İdare Hukuku
İdare Hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan hukuk kurallarının bütünüdür. Bunun yanında idarenin bireylerle arasındaki hukuki münasebetleri düzenler. İdare Hukuku diğer hukuk dalları gibi temel bir kanuni düzenlemesi olmayan, kurallarının dağınık halde bulunduğu kısaca tedvin edilmemiş bir alandır. Dolayısıyla çok geniş ve ayrıntılı bir alandır. İdare Hukukundan doğan uyuşmazlıklar idari yargıda görülür.

İdare Hukukunun amacı kamu yararının sağlanmasıdır ve temeli Anayasa’ya dayanır. Anayasanın 125. maddesinde idarenin her türlü eylem ve işleminin yargıya konu edilebileceği belirtilmiştir. Maddenin devamında da idarenin, kendi işlem ve eylemlerinden doğan zararları gidermekle yükümlü olduğu yer almıştır.

İdarenin hukuka aykırı, keyfi veya siyasi bir eylem veya işlemi sonucunda zarar gören yahut benzerlerinden daha farklı bir muameleye tabi tutularak hakkı zedelenen kişilerin hukuki ve ekonomik haklarını idari yargıda aramaları gerekmektedir. Söz konusu süreç oldukça girift ve bir o kadar değişken bir mevzuata bağlı yapıdadır. Hukuki yardım veya sürekli danışmanlık talebi burada kişiler için neredeyse bir zorundalıktır.

İdare faaliyeti sırasında gerçekleştirmesi gereken hizmeti geç – kötü yerine getirirse veya hiç yerine getirmezse bundan ötürü kusura dayanan sorumluluğu söz konusu olur. Bazı durumlarda ise idarenin hiç kusuru olmasa bile ortaya çıkan zararı karşılaması gerekir. Bu durumlarda da idarenin kusursuz sorumluluğu söz konusu olur.

İdarenin kamu gücünü kullanarak gerçekleştirdiği tek yanlı işlemleri idari işlemlerdir. İptal davası, idari işlemler hakkında açılabilen bir davadır. İdarenin işlemi yetki, şekil, sebep, amaç ve konu unsurları yönünden hukuka aykırılık içeriyorsa iptal davası açılır. Menfaati ihlal edilenler tarafından açılmış olan iptal davası, davacıların lehine sonuçlanacaktır. Bunun yanında idarenin yönetmelik, tebliğ, tüzük vb. düzenleyici işlemlerinde yer alan hükümlerin iptali için Danıştay’da iptal davası açabilmek de mümkündür.

Tam yargı davası ise idari işlem ve eylemden dolayı kişisel hakları zarar gören kişiler tarafından açılabilir. Tam yargı davası,çoğunlukla bir tazminat davası olarak görünür.. Bu dava, idarenin işlem yahut eylemlerinden zarar doğması halinde açılır. İdare, faaliyetlerini sürdürürken kişilere zarar vermiş olması halinde bu zararı gidermek zorundadır. Hakkı zedelenen kişiler bu zararlarının tazminini tam yargı davasıyla talep ederler.

İdarenin; düzenleyici işlem yapma yetkisi, yaptırım uygulama yetkisi, mal edinme yetkileri, örgütlenme yetkisi, kolluk kullanma yetkisi şeklinde yetkileri mevcuttur. Bununla beraber idare 4 yolla mal edinebilir. Bunlar kamulaştırma, istimval, devletleştirme ve geçici işgal yöntemleriyle olur. Söz konusu mal edinme süreçleri vatandaşın mülkiyet hakkına sınırlama getirmekte olup hak kaybına sebebiyet verme ihtimali kendini gösterir. İlgili sürecin tecrübe sahibi bir avukatın temsili ile veya danışmanlığı ile sürdürülmesi önem arz eder.

Danıştay ve idare mahkemelerinde dava açma süresi 60 gündür. Vergi mahkemelerinde ise bu süre 30 gündür. Bu süreler bazı durumlarda tebliğ tarihinden, bazı durumlarda  ise ilan tarihinden itibaren başlar. Sürelerin başlangıcı ilgili ilanın ertesi günüdür. Tatil günleri de süreye tabidir ancak sürenin son günü tatil gününe denk gelirse süre tatili izleyen çalışma günü bitimine kadar uzar. Sürenin sonu eğer adli tatile rastlarsa süre adli tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzamış sayılır. Tüm bunların yanında dava açma sürelerini durduran durumlar da söz konusudur. Bu sürelerin aşımının yahut sürelerin durmuş olmasının önemli sonuçları vardır. Sıkı ve etkin biçimde takibi gerekir.

İdare Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 1. İptal Davalarının Takibi
 2. Tam Yargı Davalarının Takibi
 3. Acil Yürütmenin Durdurulması Kararları Alınması
 4. İdari Dilekçelerin Denetlenmesi, Düzenlenmesi
 5. Kentsel Dönüşüm Davaları
 6. KİK, SPK, EPDK, Rekabet Kurulu ve Diğer Kurul Kararına İtiraz
 7. Devletin Mülkiyetindeki Taşınmazlar İçin Düzenlenen Ecrimisil Davalarının Takibi
 8. Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davalarının Takibi
 9. Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davalarının Takibi
 10. Uzlaşma İşlemlerinin Takibi
 11. Karayolları Trafik Davalarının Takibi
 12. İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali İşlemleri
 13. Kamu İhaleleri Danışmanlığı ve Dava Takibi
 14. Gümrük Kanunundan Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü
 15. İdari Para Cezalarına İtiraz
 16. Öğrenci ve Memur Davalarının Açılması ve Yürütülmesi
 17. Vergi Uyuşmazlıkları ve Vergi Suç – Cezaları Hakkında Danışmanlık ve Dava Takibi
 18. İhale Hukukuna Dair İhtilaflar ve Davaların Takibi
 19. Belediye Kanunundan Doğan İhtilaflar ve Bu Alanda Danışmanlık – Dava Takibi
 20. İmar Hukukuna İlişkin İhtilafların Çözümü
 21. Özelge Başvuruları
 22. İdareye Başvuruların Yapılması ve İdari Karar ve İşlemlere Karşı İtirazların Yapılması
 23. Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi Davaları Takibi
 24. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Baktığı Davaların Takibi

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: