Güncelleme Tarihi:
İstihkak Davası
                                                         İstihkak Davası

İcra İflas hukuku konularında sıkça karşılaşılan kavramlardan ve dava türlerinden bir tanesi de istihkaktır ve haciz esnasında ya da haciz sonrasında haczedilmiş olan eşyaların üzerinde başka bir kişinin sahibi olduğu beyanlarında bulunması anlamına gelmektedir. Bu beyanlarda bulunduktan sonra ispatlamak için açılan davalara da istihkak davası denilmektedir.

İstihkak Davası Nasıl Açılır?

İstihkak davası, üçüncü bir kişi tarafından yani söz konusu malın sahibi olduğunu düşünen herkes tarafından açılabilmektedir. Ayıca söz konusu haciz işlemlerinin gerçekleştiği icra dosyasında borçlu ya da alacaklı olarak görülen kişi tarafından da açılabilinmektedir.

İstihkak davası açmak için öncelikle hak düşürücü sürelere dikkat etmek gerekmektedir. Bu süreler içerisinde itiraz edilerek açılmaması halinde daha sonrasında da bu davayı açma hakkı düşmektedir. Söz konusu mal ile ilgili haczin gerçekleşmesinden itibaren yedi gün içerisinde haczi gerçekleştiren ilgili icra müdürlüğüne istihkak iddiası bildirilmelidir. Bu itiraz icra dosyasındaki taraflara bildirilip üç gün içerisinde iddiasına taraflarca itiraz gelmesi halinde de istihkak davası açılmaktadır.

Haciz esnasında da istihkak iddiası ileri sürülebilinmekte ve alacaklı tarafın buna itiraz etmesi üzerine de istihkak davası açılabilinmektedir. Ayrıca icra mahkemesinde söz konusu talepte bulunulacak mal ile ilgili başka taleplerle ilgili olarak icra dosyası görülmekte iken de yine iddiada bulunulabilinmektedir. Tarafların itirazının tebliğ edilmesinden yedi gün içerisinde de davanın açılması gerekmektedir.

Haciz sırasında haczedilmiş olup da alınmak istenen eşya borçlunun elinde olmayıp da üzerinde sahiplik ya da diğer hakları olduğunu iddia eden üçüncü kişide bulunması halinde ise genel olarak haciz memurları tarafından yapılan uygulama, bu kişiye yedieminlik sıfatı verilmesi ve söz konusu eşyayı almamaktır. Bu durumda icra dosyasındaki taraflar üçüncü kişi aleyhine istihkak davası açılması için yedi günlük süre mevcut olup aksi halde hakkını kaybetmektedir.

Ayrıca kendisine istihkak talebinde bulunma imkânı verilmemiş olan üçüncü kişi, haczedilen şey hakkında veya satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmemişse bedeli hakkında, haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde, icra mahkemesinde bu dava türünü açması gerekmekte aksi halde hakkını kaybetmektedir.

Kişi istihkak iddiasında bulunup dava açılması halinde hakim davayı acele karar vermeye mecburdur hatta diğer taraf dinlenmeksizin de karar verilebilir. Bu nedenle bu dava diğer davalara nazaran daha önce görülen davalardandır.

Dava genel hükümler çerçevesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılmaktadır.

İddiada bulunan kişi ya da kişiler bu iddialarını ispat etmekle mükelleftirler. İstihkak davasında davacı malı hangi amaçla aldığını ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren nedenleri göstermek ve bunları ispat etmesi gerekmektedir. İstihkak davasında ispat bakımından herhangi bir delil sınırlaması bulunmayıp hakim yemin teklif edebileceği gibi tanık ve delilleri serbestçe takdir edebilmektedir. Dava sonucunda verilen kararlar kesin hüküm niteliğindedir. Dava devam ederken haciz kalkarsa dava konusuz kalabilmektedir.

İstihkak Davası İçin Yetkili ve Görevli Mahkeme

İstihkak davası, haczin söz konusu olduğu icra takibi dosyasının yürütüldüğü yerde açılabilinmektedir. Ancak ilgili icra dairesi dosyasının aslı başka bir icra müdürlüğünde olması halinde ise hacizli malın bulunduğu yerde de açılabilinmektedir.

İstihkak Davası Sonucunda Ne Olur?

Dava sırasında, söz konusu mal paraya çevrilirse, hakim bu bedelin dava sonuna kadar ödenmemesine ya da teminat karşılığında ya da duruma göre teminatsız derhal alacaklıya verilmesine de dava esnasında ara karar verebilmektedir.

Davanın reddedilmesi halinde söz konusu icra dosyasındaki haciz kesinleşmektedir. Ancak davanın kabul edilmesi halinde ise söz konusu icra dosyasındaki haciz kalkmakta ve eşyayı alabilmektesiniz. Ayrıca istihkak davasında verilen sonuca göre de alacaklının alacağının geciken miktarının yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminat alınmasına da hüküm kurulabilinmektedir.

Sonuç olarak, icra takibi kendi içerisinde birçok prosedürü barındırmakla birlikte istihkak davası da birçok unsuru içerisinde barındıran davalardandır. Bu nedenle de bu konuda deneyimli ve bilgi sahibi bir avukattan ya da hukuk bürosundan yardım almak en doğru tercihtir. Bu konuyla ilgili tarafımıza ulaşmak için web sitemizdeki telefonları arayarak ya da diğer iletişim kanalları ile randevu alabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Mayıs 2017

  benim mallarım komşumun malları ile dükkan önünde yan yana. komşu dükkana haciz geldi ve benim mallarıma haciz koydular çünkü onun dükkanı önünde duruyor gibi bir hal vardı bu durumda ne yapacağız nasıl ispat ederim.

  • 20 Mayıs 2017

   Merhaba, bu durumla ilgili yazıda bahsetmiştim. İstihkak davası açmalısınız ve haciz edilen malların faturaları ile durumu ispat edebilirsiniz. Esasen her türlü ispat burada geçerlidir.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: