediğim ;

   1-Kira sözleşmesi 1 yıllık yapıldığı ve devamında sözleşme yapılmadığı için şu an herhangi bir hükmü var mı?Yani iki tarafta aksine beyanda bulunmadıkça sözleşme otomatik 1 yıl uzuyor mu?Uzuyorsa 01.10.2016 ya kadar ihtarname çekmem gerekiyor mu?Çekmeme rağmen çıkmazsa ne yapmalıyım?

   2-İhtarname çekmeden polis marifetiyle çıkarabilir miyim?Olmuyorsa hangi gerekçeyi öne sürerek çıkarabilirim?Hukuki süreç nasıl işler?Bilgi verirseniz çok memnun olurum.Gerekirse süreçle ilgili sizinle irtibata geçebilirim.

   Saygılarımla.

   • 22 Ağustos 2016

    yoruma mail yolu ile cevap verilmişti. Kiralar düşük kaldı ise kira tespit davası açarak kirayı yükseltme imkanınız vardır. Onun dışında kiracıyı çıkarmak için haklı sebep olması gerekir. Evin satılması haklı sebep sayılmaz. Evde kiracı varken de ev satılabilir. Yeni malik isterse onu çıkarabilir. Kiracı evi göstermiyorsa bunun için bir dava türü var onun açılması gerekir. Bu mahkeme kararına göre kiracı belli zamanlarda evi göstermek zorunda kalıyor. İsterseniz bu davayı açabiliriz dolayısı ile mahkemece belirlenen sürelerde evi göstermeye mecbur kalabilir. Şuan sözleşme devam ediyor ve polisle mahkeme kararı olmadan çıkarmak mümkün değildir. Ya haklı neden bulup tahliye kararı alınacak yada kiracı ile birlikte satılması gerekecektir.

  11. 23 Ağustos 2016

   Merhaba ,kiracım 2 ay oldu kira vermiyor ama hep verecem diyor .ben kiradayım 550 tl kira alıp normalde 850 tl kira veriyorum .kiracı kira vermediği için ben de kiramı vermekte zorlanıyorum ve mağdurum artık kiracılar ile uğraşmaktan çok sıkıldım kendim evime geçmek istiyorum bu düşüncemi kiracı ile paylaştım lakin henüz ev bile aramıyor kendine
   Ayrıca kirayı bu sene 550 yaptık daha önce 500 in altında olduğu için kirayı elden alıyorduk
   Mahkemeye de başvurumadım çünkü kontrat mart ayında
   ÖnerileriniZi bekler ,iyi çalışmalar dilerim

   • 23 Ağustos 2016

    kira borcunun verilmemesi kiracıyı evden çıkarmak için haklı bir neden sayılır. dolayısı ile bu şartlar altında kiracının tahliyesi mümkündür.

  12. 2 Eylül 2016

   iyi çalışmalar*
   Ben bırcok mesaj yazan kısının aksıne kıraacıyım ve ev sahibim daha dogrusu evın uzerıne kayıtlı oldugu sırket evı bır sahsa sattı bu sahsın benı yasal çerçeve içerisinde evden cıkarma suresı ne kadardır. ?

   • 2 Eylül 2016

    Evi aldıktan sonra 1 ay içinde bildirimde bulunduktan sonra 6 ay sonra kiracı tahliyesi davası açabilir.

  13. 5 Eylül 2016

   Mustafa Bey merhaba,

   Bir kiracim var 3 senedir oturuyor. 1 yıldan sonra kiraları epey sarkitmaya başladı. Sabır sabır şu an 8 aydır ödemiyör.

   Bugün noterden ihtarname çektim.

   Sizin fikriniz göre nasıl bir yol izlemeliyim.

   • 6 Eylül 2016

    Tahliye işlemlerine başlamanız gerekmektedir. Bize vekalet verirseniz işlemleri yürütebiliriz. Bu aşamadan sonra zaten ödeme ihtimali çok düşük görünüyor.

  14. 16 Eylül 2016

   Hocam meraba konuyu doğru yeremi açtım bilmiyorum cevap verirseniz çok sevinirim
   Hocam 3 katlı bir evimiz var bir katı bana ait ve diğer katları 2 kardeşime ait yalnız ayrı tapular yok bir tapu var ve oda babamın üstüne hocam sorum şu bir kardeşim taşındı ve evini bir kiracıya verdi yalnız kiracı çok gürültülü geceleri sesten gürültüden uyutmuyorlar gündüzleri evin içinde top oynuyorlar yukardan su döküyorlar misafirleri vesayre derken biz çok rahasız oluyoruz o kardeşimle küsüm kaç defa çıkar dedim kapınız ayrı yolunuz ayri dedi diğer kardeşim il dışında oturuyor onun evinde babam gil oturuyor yani 1. katta biz 2de kiracı 3de babam gil hocam bunların evden tahliyeleri için nasiıl bir yol izlemeliyiz teşekkürler

  15. 17 Eylül 2016

   İyi günler bir konuda yarcimci olabileceginizi düşünerek size yaziyorum. 2 yıl önce çok kotü bir sekilde olan dükkani kiralayarak icine yuklu miktarda para harcayarak bir isletme actik. Bu isletme annemin adina sahis olarak acildi. Suanda dukkanimizin borclarindan dolayi dukkanimizi devretmek istiyoruz devr alacak kisi ve aramizda herhangi bir sorun yok her konuda anlastik fakat dukkan sahibi kontratta devr izniyle alakali olumlu yada olumsuz bisey yazmadigi halde hic bi sekilde buna izin vermiyor. Acaba biz sahis isimizi sirkete cevirerek devr alacak kisiyi buna ortak yapip daha sonra biz ortakliktan cikabilirmiyiz. Buna dukkan sahibinin karisabilecegi bir durum varmidir. Yada yaptigimiz sey yasalmidir. Yasal olmayan bir seyi yapmak istemiyoruz o yuzden sormak istedik tesekkurler simdiden

   • 21 Eylül 2016

    Kural olarak kiracı başka kiracıya kiralayamaz. Sözleşmeden buna izin veren durumlar müstesna. Diğer hususta ise yaptığınız şekilde olmaz çünkü siz şahıs olarak kiraladığınız yeri şirkete kiralayan ile yeni bir sözleşme yapmadan geçirmeniz aynı başkasına kiralamak gibidir. Kuracağınız şirket yine 3. kişi konumundadır ayrı bir tüzel kişiliği vardır her ne kadar şirketin ortağı siz olsanız da.

  16. 5 Kasım 2016

   Merhaba,
   Temmuz sonunda bir ev satın aldım. Evde kiracı vardı. Evden çıkacağını fakat çocuğu hasta olduğu için 1 ay zaman istedi.
   İnsanlık yapıp olur tabi ki sorun değil dedim.
   Kiracıya 2 aydan beri ulaşamıyorum. Site yönetimi de ulaşamıyor. Evden eşyalarını alıp kaçmamış. Site yönetiminin ve güvenliğin bilgisi olmadan taşınma işlemlerine izin verilmiyor. Kiracı 3 aydan beri kira ödemiyor. Site aidatlarını nisan ayından beri ödemiyor. En son İSKİ den de gelip suyu kesmişler. 15 gün önce noterden ihtarname çektim. İhtarname de “1 ay içinde kira bedellerinin ve site aidatlarının ödenmesini ve kira sözleşmesine sadık kalınmadığı için sözleşmenin fesh edildiğini belirttim”. Ayrıca Kiracının bizzat imzaladığı ve tarih alanı boş olan bir kiracı tahliye taahhütnamesi bulunmaktadır.
   “Taahhütname de ev satıldıktan üç ay sure zarfı içinde evi tahliye edeceğim” yazıyor. Kiracıdan istediğim tüm borçları tahsil etmek ve en kısa surede evi boşaltmasıdır. Hukuki olarak bunu nasıl yapabilirim.
   Yol gösterebilirseniz çok memnun olurum.
   Saygılar,

   • 12 Kasım 2016

    Telefonda bu durum konuşulmuştu.

  17. 9 Kasım 2016

   Merhaba avukat bey cevap verirseniz sevinirim ben 5 6 yıldır aynı dairede oturuyorum 7 ay önce ev sahibim oğlum gelecek çık dedi sonra kendim geleceğim dedi ama benim kontratımın bitmesine 6 ay falan vardi sonra benim bu ay eylülün 5 de yenilendi ama bana 25 gün sonra mahkemeden kağıt geliyor kızı burda çalışıyormuş o yüzden çıkmamı istiyorlar bana daha önce bana ihtar yollandı ne yapabilirim.

   • 12 Kasım 2016

    Bu bilgilerle net cevap vermek doğru olmaz ancak evden çıkmak istemiyorsanız dava açılmasını bekleyin ve bir avukat ile çözüme gidin. Kiracı tahliyesi davaları, kiracının korunan taraf olması ve usüli bir çok duruma dikkat etmek gerektiği için kiracı bakımından avantajlı denebilir.

  18. 10 Kasım 2016

   Merhabalar ben kiracıyım daireyi 6 ay önce kiraladım ve 1 yıllık kira kontratı yaptık. Ben evi kiraladıktan sonra ev sahibine lojman çıkması durumunda evi boşaltacağımı sözlü olarak söylemiştim ve bu ay lojman çıktı ben de daireyi boşaltmak durumundayım. Ev sahibi bu durumdan çok hoşnut kalmadı ve çıkmamı istemiyor. Hukuki olmayan bir durum var mı acaba? Evi boşaltırsam ev sahibinin üzerimde yaptırımları var mı? Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler…

   • 12 Kasım 2016

    Borçlar Kanununda belirtilen sürelere uyarak ve kiralayana bildirerek her zaman kiralananı tahliye edebilirsiniz.

  19. 10 Kasım 2016

   Merhaba, benim dairemde 2010 yilindan beri ayni kiraci oturuyor kiralari zamaninda oduyor fakat bolgede kentsel donusum nedeniyle rayicler cok artti kira her yil tufe oranindan arttigi icin cok dusuk kaldi. Su anda 1200 tl aliyorum fakat rayic 2000 tl civari kiraci da daha fazla artisi kabul etmiyor. Bu durumda ne yapabilirim 1 temmuz 2017 de 5 yili doldurdugu gerekcesiyle kiracimi cikarabilir miyim?
   Tesekkurler

   • 12 Kasım 2016

    Kira tespit davası açabilirsiniz. Bununla ilgili yazımızı okuyabilirsiniz. Ayrıca şartları varsa kiracı tahliyesi yoluna da gidebilirsiniz.

  20. 22 Kasım 2016

   Merhaba Mustafa Bey,
   Kiracim zamaninda odemiyor kiralari gecikmeli oduyor, ben evi bi taraftan satısa cıkardım ancak herzamsn musait olmadigini soyleyerek musterileri kacirmami sagliyor. Kiralari gecikmeli odedigi icin tahliye ettirip yeni kiraciya verebilir miyim evi? Bu arada kira sozlesmesini kaybettim yenilemem gerekiyor mu ihtar cekmeden ve mahkemeye gitmeden? Son bi sorum da ihtari mutlaka noter vasitasi ile mi gondermeliyim zira 100 tl gibi bir ucreti var.
   Cok tskler.

  21. 5 Aralık 2016

   Merhabalar, 2012 yılında babamın vefatıyla bana ve kardeşlerime miras kaldı. ancak kardeşlerimle anlaşamadığımız miras sorunu geçen mayıs 2016 da çözüldü. bana içinde ev olan bir arsa düştü. ne varki babam ölmeden 3-4 yıl önce kattığı kiracıya üzerime tapu geçer geçmez giderek, 600 lira kirada oturduğumu, benim eşim adına başkaca bir konut bulunmadığı, ayrıca burayı yıktırıp yeni ev yaptıracağımı söyledim. adam olumlu karşılayıp, ev bulunca çıkacağını söyledi. ancak benim yeni malik olarak ihtarname çekme hakkım olan 1 ay sonra evden çıkmayacağımı belirtti. eve taşındığı tarihi bilmediğim için bende 1 ağustos 2016 tarihinde az önceki sebeblerle ihtarname çektim. aklıma nüfus idaresi geldi oraya sordum. adam 19 ağustos 2009 da 4 ağustos 2009 günü eve taşındığını beyan etmiş. bu arada elektrik su ölen babamın üzerineydi. ben 3 hafta önce üzerime aldım sonra aboneliğimi iptal ettirdim. beyana dayalı elektriği açtırdı. ancak kira sözleşmesi isteyen su idaresinde suyu açtıramadı. çok büyük olasılıkla ölen babamla kira sözleşmesi yapmadılar. adam babam ölmeden bir yıl öncesinden 2015 mayısına kadar 275 lira veriyordu. hiç zam yapmıyordu. ben 2015 mayısında 300 liraya çıkardım. ne varki 2016 mayısında 325 lira yatırması gerekirken kendi kafasına göre 300 liraya yatırmaya devam ediyor. eş dost akraba araya kimi soktuysak benim buradan ölüm çıkar diyar başka birşey demiyor. ben, eşim 3 çocukla 2+1 evde 600 lira kiradayım. bu anlattıklarıma göre ben ne zaman tahliye davası açarım. ilgili kanunları okuyorum ama fesih süreleri kafamı karıştırmakta. lütfen bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

   • 5 Ocak 2017

    Bahsettiğiniz konu ayrıntılı inceleme ve cevap verilmesi gereken bir konudur. Bu konuda yalnızca sorunun cevaplanmasını istiyorsanız danışmanlık almalısınız. İletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

  22. 16 Aralık 2016

   Merhaba Kiracımı kendim oturacağım diye çıkardım. İhtarname çekmedim.1 ay önceden söyledim. Sözleşme sonunda çıktı. Kontrata kendim oturacağım diye imza attım. Bu durumda ben oturmayıp kiraya verirsem ne olur.

   • 15 Ağustos 2017

    Bu sorunun yanıtı makalede yazmaktadır. Bu durumda kiracı dava ederse, uğradığı zararın tazminini sağlayabilir.

  23. 4 Ocak 2017

   merhaba benim iş yerim satıldı yeni malik çıkartmaya çalışıyor 10 ekim 2019 a kadar eski malik ile olan kira kontratım var kontratta 250 tl idi bende üfe oranında zam yaparak konutta ödemeli yolladım bugün bana 3000 tl kira bedelidir diye ihtar yollamış 3 ay içerisinde geri kalan para 8200 tl yi ödemezsen icra takibi başlatacağım diye kendi kafasından ihtar yollamış ne yapmalıyım acaba

   • 5 Ocak 2017

    Bununla ilgili kira artış oranı hakkındaki makalemizi okuyabilirsiniz. Ancak sözleşmenizde yazan miktarın üzerinde artış yapamaz. Çünkü mülkü satın alan sözleşmenin de tarafı olur.

  24. 14 Mart 2017

   Mrb Mustafa Bey 2012 Yılında 12 m kara bir iş yeri kiraladım benden önceki kiracılar dükkan sahibine 4 kira bedeli vermemiş ve dükkan su saati dükkan sahibinin üzerine imiş su borçları birikmişti ben iş yerini kiralamadan önce eski kiracılar biz burayı boşaltıp gideceğiz dedi bende dükkan sahibi kim diye sordum daha sonra dükkan sahibi geldi aramızda konuşup eski kiracıların ona olan borçlarını ödeyip dükkana yeni kiracı olarak geçebileceğimi söyledi daha sonra ben diğer kiracıdan kalan borçları ödeyip 1 yıllık sözleme imzaladım.Hiç bir zaman kira günümü geçirmedim aksine hep 5 gün önce yatırdım.2017 2 ayında ise dükkan sahibi geldi dükkanımı en kısa sürede boşat kendime emlakçı dükkanı yapacağım dedi sözleşme 2017 temmuz ayında dolacak konu hakkında dükkan sahibine dava açabilir miyim ? Çünkü dükkandan beni çıkarırsa bir masa sandalye atıp onca yıl edindiğim müşteri montansiyeli sayesinde hiç çaba sarf etmeden kendine hazır korulu iş yeri kuracağını düşünüyorum.

   • 20 Mart 2017

    Kiracı olan sizsiniz. sizi işyerinden çıkarmak istiyorsa dava açması gereken kişi kiralayandır ve bunun için de haklı sebepleri olması gerekir. Dolayısı ile tahliye davası açmasını bekleyin o zaman gerekli savunmaları yaparsınız.

  25. 14 Mart 2017

   iyi günler avukat bey. iş yerimi 02.10.2014 tarihinde 2 yıllık kira sözleşmesi yaptık ilk yıl 2000 tl içinci yıl 2500 tl anlastık. kira sözleşmem 20.10.2016 tarihinde bitti.bana kimse ihtarname filan çekmedi.sözleşmem bittikden sonra ben kira yı 2700 tl yaptım ve o şekilde ödemeye devam ediyorum. dükkan sahibim benden kira yı 7000 tl yapmamı istiyor.bana ihtarname çekmediği için kira kontratım otomatikman kac yıl yenilenmiş olur. bide bu kadar kira artışı yapabilir mi

   • 20 Mart 2017

    Sözleşmenizde bir artış oranı belirlenmiş ise bu oran geçerli olur aksi halde işyeri kiralarında kiralayan istediği gibi kiraya zam yapabilir. Bununla ilgili evlerde ve işyerlerinde kira artış oranı yazımı okuyabilirsiniz.

  26. 15 Mart 2017

   Merhaba iyi gunler , bizim bir dukkanımız var kiraya vermiş oldugumuz. ancak kiraya verdigimiz gunden itibaren kiracı şahıs ortada yok ve kendisine ulaşamayoruz. Kirayı da ödemiyo kontrak suresi biteli 1 seneyi geçti anak ortalarda olmadıgı için dukkanı da boşaltma durumu olmadı. biz kendi mulkumuzu tekrar degerlendirmek için kilidi kırıp dukkanı boşaltabilir miyiz bunun için ne yapabiliriz ? yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi gunler.

   • 20 Mart 2017

    İcra yolu ile tahliye yoluna giderek hızlı şekilde tahliye kararı alabilirsiniz. Bu karar ile tahliye yoluna gitmenizi öneririm.

  27. 17 Mart 2017

   merhaba 14 ay önce dairemi kiraya verdim.Kiracı apartman sakinlerini rahatsız etmekte taşınmazlara zarar vermektedir.Yaklaşık 9 aydır kiramı vermemektedir.Kiracı 2 kardeş olup sonradan öğrendiğime göre erkek olan raporlu hastaymış.Tahliye davası açtım ve kazandım.09.03.2017 perşembe günü icraya verdim kaç günde tahliye gerçekleşir

   • 20 Mart 2017

    İcradaki tahliye süreçlerini sizin takip etmeniz gerekir. İcra dairesi kendiliğinden tahliyeye çıkmaz malesef. İcra dosyasını takip ederseniz tahliyeye çıkabilirsiniz.

  28. 20 Mart 2017

   Merhaba,

   20 yıllık kiracıyım.Mülk sahibi 1 yıl önce vefat etti.Çocukları arasında anlaşmazlık var hepsi gelip ayrı ayrı kira istiyor.Şimdide 20 yıllık kiracı olduğumuzdan kiramız düşük diye çocuklarından biri bizi ya istediğim kirayi verin ya da çıkın diyor.Biz kimle nasıl anlaşma yapmalıyız ya da nasıl bir yol izlemeliyiz ?

   • 20 Mart 2017

    Merhaba, 10 yıllık kira süresi nedeni ile tahliye yoluna başvurursa sebep göstermeden sizi çıkarabilir. Burada eliniz çok sağlam değil malesef.

  29. 22 Mart 2017

   Mustafa Bey;

   Tahliye taahütnamesinde belirtilen tarihden önce evin boşaltılması durumunda kiracının bir yükümlülüğü var mıdır?
   (Söz konusu kiracı aynı ilden ev almışsa.)
   Teşekkür ederim.

   • 18 Mayıs 2017

    kira sözleşmesinin bitiminden önce kiracı evden çıkarsa kiraya veren boşta kalan süreyi talep edebilir bu uygulamada ortalama 2 3 aylık bir miktardır.

  30. 22 Mart 2017

   Merhamlar Kiracı olduğum evden ev sahibi beni ben kendin diremde oturacam diye çıkarıyor ama 2 yıl önce ödemiş olduğum pesinatla şimdiki kira arasındaki farkı istiyor yanı girerken kira 800 tl idi sim 1000 tl aradaki 200 tl yi istiyor vermek zorundamiyim rica etsem acil cevaplayabilirmisiniz hatta kanundaki yerine göre yazarsanız daha iyi olur hayırlı günler dilerim

   • 15 Ağustos 2017

    Sorunuzu tam olarak anlamadım. 2 yıl önceki peşinat ile ilgili ne demek istediniz?

  31. 25 Mart 2017

   İşyerime kiracı yıllar önce kendi isteklerine göre iç mekan değişikliği diye masraf yapmış ancak 1 senedir kira ödenmemiş bende iş yerinden çıkartmak istedim davayı kazandım tahliye edildiler fakat borçlarını hala vermiyorlar ve tekrar dava yi sulh mahkemesinde gündeme getirerek yaptıkları masrafı kiraya saymaya çalışıcam lar ne yapmalıyım ve mahkemede nasıl konuşmalıyım

   • 21 Mayıs 2017

    Bir avukat ile çalışmanız gerekir. Yazdığınız dilekçe esas olandır mahkemede konuşmanız değil.

  32. 31 Mart 2017

   Mustafa Bey iyi günler, 3 ay önce kiraya verdiğim evimi satmam gerekiyor. Kiracı ve ev sahibi olarak haklarımız nedir? Ne gibi bir yol izlememiz gerekiyor? Teşekkürler…

   • 10 Nisan 2017

    Satabilirsiniz. Ne kiracı ne ev sahibi bakımından bunda herhangi bir engel yoktur.

  33. 31 Mart 2017

   Özel bir kuruma iş yerimi 5 yıllığına kiraya verdim.Kiracı tefe tüfeye göre artış yapıyordu.5 yıllık süre doldu.İş yeri kirası çok arttı.İstediğim fiyat çok yüksek yapamayız diyorlar.Kiracıyı anlaşamazsak çıkartabilir miyim.Ne yapmalıyım

   • 21 Mayıs 2017

    Sözleşmenizde belli oran varsa bu oranda yapılmalı. Ancak emsal kiralar ile bariz farklar varsa kira tespit davası açabilirsiniz. Bununla ilgili yazımı okuyabilirsiniz.

  34. 31 Mart 2017

   merhabalar. şubat 2016 da ev kiraladım. 2017 de herhangi bir tebligat gelmedi kira sözleşmem otomatik yenilendi. mart 2017 ‘ de ev sahibi evi Yabancılara sattı. ve çıkın diyorlar. tebligat falan hiçbirşey gelmedi elimize. tebligat gelirse 6 aylık tahliye sürem olduğunu biliyorum… ancak bir avukattan duyduğum kadarıyla evi yeni alıp tahliyemi isteyen ev sahibi evi yeni alan ev sahibi depozitomu , 3 aylık kiramı ve nakliye masrafımı ödemek zorundamyış kanunen. sorum şudur. evi yeni alan ev sahibi benim depozitomu 3 aylık kiramı ve nakliyemi avuatın dediği gibi ödemek zorundamı ?? bilgi alacaktım. teşekküreler ilginize

   • 22 Mayıs 2017

    Hiç öyle bir kanun olduğunu sanmıyorum. hiç de karşılaşmadım neye istinaden söylendi bilmiyorum.

  35. 4 Nisan 2017

   Merhabalar bizim dedemden kalma birkaç dükkanımız var ve içinde düşük fiyattan kiracılar var 10-15 yıldır.yan dükkanlar yıllık 11-12 bin tl verirken bizimkiler 7 buçuk veriyorlar ama kira sözleşmesi falan yok. Hatta bir kiracı diğer dükkanı aylık bin liraya kiraya vermiş bunu da yeni öğrendik.sehir dışında olduğumuz için… bu durumda işe nerden başlamamız gerekli ve kiracılar durumun değişmesi taraftarı değiller. Yardımcı olursanız sevinirim. Sitenize ilk defa girdim ve cok yararlı bilgiler edinecegimden eminim iyi çalışmalar.

   • 10 Nisan 2017

    Merhaba, yapacağınız bir çok durum var. İş yeri kirası ve sözleşme yok ise kirayı istediğiniz gibi artırabilirsiniz. Kira tespit davası açarak emsal değere kirayı getirebilirsiniz. Onun dışında kiracıyı tahliye edip yeni bir kiracı alabilirsiniz.

  36. 4 Nisan 2017

   mrb ben dukkan kıramı odeyemedım mahkemeye vermıs mal sahıbım ama daha once baştan oduyordum ama ışlerrim rast gıtmedı odeyemedım yanlız bır kadınım ıkı cocugum var cok mucadelle edıyorum ama bır turlu ışlerım rast gıtmedı ama işyerımı kapatmak ıstemıyorum cok emek verdım cocoklarım ekmek yerı ışlerım rast gıtse kıramı oduycem napa bılırım cok zor durumdayım

   • 10 Nisan 2017

    anlıyorum ancak hukuken yapılabilecek çok bir şey görünmüyor ancak tahliyenin süresini uzatabilirsiniz.

  37. 4 Nisan 2017

   Merhaba, kontratımda “Yıllık Tefe + Üfe ortalaması” üzerinden artış yapılacağı yazıyor. Araştırdığım kadarı ile TEFE oranı artık Tüik tarafından yayınlanmıyor. Bu duruma istinaden borçlar kanununu baz alarak Yİ-ÜFE’ye göre mart 2017 için 5.87 oranında zam yaptım fakat ev sahibi 11-12 gibi zam yapman lazım diyerek sürekli rahatsızlık veriyor. Bu durumda mahkemeye başvurması durumunda TEFE yazan ifadede ITO TEFE şeklinde yazmadığı için bir hak iddia edemeyeceğini düşünüyorum, yorum yaparsanız çok sevinirim. Saygılarımla

   • 10 Nisan 2017

    Konut kirası olduğunu varsayarak konuşuyorum. Sözleşmede ne yazarsa yazsın kira artış oranı ÜFE miktarını aşamaz. Dolayısı ile yüzde 11 12 artış yapmakla yükümlü değilsiniz.

    • 6 Mayıs 2017

     merhabalar benim bugun dukkan sahıbım geldı sozlesmemızın bıttıgını soyledı ve 1100.00tl odedıgım kırayı 2000.00olarak ıstedıgını soyledı emsalları bu sekıldeymıs kı oyle bırsey yok cıkın dukkanımdan diyor ne yapabilirim bu durumda…

     • 15 Mayıs 2017

      Sözleşmenizde her hangi bir oran yoksa dükkan sahibi istediği gibi bir artış sağlayabilir.

  38. 5 Nisan 2017

   Merhaba, yaklaşık 1 yıl önce 3 yıllık kira sözleşmesi imzalayarak iş yerimizi kiraya verdik. Kiracı ocak ayında kira ödemesini aksatmaya(ödememeye) başladı. Bizde sözlü borcunu ödemesini ve bunun sonunda dükkanı boşaltmasını istedik. Dükkan 20/03/2017 tarihinde boşaltıldı ancak borcumuzu ödemedi. Bugün itibariyle de elemanı aracılığı ile anahtar ve ıslak imzalı sözleşme bizlere teslim edildi. Borcu olan kira bedellerini almamız için ne yapmamızı önerirsiniz? Bu noktada dükkanı yeniden kiraya vermemiz alacaklarımızın tahsili noktasında sorun yaratır mı? yardımlarınızı rica ederim.

   • 10 Nisan 2017

    Merhaba, normal icra prosedürü başlatılarak kira borcunun tahsili sağlanabilir. Yeniden kiraya vermenizde bir sorun yoktur.

  39. 7 Nisan 2017

   25 kasım 2016 emlakçıdan daire tuttum. Tuttuğum daireyi bana arkadaşım söyledi. Arkadaşım oturuyordu. Ve ben çıkacağım kirayı yeni yatırdım 20 gün daha var dedi. Bende o çıktıktan sonra daireye geçip ertesi gün emlakçıyla kira kontratı yaptım. Ev eşyalı olduğu için birde 5bin liralık teminat senedi imzaladım. Arkadaşım emlakçı ile konuştuğu için komisyon vermedim emlakçıda istemedi. Fakat aradan 45 gün geçti ve ben kaza yaptım kirayı 10gün sonra vereyim dedim. Kabul etti. Bu konuşmadan 4 gün sonra emlakçı apartman önüne gelerek kira kontratını getir de ben giris tarihini düzeltip yenileyeyım diyerek kontratı aldı ve geri getirmedi. Daha sonra bana evin sahibine götür kirayi ben ilgilenmiyorum diyerek bana bi adres verdi ve 5bin liralık senedim de o şahsa vermiş. Neyse ben bu süre zarfında kira bedelini elektrik su aidat yakacak paralarını verdim eksiksiz olarak. 2nisan 2017 de elektrik kesildi bi anda aşağı indim benim elektrik faturasında emlakçınin ismi yazıyor ve abonelik almış kapattırmiş. Tel açtım bu ne şimdi diyerek evi boşalt diyor . Sen den çıkmadımi bu ev diyorum kaç aydır sesin çıkmıyor şimdi bu şekilde hileye başvurarak amacını söyle diyorum ev satılacak diyor. Peki bu ev sahibi diye bana adres verdiğin kişi neden söylemiyor diyorum o ev sahibi değil diyor. Yani anlayacağınız benim kontrat ı yok etti senedim başkasında şimdi ben ne yapmalıyım

   • 10 Nisan 2017

    Durumunuz biraz karışık, biraz da eksik hususlar var ofise gelerek görüşme yapsak daha sağlıklı olacaktır.

  40. 10 Nisan 2017

   Merhaba ben 05/04/2017 tarihinde bir ev aldım. Kira sözleşmesi 05/05/2016 günü sona eriyor. Evi almadan uzlaşmak istediğimi kiracıya soyledim evden eve nakliyasını(1000tl) ve yeni tutacak olduğu evin bir aylık kirasını (1000tl) karşılayacağımı soyledim ancak kabul etmedi yasal haklarımı kullanacam dedi ve çıkmadı evden ben bu sürede herhangi bir ihtarname çekmedim sözleşmenin bitiminde tahliye davası açaçam, şümdi ihtarname çekmem gereklimi kira bedelini nasıl tahsil edecem mahkeme ne kdar sürer tahminen tşkler saygılar

  Write a comment:

  *

  Your email address will not be published.

  © 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

  Gizlilik Politikası

  logo-footer

  SOSYAL MEDYADA BİZ: