Kiracı Tahliyesi Davaları
Kira hukuku bir tarafın kiraya veren diğer tarafın kiralayan olduğu uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuki düzenlemeleri içerir. Kira hukuku avukatı da bu alanda uzmanlaşmış kişidir. Kiracı evden nasıl çıkarılır, kiracı tahliyesi nasıl olur sorusunun cevabı tüm olasılıklara göre vereceğin ancak öncesinde kira sözleşmesinin tanımını yapmakla başlamalıyız. TBK m.299 a göre kira sözleşmesi kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı,  kiracının da buna karşılık kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

 1. KONUT KİRASI

Kişinin sürekli ikamet ihtiyacını karşıladığı yer konuttur. Konut olarak değerlendirilme şartı kişinin burada çevreden gelen etkilere karşı bir koruma sağlamasıdır. Bu sebeple çadır veya baraka gibi yerler konut kirasına konu olmazlar.

 1. ÇATILI İŞ YERİ KİRASI

Ticari faaliyetlerin yürütüldüğü satış yerleri, bürolar,  mağazalar iş yeri kirasına konu olurlar. Üstü kapalı olmayan yerler için kanundaki çatılı iş yeri kirası hükümleri uygulanmaz.

 1. KİRA SÖZLEŞMESİ SÜRESİ

Konut ve çatılı işyeri kirası sözleşmeleri belirli veya belirsiz bir süre için yapılabilir. Kanuna göre belirli süreli sözleşmeler için kiracı tarafından 15 gün önceden bildirim yapılmadıkça sözleşme aynı koşullar dahilinde bir yıllığına uzatılmış kabul edilir. Kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak kira sözleşmesini sona erdiremez. Burası önemlidir çünkü uygulamada ev sahipleri ilk yılın sonunda “sözleşme süresi bitiyor çıkmalısınız” gibi argümanlar ile kiracıları çıkarmak istemektedir. Bu durum kanuna göre mümkün değildir. Kiracıyı çıkarmak istiyor iseniz mutlaka aşağıdaki sayacağımız hususlardan birine dayanmanız gerekmektedir.

Kiraya verileni sözleşmeye uygun şekilde kiracıya sağlamak, bu şekilde sözleşme süresince bulundurmak kiraya verenin borçlarıdır. Kiraya verenin kiralananın ayıbından da sorumluluğu vardır. Bu ayıplar fiziki olabileceği gibi hukuki de olabilir. Teslim anındaki ayıplarda kiracı, borçlu temerrüdü hükümlerine veya sonradan ayıplı hale gelme halindeki hükümlere yönelebilir. Teslimden sonraki ayıplarda ise kiracı ayıbın giderilmesini, fesih hakkını, ayıbı giderip bunu kiradan düşme hakkını, kira indirimini, ayıpsız benzerle değiştirilme hakkını veya tazminat hakkını seçimlik olarak kullanabilir. Uygulamada evlerde oluşan kiracıdan kaynaklanmayan hususlarda kiracılar bu haklarını kullanabilir.

Kiracının borçları ise kiralananı sözleşmeye uygun kullanmak, özenli kullanım, komşulara saygı göstermek ve kira bedelini ödemektir.

Tahliye Davası İle Kiracının Tahliyesi

Kanunun kiracıyı koruyan yapısı gereği, kiracının tahliyesi, belirli şartların varlığına tabi olması, ince nüansların olması ve dava açma süreleri ve diğer usuli bir çok hususu barındırması nedeni ile mutlaka bir avukat ile çalışılması gerekmektedir. Aksi halde davanız usulden veya esastan ret olabilecektir. Bu durumda zaten evinizde veya işyerinizde fazladan süre hakkı olmadan oturan kiracının bir de ret olan dava süresi boyunca oturması ve ek olarak yeni açacağınız dava süresi boyunca da oturmasına neden olabilecektir. Bunlara ek olarak Yeni Borçlar Kanunu ile geçici maddeler konularak bazı maddelerin yürürlük tarihi sonraki yıllara bırakılmıştır. Bu bakımdan da dikkatli olunması gerekmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu olarak biz bu konuda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tahliye davası konut ve çatılı işyeri kira konusu olduğu sözleşmelerde kiracıyı evden veya işyerinden çıkarmak için kullanılabilecek bir yöntemdir. Borçlar Kanununda gösterilen sebeplere dayalı olarak açılabilecek bu dava ile mahkeme kararı sonucu kiracıyı çıkarmak mümkün olur.

Kiracı Tahliye Sebepleri
                                                             Kiracı Tahliye Sebepleri

Kiracıyı Çıkarma Sebepleri

TBK hükümleri genel olarak kiracıyı korumaya yöneliktir. Bu nedenle kiracıyı evden çıkarmak için tahliye sebeplerinden biri doğmamışsa, kiracı 15 gün önceden tahliye edeceğini bildirmedikçe kiracıyı evden veya iş yerinden çıkarmak mümkün olmaz. Kanunun kiracıyı koruyucu yapısı gereği aşağıdaki nedenlerin biri olmalıdır.

Kirayı Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

Kirayı ödememek en önemli tahliye nedenlerinden biridir. Bir kiranın bile gecikmesi ve ödenmemesi tahliye nedenidir ve ödeme emrine rağmen kiracı ödememeye devam etmesi durumunda kiracı evden çıkarılabilir. Kiranın ödenmemesi durumunda en hızlı ve mantıklı yol kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesidir. Bu yol ile hem borcun tahsili hem de kiracının tahliyesi aynı anda sağlanabilmektedir. Dolayısı ile iki ayrı işlem yapmaya gerek kalmamaktadır. Usul olarak ise ödenmeyen kiralar için icra vasıtası ile ödeme emri gönderilir. Kiracı 7 gün içerisinde borca itiraz etmez ise 30 gün içerisinde kira borcunu ödemelidir. Ödememesi durumunda hakim tahliyeye karar vermektedir.

Yazılı Tahliye Taahhüdü ile Kiracı Tahliyesi

Kiracı yazılı bir tahliye taahhütnamesi vermişse bu durumda bu tahliye taahhüdüne dayanarak kiracıyı evden çıkarmak mümkündür. Ancak kiracıdan alınan tahliye taahhüdünün geçerli olması gerekir, bunun için bir takım hususları içermesi gerekmektedir aksi halde taahhüt geçersiz sayılacak ve dava reddedilecektir. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için;

 • Yazılı olmalıdır.
 • Kiracı tarafından bizzat veya temsilcisi tarafından verilmiş olmalıdır.
 • Belirli bir tarihin yazılması gerekmektedir.
 • Tahliye taahüdünün imza tarihi, kira sözleşmesinin imza tarihinden belirli bir süre sonra olmalıdır. Burada amaç, kiracının baskı altında taahhüt imzalamasının önlenmesidir.

Bu şartlar var ise dava açma veya icraya başvurma süresi dolmadan işleme başlanması gerekmektedir.

Haklı Sebepten İki Tane İhtara Dayalı Kiracı Tahliyesi

Türk Borçlar Kanununda belirtilen süre zarfı içerisinde kira bedelini ödemeyen kiracıya yapılan iki tane haklı ihtar sonucu kiralayanın sözleşmeyi sona erdirme hakkı olur. İhtar noter aracılığıyla, mektupla veya telgrafla yapılabileceği gibi ödeme emriyle de yapılabilir. İhtarlar bir kira yılında farklı aylara ait ödemezlikler için olmalıdır. Örnek vermek gerekirse kiracı kirasını ödememekte veya kirasını sürekli olarak geciktirmektedir. Bu durumda kiralayan kiracıya her bir ay için iki kez haklı nedenle ihtar göndermesi durumunda dava açarak tahliye hakkına sahip olmaktadır. Kira ödememelerinin veya geciktirmelerinin arka arkaya olmasına gerek yoktur. 1 kira yılı içerisinde Şubat ve Temmuz ayı gibi iki arka arkaya olmayan ay da olabilir. TBK m.352 hükmü uyarınca tahliye davası 1 ay içinde açılmalıdır.

Bu durumda kiralayan kira süresinin bitiminden veya bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarın gönderildiği kira yılının bitiminden itibaren 1 ay içerisinde dava açmalıdır.

TBK m.352/III Hükmü Sebebiyle Kiracı Tahliyesi

Kiracının veya beraber yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde sınırları içinde oturulabilecek konutu varsa ve kiraya veren sözleşmeyi kurarken bunu bilmiyorsa buna dayanarak tahliye talep edebilir. Dava açma süresi sözleşmenin bitiminden itibaren 1 aydır. Sözleşmeyi kurarken bunu bilip bilmeme her türlü delille ispat edilebilmektedir. Yazılı delil şartı yoktur.

Kiracının Ölümü İle Sözleşmenin Sona Ermesi

Borçlar Kanununa göre kiracının ölmesi sonucunda ölenin ortakları, ölenle birlikte aynı konutta oturanlar sözleşmeye uydukları sürece kira sözleşmesine taraf olabilirler. Bu kişilerin kiracının ödemediği borçlardan sorumlu olmadıklarını beyan etmeleri sözleşmeye aykırılık olur ve kira sözleşmesi sonlanır.

Kiralayanın Konut veya İşyeri İhtiyacı Tahliyesi Nedeni ile Kiracı Tahliyesi

Eğer kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoyunun,  üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ihtiyacı varsa belirli süreli sözleşmelerde kira sözleşmesinin sonundan itibaren, belirsiz süreli sözleşmelerde ise kanundaki fesih sürelerine uyarak belirlenen tarihten itibaren 1 ay içinde tahliye davası açabilir. Burada ihtiyaç gerçek ve samimi olmalıdır. Örnek olarak reşit olmuş veya evlenmiş evladın bu evde oturmak istemesi gerçek ve samimidir. İşyeri ihtiyacı ise aynı kişiler açısından icra edilecek bir meslek veya sanata yönelik olmalıdır. Yine Yargıtay kararlarına göre ihtiyaç sürekli ve zorunlu olmalıdır. Örnek olarak kiralayanın başka bir yerde boş evi varsa bu durum ihtiyacın zorunlu olmadığı olarak değerlendirilir veya kısa süreli bir ihtiyaç için de aynı durum söz konusudur. Bu davanın açılması için kanunda süreler vardır.

Kiraya veren bu davadan sonra haklı bir sebep olmadıkça 3 yıl içerisinde evi bir başkasına kiraya verememektedir. Eğer verirse ve kiracı bu sebepten dolayı dava ederse kiracının uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Taşınmazın Yeniden İnşası Amacı ile Kiracı Tahliyesi

Kanuna göre kiralananın “esaslı şekilde” tamiri, inşası veya yıkımı gerekiyorsa kanunda sayılan zaman şartına uyularak tahliye davası açılabilir. Bu durumun da belirli şartları mevcuttur. Basit tamir ve değişiklikler durumunda bu dava türü açılamaz.

Yeni Maliki Gereksinimleri Tahliyesi ile Kiracı Tahliyesi

Evi satmak kirayı çıkarmak için bir sebep değildir. Evi satacak olan kişi içinde kiracı ile satmak durumundadır. Bu durumda evi yeni alan malikin belli hakları söz konusudur. Kira konusu yeri sonradan edinen yeni malikin o yere kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı olması sonucu iktisaptan itibaren bir ay içinde kiracıya yazılı bildirim yapmalıdır. Bildirimin varmasıyla iktisaptan itibaren 6 ay sonra ve sözleşmenin bitiminden sonra 1 ay içerisinde tahliye davası açılmalıdır. Yine burada da yukarıdaki ihtiyaç nedeni ile tahliye davası türündeki ihtiyacın ispatı bakımından aynı şartlar mevcuttur.

Ancak burada belirtmek gerekir ki kiracı evi satın almak isteyenlere evi göstermek zorundadır. Bunu yapmaması durumunda ev sahibi mahkemeye başvurarak evin belirli gün ve saatlerde gösterilmesini mahkeme kararı ile sağlayabilir.

On Yıllık Kiracının Tahliyesi

Yeni Türk Borçlar Kanunu ile birlikte gelen bu yol ile kiralayan on yıllık kira uzama yılı izleyen her bir uzama yılının sonundan 3 ay önce fesih bildiriminde bulunarak kira sözleşmesini feshedebilir. On yıllık kiracının tahliyesinin şartları özetle

 • Kira sözleşmesinin kurulmasından itibaren on yıllık bir uzama süresinin geçmiş olması,
 • Bahsi geçen on yıllık uzama süresini izleyen yılın sonundan 3 ay önce fesih bildiriminin kiracıya yönlendirilmiş olması,
 • Bu süreden sonraki her senede sözleşmeyi fesih ederek kiracının tahliyesi talep edilmek isteniyorsa fesih bildirimi için bu 3 aylık sürenin esas alınması,
 • Bahsi geçen uzama süresi olan 10 yıl içerisinde yeni kira sözleşmesinin taraflar arasında imzalanmamış olması gerekmektedir.

Bu sürenin hesabı konusunda kanunun metni iyi okunmalıdır.

Yukarıda sayılan sebepler kiracıyı tahliye sebepleri olmakla birlikte aşağıda sayılan bir takım durumlar da kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi olmaktadır. Yazının çok uzayacak olması nedeni ile bu konuları kısaca başlık halinde yazıyoruz. Ek bilgi almak isteyen kişiler sağ aşağıdaki kutucuktan soru sorabilirler.

 • Özensiz Kullanma, Kiralanana Zarar Verme ve Komşulara Saygısız Davranma Nedeniyle Fesih ve Tahliye
 • Birlikte Kullanımın Bozulması ve Kiralanana, Kiraya Verenin İzni Olmadan Ortak Alınması Nedeniyle Fesih ve Tahliye
 • Kiralananın Amaç Dışında Kullanılması Nedeniyle Fesih ve Tahliye

Tahliye Davalarında Dava Açma Süresi

Bahsedilen dava türlerinde neredeyse her biri için farklı dava açma süreleri belirtilmiştir. Belirtilen dava açma süresinden önce veya sonra dava açtığınızda dava ret olacaktır. Bu durumda davada haklı olmanız bir anlam ifade etmez zira esas incelemesine geçmeden usulden ret olacaktır. Bundan sonra yeniden dava açmak için bir sonraki dava açma süresini beklemek durumunda kalabilirsiniz ki bazı durumlarda bu 6 ay veya 1 yıl sonrayı bulabilmektedir. Bu bakımdan kiracı tahliyesi konusunda uzman bir avukat veya hukuk bürosu ile çalışmanız mantıklı olacaktır.

Kiracıyı Çıkarmak Ne Kadar Sürer?

Kiracıyı çıkarma süresi hangi yolun izleneceğine göre değişkenlik göstermektedir. Bu durum konusunda bilgi için bize sorunuz mu var bölümünden yazabilir veya telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz. Ancak belirtmek gerekir ki tahliye işlemlerine başlamadan bu süre hiç başlamamaktadır. Dolayısı ile kiracıyı çıkarmak istiyorsanız bir an önce işlemlere başlamak esasen kiracıyı tahliye etmek için en hızlı yoldur.

Düzenleme : Sayfa aşağısında onlarca yorum ve cevap oldu. Mutlaka sizin sorunuzla alakalı bir soru cevap durumu mümkündür. Bu bakımdan yorumları okumanızı rica ediyorum. Dava açmak için bize ulaşabilirsiniz veya sorunuz için sağ alttaki kutucuktan ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı okuduktan sonra ev kiralarken dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
   2
   Shares
  1. 11 Nisan 2018

   Merhaba,
   01.05.2014 yılında 2 yıllık kontrat yaparak bir ev kiraladım ve kiralarımı her yıl hiç aksatmadan ödedim. 01.05.2018 yılında 4. yıl kiramı ödemem gerekiyor fakat 2-3 ay içerisinde toplu param gelecek ve ev almayı planlıyorum. Ev sahibi ile görüşerek durumu izah ettim ve evi 2-3 aylığına aylık olarak kiralayacağımı ve ay başlarında kirayı ödeyeceğimi taahhüt edebileceğimi belirttim. Ev sahibi bana kirayı yıllık ödemem gerektiğini 2-3 ay sonra evi boşalttıktan sonra kendisinin evi ne zaman kiraya verirse bana kalan kiranın iadesini o zaman yapacağını belirtti. Bende bu durumu kabul edemeyeceğimi belirttim. Bizi evden çıkarabilir mi? Sizce nasıl bir yol izlemeliyim?

   • 15 Kasım 2018

    Merhaba, Türk Borçlar Kanunu genel manada kiracıyı koruyan hükümler içerir. Kiracının tahliyesi sıkı şartlara bağlanmıştır. Salt böyle bir durum tahliye edilmeniz için yeterli değildir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  2. 17 Nisan 2018

   Merhaba avukat bey ; ben yaklaşık olarak 3 yıldır kiracı olarak oturmaktayim her ay ve yil düzenli artışlarla kiramı aksatmadan ödedim her yıl kontrat yaptım evsahibimde cocuklarim ufak ( 2 tane çocuğu var 1 yaslarinda) istedigin kadar otur senden çok memnunum demesine rağmen 1 gün kadar önce arayarak çocuklar şu andaki evde rahat durmuyorlar bu maksatla sizin oturduğunuz eve geçmek istediğini söyledi ben de bunun üzerine şaşırdım kaldım
   Benim sorum şu ben çıkmak istemesem bu süre ne kadar olur

   • 15 Kasım 2018

    Merhaba, kiraya verenin konut ihtiyacının ortaya çıkması kiracının tahliyesi için kanunda geçerli bir neden olarak düzenlenmiştir. Ancak burada ev sahibinizin sadece basit bir ‘çocuklar orada oturmak istedi’ şeklindeki beyanı konut ihtiyacının gerçek anlamda doğduğu anlamına gelmez. Bu şartlar altında tahliye edilmeniz mümkün değildir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  3. 2 Mayıs 2018

   8 yıl önce ikiyıllık kira sözlelmesi ile verdiğimbaraka tipi dükkan belediyelik yer iken ruhsatlı dükkan şu an mahalle olduk ve kiracı başkasına devremedi ruhsatlı yere yeni birine ruhsat vermedikleri için kiracım belalı bir şahıs biri kurşunladı dükkanı daha sonra kendine sıktılar boy na hapis yatıp çıkıyor 4-5 aydır dükkan kapalı nerde olduğu bellideğil en son kirasını 3 yıl önce postaneye yatırmıştı makbuzları elimde yaklaşık 2.5 yıldır kira ödemiyor telofona bakmıyor kardeşi boşaltacak sende kurtulacaksın bende diyor hala boşaltmadı ne yapmalıyım noterden avukata vekalet verecek param yok kendim başrmak istiyorum bana baro avukat vermez mal varlığım var ama başka bir davadan(tellaklık anlaşmasından)(yargıtayda) şerh konuldu yani elim kolum bağlı kendim dava acmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

   • 20 Kasım 2018

    Merhaba, kirasını ödemeyen kiracının tahliye yöntemleri çeşitlidir. Doğrudan icra kanalı ile tahliye talepli ödenmeyen kira bedellerinizin tahsili için işlem başlatabilir yahut noterden bir ihtarname göndererek 30 gün içinde kira bedellerinin ödenmesini talep ederek sürenin sonunda sözleşmeyi feshedip tahliye imkanınızı kullanabilirsiniz.

  4. 25 Mayıs 2018

   Merhaba, Evimi emlakçı vasıtasıyla kiraya verdim. Kira sözleşmesi yapıldı, kiracı imzaladı fakat ben şehir dışında olmam nedeniyle imzalamadım. kiracı yaklaşık 2,5 aydır kirayı vermiyor. Kiracıyı nasıl evden çıkartırım ?

   • 20 Kasım 2018

    merhaba, sizin imza atmamış olmanız sözleşmeyi geçersiz kılmaz, kira sözleşmelerinde yazılı şekil şartı yoktur. Bu yüzden sizin için kiracıyı tahliye etmenin en doğru yolu taşınmazın ilamsız icra yolu ile tahliyesini istemeniz olacaktır. Bu yolla hem ödenmeyen kiraları alabilir hem de tahliye gerçekleştirebilirsiniz. Dava ve icra yolu işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  5. 28 Mayıs 2018

   bir ev almayı düşünüyorum kiracının 2 ayı var konturatın dolmasına ev sahibi satıcam deyip gelicek yıl kiraya vermicem diye noterden ihtarname çekip çıkarabilirmi konturat bitiminde

   • 20 Kasım 2018

    Merhaba, belirli süreli kira sözleşmesini sürenin bitiminde ancak kiracı sona erdirebilir. Onun haricinde kira bedelini düzenli ödeyen kiracının tahliyesi için kanunda bazı istisnai durumlar düzenlenmiştir. Bunlara dayanarak tahliye süreci başlatabilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  6. 10 Haziran 2018

   Merhaba avukat bey ben yeni ev aldım fakat kendim geçmek istiyorum aldığım eve kiracım biraz sıkıntılı anlaşılan aramızda kira sözleşmesi yaptık 1 yıllığına fakat sonradan öğrendim ki evi aldığım şahıs kiracıyı evden çıkaramamış
   Ben şuan evi aldım. 550 tl kira veriyor bana fakat bend kirada oturuyorum kendi evime geçmek istediğim zaman kiracı. Sıkıntılı olduğu için çıkarmam zor olacak ancak bende zor durumdayım 650 tl kira ben veriyorum oturduğum. Evde aldığım eve geçmek istiyorum yeni aldım ne yapmalıyım çıkmamamı durumunda kiracının

   • 20 Kasım 2018

    Merhaba, kirasını düzenli ödeyen kiracının tahliyesi istisnai hallerde mümkün olur. Kanun kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoyu veya üstsoyunun yahut bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut ihtiyacı doğması hali için tahliye imkanı vermiştir. Yani konut ihtiyacınıza dayanarak tahliye süreci başlatabilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  7. 13 Haziran 2018

   Merhaba. İş yeri sahibim herhangi bir sebep göstermeden sözleşmemiz bitince çıkarma hakkına sahip mi ?

   • 16 Kasım 2018

    merhaba, yaptığınız sözleşmenin türüne göre değişkenlik gösterir. Bu sözleşme türüne ve içeriğine dair daha detaylı bilgi verebilirseniz yardımcı olammız daha isabetli olacaktır. Daha detaylı hukuki bilgi ve iş hukuku davaları için bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

  8. 20 Haziran 2018

   İyi günler bir yıldır kiracı olarak ikamet etmekteyim ve öğrenciyim. 2 yıllık kira sözleşmem var. Ev sahibi bir yılın sonunda normalde 2 yıl aynı kirayı ödeyeceğimizi söylemesine rağmen kirayı artırmak istediğini belirtti.
   Bunu reddettiğimizde ise bizi evden çıkarmaya çalışıyor.
   Bunu yapmaya hakkı var mı…

   • 16 Kasım 2018

    Merhaba, belirli süreli kira sözleşmesini sürenin bitiminde sonlandırma hakkı sadece kiracıya aittir. Kira bedellerini düzenli ödedikten sonra süre bitti gerekçesi ile sizi çıkaramaz. Kira bedeli ile ilgili sözleşmenizde bahsettiğiniz durum yer almıyor ise yasal zam oranını uygulama hakkı vardır. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  9. 22 Haziran 2018

   Merhabalar. Ben içinde kiracı olan bir ev aldım. Sözleşmesi 1 eylülde bitiyor. İhtarnamemi çektim. Fakat kiracı evi boşaltmak için benden taşınma masrafları olarak nakliye ücreti, klima servis ücreti ve yeni tutacağı evin badana boya ücreti istiyor. Bende bunları kabul etmiyorum. Dava açacağım ne zaman açmalıyım ve ne kadar sürer? Teşekkürler.

   • 30 Kasım 2018

    Merhaba, belirli süreli kira sözleşmesinin bitiminde sözleşmeyi sona erdirme hakkı sadece kiracıya aittir. Kira bedelini düzenli ödeyen kiracınızı ancak belirli sebeplere dayanarak tahliye edebilirsiniz. Konut ihtiyacınız yahut esaslı tadilat gibi nedenlerdir bunlar. Bildirim sürelerini kaçırmamanız adına bir avukatın hukuki yardımına başvurmanızı öneririz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  10. 26 Haziran 2018

   Merhaba,

   ben temmuz 2013 tarihinde taşındığım daireden bugün ev sahibi 550tl(öncesinde 400-400-450-550lira senelere göre kira ücreti ödüyordum) olan kirayı 200tl arttırmak istediği aksi haldi evi boşaltmamı telefonda söyledi. Geçen süre zarfında otamatik ödeme oldugunda sadece kiri günü haftasonuna denk gelirse maksimum 2gün geçikmeli ödeme yaptım. Şuan evi boşaltmak benim için ekstra maliyet olacağından boşaltmama durumun varmıdır? Nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkür ederim.

   • 20 Kasım 2018

    Merhaba, kirasını düzenli ödeyen kiracının tahliyesi bir takım istisnai durumlar haricinde mümkün değildir. Ev sahibiniz yasal oranda zam yapabilir ancak bunu aşan bir zam yapamaz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  11. 28 Haziran 2018

   Merhabalar,

   Kat mülkiyeti olan bir konutta miras yoluyla 4’te1 tapulu hak sahibi olan ev sahibi, oğlunu oturtmak amacıyla kiracıyı çıkartmak istemektedir. Diğer hak sahibi olan mirasçı kardeşler de buna onay vermektedir. 11 yıllık kiracı çıkmak istememektedir. İhtarnameyi oğlu olan kardeş tek başına çekebilir mi? Diğer kardeşlere noterde ihtiyacı var mı?

   Teşekkürler

   • 30 Kasım 2018

    Merhaba, diğer paydaşların onayı olması halinde paydaşlardan birisi diğerlerini de temsilen gerekli ihtarda bulunabilir. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  12. 30 Haziran 2018

   Merhaba. Mayis ayinda bir ev satin aldim ve oturacak baska evim yok. Evi satin aldiktan 1 hafta sonra tahliye icin noterden ihtarname gonderdim. Suresi 6 ay. 2 aydir kiraci kirayi da odemiyor. Bu ay kira odemedigi icin de ihtarname gonderecegim. Bu kosullarda kiraciyi en hizli nasil tahliye edebilirim?

   • 16 Kasım 2018

    Merhaba, Türk Borçlar Kanununun kiracıyı koruyan genel yapısının yanında kira bedellerini ödemeyen kiracıyı tahliye etme imkanını düzenleyen hükümleri de vardır. Bunun yanında kiraya veren kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut ihtiyacı doğarsa belirli ve belirsiz sözleşmeler için ayrı ayrı düzenlenmiş sürelere uyarak tahliye davası açabilir. Konut ihtiyacı durumunuza dayanarak tahliye davası açabileceksiniz. Süreci bir avukat yardımı ile sürdürmeniz sizin için hak kayıplarınızın önüne geçecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  13. 14 Temmuz 2018

   Merhaba, kiracım ani bir şekilde daha lüks bir semte taşınmaya karar verdim evi boşaltıyorum diye telefon mesajı attı. Kontratımızda kiracı evi boşaltmak isterse iki ay önce noterden bildirmeyi kabul eder, diye yazılı madde var. Bu şartlar altında 15 gün önce yazdığı telefon mesajını dikkate almalı mıyım? Resmi yazı mı istemeliyim? Kanunen bildiriyi nasıl yapması gerekir? Teşekkürler

   • 25 Ekim 2018

    Merhabalar, kontratınızda iki aylık ihbar süresi belirlemiş iseniz ve kiracı sizin rızanızı almaksızın bu süreye uymadan evi boşaltırsa kira sözleşmesinde belirlediğiniz yaptırımları öne sürebilirsiniz.

  14. 5 Ağustos 2018

   avukat bey 2016 tarihinde dedemden bir iş yeri kaldı işyerime yeni kiracılar girdi. dükkanın gerçek kirası 3000 tl idi. ancak kiracılarım stopaj vergisi ödüyoruz diye bana 700 TL’ye imza attırdı. vergi kaçırıyor. ben vergi kaçırmıyorum çünkü 2003 te babam vefat etti tek meskenim var ve çalışmıyorum vergiden zaten muafım. kendisi her ay 700 tl benim hesaba 2300 tl ablamın hesabına yatırıyor ama şimdi dükkanı satacağım ve bu sözleşme olayı bana sıkıntı çıkarıyor o zaman da istememiştim resmen zorla imzalattılar 5 yıl yazdırdılar. 23 yaşındaydım kız çocuğuyum açıkcası ben ne sorun olur hiç bilemedim . bu usulsüzlüğü bitirmek icin konuşmuştum öncesinden yanaşmadılar şimdi önüme böyle bir sıkıntı çıktı ben ne yapabilirim ? yeni alan yeni kontrat yapabilir mi daha 3 seneleri var ama dediğim gibi usulsüzlük yapıyorlar lütfen bana yardım edin ben değiştirmek istiyorum bunu.

   • 7 Kasım 2018

    Merhaba.
    Haklı sebepten dolayı ihtar çekerek ve kanundaki süre şartlarına da uyarak tahliye işlemine başvurabilirsiniz. Kiracının haklı sebeple tahliyesi hususunda çok teknik noktaların bulunması nedeniyle bir avukat ile takibi gerçekleştirmenizi öneriyoruz. Büromuza mail veya telefon aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

  15. 17 Ağustos 2018

   Merhaba ; Uzun süre önce evimi kiraya verdim ( 10 yıl olmadı ) son 1,5 yıldır kiracı sürekli kiralarını geciktiriyor. Örnek olarak Şuan 750 tl olan kirasının sadece 500 tl sini ödedi ve ayın 17’si olmasına rağmen hala 250 yatmadı.söylediğine göre bugün yatıracakmış.. Biriken borçlarını ödedi.Şuan sadece son kirasından 250 tl var. Fakat geç ödemesi ben de kirada olduğum için hem beni olumsuz etkiliyor hemde sürekli sinir stres harbi yaşıyorum.Kendisinden çıkmasını rica ettiğimde çıkmıyor .Bu kiracı ile devam etmek istemiyorum. Bu durumda her gecıktırdıgı ay hiç beklemeden noterden yazı mı göndermeliyim.yada kaç kez göndermeliyim ve tahliyeye baslamalıyız

   • 7 Kasım 2018

    Merhaba.
    Bir kira dönemi içerisinde yani sözleşmenizin bir yenileme dönemi içerisinde iki haklı ihtar yollamanız durumunda kiracıyı tahliye hakkınız gündeme gelebilecektir. Olayın tarafınızda oluşturduğu mağduriyetin ve Borçlar Kanunu hükümleri ile ilişkilendirilmesinin bir avukat ile ifade edilmesi faydanıza olacaktır. Büromuza telefon veya mail yoluyla ulaşmanızı tavsiye ediyoruz.

  16. 18 Eylül 2018

   Merhaba evimi 2015 yılında kiraya verdim. Kira sözleşmesi 1 yıllık ibaresi ile altına el ile not düşüldü “doğalgaz tesisatını kiracım yapıcağı için 2019 yılına kadar kira artışı yapılmıyacaktır” diye fakat çok zor dönemden geçiyoruz ve evi satmak istiyoruz 1 yıldır emlakçıda ve evi göstermiyorlar gösterseler bile evi alıcak kişilere sürekli kötülüyorlar.aralık ayında kira yenileme süreci geliyor kasım ayında ihtar çekebilirmiyim? Ve kiracım 2019’a kadar ben çıkmıyacağim diye diretiyor beni mağdur ediyorsunuz 12 aylık kira bedelini bizden istiyor ne yapmam gerekiyor ?

   • 6 Kasım 2018

    Merhaba.
    Haklı sebebinizin varlığı dolayısıyla ihtar çekmeniz yerinde olacaktır. Tahliye için bir kira dönemi içinde iki haklı ihtar gibi hükümler bulunmaktadır. Fakat evin satılması için gösterilmesine katlanma yükümlülükleri de bulunmaktadır. Bu konuda hukuki destek almak adına büromuzla iletişime geçmenizi öneriyoruz.

  17. 7 Ekim 2018

   İyi günler. 6-7 yıllık kiracımıza evi satacağımızı söyledik eve bakmaya gelenlere evi göstermiyor. Ben hanemi göstermem diyor. Evden çık diyoruz onu da yapmıyor. Emsal kiranın çok altında oturuyor. Nasıl bir yol izleyebiliriz.

   • 25 Ekim 2018

    Merhabalar, yalnızca taşınmazın satılacak olması haklı bir fesih sebebi değildir, kiracıyı çıkmaya bu sebepten ötürü zorlayamazsınız. Lakin kiracının da evini göstermeyi de reddedemez. Konu hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

  18. 29 Ekim 2018

   Eşyalı kiralanan dairenin kirası ödenmiyorsa, borcun icrası konusunda nasıl bir yol izlenmelidir? Kiracının iş adresi de bilinmiyor. İlamsız icranın ya da tahliye davasının bu konuda yardımı olabiliyor mu?

   • 30 Ekim 2018

    Merhabalar, belirli şartların varlığı dahilinde kiracının tahliyesini talep edebilirsiniz. Kirasını ödemeyen kiracıya yönelik tahliye amaçlı icra takibi başlatıp alacaklarınızı talep edip bunun akabinde tahliye sürecini başlatabilirsiniz. Alcaklarınızın size eksik ulaşması ve tahliye davanızın olumlu bir sonuç verme olasılığının artması için bu süreci avukat eşliğinde ilerletmenizi tavsiye ederiz. Hukuksal destek için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

  19. 2 Aralık 2018

   Kiraya verdiğim evde oturma ihtiyacım hasıl oldu. Sözleşme devam ediyor ve kira düzenli olarak ödeniyor. Kiracı tarafından imzalanan taahhütnamem var. Taahhüt ile devam edersem ne kadar sürede boşaltabiliriz evi.

   • 3 Aralık 2018

    Merhaba, belirli süreli kira sözleşmelerinde sözleşmeyi sürenin bitiminde sona erdirme hakkı sadece kiracıdadır. Ancak TBK’da kiraya veren kişi için de tahliye imkanları vardır. Konut ihtiyacınıza dayanarak sözleşmenin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde tahliye davası açabileceğiniz gibi tahliye taahhüdüne dayanarak da süreci işletebilirsiniz. Tahliye taahhüdünün geçerlilik şartlarını taşıyor olması gerekir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  20. 4 Aralık 2018

   merhabalar benim sorum biraz farklı: Evimi 2 ay önce kiraya verdim şehir dışında olduğumdan dolayı kiracı ile sadece telefondan iletişim kurduk kiracı taşındıktan sonra abonelik ve sözleşmenin yapılacağını söyledi.Kiracı eşyasını taşıdıktan sonra telefonlarıma cvp vermiyor kirasını ödemediği gibi abonelikleri de almadı böyle bir durumda kiracıyı çıkartmak için nasıl yol izlemem gerekir. teşekkürler

   • 5 Aralık 2018

    Merhaba, aynı kira yılı içerisinde noter kanalı ile iki haklı ihtar göndermeniz halinde kira yılı sonunda belli sürelere uyarak tahliye davası açabilirsiniz. Yahut hiç dava açmadan tahliye talepli ödenmeyen kira bedellerinin ödenmesi için icra takibi başlatabilirsiniz. Kira sözleşmenizin yazılı olmaması durumu değiştirmez. Hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Write a comment:

  *

  Your email address will not be published.

  © 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

  Gizlilik Politikası

  logo-footer

  SOSYAL MEDYADA BİZ: