Güncelleme Tarihi:

Kiracı Tahliyesi Davaları
Kira hukuku bir tarafın kiraya veren diğer tarafın kiralayan olduğu uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuki düzenlemeleri içerir. Kira hukuku avukatı da bu alanda uzmanlaşmış kişidir. Kiracı evden nasıl çıkarılır, kiracı tahliyesi nasıl olur sorusunun cevabı tüm olasılıklara göre vereceğin ancak öncesinde kira sözleşmesinin tanımını yapmakla başlamalıyız. TBK m.299 a göre kira sözleşmesi kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı,  kiracının da buna karşılık kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

 1. KONUT KİRASI

Kişinin sürekli ikamet ihtiyacını karşıladığı yer konuttur. Konut olarak değerlendirilme şartı kişinin burada çevreden gelen etkilere karşı bir koruma sağlamasıdır. Bu sebeple çadır veya baraka gibi yerler konut kirasına konu olmazlar.

 1. ÇATILI İŞ YERİ KİRASI

Ticari faaliyetlerin yürütüldüğü satış yerleri, bürolar,  mağazalar iş yeri kirasına konu olurlar. Üstü kapalı olmayan yerler için kanundaki çatılı iş yeri kirası hükümleri uygulanmaz.

 1. KİRA SÖZLEŞMESİ SÜRESİ

Konut ve çatılı işyeri kirası sözleşmeleri belirli veya belirsiz bir süre için yapılabilir. Kanuna göre belirli süreli sözleşmeler için kiracı tarafından 15 gün önceden bildirim yapılmadıkça sözleşme aynı koşullar dahilinde bir yıllığına uzatılmış kabul edilir. Kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak kira sözleşmesini sona erdiremez. Burası önemlidir çünkü uygulamada ev sahipleri ilk yılın sonunda “sözleşme süresi bitiyor çıkmalısınız” gibi argümanlar ile kiracıları çıkarmak istemektedir. Bu durum kanuna göre mümkün değildir. Kiracıyı çıkarmak istiyor iseniz mutlaka aşağıdaki sayacağımız hususlardan birine dayanmanız gerekmektedir.

Kiraya verileni sözleşmeye uygun şekilde kiracıya sağlamak, bu şekilde sözleşme süresince bulundurmak kiraya verenin borçlarıdır. Kiraya verenin kiralananın ayıbından da sorumluluğu vardır. Bu ayıplar fiziki olabileceği gibi hukuki de olabilir. Teslim anındaki ayıplarda kiracı, borçlu temerrüdü hükümlerine veya sonradan ayıplı hale gelme halindeki hükümlere yönelebilir. Teslimden sonraki ayıplarda ise kiracı ayıbın giderilmesini, fesih hakkını, ayıbı giderip bunu kiradan düşme hakkını, kira indirimini, ayıpsız benzerle değiştirilme hakkını veya tazminat hakkını seçimlik olarak kullanabilir. Uygulamada evlerde oluşan kiracıdan kaynaklanmayan hususlarda kiracılar bu haklarını kullanabilir.

Kiracının borçları ise kiralananı sözleşmeye uygun kullanmak, özenli kullanım, komşulara saygı göstermek ve kira bedelini ödemektir.

Tahliye Davası İle Kiracının Tahliyesi

Kanunun kiracıyı koruyan yapısı gereği, kiracının tahliyesi, belirli şartların varlığına tabi olması, ince nüansların olması ve dava açma süreleri ve diğer usuli bir çok hususu barındırması nedeni ile mutlaka bir avukat ile çalışılması gerekmektedir. Aksi halde davanız usulden veya esastan ret olabilecektir. Bu durumda zaten evinizde veya işyerinizde fazladan süre hakkı olmadan oturan kiracının bir de ret olan dava süresi boyunca oturması ve ek olarak yeni açacağınız dava süresi boyunca da oturmasına neden olabilecektir. Bunlara ek olarak Yeni Borçlar Kanunu ile geçici maddeler konularak bazı maddelerin yürürlük tarihi sonraki yıllara bırakılmıştır. Bu bakımdan da dikkatli olunması gerekmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu olarak biz bu konuda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tahliye davası konut ve çatılı işyeri kira konusu olduğu sözleşmelerde kiracıyı evden veya işyerinden çıkarmak için kullanılabilecek bir yöntemdir. Borçlar Kanununda gösterilen sebeplere dayalı olarak açılabilecek bu dava ile mahkeme kararı sonucu kiracıyı çıkarmak mümkün olur.

Kiracı Tahliye Sebepleri
                                                             Kiracı Tahliye Sebepleri

Kiracıyı Çıkarma Sebepleri

TBK hükümleri genel olarak kiracıyı korumaya yöneliktir. Bu nedenle kiracıyı evden çıkarmak için tahliye sebeplerinden biri doğmamışsa, kiracı 15 gün önceden tahliye edeceğini bildirmedikçe kiracıyı evden veya iş yerinden çıkarmak mümkün olmaz. Kanunun kiracıyı koruyucu yapısı gereği aşağıdaki nedenlerin biri olmalıdır.

Kirayı Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

Kirayı ödememek en önemli tahliye nedenlerinden biridir. Bir kiranın bile gecikmesi ve ödenmemesi tahliye nedenidir ve ödeme emrine rağmen kiracı ödememeye devam etmesi durumunda kiracı evden çıkarılabilir. Kiranın ödenmemesi durumunda en hızlı ve mantıklı yol kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesidir. Bu yol ile hem borcun tahsili hem de kiracının tahliyesi aynı anda sağlanabilmektedir. Dolayısı ile iki ayrı işlem yapmaya gerek kalmamaktadır. Usul olarak ise ödenmeyen kiralar için icra vasıtası ile ödeme emri gönderilir. Kiracı 7 gün içerisinde borca itiraz etmez ise 30 gün içerisinde kira borcunu ödemelidir. Ödememesi durumunda hakim tahliyeye karar vermektedir.

Yazılı Tahliye Taahhüdü ile Kiracı Tahliyesi

Kiracı yazılı bir tahliye taahhütnamesi vermişse bu durumda bu tahliye taahhüdüne dayanarak kiracıyı evden çıkarmak mümkündür. Ancak kiracıdan alınan tahliye taahhüdünün geçerli olması gerekir, bunun için bir takım hususları içermesi gerekmektedir aksi halde taahhüt geçersiz sayılacak ve dava reddedilecektir. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için;

 • Yazılı olmalıdır.
 • Kiracı tarafından bizzat veya temsilcisi tarafından verilmiş olmalıdır.
 • Belirli bir tarihin yazılması gerekmektedir.
 • Tahliye taahüdünün imza tarihi, kira sözleşmesinin imza tarihinden belirli bir süre sonra olmalıdır. Burada amaç, kiracının baskı altında taahhüt imzalamasının önlenmesidir.

Bu şartlar var ise dava açma veya icraya başvurma süresi dolmadan işleme başlanması gerekmektedir.

Haklı Sebepten İki Tane İhtara Dayalı Kiracı Tahliyesi

Türk Borçlar Kanununda belirtilen süre zarfı içerisinde kira bedelini ödemeyen kiracıya yapılan iki tane haklı ihtar sonucu kiralayanın sözleşmeyi sona erdirme hakkı olur. İhtar noter aracılığıyla, mektupla veya telgrafla yapılabileceği gibi ödeme emriyle de yapılabilir. İhtarlar bir kira yılında farklı aylara ait ödemezlikler için olmalıdır. Örnek vermek gerekirse kiracı kirasını ödememekte veya kirasını sürekli olarak geciktirmektedir. Bu durumda kiralayan kiracıya her bir ay için iki kez haklı nedenle ihtar göndermesi durumunda dava açarak tahliye hakkına sahip olmaktadır. Kira ödememelerinin veya geciktirmelerinin arka arkaya olmasına gerek yoktur. 1 kira yılı içerisinde Şubat ve Temmuz ayı gibi iki arka arkaya olmayan ay da olabilir. TBK m.352 hükmü uyarınca tahliye davası 1 ay içinde açılmalıdır.

Bu durumda kiralayan kira süresinin bitiminden veya bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarın gönderildiği kira yılının bitiminden itibaren 1 ay içerisinde dava açmalıdır.

TBK m.352/III Hükmü Sebebiyle Kiracı Tahliyesi

Kiracının veya beraber yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde sınırları içinde oturulabilecek konutu varsa ve kiraya veren sözleşmeyi kurarken bunu bilmiyorsa buna dayanarak tahliye talep edebilir. Dava açma süresi sözleşmenin bitiminden itibaren 1 aydır. Sözleşmeyi kurarken bunu bilip bilmeme her türlü delille ispat edilebilmektedir. Yazılı delil şartı yoktur.

Kiracının Ölümü İle Sözleşmenin Sona Ermesi

Borçlar Kanununa göre kiracının ölmesi sonucunda ölenin ortakları, ölenle birlikte aynı konutta oturanlar sözleşmeye uydukları sürece kira sözleşmesine taraf olabilirler. Bu kişilerin kiracının ödemediği borçlardan sorumlu olmadıklarını beyan etmeleri sözleşmeye aykırılık olur ve kira sözleşmesi sonlanır.

Kiralayanın Konut veya İşyeri İhtiyacı Tahliyesi Nedeni ile Kiracı Tahliyesi

Eğer kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoyunun,  üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ihtiyacı varsa belirli süreli sözleşmelerde kira sözleşmesinin sonundan itibaren, belirsiz süreli sözleşmelerde ise kanundaki fesih sürelerine uyarak belirlenen tarihten itibaren 1 ay içinde tahliye davası açabilir. Burada ihtiyaç gerçek ve samimi olmalıdır. Örnek olarak reşit olmuş veya evlenmiş evladın bu evde oturmak istemesi gerçek ve samimidir. İşyeri ihtiyacı ise aynı kişiler açısından icra edilecek bir meslek veya sanata yönelik olmalıdır. Yine Yargıtay kararlarına göre ihtiyaç sürekli ve zorunlu olmalıdır. Örnek olarak kiralayanın başka bir yerde boş evi varsa bu durum ihtiyacın zorunlu olmadığı olarak değerlendirilir veya kısa süreli bir ihtiyaç için de aynı durum söz konusudur. Bu davanın açılması için kanunda süreler vardır.

Kiraya veren bu davadan sonra haklı bir sebep olmadıkça 3 yıl içerisinde evi bir başkasına kiraya verememektedir. Eğer verirse ve kiracı bu sebepten dolayı dava ederse kiracının uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Taşınmazın Yeniden İnşası Amacı ile Kiracı Tahliyesi

Kanuna göre kiralananın “esaslı şekilde” tamiri, inşası veya yıkımı gerekiyorsa kanunda sayılan zaman şartına uyularak tahliye davası açılabilir. Bu durumun da belirli şartları mevcuttur. Basit tamir ve değişiklikler durumunda bu dava türü açılamaz.

Yeni Maliki Gereksinimleri Tahliyesi ile Kiracı Tahliyesi

Evi satmak kirayı çıkarmak için bir sebep değildir. Evi satacak olan kişi içinde kiracı ile satmak durumundadır. Bu durumda evi yeni alan malikin belli hakları söz konusudur. Kira konusu yeri sonradan edinen yeni malikin o yere kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı olması sonucu iktisaptan itibaren bir ay içinde kiracıya yazılı bildirim yapmalıdır. Bildirimin varmasıyla iktisaptan itibaren 6 ay sonra ve sözleşmenin bitiminden sonra 1 ay içerisinde tahliye davası açılmalıdır. Yine burada da yukarıdaki ihtiyaç nedeni ile tahliye davası türündeki ihtiyacın ispatı bakımından aynı şartlar mevcuttur.

Ancak burada belirtmek gerekir ki kiracı evi satın almak isteyenlere evi göstermek zorundadır. Bunu yapmaması durumunda ev sahibi mahkemeye başvurarak evin belirli gün ve saatlerde gösterilmesini mahkeme kararı ile sağlayabilir.

On Yıllık Kiracının Tahliyesi

Yeni Türk Borçlar Kanunu ile birlikte gelen bu yol ile kiralayan on yıllık kira uzama yılı izleyen her bir uzama yılının sonundan 3 ay önce fesih bildiriminde bulunarak kira sözleşmesini feshedebilir. On yıllık kiracının tahliyesinin şartları özetle

 • Kira sözleşmesinin kurulmasından itibaren on yıllık bir uzama süresinin geçmiş olması,
 • Bahsi geçen on yıllık uzama süresini izleyen yılın sonundan 3 ay önce fesih bildiriminin kiracıya yönlendirilmiş olması,
 • Bu süreden sonraki her senede sözleşmeyi fesih ederek kiracının tahliyesi talep edilmek isteniyorsa fesih bildirimi için bu 3 aylık sürenin esas alınması,
 • Bahsi geçen uzama süresi olan 10 yıl içerisinde yeni kira sözleşmesinin taraflar arasında imzalanmamış olması gerekmektedir.

Bu sürenin hesabı konusunda kanunun metni iyi okunmalıdır.

Yukarıda sayılan sebepler kiracıyı tahliye sebepleri olmakla birlikte aşağıda sayılan bir takım durumlar da kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi olmaktadır. Yazının çok uzayacak olması nedeni ile bu konuları kısaca başlık halinde yazıyoruz. Ek bilgi almak isteyen kişiler sağ aşağıdaki kutucuktan soru sorabilirler.

 • Özensiz Kullanma, Kiralanana Zarar Verme ve Komşulara Saygısız Davranma Nedeniyle Fesih ve Tahliye
 • Birlikte Kullanımın Bozulması ve Kiralanana, Kiraya Verenin İzni Olmadan Ortak Alınması Nedeniyle Fesih ve Tahliye
 • Kiralananın Amaç Dışında Kullanılması Nedeniyle Fesih ve Tahliye

Tahliye Davalarında Dava Açma Süresi

Bahsedilen dava türlerinde neredeyse her biri için farklı dava açma süreleri belirtilmiştir. Belirtilen dava açma süresinden önce veya sonra dava açtığınızda dava ret olacaktır. Bu durumda davada haklı olmanız bir anlam ifade etmez zira esas incelemesine geçmeden usulden ret olacaktır. Bundan sonra yeniden dava açmak için bir sonraki dava açma süresini beklemek durumunda kalabilirsiniz ki bazı durumlarda bu 6 ay veya 1 yıl sonrayı bulabilmektedir. Bu bakımdan kiracı tahliyesi konusunda uzman bir avukat veya hukuk bürosu ile çalışmanız mantıklı olacaktır.

Kiracıyı Çıkarmak Ne Kadar Sürer?

Kiracıyı çıkarma süresi hangi yolun izleneceğine göre değişkenlik göstermektedir. Bu durum konusunda bilgi için bize sorunuz mu var bölümünden yazabilir veya telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz. Ancak belirtmek gerekir ki tahliye işlemlerine başlamadan bu süre hiç başlamamaktadır. Dolayısı ile kiracıyı çıkarmak istiyorsanız bir an önce işlemlere başlamak esasen kiracıyı tahliye etmek için en hızlı yoldur.

Düzenleme : Sayfa aşağısında onlarca yorum ve cevap oldu. Mutlaka sizin sorunuzla alakalı bir soru cevap durumu mümkündür. Bu bakımdan yorumları okumanızı rica ediyorum. Dava açmak için bize ulaşabilirsiniz veya sorunuz için sağ alttaki kutucuktan ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı okuduktan sonra ev kiralarken dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 4 Aralık 2018

  merhabalar benim sorum biraz farklı: Evimi 2 ay önce kiraya verdim şehir dışında olduğumdan dolayı kiracı ile sadece telefondan iletişim kurduk kiracı taşındıktan sonra abonelik ve sözleşmenin yapılacağını söyledi.Kiracı eşyasını taşıdıktan sonra telefonlarıma cvp vermiyor kirasını ödemediği gibi abonelikleri de almadı böyle bir durumda kiracıyı çıkartmak için nasıl yol izlemem gerekir. teşekkürler

  • 5 Aralık 2018

   Merhaba, aynı kira yılı içerisinde noter kanalı ile iki haklı ihtar göndermeniz halinde kira yılı sonunda belli sürelere uyarak tahliye davası açabilirsiniz. Yahut hiç dava açmadan tahliye talepli ödenmeyen kira bedellerinin ödenmesi için icra takibi başlatabilirsiniz. Kira sözleşmenizin yazılı olmaması durumu değiştirmez. Hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 2. 2 Aralık 2018

  Kiraya verdiğim evde oturma ihtiyacım hasıl oldu. Sözleşme devam ediyor ve kira düzenli olarak ödeniyor. Kiracı tarafından imzalanan taahhütnamem var. Taahhüt ile devam edersem ne kadar sürede boşaltabiliriz evi.

  • 3 Aralık 2018

   Merhaba, belirli süreli kira sözleşmelerinde sözleşmeyi sürenin bitiminde sona erdirme hakkı sadece kiracıdadır. Ancak TBK’da kiraya veren kişi için de tahliye imkanları vardır. Konut ihtiyacınıza dayanarak sözleşmenin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde tahliye davası açabileceğiniz gibi tahliye taahhüdüne dayanarak da süreci işletebilirsiniz. Tahliye taahhüdünün geçerlilik şartlarını taşıyor olması gerekir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 3. 29 Ekim 2018

  Eşyalı kiralanan dairenin kirası ödenmiyorsa, borcun icrası konusunda nasıl bir yol izlenmelidir? Kiracının iş adresi de bilinmiyor. İlamsız icranın ya da tahliye davasının bu konuda yardımı olabiliyor mu?

  • 30 Ekim 2018

   Merhabalar, belirli şartların varlığı dahilinde kiracının tahliyesini talep edebilirsiniz. Kirasını ödemeyen kiracıya yönelik tahliye amaçlı icra takibi başlatıp alacaklarınızı talep edip bunun akabinde tahliye sürecini başlatabilirsiniz. Alcaklarınızın size eksik ulaşması ve tahliye davanızın olumlu bir sonuç verme olasılığının artması için bu süreci avukat eşliğinde ilerletmenizi tavsiye ederiz. Hukuksal destek için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 4. 7 Ekim 2018

  İyi günler. 6-7 yıllık kiracımıza evi satacağımızı söyledik eve bakmaya gelenlere evi göstermiyor. Ben hanemi göstermem diyor. Evden çık diyoruz onu da yapmıyor. Emsal kiranın çok altında oturuyor. Nasıl bir yol izleyebiliriz.

  • 25 Ekim 2018

   Merhabalar, yalnızca taşınmazın satılacak olması haklı bir fesih sebebi değildir, kiracıyı çıkmaya bu sebepten ötürü zorlayamazsınız. Lakin kiracının da evini göstermeyi de reddedemez. Konu hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 5. 18 Eylül 2018

  Merhaba evimi 2015 yılında kiraya verdim. Kira sözleşmesi 1 yıllık ibaresi ile altına el ile not düşüldü “doğalgaz tesisatını kiracım yapıcağı için 2019 yılına kadar kira artışı yapılmıyacaktır” diye fakat çok zor dönemden geçiyoruz ve evi satmak istiyoruz 1 yıldır emlakçıda ve evi göstermiyorlar gösterseler bile evi alıcak kişilere sürekli kötülüyorlar.aralık ayında kira yenileme süreci geliyor kasım ayında ihtar çekebilirmiyim? Ve kiracım 2019’a kadar ben çıkmıyacağim diye diretiyor beni mağdur ediyorsunuz 12 aylık kira bedelini bizden istiyor ne yapmam gerekiyor ?

  • 6 Kasım 2018

   Merhaba.
   Haklı sebebinizin varlığı dolayısıyla ihtar çekmeniz yerinde olacaktır. Tahliye için bir kira dönemi içinde iki haklı ihtar gibi hükümler bulunmaktadır. Fakat evin satılması için gösterilmesine katlanma yükümlülükleri de bulunmaktadır. Bu konuda hukuki destek almak adına büromuzla iletişime geçmenizi öneriyoruz.

 6. 17 Ağustos 2018

  Merhaba ; Uzun süre önce evimi kiraya verdim ( 10 yıl olmadı ) son 1,5 yıldır kiracı sürekli kiralarını geciktiriyor. Örnek olarak Şuan 750 tl olan kirasının sadece 500 tl sini ödedi ve ayın 17’si olmasına rağmen hala 250 yatmadı.söylediğine göre bugün yatıracakmış.. Biriken borçlarını ödedi.Şuan sadece son kirasından 250 tl var. Fakat geç ödemesi ben de kirada olduğum için hem beni olumsuz etkiliyor hemde sürekli sinir stres harbi yaşıyorum.Kendisinden çıkmasını rica ettiğimde çıkmıyor .Bu kiracı ile devam etmek istemiyorum. Bu durumda her gecıktırdıgı ay hiç beklemeden noterden yazı mı göndermeliyim.yada kaç kez göndermeliyim ve tahliyeye baslamalıyız

  • 7 Kasım 2018

   Merhaba.
   Bir kira dönemi içerisinde yani sözleşmenizin bir yenileme dönemi içerisinde iki haklı ihtar yollamanız durumunda kiracıyı tahliye hakkınız gündeme gelebilecektir. Olayın tarafınızda oluşturduğu mağduriyetin ve Borçlar Kanunu hükümleri ile ilişkilendirilmesinin bir avukat ile ifade edilmesi faydanıza olacaktır. Büromuza telefon veya mail yoluyla ulaşmanızı tavsiye ediyoruz.

 7. 5 Ağustos 2018

  avukat bey 2016 tarihinde dedemden bir iş yeri kaldı işyerime yeni kiracılar girdi. dükkanın gerçek kirası 3000 tl idi. ancak kiracılarım stopaj vergisi ödüyoruz diye bana 700 TL’ye imza attırdı. vergi kaçırıyor. ben vergi kaçırmıyorum çünkü 2003 te babam vefat etti tek meskenim var ve çalışmıyorum vergiden zaten muafım. kendisi her ay 700 tl benim hesaba 2300 tl ablamın hesabına yatırıyor ama şimdi dükkanı satacağım ve bu sözleşme olayı bana sıkıntı çıkarıyor o zaman da istememiştim resmen zorla imzalattılar 5 yıl yazdırdılar. 23 yaşındaydım kız çocuğuyum açıkcası ben ne sorun olur hiç bilemedim . bu usulsüzlüğü bitirmek icin konuşmuştum öncesinden yanaşmadılar şimdi önüme böyle bir sıkıntı çıktı ben ne yapabilirim ? yeni alan yeni kontrat yapabilir mi daha 3 seneleri var ama dediğim gibi usulsüzlük yapıyorlar lütfen bana yardım edin ben değiştirmek istiyorum bunu.

  • 7 Kasım 2018

   Merhaba.
   Haklı sebepten dolayı ihtar çekerek ve kanundaki süre şartlarına da uyarak tahliye işlemine başvurabilirsiniz. Kiracının haklı sebeple tahliyesi hususunda çok teknik noktaların bulunması nedeniyle bir avukat ile takibi gerçekleştirmenizi öneriyoruz. Büromuza mail veya telefon aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

 8. 14 Temmuz 2018

  Merhaba, kiracım ani bir şekilde daha lüks bir semte taşınmaya karar verdim evi boşaltıyorum diye telefon mesajı attı. Kontratımızda kiracı evi boşaltmak isterse iki ay önce noterden bildirmeyi kabul eder, diye yazılı madde var. Bu şartlar altında 15 gün önce yazdığı telefon mesajını dikkate almalı mıyım? Resmi yazı mı istemeliyim? Kanunen bildiriyi nasıl yapması gerekir? Teşekkürler

  • 25 Ekim 2018

   Merhabalar, kontratınızda iki aylık ihbar süresi belirlemiş iseniz ve kiracı sizin rızanızı almaksızın bu süreye uymadan evi boşaltırsa kira sözleşmesinde belirlediğiniz yaptırımları öne sürebilirsiniz.

 9. 30 Haziran 2018

  Merhaba. Mayis ayinda bir ev satin aldim ve oturacak baska evim yok. Evi satin aldiktan 1 hafta sonra tahliye icin noterden ihtarname gonderdim. Suresi 6 ay. 2 aydir kiraci kirayi da odemiyor. Bu ay kira odemedigi icin de ihtarname gonderecegim. Bu kosullarda kiraciyi en hizli nasil tahliye edebilirim?

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, Türk Borçlar Kanununun kiracıyı koruyan genel yapısının yanında kira bedellerini ödemeyen kiracıyı tahliye etme imkanını düzenleyen hükümleri de vardır. Bunun yanında kiraya veren kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut ihtiyacı doğarsa belirli ve belirsiz sözleşmeler için ayrı ayrı düzenlenmiş sürelere uyarak tahliye davası açabilir. Konut ihtiyacı durumunuza dayanarak tahliye davası açabileceksiniz. Süreci bir avukat yardımı ile sürdürmeniz sizin için hak kayıplarınızın önüne geçecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 10. 28 Haziran 2018

  Merhabalar,

  Kat mülkiyeti olan bir konutta miras yoluyla 4’te1 tapulu hak sahibi olan ev sahibi, oğlunu oturtmak amacıyla kiracıyı çıkartmak istemektedir. Diğer hak sahibi olan mirasçı kardeşler de buna onay vermektedir. 11 yıllık kiracı çıkmak istememektedir. İhtarnameyi oğlu olan kardeş tek başına çekebilir mi? Diğer kardeşlere noterde ihtiyacı var mı?

  Teşekkürler

  • 30 Kasım 2018

   Merhaba, diğer paydaşların onayı olması halinde paydaşlardan birisi diğerlerini de temsilen gerekli ihtarda bulunabilir. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 11. 26 Haziran 2018

  Merhaba,

  ben temmuz 2013 tarihinde taşındığım daireden bugün ev sahibi 550tl(öncesinde 400-400-450-550lira senelere göre kira ücreti ödüyordum) olan kirayı 200tl arttırmak istediği aksi haldi evi boşaltmamı telefonda söyledi. Geçen süre zarfında otamatik ödeme oldugunda sadece kiri günü haftasonuna denk gelirse maksimum 2gün geçikmeli ödeme yaptım. Şuan evi boşaltmak benim için ekstra maliyet olacağından boşaltmama durumun varmıdır? Nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkür ederim.

  • 20 Kasım 2018

   Merhaba, kirasını düzenli ödeyen kiracının tahliyesi bir takım istisnai durumlar haricinde mümkün değildir. Ev sahibiniz yasal oranda zam yapabilir ancak bunu aşan bir zam yapamaz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 12. 22 Haziran 2018

  Merhabalar. Ben içinde kiracı olan bir ev aldım. Sözleşmesi 1 eylülde bitiyor. İhtarnamemi çektim. Fakat kiracı evi boşaltmak için benden taşınma masrafları olarak nakliye ücreti, klima servis ücreti ve yeni tutacağı evin badana boya ücreti istiyor. Bende bunları kabul etmiyorum. Dava açacağım ne zaman açmalıyım ve ne kadar sürer? Teşekkürler.

  • 30 Kasım 2018

   Merhaba, belirli süreli kira sözleşmesinin bitiminde sözleşmeyi sona erdirme hakkı sadece kiracıya aittir. Kira bedelini düzenli ödeyen kiracınızı ancak belirli sebeplere dayanarak tahliye edebilirsiniz. Konut ihtiyacınız yahut esaslı tadilat gibi nedenlerdir bunlar. Bildirim sürelerini kaçırmamanız adına bir avukatın hukuki yardımına başvurmanızı öneririz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 13. 20 Haziran 2018

  İyi günler bir yıldır kiracı olarak ikamet etmekteyim ve öğrenciyim. 2 yıllık kira sözleşmem var. Ev sahibi bir yılın sonunda normalde 2 yıl aynı kirayı ödeyeceğimizi söylemesine rağmen kirayı artırmak istediğini belirtti.
  Bunu reddettiğimizde ise bizi evden çıkarmaya çalışıyor.
  Bunu yapmaya hakkı var mı…

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, belirli süreli kira sözleşmesini sürenin bitiminde sonlandırma hakkı sadece kiracıya aittir. Kira bedellerini düzenli ödedikten sonra süre bitti gerekçesi ile sizi çıkaramaz. Kira bedeli ile ilgili sözleşmenizde bahsettiğiniz durum yer almıyor ise yasal zam oranını uygulama hakkı vardır. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 14. 13 Haziran 2018

  Merhaba. İş yeri sahibim herhangi bir sebep göstermeden sözleşmemiz bitince çıkarma hakkına sahip mi ?

  • 16 Kasım 2018

   merhaba, yaptığınız sözleşmenin türüne göre değişkenlik gösterir. Bu sözleşme türüne ve içeriğine dair daha detaylı bilgi verebilirseniz yardımcı olammız daha isabetli olacaktır. Daha detaylı hukuki bilgi ve iş hukuku davaları için bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

 15. 10 Haziran 2018

  Merhaba avukat bey ben yeni ev aldım fakat kendim geçmek istiyorum aldığım eve kiracım biraz sıkıntılı anlaşılan aramızda kira sözleşmesi yaptık 1 yıllığına fakat sonradan öğrendim ki evi aldığım şahıs kiracıyı evden çıkaramamış
  Ben şuan evi aldım. 550 tl kira veriyor bana fakat bend kirada oturuyorum kendi evime geçmek istediğim zaman kiracı. Sıkıntılı olduğu için çıkarmam zor olacak ancak bende zor durumdayım 650 tl kira ben veriyorum oturduğum. Evde aldığım eve geçmek istiyorum yeni aldım ne yapmalıyım çıkmamamı durumunda kiracının

  • 20 Kasım 2018

   Merhaba, kirasını düzenli ödeyen kiracının tahliyesi istisnai hallerde mümkün olur. Kanun kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoyu veya üstsoyunun yahut bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut ihtiyacı doğması hali için tahliye imkanı vermiştir. Yani konut ihtiyacınıza dayanarak tahliye süreci başlatabilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 16. 28 Mayıs 2018

  bir ev almayı düşünüyorum kiracının 2 ayı var konturatın dolmasına ev sahibi satıcam deyip gelicek yıl kiraya vermicem diye noterden ihtarname çekip çıkarabilirmi konturat bitiminde

  • 20 Kasım 2018

   Merhaba, belirli süreli kira sözleşmesini sürenin bitiminde ancak kiracı sona erdirebilir. Onun haricinde kira bedelini düzenli ödeyen kiracının tahliyesi için kanunda bazı istisnai durumlar düzenlenmiştir. Bunlara dayanarak tahliye süreci başlatabilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 17. 25 Mayıs 2018

  Merhaba, Evimi emlakçı vasıtasıyla kiraya verdim. Kira sözleşmesi yapıldı, kiracı imzaladı fakat ben şehir dışında olmam nedeniyle imzalamadım. kiracı yaklaşık 2,5 aydır kirayı vermiyor. Kiracıyı nasıl evden çıkartırım ?

  • 20 Kasım 2018

   merhaba, sizin imza atmamış olmanız sözleşmeyi geçersiz kılmaz, kira sözleşmelerinde yazılı şekil şartı yoktur. Bu yüzden sizin için kiracıyı tahliye etmenin en doğru yolu taşınmazın ilamsız icra yolu ile tahliyesini istemeniz olacaktır. Bu yolla hem ödenmeyen kiraları alabilir hem de tahliye gerçekleştirebilirsiniz. Dava ve icra yolu işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 18. 2 Mayıs 2018

  8 yıl önce ikiyıllık kira sözlelmesi ile verdiğimbaraka tipi dükkan belediyelik yer iken ruhsatlı dükkan şu an mahalle olduk ve kiracı başkasına devremedi ruhsatlı yere yeni birine ruhsat vermedikleri için kiracım belalı bir şahıs biri kurşunladı dükkanı daha sonra kendine sıktılar boy na hapis yatıp çıkıyor 4-5 aydır dükkan kapalı nerde olduğu bellideğil en son kirasını 3 yıl önce postaneye yatırmıştı makbuzları elimde yaklaşık 2.5 yıldır kira ödemiyor telofona bakmıyor kardeşi boşaltacak sende kurtulacaksın bende diyor hala boşaltmadı ne yapmalıyım noterden avukata vekalet verecek param yok kendim başrmak istiyorum bana baro avukat vermez mal varlığım var ama başka bir davadan(tellaklık anlaşmasından)(yargıtayda) şerh konuldu yani elim kolum bağlı kendim dava acmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

  • 20 Kasım 2018

   Merhaba, kirasını ödemeyen kiracının tahliye yöntemleri çeşitlidir. Doğrudan icra kanalı ile tahliye talepli ödenmeyen kira bedellerinizin tahsili için işlem başlatabilir yahut noterden bir ihtarname göndererek 30 gün içinde kira bedellerinin ödenmesini talep ederek sürenin sonunda sözleşmeyi feshedip tahliye imkanınızı kullanabilirsiniz.

 19. 17 Nisan 2018

  Merhaba avukat bey ; ben yaklaşık olarak 3 yıldır kiracı olarak oturmaktayim her ay ve yil düzenli artışlarla kiramı aksatmadan ödedim her yıl kontrat yaptım evsahibimde cocuklarim ufak ( 2 tane çocuğu var 1 yaslarinda) istedigin kadar otur senden çok memnunum demesine rağmen 1 gün kadar önce arayarak çocuklar şu andaki evde rahat durmuyorlar bu maksatla sizin oturduğunuz eve geçmek istediğini söyledi ben de bunun üzerine şaşırdım kaldım
  Benim sorum şu ben çıkmak istemesem bu süre ne kadar olur

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, kiraya verenin konut ihtiyacının ortaya çıkması kiracının tahliyesi için kanunda geçerli bir neden olarak düzenlenmiştir. Ancak burada ev sahibinizin sadece basit bir ‘çocuklar orada oturmak istedi’ şeklindeki beyanı konut ihtiyacının gerçek anlamda doğduğu anlamına gelmez. Bu şartlar altında tahliye edilmeniz mümkün değildir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 20. 11 Nisan 2018

  Merhaba,
  01.05.2014 yılında 2 yıllık kontrat yaparak bir ev kiraladım ve kiralarımı her yıl hiç aksatmadan ödedim. 01.05.2018 yılında 4. yıl kiramı ödemem gerekiyor fakat 2-3 ay içerisinde toplu param gelecek ve ev almayı planlıyorum. Ev sahibi ile görüşerek durumu izah ettim ve evi 2-3 aylığına aylık olarak kiralayacağımı ve ay başlarında kirayı ödeyeceğimi taahhüt edebileceğimi belirttim. Ev sahibi bana kirayı yıllık ödemem gerektiğini 2-3 ay sonra evi boşalttıktan sonra kendisinin evi ne zaman kiraya verirse bana kalan kiranın iadesini o zaman yapacağını belirtti. Bende bu durumu kabul edemeyeceğimi belirttim. Bizi evden çıkarabilir mi? Sizce nasıl bir yol izlemeliyim?

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, Türk Borçlar Kanunu genel manada kiracıyı koruyan hükümler içerir. Kiracının tahliyesi sıkı şartlara bağlanmıştır. Salt böyle bir durum tahliye edilmeniz için yeterli değildir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 21. 4 Nisan 2018

  Merhaba avukat bey, kiracının kiralarını her ay 22,23 gün sonra ödüyor.3 ihtardan 2 di kirayı ödemeden teplig edildi.Sozlesme 15 Temmuz 2018 de doluyor.Telafonla evi tahliye etmesini bildirdik.Kiraciya sözleşme nin feshi için bir ihtar gondermelimiyim.Yoksa haklı iki ihtar yeterli midir.Vereceginiz bilgi için teşekkür ederim.

  • 20 Kasım 2018

   Merhaba, sözleşme süresinin bitim tarihi size fesih hakkı vermez. Bu hak kiracıdadır. Ancak haklı iki ihtarınız sonrasında kira yılının bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açabilirsiniz. Hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 22. 30 Mart 2018

  merhaba avukat arkadaş benim sorunum kiramı resmi olarak bankadan ödüyorum size sorum ise mal sahibinin işyerine girdigim zaman yapı kullanmayı 3 ay içinde alacagını tüm eksikleri tamamlayacagını söyledi ama 4 sene oldu hala kiracıyım başkasıyla ortak elektirik kullanıyorum inşaat suyu kullanıyorum ve bir sürü masraf yaptım 100 bine yakın şimdi sorum malsahibim bana yarın öbür gün kirada anlaşamazsak cık derse veya başka şekilde cıkarmak isterse cıkartabilirmi benim neler yapmam gerek şimdiden cok cok teşekkur ederim bilgileriniz için kolay gelsin hoşcakalın

  • 20 Kasım 2018

   Merhaba, kira bedellerini düzenli ödemeniz halinde sözleşmenizin süresi dolsa bile kiraya verenin sizi tahliye etme imkanı yoktur. Kira artışınızı da yasal azami miktarın üzerinde yapamaz. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 23. 29 Mart 2018

  İyi günler, kiracıyım ve mart 2017’de daire kiraladım, temmuz ve ağustos aylarını gecikmeli olarak ödedim fakat noterden bu aylar için ihtar almıştım, sözleşme süresi bittikten sonra tahliye davası açtı ev sahibi, şuan temmuz ve ağustostan sonra da kiralarımı sürekli yatırdım, mahkeme aleyhime karar verir mi hemen çıkarırlar mı

  • 20 Kasım 2018

   Merhaba aynı kira yılı içerisinde iki haklı ihtara maruz kaldıysanız ve söz konusu kira yılının bitiminden itibaren bir ay içerisinde hakkınızda tahliye davası açıldıysa mahkeme tahliye kararı verecektir. Ancak bahsettiğimiz bu usuli işlemlere uyulmadan açılan dava reddedilir. Hak kaybına uğramamanız adına bir avukata başvurmanızda fayda var. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 24. 12 Mart 2018

  Merhaba,5 yıldır evimde oturan kiracıma evlenmem ve ev ihtiyacımdan dolayı sözleşme bitiminden itibaren evi tahliye etmesini istedim (sözleşme bitimine 4 ay var) ve çıkmayacağını söylüyor bu konuda yardımcı olabilir misiniz nasıl bir yol izlemeliyim.teşekkürler.

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, Türk Borçlar Kanununun kiracıyı koruyan yaklaşımı dolayısıyla belirli süreli kira sözleşmesini sürenin bitiminde sonlandırma hakkı kiracıya verilmiştir. Ancak sizin olayınızda olduğu gibi kiraya verenin kendisinin veya ailesinin yahut bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ihtiyacı varsa belirli süreli sözleşmelerde kira sözleşmesinin sonundan itibaren 1 ay içinde tahliye davası açılabilir. Kiracınız evden çıkmamazlık yapamaz. Konu ile ilgili gerekli ihtar ve diğer hukuki süreçler hakkında yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 25. 8 Mart 2018

  merhaba biz dükkanımızı eczacıya kiraya verdik anlaşırken belediye başkanı aracı oldu yardımcı olun ilk yılında dedi değerinin çok altına kiraya verdik bir yıl sonra istediğiniz gibi olur dedi ve bir yıllık kontrat yaptık süre dolunca rakamı çok bulduğunu söyledi ve kabul etmek için dükkanda ciddi bir tadilat istedi maddi gücümüzün olmadığından kabul etmedik oda çıkarım ozaman dedi ama çıkmadı tek hatamız noterden tahliye etmesini istediğimiz belgeyi yollamamak oldu sözleşmeyi yenilemem eskisi geçerli beni çıkaramazsınız dedi yasal zammı yaptı ikinci yıl dolacak ama bu yılın yasal zammını yapmadı girdiği günden beri gününde ödeme yapmıyor bir hafta on gün geciktiriyor elimizde kontratta yok bendekini ankaraya yolladım sizinkini alabilirmiyim dedi fotokopi alır aslını getirir dedik onuda yapmadı kendisi şuan yunanistanda askerde( Türk vatandaşı değil) artık çıkmasını istiyoruz resmen bizi aptal yerine koydu ne yapabiliriz acaba bir avukata gittim kirasını ödüyorsa çıkaramazsınız dedi

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, Borçlar Kanunu genel anlamda kiracıyı koruyucu hükümler koymakla beraber kirasını ödemede aksaklık gösteren kiracının tahliyesi için kiraya verene bir takım imkanlar tanımıştır. Aynı kira yılı içerisinde iki haklı ihtarname göndermeniz veya konut – işyeri ihtiyacınızın doğması halinde veya kanunun size tanıdığı başkaca durumlar söz konusu ise sözleşmenizi feshedebilirsiniz. Konunun ayrıntılarını görüşmek ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 26. 5 Mart 2018

  merhabalar.. ev sahibiyim.. kiracım ile 2017 yılının son üç ayı için kira sözleşmesi yaptık ve sözleşme 31,12,2017 tarihi itibari ile bitti yeni yılda yenilemedik ve ayrıca tahliye taahütnamesi de aldım.. yılbaşından itibaren ocak şubat ve mart ayı kiralarını ödemedi.. 16 şubat tarihinde noterden ihtarname çektim.. ödeme halen yok.. kiracıyı en kısa yoldan nasıl cıkartabilirim.. ve alacagımı tahsil edebilirim.. tahliye ne kadar sürer ? teşekkürler

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, kira bedelini ödemeyen kiracıyı tahliye etme imkanı kiraya verene kanun tarafından tanınmıştır. Bunun bazı şartları olmakla birlikte elinizde tahliye taahhütnamesi var. Bunu kira sözleşmesinden sonra almışsanız tahliye sürecinizi bu taahhütname üzerinden sürdürmeniz daha avantajlı olacaktı. Süreçle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 27. 28 Şubat 2018

  Mustafa Bey Merhabalar,
  iş yerimi Kiraya vermiş olduğum kiracım yaklaşık 1 yıldır kira ödemiyor. 4 aylık kira biriktikten sonra noterden ihtar çektim kirayı ödemesi için ve ihtarda da düzensiz kira ödediği için süre dolduğunda kirayı yıllık ödemen gerekecek dedim. İhtar sonrası icra takibi başlattım ancak imzaya itiraz da bulundu ve tahliye davası açtım. 22 mart ta duruşma günü verildi.Acaba mahkeme uzar mı yoksa tahliye kararı verilir mi ?
  NOT : Kira sözleşmesinde kiraların ilgili banka hesabına yatırılacaktır diye yazılmıştır. ve yine kira kontratında kiranın süresinde ödenmemesi durumunda herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın iş yerinden çıkarılabilir diye ibare de yazılmıştır.
  Saygılar.

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, kira kontratına yazmış olduğunuz ibare TBK’nın emredici hükümleri karşısında geçersiz kabul edilecektir. Kirasını ödemede güçlük çeken veya ödeyemeyen kiracının tahliyesi belli prosedürlere ve şartlara bağlanmıştır. Bunlar kiracıyı koruyan maddelerdir. Açmış olduğunuz tahliye davasının başarı ile sonuçlanması ve hak kaybına uğrama ihtimalinizin en aza inmesi adına bir avukatın hukuki yardımına başvurmanızı öneririz. Konu ile ilgili detaylı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 28. 4 Şubat 2018

  Kiracımız kendi kızıyla ve torunuyla birlikte oturacağını söyledi. Kendisi ve annesi dul. Oysa kendisi ve torunu binada kalmıyor. Kızı ise başka bir kız arkadaşıyla kalıyor. Gece ikide erkek arkadaşlarıyla gelip âlem yapıyorlar. Gece dörtte gidiyor arkadaşları. Bir aile yaşantısı yok. Bu kişileri çıkarmak mümkün mü?

  • 30 Kasım 2018

   merhaba, öncelikle kaç yıllık kira ilişkiniz olduğu hukuken çok önemlidir. Ayrıca kira sözleşmesi varsa sözleşmeye aykırılık unsuru bulunduğundan hiç beklemeden tahliye davası açmak suretiyle dava açabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak ve dava işlemleri için bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

 29. 19 Ocak 2018

  merhaba
  kiracımız binadaki bir kaç dairenin sahibinin ve yonetıcısının yegenı yonetıcı kefıl oldugunu soyleyerek kırayavermemıze neden oldu fakat sureklı kırayı gecıktırıyordu ve artık odemıyor ne yapmamız lazım hangı adımları atmalıyız.

  • 22 Ocak 2018

   Merhaba, kiranın ödenmemesi kiracının çıkarılma sebebidir. En hızlı yol icra yolu ile tahliyedir. Bu konuda bir avukatla çalışmanızı öneririm.

 30. 15 Ocak 2018

  Merhabalar 01.03.2013 yılında kira sözleşmesi yaptığım kiracıma sözleşme yenilemedim. 01.03.2018 tarihinde çıkması için kendisine sözlü ilettim ama kendisi hiç çıkacakmış gibi durmuyor. ve belirttiğim tarihlerden bu yana site aidatlarını ben ödüyorum kira sözleşmesi hususi şartların 7. madeesinde şu ibareler yer alıyor. Elektirk su doğalgaz kalorifer apartman giderleri ile kat mülkiyetinden ve diğer mevzuattan meydana gelecek yönetim giderleri kiracıya aittir. çöp vergisi kiracıya aittir. Ama ilk sene düşük aidat olması sebebi ile ben ödedim sonrasında kendisinin ödemesi gerektiğini söylediğimde biz öyle anlaşmadık gibi sözlü beyanda bulundu sitede huzursuzluk çıkmasın diye ödemeye devam ettim ve bunun ile ilgili hiç ihtarname çekmedim. şu kalan 45 gün içeriden nasıl bir yol izlemeliyim ki kiracıyı kontrat bitimi evden tahliyesini istiyebiliyim.
  Kaynak Linki : https://www.mihcihukuk.com/kiraci-tahliyesi.html/

  • 4 Aralık 2018

   Merhaba, belirli süreli sözleşmelerde sürenin bitiminde kiraya verenin kiracıyı tahliye etme hakkı yoktur. Kira sözleşmesini kiracı dilerse uzatabilir. Ancak sözleşmede yer alan yükümlülüklerine uymayan kiracıyı tahliye etmeniz mümkündür. Hem tahliye hem de ödediğiniz aidat bedellerini talep edebilirsiniz. Bunu icra kanalı ile gerçekleştirebileceğiniz gibi tahliye davasına da konu edebilirsiniz. Süreci bir avukatın yardımı eşliğinde sürdürmenizde yarar var. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 31. 9 Ocak 2018

  Avukat Bey Merhaba,
  Ben bir dükkan kiralayacağım. Kiralayacağım dükkanın sahibi ile aynı işi yapıyoruz. İleride beni kendisi de iş yapacağı gerekçesiyle çıkarmaması için ne yapmalıyım?

  • 14 Kasım 2018

   Merhaba, belirli süreli sözleşme yaparsanız sürenin bitiminde taşınmaz sahibinin sözleşmeyi feshetme hakkı yoktur. Sözleşmeyi devam ettirme veya sona erdirme hakkı tek taraflı olarak kiracıya tanınmıştır. Tabi sözleşmenin yapılmasından sonra tahliye taahhüdü vermemiş olmanız gerekir. Kiracının tahliyesi kanunda zor şartlara bağlanmıştır ve sözleşmeye aykırı bir harekette bulunmadığınız sürece tahliye edilmezsiniz. İlgili süreç hakkında ayrıntılı bilgi ve hukuki destek almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 32. 9 Ocak 2018

  Merhaba , kiracı olarak sözleşmemiz eylülde bitiyor . Ve suan evimiz satıldı . Yeni ev sahibi de eve geçmek istiyor . Bizde cıkarız fakat taşınma masraflarımızı karsılamanızı istiyoruz dedik ve masrafların yarısını karsılamayı taahhüt ediyorlar . Bizi Tahliye edebilirler mi ? Edebilirse süre ne kadardır?

  • 5 Aralık 2018

   Merhaba, belirli sürenin bitiminde sözleşmeyi sona erdirme hakkı sadece kiracıya aittir. Süre bitimine dayanarak sizi tahliye etmeleri mümkün değildir. Konut sahibinin kendi ihtiyacına dayanarak tahliye talebi ise bir takım süre ve şekli şartlara tabidir. Bunlara uyulmadığı taktirde gene tahliyeniz gerçekleştirilemez. Ayrıca söz konusu konut ihtiyacı da belli nitelikleri haiz olmalıdır. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 33. 3 Ocak 2018

  merhaba
  kiracimla 1 yıllık kira sözleşmesi yaptik. sözleşme bitimine 3 ay kaldi. Fakat sozlesme bitiminden sonra farkli bir kisiye dairemizi kiralamak istiyoruz. Bu durumda su anki kiracimiza en geç ne zamana kadar bir bildirimde bulunmamiz gerekmektedir.

  • 4 Aralık 2018

   Merhaba, kiracınızı sözleşme süresinin bitmesi nedenine dayanarak çıkartmanız mümkün değildir. Eğer kiracınız kira bedellerini düzenli ödüyorsa sözleşme süresinin bitiminden itibaren sözleşmeyi sonlandırma yahut uzatma hakkı münhasıran kendisine aittir. Ancak kiracının tahliyesi için kanunda öngörülmüş başka sebeplere dayanabilirsiniz. Konuyu ayrıntıları ile birlikte görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 34. 2 Ocak 2018

  Merhaba ben bir isyeri kiraladim ama sozlesme yapmadik biz acilis icin kendimiz bir sozlesme yapdik dukkana 08 01 2017 de acdik asil sorun dukkan sahabi bize tahliye taahutnamesi imzalatmak istiyo ve biz imzalamak istemedik dukkana baya masraf etdik imzalamassaniz cikin dio ne yapabiliriz elimizde sozlesme falan yok ve kendimizin yapdigi bi sozlesme var kirayida elten veriyoruz simdiden tesekkurler

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, belirli süreli sözleşmeniz için sözleşmenin imzalanmasından sonra verilen tahliye taahhütnameleri geçerli olurlar. Dükkan sahibinin sizi buna zorlama hakkı yoktur. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 35. 1 Ocak 2018

  İşyerimizin bulunduğu yerdeki tapu değişikliği ve sonrasında depoda yapılacak tadilat değişiklikleri dolayısıyla içinde bulunan kiracıyı sözleşmenin bitimine 2 yıl kala çıkartmak istiyoruz fakat kiracı yanaşmıyor ne yapmamız gerekir,teşekkürler

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, kira hukuku mevzuatının genel yaklaşımı kiracıyı koruma yönlü olduğu için kiracının tahliyesi bazı şartlara bağlanmıştır. Kanuna göre kiralananın esaslı tamiri, inşası veya yıkımı gerekiyorsa tahliye davası açılabilir. Bu imkanın da belirli şartları mevcuttur. Basit tamir ve değişiklikler durumunda bu dava türü açılamaz. Ayrıca hak düşürücü sürelere tabidir. Söz konusu süreci bir avukat desteği ile sürdürmeniz yararınıza olacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 36. 18 Aralık 2017

  Sayin avukat bey,

  Bizim aprtmanin altinda depo bulunmaktadir. Kira sozlesmesi yok. Kirayi elden veriyor ve vermemezlik yapmiyir. Fakat cok agresif ve gec verdiginde kirayi uzerume uzerume yuruyor. Adam kavga meraklisi belli ki. Cikmak istemiyor. Ne yapmaliyim,

  Saygilarima

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, Türk Borçlar Kanununda genel olarak kiracıyı koruyan sözleşmeler olmakla birlikte kiracının tahliyesini öngören hükümler de bulunmaktadır. Kira bedelini düzenli ödeyen kiracının tahliyesi zordur. Ancak bazı durumlarda, mesela kiraya verenin işyeri ihtiyacı veya esaslı bir tamirat yapacak olması gibi, kira bedeli düzenli ödense de tahliye imkanı tanınmıştır. Bunlara dayanarak tahliye süreci başlatabilirsiniz. Bunun haricinde aranızda ceza yargılamasına konu olabilecek türden bir olay gerçekleşmişse buna dayanarak sözleşmenizi iptal etmeniz de mümkündür. İlgili hukuki prosedür hakkında bilgi almak ve hukuki yardım talebinde bulunma isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 37. 12 Aralık 2017

  iyi günler.. 4 senedir aynı daire de kiracı olarak yaşıyoruz.. sözleşmemiz ilk sene oldu we bir daha yapmadık.. yani 3 senedir sözleşmesiz oturuyoruz.. kiramızı günü gününe her yıl gerektiği kadar arttırarak ödedik.. sorunsuz bir kiracıyız yani.. sorum şu; ev sahibi mayıs ayında oğlunu evlendiricek.. haliyle bizim çıkmamızı istiyor.. fakat ben anca ağustos ayında çıkabilirim.. ( ev yaptırıyoruz we anca ağustos ta biteceğini söylediler ama ev sahibi ev konusunu bilmiyor ) uzatmaya yanaşmıyor.. 3 ay için de başka bir ewe kiracı gitmek akla yatmaz bir durum.. kaldı ki başka bir ewe çıkıcak diyelim, benim o ewden çıkmam ortalama 3-4 bin lira tutacak.. nakliye , depozito falan.. ben böyle bir zarara uğramak istemiyorum.. bizi zorla çıkarması söz konusu olabilir mi? benim herhangi bir hakkım var mı?

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, halihazırda sözleşmesiz oturuyor değilsiniz. Belirli süreli kira sözleşmesinde sürenin sona ermesi ile sözleşmeyi sonlandırma hakkı sadece kiracıdadır. İlk yılın sonunda böyle bir işlem yapmadığınız için sözleşmeniz devam ediyor ve kiranızı düzenli ödediğiniz müddetçe evden çıkarılmazsınız. Ancak kiraya verenin veya altsoyunun konut ihtiyacı doğması halinde tahliye edilebilirsiniz. Buna rağmen tahliyeniz için belli şartlar ve prosedürlerin işletilmesi gerekir. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 38. 12 Aralık 2017

  MERHABA MUSTAFA BEY, Yeni bir işyeri aldım. içerisinde kiracı var ve kontratları bitmiş 3 yıl önce. fakat aldığım kişide kontrat yok bulamıyor. 3 yıldır da kira artışı yapılmamış. 7 aylık kira da ödenmemiş. kiracı çıkmak için çok masraf yaptım diyerek masrafını istiyor. kirayı arttırmaya da yanaşmıyor. kira kontratı elimde olmadığından nasıl bir yol izleyerek ihtarname çekip işlemlere başlayabilirim.

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin bitiminde sözleşmeyi sonlandırma hakkı kiracıdadır. Ancak kira bedelini ödemeyen kiracı için kiraya verene tahliye imkanları doğar. Aynı kira yılı içerisinde iki haklı ihtarda bulunarak kira yılı sonunda gerekli prosedürü izleyip tahliye davası açabileceğiniz gibi tahliye talepli bedellerin ödenmesi için icra yoluna da gidebilirsiniz. Söz konusu süreçte sizin için en iyi yolun tespiti için bir avukatın hukuki yardımına başvurmanızı öneririz. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 39. 9 Aralık 2017

  Merhaba . Ben ve 2 arkadaşım öğrenciyiz ve 1+1 eve 3 kişi çıktık . Benim ve diğer 2 arkadaşımın kira sözleşmesinde imzamız var . Ama ben diğer 2 arkdaşımla kavga ettim ve aramız bozuldu evde hiç bir huzurum kalmadı diğer 2 arkadaşım aralarında iyiler ve bana evde huzur vermiyolar . Bende evden çıkmak istiyorum onlar çıksanda kiraya ortaksın diyolar evden çıksanda kiraya düşen payı vermek zorundasın diyolar ama benim o evde hiç kalasım yok ve yapamıyorum . Bu durumda evden çıksam hukuki açıdan kirayı zorla mahkeme yoluyla alabilirlermi ?

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, Türk Hukukunda sözleşmeler iki taraflı olur. Her ne kadar üçünüz birden imzalamış olsanız da üçünüz tek tarafsınız. Noter kanalı ile gerekli bildirimlerde bulunarak evden ayrılabilir ve kira yükümünüzden kurtulabilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 40. 4 Aralık 2017

  MERHABALAR,
  1. DERECEDEN AKRABAMIZI AHLAKSIZLIKLARINDAN DOLAYI EVDEN ÇIKARMAK İSTİYORUZ VE AYNI APARTMANDA YAŞIYORUZ(MÜSTAKİL APARTMAN 3 KAT). ANLADIĞIM KADARIYLA İLK OLARAK 2 TANE NOTERDEN İHTAR ÇEKİLECEK PEKİ YA SONRASINDA NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ.

  • 14 Kasım 2018

   Merhaba, bahsettiğiniz iki haklı ihtar çekme konusu kiracınızın ödeme güçlüğü çektiği haller için söz konusu olur. Sözleşmeye ve ahlaka aykırı davranışlardan ötürü sözleşmenin feshi ve tahliye süreci başlatma imkanınız da vardır. Ancak söz konusu sürecin ayrıntılarını bir avukata anlatarak hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 41. 28 Kasım 2017

  Merhabalar
  Bir depom var 1600 m2 6 aylık kiraya verdim . Aylık 4000 kiracıya tel ile ulaşamıyorum kiramı ödemedi ve telefonlarımı açmıyor. ihtar gönderdim sözleşmedeki adresine . Son 2 kirayı da geç yatırdı 10 ar gün ben arayınca yatırdı şimdi telefonlarımı açmıyor paramı nasıl tahsil ederim çıkıp çıkmadığı umrumda deil teşekkürler

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, icra dairesi kanalıyla tahliye talepli yahut tahliye talep etmeden sadece ödenmeyen bedellerin tahsili için takip başlatabilirsiniz. Bunun haricinde TBK’da öngörülen diğer tahliye yollarını seçebilirsiniz. Ödenmeyen bedeller için ayrıca dava açabilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 42. 23 Kasım 2017

  Merhabalar, kiracım 17 Ekimden “aysonu çıkacağım diyerek kirayı depozitodan tutalım, Kuşadasına taşınacağım” diyerek çıkacağını söyledi. Ekim sonunda ek süre istedi 5-10 gün daha Kuşadasına taşınacağı dairenin daki tadilatlarının bitmediğini öne sürerek. Yeni kiracı buldum, evde doğalgaz için tadilat yaptıracağım ve hala çıkmadı. Kira da alamıyorum. Kendisine ulaşamıyorum, evde şu anda yoklar. Telefonlara cevap vermiyorlar. Sadece Kira Kontratımız var 1 yıllık. 06.12.2017 tarihinde sona eriyor. Bir yıllık kontrat yapmıştık. Bu saatten sonra da çıkmayacağım desede artık güven vermiyor. Evden çıkartmak için nasıl bir yola başvurmalıyım ? Teşekkürler.

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, belirli süreli kira sözleşmesini sürenin bitiminde sona erdirme hakkı kiracıya aittir. Ancak kira bedellerinin ödenmemesi halinde kiraya verenin de tahliye imkanı vardır. Aynı kira yılı içerisinde iki haklı ihtar göndermeniz halinde yıl sonunda belirli süre ve ihtar prosedürünü izleyerek tahliye imkanınız vardır. Bunun haricinde ödenmeyen bedellerin tahsili ve tahliye talepli doğrudan mahkeme kanalı olmaksızın icra işlemi başlatmanız mümkündür. Somut olayınızın şartlarının değerlendirilerek sizin için en iyi tahliye yolunun tespit edilmesi gerekir. Bunun için bir avukat yardımına başvurmanızı öneririz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 43. 20 Kasım 2017

  merhaba,
  2016 nisan ayında evimizi kiraya verdik. Kiracı sürekli kirayı geciktirmekte ve zor la tahsil etmekteyiz neredeyse sözleşmede banka yolu ile yazmasına rağmen ödemedi bir kaç kirayı elden aldık fakat kiracı depoziti kullandı ve bir kirayı da geciktirdi konuşmak için gittiğimde ise faturalarını gördüm elektrik,doğalgaz ve suya baya borç yapmış ödememiş bu gerekli yerlere dilekçe ile başvurdum bunun dışında ne yapabilirim yardımlarınızı bekliyorum.

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, kiracınızı kira sözleşmesine aykırı davranışlarından ötürü tahliye edebilirsiniz. Bunun için bir takım ihtarlarda bulunmuş olmanız gerekir. Tahliye davasında bunlar ileri sürülür. Konu ile ilgili olarak bir avukattan hukuki destek almanız yararınıza olacaktır. Ayrıntılı bilgi ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 44. 18 Kasım 2017

  Merhaba Mustafa bey,

  Size danismak istediğim bir konu var. Kiracimla yapmış oldugumuz sözleşme 1 mart 2018 tarihinde bitiyor. Kiraci kira artirimini kabul etmediği icin evi tahliye etmesini istedim ancak kendisi bu konuda sorun cikariyor. Sozlesme bitimine evin tahliye edilmesini istiyorum. Bu durumda ne yapmamı önerirsiniz?

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, kiracınızdan sürenin bitimine yönelik bir tahliye taahhüdü almamış iseniz sözleşmenin süresinin bitimi ile kiracınızı çıkarmanız mümkün değildir. Ancak kiracınızın sözleşmeye aykırı hareketleri tahliye için haklı sebep oluşturabilir. Ayrıca kiracınız kanuni sınırlar içerisinde yapılan kira artırımını kabul etmek zorundadır. Bu haller söz konusu ise kiracınız için tahliye davası açabilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve hukuki destek talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 45. 13 Kasım 2017

  Merhaba 6 senedir aynı dükkanda kiracıyım kontratının bitmesine 8 ay kadar bir süre var 3 senelik şeklinde kontrat yapıyoruz mal.sahibiylen ama suan erkenden boşaltmami istiyor bizde gunu gunune kirayi bankadan yatiriyoruz hicbir sıkıntımız yoktu ben çalıştıgımız sure icerisinde com musteri edindim ve mal sahibinin kafasina girerek burda bu isi yapmalari söyleniyor işime göz koydular anliyacaginiz bana tahliye davasi falanda acmadilar ne yapmalıyım

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin bitiminde sözleşmeyi feshetme hakkı kiraya verene tanınmamıştır. Bu hak yalnızca kiracıya aittir. İsterseniz sözleşmenin devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için gerekli bildirimler ve hukuki süreçle ilgili olarak hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Süreçle ilgili ayrıntılı bilgi ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 46. 3 Kasım 2017

  Babamdan miras hakkı doğan evde 7 -8 yıldır aynı kiracı duruyor. Evi satıp değerlendirmek istiyorum (diğer aile fertleyle mutabıkız) ancak kiracı alıcılara hem evi göstermemekte diretiyor(haftada 1, ya da ayda 1) hem de alıcılara evi görmeye geldikleri zaman evin masrafı çok gibi evi karalamaya kalkıyor. Kiracıyı çıkarmam mümkün mü ya da intigal yapıp evi üzerime alsam kiracıyı çıkarabilir miyim.

  • 12 Kasım 2018

   Merhaba, evi satmak kiracıyı çıkarmak için haklı bir sebep değildir. Fakat kiracı evi görmek isteyenlere evi göstermek zorundadır. Bunu yapmaması durumunda mahkemeye başvurarak evin belirli gün ve saatlerde gösterilmesini mahkeme kararı ile sağlayabilirsiniz. Gerekli hukuki başvurular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 47. 26 Ekim 2017

  Merhaba, öncelikle soruları yanıtladığınız için teşekkür ediyorum.

  Ev sahibiyim, Evimi yaklaşık 5 yıl önce kiraya verdim. Kiracıyla herhangi bir imzam olan bir kontrat yapmadık. Kiracım kiralarını ilk 2 yıl banka üzerinden gönderdi. geri kalan yıllarda, kirayı senelik olarak ve elden teslim aldım. (İlk 2 yılda banka üzerinden para yatması haricinde aramızda hiçbir kontrat ve para makbuzu yok.) Elden aldığım son kirasına istinaden son 2 ayı kaldı. yeni yıl itibariyle ”vicdani” olarak alacak vereceğimiz kalmayacak.
  kendi öz oğlumun ev ihtiyacı bulunuyor ve ben evde onun oturmasını istiyorum. Kiracıdan bugüne kadar aldığım kiralar emsallerine göre aşırı derecede ekonomik olması nedeniyle kiracı, çıkmayacağını beyan ediyor, telefonlarımı açmıyor. Önceki senelerde de çok sıkıntılı süreçler yaşadım.

  *** Elimde, geçen sene (şubat 2016) tarihinde parasını vermemesi üzerine Noterden çekmiş olduğum ihtarname mevcut. Daha sonra söz konusu kirayı elden teslim almıştım. Ama resmi bir şey yok.
  ***Kiracı şimdiye kadar neredeyse yarı fiyatına kaldığı için art niyetle kaldığı süreyi uzatmak peşinde..
  ***Kira kontratımızın olmaması ve son üç yıla ait ödeme ile ilgili aramızda bir belge olmaması durumu mevcut.)
  *** oğlumun eve gerçekten ihtiyacı var.

  2- Bu kiracıyı en kısa sürede çıkarmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemek mantıklıdır?

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, kira mevzuatımızın genel olarak kiracıyı koruyan bir yapısı olmakla birlikte kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesi imkanı düzenleme alanı bulmuştur. Kira bedelini düzenli ödeyen kiracı kolay kolay çıkarılamaz. Ancak sizin örneğinizde olduğu gibi kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ihtiyacı varsa kanunda öngörülen sürelere uyularak tahliye davası açabilir. Çocuğunuzun ev ihtiyacına dayanmanız sizin için en sağlıklısı olacaktır. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 48. 1 Ekim 2017

  merhaba 7 haziran 2017 de yeni bir ev aldım kiracı bana eylül ayında çıkacağını söyledi ihbarname çekmedim şimdi çıkmamak için bahane üretiyor.Daha önceki evin sahibiyle yaptığı kontrat 2 şubat ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun

  • 2 Ekim 2017

   evi aldıktan 1 ay içinde ihtarname çekmeliydiniz. Makalede yazan süreye dikkat ederek ihtarnamenizi çekin ve davayı ona göre açın. Bu konuda avukatlık hizmeti almanızı öneririm.

 49. 24 Eylül 2017

  Sayın Avukatım 01.06.2016 tarihinden geçerli olmak üzere evimi 1100 tl kiraya verdim kiralayan ankara zırhlıbirliklerde tankçı ütgm olduğunu söyledi meğer psikolojik problemlerinden dolayı malulen emekli olup şu anda bir güvenlik şirketinde yönetici olarak çalışıyor bu durumunu evi kiraladıktan 3 sonra öğrendim kendisine karşı bir güvensizlik oluştu bende.Sıfır daire kiraladı kontratıda ona göre 1 yıllık yaptık bir aylık peşin bir aylıkta depozito olarak imzalaştık daha ilk baştan depozitoyu ve peşinatı geç ödedi bir yılını doldurmasına 2 ay kala sözlü olarak 01.06.2017 de kontrat doluyor evi boşalt satacağım dedim ancak tek hatam bunu noterden yazılı olarak yapmadım kendiside bana sen çıkartmak için bende çıkmamak için uğraşacağım dedi.Bu arada evi satacağımı duyunca peşin ödemeyi kaldırdı oturup sonrasında kirayı ödemeye başladı bir ayda hiç ödemedi depozitoyu kullandı ayrıca yıl artışını hiç yapmadı eski kiradan şu an devam ediyor.Şu ana kadar 50 tl olan bina aidatınıda ödememiş yönetici sürekli beni arıyor evi satın almaya gelen 8.kişiden sadece bir tanesine evi görmesine müsaade etti halbuki bana Mart ayından beridir çıkacağını söyledi en son evi satın almaya gelen kişi ile fiyat konusunda anlaştık ancak çıkmadığı için pazarlık bozuldu çok zor durumdayım yardımlarınız lütfen selam ve saygılarımla.COŞKUN KAPLAN

  • 2 Ekim 2017

   Eksik kira ödemeleri yapmasından dolayı tahliye takibi başlatmak mümkündür. Bir an önce işlemlere başlamanızı öneririm.

 50. 24 Ağustos 2017

  Kira sözleşmesinin bitimine 7 gün kaldı ve ben kiracı olarak 15 gün önce Fesih ihbarında bulunmadım.3 yıldır oturuyorum bu evde fakat sözleşmeyi her yıl yeniledik.fakat bu sene kirayı zamanında yatırmama rağmen sözleşmeyi yenilerken maaş bordrosu istiyor ev sahibi.sözleşmeyi yenilemezsek kiraya veren bizi evden çıkarabilir mi? Ya da daha sonra bizi hangi durumlarda nasıl evden çıkarabilir? Sözleşme 1 yıl için yenilenmiş mi sayılıyor bu durumda ?

  • 28 Ağustos 2017

   Bu sorunuzun cevabı yazıda mevcut. Siz sözleşmeyi bitirmedikçe sözleşme yenilenir. Kirayaveren sözleşmenin bitimine dayanarak kirayı sonlandıramaz.

 51. 16 Ağustos 2017

  12 yıllık dükkan kiracıma dükkanı tahliye etmesi kendimin işleteceğini söyledim. Aramızda kira kontratı yok. Dükkanı 18, 12.2005 te kiraya vermiştim. 2015 yılından 4, 5 kira bedeli kirasını halen demedi. Gerçekten kendim işletecek. Nasıl Çıkarılır.

  • 16 Ağustos 2017

   Burada bir kaç şekilde tahliye imkanınız mevcut. 10 yıllık kiracının tahliyesi yoluna giderek kiracıyı çıkarabileceğiniz, kira ödemeyen kiracının tahliyesi yoluna gidebileceğiniz gibi kiralayanın ihtiyacı nedeni ile tahliye yoluna da gidebilirsiniz. Bildirim ve dava açma sürelerine dikkat etmelisiniz.

 52. 6 Mayıs 2017

  Merhaba avukat bey, mal sahibim Aralik 2016’da vefat etti. Mayis 2017 itibariyle hala yeni kontrat yapmadık.15 Temmuz 2017’de sözleşmenin 2.senesi doluyor.Apartmanin asansörü degistiginden daire başı 2000 tl masraf cikti.Bunu vefat eden mal sahibinin cocuklarina söyledik kiradan kesecegiz diye tepki gosterdiler ve temmuz’da evden çıkın dedi.Su an oturduğumuz yerde kira ortalama 1500 tl ve biz 1000 liraya oturuyoruz. Biz evden cikmayacagimizi söyledik temmuz ayinda da ufe ye gore zamli yatiririz dedik. Vefat eden mal sahibiyle tahliye taahhutnamesi imzalamamistik. Kiramizi bir gun bile geciktirmedik kestigimiz masraflarin da makbuzu elimizde mevcut. Bizi evden cikarabilir mi?

  • 15 Ağustos 2017

   Anlattığınız şartlarda tahliye edilemezsiniz.

 53. 6 Mayıs 2017

  Merhaba suan 950 Tl kira ödemekteyim. Nisan ayında kira artışı yapıldı tefe tüfe ye göre hesaplanan kira 1085 tl bana cok yüksek geldi benim ödemem gereken tutar nedir neye göre hesap yapmalıyım. İnternette bu konu ile ilgili teferruatlar çok yardımlarınızı rica ediyorum Çok teşekkür ederim.

  • 15 Mayıs 2017

   tuik rakamlarına bakmalısınız.

 54. 3 Mayıs 2017

  MERHABA BENİM EŞİMLE ORTAK OLDUGUN %50 DAİREMİZ VAR.SUAN DA BANA BOŞANMA DAVASI AÇILDI EŞİM KİRAYI KENDİ ALIYOR BEN KİRACIYI TAHLİYE ETMEK İSTİYORUM NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM.

 55. 25 Nisan 2017

  2016 nısan 2017 nısan olmak kaydıyla1 yıllık kontrat yaptık 3 aydır kıramı odeyemıyorum 2 ay öncede tahlıye imzalattı dava açacakmış bu 3 aylık borcumu odersem bı yaptırımı olurmu benı çıkarabılırmı sımdıden tesekkurler

  • 21 Mayıs 2017

   geçerli bir tahliye taahhütü imzalamışsanız kira borcunuzu ödeseniz dahi tahliye edilebilirsiniz.

 56. 24 Nisan 2017

  4 ay önce, her şey dahil 1+0 bir daireye kiracı oldum. Ama kalmaya başladığım ilk günden beri çevre dairelerden gelen seslerden rahatsız oluyorum. Kiradan sorumlu kişiye bir keresinde alt komşularımın çok ses yaptığını söyledim buna rağmen hala saçma sapan şeyler gelmeye devam ediyor.(cinsel ilişki sesleri vb.) Ve tek bir daireden gelmiyor bu sesler. Artık hiç rahatım kalmadı evde. Bu koşullar altında liradan çıkmayı talep etsem herhangi bir bedel ödemem gerekir mi ?

 57. 24 Nisan 2017

  İyi çalışmalar Mustafa bey benim sorum bir kiracımız var evi boşaltmasını istedik çıkmak istemiyor çocuklarımız giriş kattaki dairemizde onları kiracımız ‘ın olduğu yere taşımak istiyoruz 1.kata, kira kontratı bitti nisan da kirayı elden alıyorduk ne tür bi yol izlememiz gerekir şimdiden yardımlarınız için çok teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim.

 58. 24 Nisan 2017

  merhaba yaklaşık 8 aydır kira alamıyoruz icra ve tahliye davaları açtık ve kazandık karar yazısıda geldi bu aşamada avukat bize 4 bin kusur t lik bir masraf olacağını söyledi karar elimizdeyken ne masrafı bu kiracıyı tahliye etmek için anlamadım polisi alıp gelsem evden çıkaramazmıyım bu süreç nasıl işliyor yardımcı olurmusunuz

  • 21 Mayıs 2017

   Kiracınız çıkmadı ise icra yolu ile çıkarmak gerekeceği için bir takım masrafları olacaktır. Elinizdeki kararı icra yolu ile işletemezseniz sıradan kağıttan bir farkı yoktur.

 59. 23 Nisan 2017

  Kira ödemeyen kiraci…
  Merhabalar, biz 2016 10. Ayda evimizi bir aileye kiraladik. Taşındığı aydan itibaren kirasını geç veren biri. 2017 den itibaren 2 ay da bir vermeye başladı en son mart ve nisan ayı olmak üzere iki kiradir vermiyor. Babam emlakçıyla halletmeyi düşünürken kiraciyi konuşmak için cagiirmisla ve adam borcunu ödemediği gibi bir de babamın üzerine saldırmış küfürler etmiş.kira sözleşmesi 1 yıllık olarak düzenlenmişti. Ve kiraları babam elden alıyor. Bu insanları derhal evimizden çıkarmak istiyoruz bize maliyeti en az olacak bicimde ne yapabiliriz. İnternette iki kez ihtar çekilmesi gerektiğini okudum zaten bi ihtar çek 30 gün bekle sonra 2. İhtar çek derken 1 sene dolacak nerdeyse ve bu adam o ayları da ödeyecek gibi durmuyor en kısa yoldan nasıl çıkarılır bunlar evimizden avukat bey lütfen yardımı edin. Babam yasli ve çok anlamıyor bu işlerden ona bisey yapacaklar diye korkuyorum.

  • 21 Mayıs 2017

   kiracıyı en kısa zamanda çıkarmak için ilamsız icra ile tahliye yoluna başvurmanız gerekmektedir. Bu konuda avukatlık hizmeti almak istiyorsanız bize telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

 60. 13 Nisan 2017

  Merhaba,
  Kısa bir sorum olacak.
  Ev sahibinin üzerine aynı ilde ve ilçede başka daireleri olsa da beni kontrat sonunda kızım oturacak deyip çıkartabilir mi?

 61. 10 Nisan 2017

  Merhaba ben 05/04/2017 tarihinde bir ev aldım. Kira sözleşmesi 05/05/2016 günü sona eriyor. Evi almadan uzlaşmak istediğimi kiracıya soyledim evden eve nakliyasını(1000tl) ve yeni tutacak olduğu evin bir aylık kirasını (1000tl) karşılayacağımı soyledim ancak kabul etmedi yasal haklarımı kullanacam dedi ve çıkmadı evden ben bu sürede herhangi bir ihtarname çekmedim sözleşmenin bitiminde tahliye davası açaçam, şümdi ihtarname çekmem gereklimi kira bedelini nasıl tahsil edecem mahkeme ne kdar sürer tahminen tşkler saygılar

 62. 7 Nisan 2017

  25 kasım 2016 emlakçıdan daire tuttum. Tuttuğum daireyi bana arkadaşım söyledi. Arkadaşım oturuyordu. Ve ben çıkacağım kirayı yeni yatırdım 20 gün daha var dedi. Bende o çıktıktan sonra daireye geçip ertesi gün emlakçıyla kira kontratı yaptım. Ev eşyalı olduğu için birde 5bin liralık teminat senedi imzaladım. Arkadaşım emlakçı ile konuştuğu için komisyon vermedim emlakçıda istemedi. Fakat aradan 45 gün geçti ve ben kaza yaptım kirayı 10gün sonra vereyim dedim. Kabul etti. Bu konuşmadan 4 gün sonra emlakçı apartman önüne gelerek kira kontratını getir de ben giris tarihini düzeltip yenileyeyım diyerek kontratı aldı ve geri getirmedi. Daha sonra bana evin sahibine götür kirayi ben ilgilenmiyorum diyerek bana bi adres verdi ve 5bin liralık senedim de o şahsa vermiş. Neyse ben bu süre zarfında kira bedelini elektrik su aidat yakacak paralarını verdim eksiksiz olarak. 2nisan 2017 de elektrik kesildi bi anda aşağı indim benim elektrik faturasında emlakçınin ismi yazıyor ve abonelik almış kapattırmiş. Tel açtım bu ne şimdi diyerek evi boşalt diyor . Sen den çıkmadımi bu ev diyorum kaç aydır sesin çıkmıyor şimdi bu şekilde hileye başvurarak amacını söyle diyorum ev satılacak diyor. Peki bu ev sahibi diye bana adres verdiğin kişi neden söylemiyor diyorum o ev sahibi değil diyor. Yani anlayacağınız benim kontrat ı yok etti senedim başkasında şimdi ben ne yapmalıyım

  • 10 Nisan 2017

   Durumunuz biraz karışık, biraz da eksik hususlar var ofise gelerek görüşme yapsak daha sağlıklı olacaktır.

 63. 5 Nisan 2017

  Merhaba, yaklaşık 1 yıl önce 3 yıllık kira sözleşmesi imzalayarak iş yerimizi kiraya verdik. Kiracı ocak ayında kira ödemesini aksatmaya(ödememeye) başladı. Bizde sözlü borcunu ödemesini ve bunun sonunda dükkanı boşaltmasını istedik. Dükkan 20/03/2017 tarihinde boşaltıldı ancak borcumuzu ödemedi. Bugün itibariyle de elemanı aracılığı ile anahtar ve ıslak imzalı sözleşme bizlere teslim edildi. Borcu olan kira bedellerini almamız için ne yapmamızı önerirsiniz? Bu noktada dükkanı yeniden kiraya vermemiz alacaklarımızın tahsili noktasında sorun yaratır mı? yardımlarınızı rica ederim.

  • 10 Nisan 2017

   Merhaba, normal icra prosedürü başlatılarak kira borcunun tahsili sağlanabilir. Yeniden kiraya vermenizde bir sorun yoktur.

 64. 4 Nisan 2017

  Merhaba, kontratımda “Yıllık Tefe + Üfe ortalaması” üzerinden artış yapılacağı yazıyor. Araştırdığım kadarı ile TEFE oranı artık Tüik tarafından yayınlanmıyor. Bu duruma istinaden borçlar kanununu baz alarak Yİ-ÜFE’ye göre mart 2017 için 5.87 oranında zam yaptım fakat ev sahibi 11-12 gibi zam yapman lazım diyerek sürekli rahatsızlık veriyor. Bu durumda mahkemeye başvurması durumunda TEFE yazan ifadede ITO TEFE şeklinde yazmadığı için bir hak iddia edemeyeceğini düşünüyorum, yorum yaparsanız çok sevinirim. Saygılarımla

  • 10 Nisan 2017

   Konut kirası olduğunu varsayarak konuşuyorum. Sözleşmede ne yazarsa yazsın kira artış oranı ÜFE miktarını aşamaz. Dolayısı ile yüzde 11 12 artış yapmakla yükümlü değilsiniz.

   • 6 Mayıs 2017

    merhabalar benim bugun dukkan sahıbım geldı sozlesmemızın bıttıgını soyledı ve 1100.00tl odedıgım kırayı 2000.00olarak ıstedıgını soyledı emsalları bu sekıldeymıs kı oyle bırsey yok cıkın dukkanımdan diyor ne yapabilirim bu durumda…

    • 15 Mayıs 2017

     Sözleşmenizde her hangi bir oran yoksa dükkan sahibi istediği gibi bir artış sağlayabilir.

 65. 4 Nisan 2017

  mrb ben dukkan kıramı odeyemedım mahkemeye vermıs mal sahıbım ama daha once baştan oduyordum ama ışlerrim rast gıtmedı odeyemedım yanlız bır kadınım ıkı cocugum var cok mucadelle edıyorum ama bır turlu ışlerım rast gıtmedı ama işyerımı kapatmak ıstemıyorum cok emek verdım cocoklarım ekmek yerı ışlerım rast gıtse kıramı oduycem napa bılırım cok zor durumdayım

  • 10 Nisan 2017

   anlıyorum ancak hukuken yapılabilecek çok bir şey görünmüyor ancak tahliyenin süresini uzatabilirsiniz.

 66. 4 Nisan 2017

  Merhabalar bizim dedemden kalma birkaç dükkanımız var ve içinde düşük fiyattan kiracılar var 10-15 yıldır.yan dükkanlar yıllık 11-12 bin tl verirken bizimkiler 7 buçuk veriyorlar ama kira sözleşmesi falan yok. Hatta bir kiracı diğer dükkanı aylık bin liraya kiraya vermiş bunu da yeni öğrendik.sehir dışında olduğumuz için… bu durumda işe nerden başlamamız gerekli ve kiracılar durumun değişmesi taraftarı değiller. Yardımcı olursanız sevinirim. Sitenize ilk defa girdim ve cok yararlı bilgiler edinecegimden eminim iyi çalışmalar.

  • 10 Nisan 2017

   Merhaba, yapacağınız bir çok durum var. İş yeri kirası ve sözleşme yok ise kirayı istediğiniz gibi artırabilirsiniz. Kira tespit davası açarak emsal değere kirayı getirebilirsiniz. Onun dışında kiracıyı tahliye edip yeni bir kiracı alabilirsiniz.

 67. 31 Mart 2017

  merhabalar. şubat 2016 da ev kiraladım. 2017 de herhangi bir tebligat gelmedi kira sözleşmem otomatik yenilendi. mart 2017 ‘ de ev sahibi evi Yabancılara sattı. ve çıkın diyorlar. tebligat falan hiçbirşey gelmedi elimize. tebligat gelirse 6 aylık tahliye sürem olduğunu biliyorum… ancak bir avukattan duyduğum kadarıyla evi yeni alıp tahliyemi isteyen ev sahibi evi yeni alan ev sahibi depozitomu , 3 aylık kiramı ve nakliye masrafımı ödemek zorundamyış kanunen. sorum şudur. evi yeni alan ev sahibi benim depozitomu 3 aylık kiramı ve nakliyemi avuatın dediği gibi ödemek zorundamı ?? bilgi alacaktım. teşekküreler ilginize

  • 22 Mayıs 2017

   Hiç öyle bir kanun olduğunu sanmıyorum. hiç de karşılaşmadım neye istinaden söylendi bilmiyorum.

 68. 31 Mart 2017

  Özel bir kuruma iş yerimi 5 yıllığına kiraya verdim.Kiracı tefe tüfeye göre artış yapıyordu.5 yıllık süre doldu.İş yeri kirası çok arttı.İstediğim fiyat çok yüksek yapamayız diyorlar.Kiracıyı anlaşamazsak çıkartabilir miyim.Ne yapmalıyım

  • 21 Mayıs 2017

   Sözleşmenizde belli oran varsa bu oranda yapılmalı. Ancak emsal kiralar ile bariz farklar varsa kira tespit davası açabilirsiniz. Bununla ilgili yazımı okuyabilirsiniz.

 69. 31 Mart 2017

  Mustafa Bey iyi günler, 3 ay önce kiraya verdiğim evimi satmam gerekiyor. Kiracı ve ev sahibi olarak haklarımız nedir? Ne gibi bir yol izlememiz gerekiyor? Teşekkürler…

  • 10 Nisan 2017

   Satabilirsiniz. Ne kiracı ne ev sahibi bakımından bunda herhangi bir engel yoktur.

 70. 25 Mart 2017

  İşyerime kiracı yıllar önce kendi isteklerine göre iç mekan değişikliği diye masraf yapmış ancak 1 senedir kira ödenmemiş bende iş yerinden çıkartmak istedim davayı kazandım tahliye edildiler fakat borçlarını hala vermiyorlar ve tekrar dava yi sulh mahkemesinde gündeme getirerek yaptıkları masrafı kiraya saymaya çalışıcam lar ne yapmalıyım ve mahkemede nasıl konuşmalıyım

  • 21 Mayıs 2017

   Bir avukat ile çalışmanız gerekir. Yazdığınız dilekçe esas olandır mahkemede konuşmanız değil.

 71. 22 Mart 2017

  Merhamlar Kiracı olduğum evden ev sahibi beni ben kendin diremde oturacam diye çıkarıyor ama 2 yıl önce ödemiş olduğum pesinatla şimdiki kira arasındaki farkı istiyor yanı girerken kira 800 tl idi sim 1000 tl aradaki 200 tl yi istiyor vermek zorundamiyim rica etsem acil cevaplayabilirmisiniz hatta kanundaki yerine göre yazarsanız daha iyi olur hayırlı günler dilerim

  • 15 Ağustos 2017

   Sorunuzu tam olarak anlamadım. 2 yıl önceki peşinat ile ilgili ne demek istediniz?

 72. 22 Mart 2017

  Mustafa Bey;

  Tahliye taahütnamesinde belirtilen tarihden önce evin boşaltılması durumunda kiracının bir yükümlülüğü var mıdır?
  (Söz konusu kiracı aynı ilden ev almışsa.)
  Teşekkür ederim.

  • 18 Mayıs 2017

   kira sözleşmesinin bitiminden önce kiracı evden çıkarsa kiraya veren boşta kalan süreyi talep edebilir bu uygulamada ortalama 2 3 aylık bir miktardır.

 73. 20 Mart 2017

  Merhaba,

  20 yıllık kiracıyım.Mülk sahibi 1 yıl önce vefat etti.Çocukları arasında anlaşmazlık var hepsi gelip ayrı ayrı kira istiyor.Şimdide 20 yıllık kiracı olduğumuzdan kiramız düşük diye çocuklarından biri bizi ya istediğim kirayi verin ya da çıkın diyor.Biz kimle nasıl anlaşma yapmalıyız ya da nasıl bir yol izlemeliyiz ?

  • 20 Mart 2017

   Merhaba, 10 yıllık kira süresi nedeni ile tahliye yoluna başvurursa sebep göstermeden sizi çıkarabilir. Burada eliniz çok sağlam değil malesef.

 74. 17 Mart 2017

  merhaba 14 ay önce dairemi kiraya verdim.Kiracı apartman sakinlerini rahatsız etmekte taşınmazlara zarar vermektedir.Yaklaşık 9 aydır kiramı vermemektedir.Kiracı 2 kardeş olup sonradan öğrendiğime göre erkek olan raporlu hastaymış.Tahliye davası açtım ve kazandım.09.03.2017 perşembe günü icraya verdim kaç günde tahliye gerçekleşir

  • 20 Mart 2017

   İcradaki tahliye süreçlerini sizin takip etmeniz gerekir. İcra dairesi kendiliğinden tahliyeye çıkmaz malesef. İcra dosyasını takip ederseniz tahliyeye çıkabilirsiniz.

 75. 15 Mart 2017

  Merhaba iyi gunler , bizim bir dukkanımız var kiraya vermiş oldugumuz. ancak kiraya verdigimiz gunden itibaren kiracı şahıs ortada yok ve kendisine ulaşamayoruz. Kirayı da ödemiyo kontrak suresi biteli 1 seneyi geçti anak ortalarda olmadıgı için dukkanı da boşaltma durumu olmadı. biz kendi mulkumuzu tekrar degerlendirmek için kilidi kırıp dukkanı boşaltabilir miyiz bunun için ne yapabiliriz ? yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi gunler.

  • 20 Mart 2017

   İcra yolu ile tahliye yoluna giderek hızlı şekilde tahliye kararı alabilirsiniz. Bu karar ile tahliye yoluna gitmenizi öneririm.

 76. 14 Mart 2017

  iyi günler avukat bey. iş yerimi 02.10.2014 tarihinde 2 yıllık kira sözleşmesi yaptık ilk yıl 2000 tl içinci yıl 2500 tl anlastık. kira sözleşmem 20.10.2016 tarihinde bitti.bana kimse ihtarname filan çekmedi.sözleşmem bittikden sonra ben kira yı 2700 tl yaptım ve o şekilde ödemeye devam ediyorum. dükkan sahibim benden kira yı 7000 tl yapmamı istiyor.bana ihtarname çekmediği için kira kontratım otomatikman kac yıl yenilenmiş olur. bide bu kadar kira artışı yapabilir mi

  • 20 Mart 2017

   Sözleşmenizde bir artış oranı belirlenmiş ise bu oran geçerli olur aksi halde işyeri kiralarında kiralayan istediği gibi kiraya zam yapabilir. Bununla ilgili evlerde ve işyerlerinde kira artış oranı yazımı okuyabilirsiniz.

 77. 14 Mart 2017

  Mrb Mustafa Bey 2012 Yılında 12 m kara bir iş yeri kiraladım benden önceki kiracılar dükkan sahibine 4 kira bedeli vermemiş ve dükkan su saati dükkan sahibinin üzerine imiş su borçları birikmişti ben iş yerini kiralamadan önce eski kiracılar biz burayı boşaltıp gideceğiz dedi bende dükkan sahibi kim diye sordum daha sonra dükkan sahibi geldi aramızda konuşup eski kiracıların ona olan borçlarını ödeyip dükkana yeni kiracı olarak geçebileceğimi söyledi daha sonra ben diğer kiracıdan kalan borçları ödeyip 1 yıllık sözleme imzaladım.Hiç bir zaman kira günümü geçirmedim aksine hep 5 gün önce yatırdım.2017 2 ayında ise dükkan sahibi geldi dükkanımı en kısa sürede boşat kendime emlakçı dükkanı yapacağım dedi sözleşme 2017 temmuz ayında dolacak konu hakkında dükkan sahibine dava açabilir miyim ? Çünkü dükkandan beni çıkarırsa bir masa sandalye atıp onca yıl edindiğim müşteri montansiyeli sayesinde hiç çaba sarf etmeden kendine hazır korulu iş yeri kuracağını düşünüyorum.

  • 20 Mart 2017

   Kiracı olan sizsiniz. sizi işyerinden çıkarmak istiyorsa dava açması gereken kişi kiralayandır ve bunun için de haklı sebepleri olması gerekir. Dolayısı ile tahliye davası açmasını bekleyin o zaman gerekli savunmaları yaparsınız.

 78. 4 Ocak 2017

  merhaba benim iş yerim satıldı yeni malik çıkartmaya çalışıyor 10 ekim 2019 a kadar eski malik ile olan kira kontratım var kontratta 250 tl idi bende üfe oranında zam yaparak konutta ödemeli yolladım bugün bana 3000 tl kira bedelidir diye ihtar yollamış 3 ay içerisinde geri kalan para 8200 tl yi ödemezsen icra takibi başlatacağım diye kendi kafasından ihtar yollamış ne yapmalıyım acaba

  • 5 Ocak 2017

   Bununla ilgili kira artış oranı hakkındaki makalemizi okuyabilirsiniz. Ancak sözleşmenizde yazan miktarın üzerinde artış yapamaz. Çünkü mülkü satın alan sözleşmenin de tarafı olur.

 79. 16 Aralık 2016

  Merhaba Kiracımı kendim oturacağım diye çıkardım. İhtarname çekmedim.1 ay önceden söyledim. Sözleşme sonunda çıktı. Kontrata kendim oturacağım diye imza attım. Bu durumda ben oturmayıp kiraya verirsem ne olur.

  • 15 Ağustos 2017

   Bu sorunun yanıtı makalede yazmaktadır. Bu durumda kiracı dava ederse, uğradığı zararın tazminini sağlayabilir.

 80. 5 Aralık 2016

  Merhabalar, 2012 yılında babamın vefatıyla bana ve kardeşlerime miras kaldı. ancak kardeşlerimle anlaşamadığımız miras sorunu geçen mayıs 2016 da çözüldü. bana içinde ev olan bir arsa düştü. ne varki babam ölmeden 3-4 yıl önce kattığı kiracıya üzerime tapu geçer geçmez giderek, 600 lira kirada oturduğumu, benim eşim adına başkaca bir konut bulunmadığı, ayrıca burayı yıktırıp yeni ev yaptıracağımı söyledim. adam olumlu karşılayıp, ev bulunca çıkacağını söyledi. ancak benim yeni malik olarak ihtarname çekme hakkım olan 1 ay sonra evden çıkmayacağımı belirtti. eve taşındığı tarihi bilmediğim için bende 1 ağustos 2016 tarihinde az önceki sebeblerle ihtarname çektim. aklıma nüfus idaresi geldi oraya sordum. adam 19 ağustos 2009 da 4 ağustos 2009 günü eve taşındığını beyan etmiş. bu arada elektrik su ölen babamın üzerineydi. ben 3 hafta önce üzerime aldım sonra aboneliğimi iptal ettirdim. beyana dayalı elektriği açtırdı. ancak kira sözleşmesi isteyen su idaresinde suyu açtıramadı. çok büyük olasılıkla ölen babamla kira sözleşmesi yapmadılar. adam babam ölmeden bir yıl öncesinden 2015 mayısına kadar 275 lira veriyordu. hiç zam yapmıyordu. ben 2015 mayısında 300 liraya çıkardım. ne varki 2016 mayısında 325 lira yatırması gerekirken kendi kafasına göre 300 liraya yatırmaya devam ediyor. eş dost akraba araya kimi soktuysak benim buradan ölüm çıkar diyar başka birşey demiyor. ben, eşim 3 çocukla 2+1 evde 600 lira kiradayım. bu anlattıklarıma göre ben ne zaman tahliye davası açarım. ilgili kanunları okuyorum ama fesih süreleri kafamı karıştırmakta. lütfen bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • 5 Ocak 2017

   Bahsettiğiniz konu ayrıntılı inceleme ve cevap verilmesi gereken bir konudur. Bu konuda yalnızca sorunun cevaplanmasını istiyorsanız danışmanlık almalısınız. İletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 81. 22 Kasım 2016

  Merhaba Mustafa Bey,
  Kiracim zamaninda odemiyor kiralari gecikmeli oduyor, ben evi bi taraftan satısa cıkardım ancak herzamsn musait olmadigini soyleyerek musterileri kacirmami sagliyor. Kiralari gecikmeli odedigi icin tahliye ettirip yeni kiraciya verebilir miyim evi? Bu arada kira sozlesmesini kaybettim yenilemem gerekiyor mu ihtar cekmeden ve mahkemeye gitmeden? Son bi sorum da ihtari mutlaka noter vasitasi ile mi gondermeliyim zira 100 tl gibi bir ucreti var.
  Cok tskler.

 82. 10 Kasım 2016

  Merhaba, benim dairemde 2010 yilindan beri ayni kiraci oturuyor kiralari zamaninda oduyor fakat bolgede kentsel donusum nedeniyle rayicler cok artti kira her yil tufe oranindan arttigi icin cok dusuk kaldi. Su anda 1200 tl aliyorum fakat rayic 2000 tl civari kiraci da daha fazla artisi kabul etmiyor. Bu durumda ne yapabilirim 1 temmuz 2017 de 5 yili doldurdugu gerekcesiyle kiracimi cikarabilir miyim?
  Tesekkurler

  • 12 Kasım 2016

   Kira tespit davası açabilirsiniz. Bununla ilgili yazımızı okuyabilirsiniz. Ayrıca şartları varsa kiracı tahliyesi yoluna da gidebilirsiniz.

 83. 10 Kasım 2016

  Merhabalar ben kiracıyım daireyi 6 ay önce kiraladım ve 1 yıllık kira kontratı yaptık. Ben evi kiraladıktan sonra ev sahibine lojman çıkması durumunda evi boşaltacağımı sözlü olarak söylemiştim ve bu ay lojman çıktı ben de daireyi boşaltmak durumundayım. Ev sahibi bu durumdan çok hoşnut kalmadı ve çıkmamı istemiyor. Hukuki olmayan bir durum var mı acaba? Evi boşaltırsam ev sahibinin üzerimde yaptırımları var mı? Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler…

  • 12 Kasım 2016

   Borçlar Kanununda belirtilen sürelere uyarak ve kiralayana bildirerek her zaman kiralananı tahliye edebilirsiniz.

 84. 9 Kasım 2016

  Merhaba avukat bey cevap verirseniz sevinirim ben 5 6 yıldır aynı dairede oturuyorum 7 ay önce ev sahibim oğlum gelecek çık dedi sonra kendim geleceğim dedi ama benim kontratımın bitmesine 6 ay falan vardi sonra benim bu ay eylülün 5 de yenilendi ama bana 25 gün sonra mahkemeden kağıt geliyor kızı burda çalışıyormuş o yüzden çıkmamı istiyorlar bana daha önce bana ihtar yollandı ne yapabilirim.

  • 12 Kasım 2016

   Bu bilgilerle net cevap vermek doğru olmaz ancak evden çıkmak istemiyorsanız dava açılmasını bekleyin ve bir avukat ile çözüme gidin. Kiracı tahliyesi davaları, kiracının korunan taraf olması ve usüli bir çok duruma dikkat etmek gerektiği için kiracı bakımından avantajlı denebilir.

 85. 5 Kasım 2016

  Merhaba,
  Temmuz sonunda bir ev satın aldım. Evde kiracı vardı. Evden çıkacağını fakat çocuğu hasta olduğu için 1 ay zaman istedi.
  İnsanlık yapıp olur tabi ki sorun değil dedim.
  Kiracıya 2 aydan beri ulaşamıyorum. Site yönetimi de ulaşamıyor. Evden eşyalarını alıp kaçmamış. Site yönetiminin ve güvenliğin bilgisi olmadan taşınma işlemlerine izin verilmiyor. Kiracı 3 aydan beri kira ödemiyor. Site aidatlarını nisan ayından beri ödemiyor. En son İSKİ den de gelip suyu kesmişler. 15 gün önce noterden ihtarname çektim. İhtarname de “1 ay içinde kira bedellerinin ve site aidatlarının ödenmesini ve kira sözleşmesine sadık kalınmadığı için sözleşmenin fesh edildiğini belirttim”. Ayrıca Kiracının bizzat imzaladığı ve tarih alanı boş olan bir kiracı tahliye taahhütnamesi bulunmaktadır.
  “Taahhütname de ev satıldıktan üç ay sure zarfı içinde evi tahliye edeceğim” yazıyor. Kiracıdan istediğim tüm borçları tahsil etmek ve en kısa surede evi boşaltmasıdır. Hukuki olarak bunu nasıl yapabilirim.
  Yol gösterebilirseniz çok memnun olurum.
  Saygılar,

  • 12 Kasım 2016

   Telefonda bu durum konuşulmuştu.

 86. 17 Eylül 2016

  İyi günler bir konuda yarcimci olabileceginizi düşünerek size yaziyorum. 2 yıl önce çok kotü bir sekilde olan dükkani kiralayarak icine yuklu miktarda para harcayarak bir isletme actik. Bu isletme annemin adina sahis olarak acildi. Suanda dukkanimizin borclarindan dolayi dukkanimizi devretmek istiyoruz devr alacak kisi ve aramizda herhangi bir sorun yok her konuda anlastik fakat dukkan sahibi kontratta devr izniyle alakali olumlu yada olumsuz bisey yazmadigi halde hic bi sekilde buna izin vermiyor. Acaba biz sahis isimizi sirkete cevirerek devr alacak kisiyi buna ortak yapip daha sonra biz ortakliktan cikabilirmiyiz. Buna dukkan sahibinin karisabilecegi bir durum varmidir. Yada yaptigimiz sey yasalmidir. Yasal olmayan bir seyi yapmak istemiyoruz o yuzden sormak istedik tesekkurler simdiden

  • 21 Eylül 2016

   Kural olarak kiracı başka kiracıya kiralayamaz. Sözleşmeden buna izin veren durumlar müstesna. Diğer hususta ise yaptığınız şekilde olmaz çünkü siz şahıs olarak kiraladığınız yeri şirkete kiralayan ile yeni bir sözleşme yapmadan geçirmeniz aynı başkasına kiralamak gibidir. Kuracağınız şirket yine 3. kişi konumundadır ayrı bir tüzel kişiliği vardır her ne kadar şirketin ortağı siz olsanız da.

 87. 16 Eylül 2016

  Hocam meraba konuyu doğru yeremi açtım bilmiyorum cevap verirseniz çok sevinirim
  Hocam 3 katlı bir evimiz var bir katı bana ait ve diğer katları 2 kardeşime ait yalnız ayrı tapular yok bir tapu var ve oda babamın üstüne hocam sorum şu bir kardeşim taşındı ve evini bir kiracıya verdi yalnız kiracı çok gürültülü geceleri sesten gürültüden uyutmuyorlar gündüzleri evin içinde top oynuyorlar yukardan su döküyorlar misafirleri vesayre derken biz çok rahasız oluyoruz o kardeşimle küsüm kaç defa çıkar dedim kapınız ayrı yolunuz ayri dedi diğer kardeşim il dışında oturuyor onun evinde babam gil oturuyor yani 1. katta biz 2de kiracı 3de babam gil hocam bunların evden tahliyeleri için nasiıl bir yol izlemeliyiz teşekkürler

 88. 5 Eylül 2016

  Mustafa Bey merhaba,

  Bir kiracim var 3 senedir oturuyor. 1 yıldan sonra kiraları epey sarkitmaya başladı. Sabır sabır şu an 8 aydır ödemiyör.

  Bugün noterden ihtarname çektim.

  Sizin fikriniz göre nasıl bir yol izlemeliyim.

  • 6 Eylül 2016

   Tahliye işlemlerine başlamanız gerekmektedir. Bize vekalet verirseniz işlemleri yürütebiliriz. Bu aşamadan sonra zaten ödeme ihtimali çok düşük görünüyor.

 89. 2 Eylül 2016

  iyi çalışmalar*
  Ben bırcok mesaj yazan kısının aksıne kıraacıyım ve ev sahibim daha dogrusu evın uzerıne kayıtlı oldugu sırket evı bır sahsa sattı bu sahsın benı yasal çerçeve içerisinde evden cıkarma suresı ne kadardır. ?

  • 2 Eylül 2016

   Evi aldıktan sonra 1 ay içinde bildirimde bulunduktan sonra 6 ay sonra kiracı tahliyesi davası açabilir.

 90. 23 Ağustos 2016

  Merhaba ,kiracım 2 ay oldu kira vermiyor ama hep verecem diyor .ben kiradayım 550 tl kira alıp normalde 850 tl kira veriyorum .kiracı kira vermediği için ben de kiramı vermekte zorlanıyorum ve mağdurum artık kiracılar ile uğraşmaktan çok sıkıldım kendim evime geçmek istiyorum bu düşüncemi kiracı ile paylaştım lakin henüz ev bile aramıyor kendine
  Ayrıca kirayı bu sene 550 yaptık daha önce 500 in altında olduğu için kirayı elden alıyorduk
  Mahkemeye de başvurumadım çünkü kontrat mart ayında
  ÖnerileriniZi bekler ,iyi çalışmalar dilerim

  • 23 Ağustos 2016

   kira borcunun verilmemesi kiracıyı evden çıkarmak için haklı bir neden sayılır. dolayısı ile bu şartlar altında kiracının tahliyesi mümkündür.

 91. 22 Ağustos 2016

  İyi çalışmalar,

  Bir konuda danışmak isterim.Beylikdüzünde kiracım oturuyor.01.10.2010 yılında 1 yıllık kira sözleşmesi yapmıştım.Ondan sonra herhangi bir sözleşme yapmadım.Bu süreç zarfında kiracı ev sahibi ilişkisi devam etti.Ancak kiraları 10-15 gün gecikmeli aldım.Ayrıca kira tutarı çevredeki diğer dairelere göre çok düşük kaldı.1100 civarı kiralar ancak 750 tl ye oturuyor.Sözleşmede kira artış oranı ya da üfe oranı belirtilmedi.Basit bir sözleşmeydi.Arttırmak istesek de istediğimiz ölçüde kabul etmiyor.Geçen yıl evi satmaya karar verdik.İlanı da verdik.Ayrıca kiracıdan evi 4-5 ay içinde tahliye etmesini istedik.Herhangi bir ihtarname göndermedik.Kiracı çıkacağını söylemişti ancak sürekli bahaneler üreterek evden çıkmayı geciktiriyor.Eve gelen alıcı adayları kiracıyı evde bulammadıkları için evi de göremiyorlar.Satış da yapamıyoruz.

  Sormak istediğim ;

  1-Kira sözleşmesi 1 yıllık yapıldığı ve devamında sözleşme yapılmadığı için şu an herhangi bir hükmü var mı?Yani iki tarafta aksine beyanda bulunmadıkça sözleşme otomatik 1 yıl uzuyor mu?Uzuyorsa 01.10.2016 ya kadar ihtarname çekmem gerekiyor mu?Çekmeme rağmen çıkmazsa ne yapmalıyım?

  2-İhtarname çekmeden polis marifetiyle çıkarabilir miyim?Olmuyorsa hangi gerekçeyi öne sürerek çıkarabilirim?Hukuki süreç nasıl işler?Bilgi verirseniz çok memnun olurum.Gerekirse süreçle ilgili sizinle irtibata geçebilirim.

  Saygılarımla.

  • 22 Ağustos 2016

   yoruma mail yolu ile cevap verilmişti. Kiralar düşük kaldı ise kira tespit davası açarak kirayı yükseltme imkanınız vardır. Onun dışında kiracıyı çıkarmak için haklı sebep olması gerekir. Evin satılması haklı sebep sayılmaz. Evde kiracı varken de ev satılabilir. Yeni malik isterse onu çıkarabilir. Kiracı evi göstermiyorsa bunun için bir dava türü var onun açılması gerekir. Bu mahkeme kararına göre kiracı belli zamanlarda evi göstermek zorunda kalıyor. İsterseniz bu davayı açabiliriz dolayısı ile mahkemece belirlenen sürelerde evi göstermeye mecbur kalabilir. Şuan sözleşme devam ediyor ve polisle mahkeme kararı olmadan çıkarmak mümkün değildir. Ya haklı neden bulup tahliye kararı alınacak yada kiracı ile birlikte satılması gerekecektir.

 92. 1 Ağustos 2016

  Merhabalar, 6 yıldır kiracısı olduğum evin sahibi kira artışlarını sözleşmede %10 yazmasına rağmen kiralar arttı, biz bundan yararlanamıyoruz diyerek geçen yıl %15 yapmama rağmen bu yılda %20 daha artış yapmamı istedi. Buna itiraz edip sözleşmede yazıldığı şekilde %10 yapacağımı söyledim. Her yıl otomatik uzayan sözleşme tarihide 15 gün geçmiş durumda. Acaba ev sahibim beni istediği an çıkarabilir mi? Bu arada kiralarımı hiç aksatmadım gününde ödüyorum.

 93. 18 Temmuz 2016

  Merhaba ev sahibim abim taşınacak diye evden çıkarmak istiyor beni,aynı semtte başka evleride var,sözleşmemiz bu ay bitiyor,sizce ne olabilit?

  • 15 Ağustos 2017

   Bu durumda şartları var mı yok mu ona bakmak lazım. Ağabeyi bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak değerlendirilmiyor ise çıkaramaz. Aynı semtte başka evi olması ancak boş veya yeni kiraya vermişse bu durumda önemlidir.

 94. 12 Temmuz 2016

  Merhaba 15 senedir kiraci oldugum camii altinda kiralari 3 er aylik pesin ödemek suretiyle ankara keciören müftülügüne ödüyordum 2016 haziran ayi sonu itibariyle sözlesme bitti fakat bize müftülükten hicbir yazi gelmedi 10 gün sonra camii dernegi baskani artik bizimle kira sözlesmesi yapacaksiniz dedi bunun üzerine müftülüge gittik biz onlara devrettik artik muhattabiniz onlar dedi basindan atti simdi dernekte 5.500 tl kira verdigim aylik isyerine 16.000 tl isteyip acikca cik git diyor sizden profesyonel yardim almak istiyorum lütfen acil ulasin ki hakli haksiz olmayalim

 95. 29 Haziran 2016

  merhabalar ben evimdeki sahislari cikartirmak istiyorum soslesmem falan yok evden cikmalari icin ihbar gonderdim sureside doldu ama hala cikmadilar elektirigi kestirdim ama yine cikmadilar ne yapa bilirim bu konuda yardim ediniz lutfen

  • 30 Haziran 2016

   Tahliye şartları varsa kiracının tahliyesi davası açmanız gerekir.

 96. 7 Mayıs 2016

  Merhaba. Mart 15 te evi kiraya verdim, kiracım ilk aydan kirayı ödememeye başladı.kira sözleşmesini çok basit yaptık ayrıntı yazmadık. kira müddetine 3 ay yazdık. kiracım kira ödemiyor üç ay müddetim var diyor. kontratta maddede kiranın aylık ve 5 gün içinde ödenmesi gerektiğini bildiriyor. kendimde kiradayım. kiracıya ödeme yapmayacaksan çık kendimin oturacağını söyledim. kontrat olduğu için çıkmayacağını söylüyor.kontrat üç aylık nezaman ihtar çekmeliyim çıkarmak için. ne yapabilirm çıkarmam için sözleşmeyi yenilemezsem sözleşme kendiliğinden yenileniyor.

  • 7 Mayıs 2016

   kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi yoluna başvurabilirsiniz.

 97. 8 Nisan 2016

  Kiracıyı evden çıkarmak istiyorum. Şuan ki avukatım çok uzattı süreci evden çıkaramadı kiracıyı. Bende kira tahliyesi konusunda uzman avukatla çalışmak istiyorum. Ne yapmalıyım bunun ücreti ne olacak bize.

  • 20 Nisan 2016

   Akın Bey, bunun için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Hukukun el verdiği şekilde kiracının tahliyesini sağlamaya çalışırız.

 98. 3 Şubat 2016

  Merhaba. Dairemizde 10 aydır kiracı var. Kira ödemelerini ypıyor . Ancak durum şu; evi satmam gerekiyor durumum itibariyle . Bunu söylediğimde karşı çıktı. Sürekli arayıp rahatsız ediyor . Kombi arızası diyor, kapı kırıldı diyor vs vs bu kişiyi nasıl tahliye edebilirşz

  • 3 Şubat 2016

   Kiralanan evin icra yoluyla tahliyesi yoluna gidilirse hem paranın tahsilini hemde evin tahliyesini en hızlı şekilde böyle sağlayabilirsiniz. Bu işlemleri bizimle yapmak isterseniz iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

 99. 31 Ocak 2016

  Avukat bey, kiracıyı evden çıkarmak istiyorum. 4 ay oldu kirayı vermiyor. Her zaman diğer ay vereyim diyor ama gelen kira yok. Kiracının tahliyesini nasıl sağlarız hemen.

  • 31 Ocak 2016

   kiracıyı evden çıkarmak için en uygun yol zaten kiracının kira ücretini ödememesidir. Sizin anlattığınız gibi 4 aylık kira borcu ödenmemişse kiracı tahliye edilebilir. Tahliye davası açılabileceği gibi, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi yoluna da başvurulabilir.

 100. 30 Kasım 2015

  Merhaba bir dairemi kiraya verdim kiraciya polis baskın yapmış kiracim gasp darp beyaz kadin ticareti yapıyormuş evimden nasıl tahliye edebilirim

  • 30 Kasım 2015

   Hamza Bey,
   Yargıtay kararı “kiracı hakkında fuhşa teşvik, fuhuş yaptırmak ve aracılık etmek suçlamalarından dolayı kamu davası açılmış olması durumu açıktan fena muamele olarak kabul edilmiş ve bu durumda her hangi bir ihtara gerek kalmaksızın kiracının tahliyesine karar verilmesi gerektiği” şeklindedir. Bu durumda polis baskını sonucu kamu davası açılırsa ihtarsız tahliyeli davası açmanız mümkündür.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: