Güncelleme Tarihi:
İflas Erteleme, iyileştirme projesi, iflas erteleme uzmanı avukat
İflas Erteleme

İflas erteleme , sermaye şirketleri ve kooperatiflere yönelik İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan bir imkandır. Bu imkandan kanunda belirtilmiş olan sermaye şirketlerinden olan ‘anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler’ istifade edecektir. Bunların dışında iflasa tabi olan gerçek kişi tacir ve şirketlerin iflasın ertelenmesi müessesine başvurmaları mümkün değildir. İflasın ertelenmesi bakımından Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun beraber göz önünde bulundurulacak, sürecin başlaması için gereken şartlar, işleyiş ve netice söz konusu kanunlara göre belirlenecektir.

Şirketler Bakımından İflas Kavramı

Şirketin iflasından söz ederken  ’borca batıklık kavramına değinilecektir. Şirketin borca batıklığından bahsedebilmek için şirket pasiflerinin aktiflerinden fazla olması gerekmektedir. Şirket aktifleri  ile ‘şirketin sahip olduğu para, menkul, gayrimenkul, stoklar, iştirakler, telif hakları, hak ettikleri alacakları ,pasifleri ile ‘kısa vadeli ticari borçlar, banka kredileri, ödeme gününe kadar vergi karşılıkları, çalışan personel için ayrılmış olan kıdem tazminatı karşılıkları, ödenmiş sermaye, geçmiş yıl karları (yedekler) vb. kastedilmektedir. Çok geniş bir tanım yapmak gerekirse şirketin alacaklarının borçlarını karşılayamıyor olması gerekir.

İflas Erteleme Kavramı

İflasına karar verilmiş bir sermaye şirketi veya kooperatifin ekonomik durumunun iyileştirilmesi ümidiyle, gerekli şartların sağlanması halinde mahkemeye iyileştirme projesi sunularak İflas Erteleme talep edilebilir. Talebin kabulünde hukuki hata yapmamak için iflas erteleme avukatı ile çalışmak doğru olacaktır. Talebin kabulü halinde şirketin yönetimi için kayyım atanacak ve devamında mahkemece kabul edilen iyileştirme projesi uygulanmaya başlanacaktır. Kanunda belirtildiği üzere erteleme geçici bir işlemdir. Kural olarak iflas bir yıl için ertelenir. Ancak sunulan raporlarla iyileşme yolunda somut adımların atıldığı kanaatine varılırsa toplamda dört yılı aşmayacak şekilde süre uzatılabilir. Devamında hedeflenen iyileşme sağlanırsa erteleme kararı kaldırılır, şirket olağan faaliyetlerine devam eder. Şayet herhangi bir iyileşme gerçekleşmemişse ek süre tanınmasına gerek kalmaksızın mahkemece iflasa karar verilebilir.

Kimler İflas Erteleme Talebinde Bulunabilir?

 • İdare ve temsil yetkisine sahip kimseler(Yönetim Kurulu, Tasfiye memurları)
 • Alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir.

Şirketler İflasın Erteleme İçin Nereye Başvuracak?(Görevli ve yetkili mahkeme)

İflas erteleme için açılacak dava bakımından görevli mahkeme (ATM) Asliye Ticaret Mahkemesidir. ATM’nin bulunmadığı yerler bakımından Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olacaktır. Yetkili mahkeme ise şirket/kooperatifin muamele merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesi olacaktır. Muamele merkezi olarak şirket esas sözleşmesinde belirtilen yer ya da şirket organlarının idare merkezinin bulunduğu yer esas alınır.

İflasın Ertelenmesi İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

 • Anonim veya limitet şirket borca batık olmalı,
 • Borca batıklık yetkili kişilerce mahkemeye bildirilip, mahkemece tespit edilmiş olmalı,
 • İflasın ertelenmesi talebi yetkili kişilerce mahkemeden talep edilmiş olmalı,
 • Gerekli masraflar ve kayyım ücreti mahkeme veznesine depo edilmeli,
 • Mahkemeye iyileştirme projesi sunulmalı ve  mahkemece kabul edilmeli,
 •            ~Şirketin ekonomik durumunun iyileşmesi mümkün olmalı,
 •            ~Proje somut verilere dayanmalı,
 •            ~Proje mahkemece ciddi ve inandırıcı bulunmalı (bilirkişi tayin edilir),
 •            ~Proje tasfiye amacı taşımamalıdır.
 • Erteleme iflasın açılmasına oranla alacaklıları daha kötü bir duruma sokmamalı,
 • Ortaklık/kooperatif tasfiye halinde olmamalı,
 • Fevkalade mühletten yararlanılmamış olunmalıdır. (Fevkalade mühlet: Olağanüstü durumlarda, özellikle ekonomik buhranlarda, Bakanlar Kurulunun kararı ile icra tetkik mercii tarafından isteyen borçluya, borcunu ödeyebilmesi için, altı ayı geçmemek üzere süre verilmesi)

İflas Erteleme Kararının Sonuçları Nelerdir?

 • Öncelikli sonuç kararla birlikte iflas ertelenecektir, şirket böylelikle mali koşullarını düzeltmek için süre kazanacaktır.
 • Yönetim ve mal varlığı değerleri bakımından mahkemece gerekli önlemler alınacaktır.
 • Önceden yapılan takipler, kendiliğinden duracak ve erteleme süresi içinde yeni bir takip yapılamayacaktır.

Bu durumun iki istisnası bulunmaktadır.

 1. Rehinli alacaklar
 2. İİK. 206/1 madde hükmünde belirtilen alacaklar bakımından yapılan takipler devam edeceği gibi yeni takipler de başlatılabilir. Ancak rehin konusu mallar hakkında muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malların satışı gerçekleştirilemez.

Şirketin taraf olduğu sözleşmeler kaynaklı hak ve borçları devam eder.

İflasın ertelenmesi kararı süresi içinde söz konusu şirkete karşı (iflas davası hariç olmak üzere) açılmış davalara devam edilebilir ve yeni dava açılabilir.

Ülkemiz gibi ekonomisi kırılgan olan gelişmekteki ülkelerin ticari hayatındaki istikrar bakımından yeni sayılabilecek bir imkan olan  iflasın erteleme “müessesesi efektif olarak hayata geçirilebilirse  hem şirketler hem de ülke ekonomisi bakımından fonksiyonel bir alternatif olacaktır. Böylelikle yüklü sermaye ve yoğun iş gücü tahsisi ile ticaret aleminde var olabilen şirketler mali krizlere karşı daha dirençli hale gelecek, başarısız  iktisadi teşebbüslerin oranı azalacaktır. Ancak bu durumlar için ise şirketlerin, iflas erteleme alanında uzman avukatla çalışmak en doğru yol olacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu icra avukatları iflas erteleme konusunda bilgisi ile şirketlerin iflas erteleme süreçlerini yürütmektedir.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Mayıs 2017

  İflas erteleme yasağı kalkar kalkmaz iflas erteleme vereceğiz. Bunun için iyileştirme raporu çok önemli biliyorsunuz. Bu konuda sizle çalışmamız mümkün müdür şimdiden görüşme yapmamız uygun olur mu?

  • 21 Mayıs 2017

   Merhaba, iflas ertelemede iyileştirme raporu konusu bahsettiğiniz gibi önemlidir. İsterseniz görüşme için randevu alabilirsiniz.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: