Hukuki Danışmanlık
Hukuki danışmanlık veya hukuk danışmanlığı hizmeti şahıslara ve şirketlere yaptıkları işlemlerde hukuki yol gösteren ve yaptıkları işlerin hukuka uygun yürütülmesini sağlayan bir avukatlık hizmetidir. Bu hukuki danışmanlık önleyici olabileceği gibi giderici danışmanlık da olabilir.

Önleyici  hukuk danışmanlığı hizmeti henüz hukuki ilişki başlamadan bu işlemin kanunlara uygun biçimde yürütülmesi ve müvekkilin bu ilişkiden hukuki bir sebeple zarara uğramaması için verilmektedir.

Giderici hukuk danışmanlığı hizmeti ise müvekkilin hukuki ilişkiden kaynaklı yaşadığı sorunda onun çıkarlarını koruyacak şekilde hareket etmeyi ve bu sorunu olabilecek en lehe şekilde çözmeyi içerir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda şirketin yeniliklere adapte edilmesi ve şirketin Türk Ticaret Kanuna göre risk analizinin yapılması, yeniden yapılandırılması, eksiklerin giderilmesi gerekmektedir. Bazı eksiklerin idari para cezaları ve şirket ortaklarına hapis cezaları öngörmesi nedeniyle bu hususların uzman avukatlar vasıtası ile yürütülmesi zorunludur. Yine bu kapsamda şirket ortak ve yöneticilerinin idari ve cezai sorumluluktan kurtarılması için çalışmalar yapılmalıdır.  Yalnızca TTK kapsamından değil tüm kanunlar kapsamından şirketin değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca şirketlerin ticari çalışmalarına devam edebilmeleri için alacak tahsili sağlanması da ayrıca önem arz etmektedir. Bu kapsamda Mıhcı Hukuk Bürosu olarak şirketinize ve şahsınıza göre değişmekle birlikte aşağıdaki hukuki danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

Şirketler İçin Hukuki Danışmanlık

Ülkemizde hukuka uygun olarak iki veya daha fazla kişi ya da kurum tarafından bir araya gelerek mallarını ve çabalarını ortak bir amaçla bir sözleşme ile birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan tüzel kişiliğe, şirket denilmektedir. Hukukumuza göre şirket, şahıs ve sermaye şirketleri olarak 2’ye ayrılmaktadır. Şahıs şirketleri de kendi içerisinde adi, kolektif ve komandit şirket olmak üzere 3’e ayrılmaktadır. Sermaye şirketleri de sermayesi paylara bölünmüş komandit, limited ve anonim şirket olarak 3’e ayrılmaktadır.

Görüleceği üzere şirketlerin birçok türü olmak ile birlikte Şirketler Hukuku birçok kanundan oluşmakta ve mevzuatımızda temel olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmektedir. Bu nedenle de adeta ticaretin bel kemiği niteliğinde olan bu kanunun yaşanılan şirket uyuşmazlıklarında başvurulmasının yanı sıra yaşanılan uyuşmazlıklarda birçok farklı kanunun da bilinerek hareket edilmesi gerekmektedir.

Yaşanılan uyuşmazlıkların en az zararla ve en kısa sürede çözülmesi adına şirket işlemleri sırasında ya da yönetimi sırasında uzman ve tecrübeli bir avukattan ya da hukuk bürosundan yardım almak önemlidir. Söz konusu yardım şirketler tarafından fazla maliyet unsuru olarak görülse de aşağıda da anlattığım üzere şirketler için hukuki danışmanlık (hukuk danışmanlığı) hem herhangi bir sorun yaşamamak için önleyici hem yaşanılan sorunu en az zararla atlatmak ve şirket menfaatlerine dikkat edilmesi adına koruyucu bir tedbir niteliğinde görülmelidir.

Hukuk Danışmanlığı Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

Her türlü firma, bazen sadece bir alanda bazense birçok alanda faaliyet vermektedir. Zira bilindiği üzere iş dünyasının ise yazılmayan birçok keskin ve sert kuralları vardır.  Her şirket politikası çok çalışmak, az maliyet yapmak, şirket kar oranlarını yükseltmek ve şirketin büyümesini sağlamak üzerine kuruludur. Bu nedenle de şirketin kuruluşundan başlayarak büyüdüğü en son duruma ya da sonlandırıldığı ana kadar şirketin menfaatlerini koruyan tecrübeli ve uzman bir avukat ya da hukuk bürosundan yardım almak birçok kolaylık ve kazanç sağlamaktadır.

Şirketler Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerimiz ise şunlardır;

1-Genel Hukuki Danışmanlık Hizmetleri; 

Şirketin konusu ile ilgili tüm hukuki işlemleri yürütmekteyiz. Bu süreci gerçekleştirirken,  tüm belgeler ve şirket işleyiş süreci incelenmekte, eksik ve hatalı uygulamalar denetlenmekte ve düzenlenmekte, gerekli olanlar tarafımızca hazırlanmakta, tüm işlemler en baştan en sona kontrol edilmektedir.

Böylece de şirkette güvenli bir hukuki alt yapı oluşturulmakta, hukuki uyuşmazlık sayısını en aza indirmekte, karşılaşılan uyuşmazlıklarda şirket menfaatinin korunması amaçlanmaktadır. En önemli amaç ise koruyucu avukatlık hizmeti ile şirketin sağlıklı gelişmesine üst düzeyde katkı sağlamaya çalışmaktır.  Böylece hukuk büromuz şirketin her türlü işlemlerinde yazılı ve sözlü hızlı bir şekilde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

2-Avukatlık Hizmetleri; 

Şirketinizin T.C. Mahkemeleri’nde ve Uluslar arası Tahkim Mahkemeleri’nde yer alan her türlü başvuru ve davalarında şirketin saygınlığını korumaya yönelik olarak deneyimli avukatlarımızca vekilliğinizi gerçekleştirmekteyiz.

3-Şirketlere İş Hukuku ve Danışmanlık Hizmeti; 

İş hukuku uyuşmazlıkları ve uygulamaları şirketlerin en çok karşılaştığı uyuşmazlıklardan olup, iş hukukunun işçiyi koruyan yapısı gereği şirketlerin en çok zorlandığı ve dava kaybettiği hukuk alanıdır. İş hukukunda, işçi işveren işlemlerinin hukuki danışmanlık ile baştan usulune uygun yapılması şirketler için büyük avantaj olacaktır. Özellikle iş sözleşmesinin ve işçi özlük dosyasının hazırlanması, iş sözleşmesinin feshindeki usuller bakımından şirketlerin hukuki danışmanlık alması oldukça elzemdir. Şirketin insan kaynakları bölümündeki işlemlerde İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu başta olmak üzere, diğer mevzuatlara yönelik denetimleri yaparak düzenli işlemlerin yapılmasını ve hukuk danışmanlığını sağlamaktayız.

4-İcra Takip Hizmetleri; 

Şirketinizle ilgili her türlü alacakların takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz işlemleri, iflas ve iflasın ertelenmesi işlemleri, konkordato gibi icra hukuku icra hukukundan doğan hukuki işlemlerin takibini yürütmekteyiz. Yani şirketinizin piyasada olan cari hesap, çek, bono, fatura gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının, İcra İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapıp tahsilatını gerçekleştirerek derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamaktayız.

Tahsilatın imkansız hale düştüğü durumlarda ise ceza davaları yürüterek ve gerek duyulursa aciz belgesi alıp şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesi sağlamaktayız.

5-Şirketler İçin Diğer Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

Şirketler için yukarıda belirtilen konular haricinde de sürekli hukuki danışmanlık (hukuk danışmanlığı) ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz. Bunlar ise şunlardır;

 • -Şirket yetkilileri tarafından talep edilmesi halinde şirket toplantılarına katılmak,
 • -Şirket ile 3.kişiler arasındaki tüm işlemlerin yürütülmesi,
 • -Şirketi kamu kurum ve kuruluşları karşısında temsil ederek gerekli işlemlerin yapılması,
 • -Şirket tarafından ihtarname gönderme işlemlerini ya da şirket aleyhine olabilecek ihtarnamelere cevap verme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • -Şirket ana sözleşmelerini hazırlamak, değişiklik yapmak ve sermaye artırım işlemlerini hazırlamak,
 • -Şirket genel kurul işlemlerini yapmak,
 • -Şirket hisse devri sözleşmelerini ve ortaklık sözleşmelerini hazırlamak,
 • -Şirket kuruluş, tür değiştirme, şirket birleşmeleri ya da tasfiye ve iflas işlemlerini gerçekleştirmek,
 • -Şirket ortaklarının haklarının korunması için gereken işlemleri yürütmek,
 • -Şirketlerin ihaleye veya edimin ifasına fesat karıştırma, sahtecilik veya dolandırıcılık suçları ile ilgili iddialara karşı korunmasını gerçekleştirmek,
 • Müvekkilin yürüttüğü işlerin hukuki yorumunu, kanunlara uygunluğunu değerlendirerek raporlanması ve alınan danışmanlıkların gün ve iş kaydının raporlanması
 •  Müvekkilin yaşadığı hukuki problemlere ilişkin yazılı olarak veya sözlü olarak çözüm önerileri sunulması
 • Şahısların veya şirketlerin yaptıkları sözleşmelerin hukuken incelenmesi, gerekli olduğu durumlarda yeniden yazılması yada en baştan sözleşmenin düzenlenmesi
 • Müvekkil şirketin çalışanlarıyla yaptığı iş hukukunda özellikle işçinin korunması var olduğundan önem arz eden iş sözleşmelerinin iş hukukunun ilgili maddelerine uygun olarak düzenlenmesi veya gerektiğinde yeniden yazımı, işçi özlük dosyalarının düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin feshinde hukuki danışmanlık (hukuk danışmanlığı) verilmesi
 • Müvekkilin sözleşmede satıcı olarak yer alması durumunda müvekkilin yararının gözetilerek sözleşmenin düzenlenmesi ve buna ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması
 • Türk Ticaret Kanunu anlamında şirketlerin analiz yapılarak yeniden yapılandırılması, şirket ortak ve yöneticilerinin idari ve cezai sorumluluğunun üzerinden kaldırılması, Müvekkilin sözleşmede alıcı olarak yer alması durumunda satıcı ile yapılacak sözleşmenin müvekkilin yararına olup olmadığının incelenmesi ve müvekkile bu sözleşmede hukuki danışmanlık (hukuk danışmanlığı) sağlanması
 • Hukuki sorunların dava öncesi ön çözüm olarak 3. kişilere ihtar çekmesi veya çekilen ihtara karşı izlenecek yolda müvekkile hukuki destek sağlanması
 • Müvekkilin girdiği ticari işlerde hukuki destek sağlayarak oluşabilecek zararları önlemek veya daha önceden riskleri göz önünde bulundurarak alınacak önlemleri göstermek
 • Müvekkilin dosya ve işlemlerinin düzenli bir şekilde raporlanması
 • Şirketlerin alacak tahsilatı ve takibinin yapılması, bunların icra avukatı aracılığı ile takip edilmesi
 • Müvekkille hukuki meseleler hakkında genel bilgi alışverişi yapmak

Hukuki Danışmanlık Verdiğimiz Hukuk Dalları

Şirketler için hukuki danışmanlık (hukuk danışmanlığı) hizmeti verilirken özellikle hem biz hem diğer meslektaşlarımız aşağıdaki hukuk dallarından yararlanmaktadır;

 • -Şirketler Hukuku
 • -Ticaret, Deniz Ticaret ve Uluslar arası Ticaret Hukuku,
 • -Kıymetli Evrak Hukuku,
 • -İcra ve İflas Hukuku,
 • -Marka ve Patent Hukuku,
 • -Yabancılar Hukuku,
 • -İnternet Hukuku,
 • -Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku,
 • -Sözleşmeler Hukuku,
 • -Banka ve Finans Hukuku,
 • -İş Hukuku,
 • -Ceza Hukuku,
 • -Miras Hukuku,
 • -Enerji ve Madencilik Hukuku,
 • -Fikri Mülkiyet Hukuku,
 • -Tüketici Hukuku,
 • -İlaç ve Sağlık Hukuku,
 • -Rekabet ve Regülasyon Hukuku,
 • -Sermaye Piyasası Hukuku,
 • -Vergi ve İdare Hukuku,
 • -Aile Hukuku’dur.

Hukuk Büromuz

Hukuk büromuz, her şirketin hukuki açıdan her türlü ihtiyacını en üst düzeyden karşılamak ve şirket saygınlığını korumak adına hukuk danışmanlığı ve hukuki hizmetler vererek ekonomik ve ticari açıdan şirketinizin gelişmesine katkıda bulunarak hareket etme düşüncesi içindedir.

Hukuk büromuzla iletişime geçmeniz dahilinde şirketinizin hukuki durumu da göz önüne alınarak istemeniz halinde aylık ya da belirli bir hizmet karşılığı olarak ücret mukabilinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Hukuk büromuz her zaman yeni fikirlere açık ve değişimi sürekli takip etmekte ve teknolojiyi sonuna kadar kullanmaya çalışan, müvekkillerine en doğru ve en hızlı bilgiyi sunmayı hedef edinmektedir. Bunları yaparken de şirket menfaatleri ve sırlarını korumayı da ilke edinmiştir.

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •