Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?
Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?

Vadesi geldiği halde borcunu ödeyemeyen borçlu veya vade geldiği tarihte ödeyememe  tehlikesi bulunan borçlu konkordato talebinde bulunabilir. Bu sayede iflasa tabi olanların ticari hayat içerisindeki devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Yeni yasayla birlikte getirilen en önemli değişiklik tacir olmayanların da konkordato ilan edebilmesidir.

Aynı şekilde iflas talebinde bulunma hakkı olan her alacaklı, ödenmeyen veya ödenmesinde tehlike bulunan durumlar için, gerekçeli bir dilekçeyle Tetkik merciinden konkordato işlemlerinin başlatılmasını talep edebilir.

Konkordato ilan etmek isteyen borçlu, İcra Tetkik Mercii Hakimliğine başvuruda bulunur. Başvuru dilekçesinde, konkordato projesinin ve detayların yer aldığı bilançonun da sunulması gerekir.

Konkordato talebi hakkındaki incelemeyi Tetkik mercii re’sen yapacaktır. Değerlendirme sonucunda konkordato geçici mühletinin verilebilmesi için gerekli şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Tetkik mercii yaptığın inceleme sonucunda iki yönde karar verebilir; eğer gerekli şartlar sağlanmamış ise konkordato teklifini reddeder. Konkordato talebinin kabulüne karar verdiğinde ise borçluya geçici mühlet verir ve konkordato komiseri tayin eder.

Konkordato Talebi Nereye Sunulur?

Görevli mahkeme İcra Mahkemeleri yerine Asliye Ticaret Mahkemeleri olmuştur. İflasa tabi olan borçlu için talep yeri, şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesidir. Eğer şirket merkezi yurt dışında bulunuyorsa bu durumda dilekçenin, merkez şubenin (bulunmuyorsa diğer bir şubenin) bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine sunulması gerekecektir.

İflasa tabi olmayan borçlunun başvurusu, yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesine yapılmalıdır.

Son olarak konkordato talebinde bulunan, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan tarifeye uygun olarak gider avansını yatırmalıdır. Gider avansı, Hukuk Muhakemeleri Kanununda dava şartı olarak düzenlendiği için yatırılmaması durumunda talep reddedilecektir.

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Nelerdir?(İcra İflas Kanunu Madde 286)

 • ·  Konkordato Ön Projesi: Projede; borçların hangi oranda, eğer vade düzenlenmişse hangi vadede ödeneceği, doğru orantılı olarak alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları, yapılandırma gereği borçlunun mevcut malvarlığını satıp satmayacağı, borçlunun ticari faaliyetine devam edebilmesi için gerekli mali kaynakların hangi yolla temin edileceği yer almalıdır.
 • ·  Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler: Eğer borçlu, defter tutma yükümlülüğü bulunan bir kimse ise son bilanço ve ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri taleple birlikte sunulmalıdır. Ayrıca borçlunun mali durumunu gösterir diğer belgeler, tüm alacak ve borçların vadeleri ile birlikte gösterildiği liste mahkemeye sunulmalıdır.
 • Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.
 • Proje Teklifinin Borçlunun Malvarlığı ile Karşılaştırıldığı belge:  Burada bir tabloyla, ön projeyle alacaklıların sahip olacağı miktar ile borçlunun iflas ettiği varsayımında alacaklıların eline geçebilecek miktar karşılaştırılır.
 • ·Bağımsız Denetim Kuruluşunca Hazırlanmış Finansal Analiz Raporları:Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları.

Yeni düzenlemede, konkordato teklifi ile sunulacak olan mali durumu gösteren tabloların hazırlanış tarihi, mahkemeye başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olması gerektiği yer almaktadır.

KONKORDATO PROJESİNİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK

Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacaklarının yarısının imzası veya kaydedilmiş alacaklıların ¼’ü  ve alacakların 2/3’ünü aşan bir çoğunlukla imzalanmışsa kabul edilebilecektir. İmtiyazlı alacaklılar bu nisabın hesaplanmasında dikkate alınmazlar. Kural olarak rehin ile güvence altına alınan alacaklar da hesaba katılmaz. Anca teminatsız kalan kısım hesaba dahil edilir.

KONKORDATO PROJESİNİN TASDİKİ

Konkordato komiseri, konkordato projesi tamamlandıktan sonra alacaklıları müzakere etmeleri için ilan ile toplantıya çağırır. Müzakerelerde yukarıda bahsettiğimiz nisapların sağlanmış olması gerekir. Komiser, müzakerenin sona ermesi tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilgili tüm belgeleri ve konkordato projesinin kabul edilip edilmediğini, tasdike uygun olup olmadığını içeren gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi eder. Bunun üzerine yargılama başlar ve mahkeme kısa sürede her halde kesin mühlet içerisinde kararı açıklar.

Konkordatonun tasdik edilmediği varsayımında talep reddedilir. Borçlunun iflasa tabi olması ve iflası gerektiren bir sebebin varlığı halinde mahkeme, borçlunun iflasına karar verecektir.

Konkordato talebinin reddi halinde borçlu veya talepte bulunan alacaklı, ret kararının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabilir. Bölge Adliye Mahkemesinin kararı kesindir.  

KONKORDATO TASDİKİN ŞARTLARI

 • Basit konkordato ile teklif edilen miktarın, borçlunun iflası halinde alacaklılara ödenecek miktardan fazla olacağının tespiti, malvarlığının terki yoluyla yapılacak konkordatoda paraya çevrilerek elde edilecek hasılatın veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın, borçlunun iflası halinde elde edilecek bedelin fazla olacağının tespiti,
 • Konkordato ile teklif edilen bedelin borçlunun  mali kaynakları ile orantılı olması,
 • Konkordato projesinin yukarıda bahsedilen nisaplara uygun olarak kabul edilmiş olması,
 • İcra ve İflas Kanunu 206. maddesi gereği imtiyazlı alacaklıların alacaklarının tamamının ödenmesi ve mühlet içerisinde komiserin  izniyle gerçekleştirilmiş borçların ifasının, – alacaklının açıkça vazgeçmiş olmadıkça- yeterli teminata bağlanmış olması
 • Yargılama giderleri ile tasdikin gerçekleşmesi durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine yatırılmış olması.

Mıhcı hukuk iletişim

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  Write a comment:

  *

  Your email address will not be published.

  © 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

  Gizlilik Politikası

  logo-footer

  SOSYAL MEDYADA BİZ: