Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Vakıflar Hukuku

Vakıf, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir. Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlaka, milli birliğe ve milli menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz.

Vakıfların Kuruluş Şekil ve Usulu:

Vakıf kurma iradesi, resmi senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. Resmi senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığıyla yapılması, temsil yetkisinin noterlikçe düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olmasına ve bu belgede vakfın amacı ile özgülenecek mal ve hakların belirlenmiş bulunmasına bağlıdır. Mahkemeye başvurma, resmi senet düzenlenmiş ise vakfeden tarafından; vakıf ölüme bağlı tasarrufa dayanıyorsa ilgililerin veya vasiyetnameyi açan sulh hakiminin bildirimi üzerine ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce re’sen yapılır. Başvurulan mahkeme, mal ve hakların korunması için gerekli önlemleri re’sen alır.

Vakıflar ile ilgili temel hukuki kaynak T.C. Anayasası’dır. Bunun yanında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği, 5072 sayılı Vakıflar ve Derneklerin Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun, İmar Kanunu, Mera Kanunu, Belediye Kanunu, Vergi Mevzuatına İlişkin Kanunlar ve Vakıflar Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği gibi düzenlemelerde vakıflara ilişkin hukuki düzenlemeler mevcuttur.

Dernekler Hukuku

Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşımı dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Hukuka ve ahlaka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz. Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Dernek kurucularının fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanır. Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Dernek tüzüğünde zorunlu unsurlar:

1-Derneğin adı

2-Derneğin amacı

3-Derneğin gelir kaynakları

4-Derneğin üyelik koşulları

5-Derneğin organları ve geçici yönetim kurulu

Dernek tüzüğü, kanunun emredici hükümlerine aykırı olamaz. Dernek tüzüğünde düzenlenmemiş konularda kanun hükümleri uygulanır.

Dernekler ve Vakıflar Hukuku Kapsamı

Dernekler ve vakıflar hukukunun konusunu, dernek ve vakıfların kuruluş aşamasından sona erme aşamasına kadar her aşaması oluşturur. Örneğin; dernek ve vakıfların kuruluş işlemleri, genel kurul toplantıları, tüzükleri, fesihleri ve mallarının tasfiyeleri konularının hepsi bu hukukun konusunun bir parçasıdır.

Ülkemizde dernek ve vakıf sayısı dünyanın birçok ülkesine oranla oldukça fazladır. Dernek veya vakıf kurma ve bu kuruluşlara üye olma ülkemizde epeyce yaygın olduğundan bu alan başlı başına bir hukuki zemin gerektirmektedir. Dernek ve vakıflar hukuku taze ve gelişmekte olan bir hukuk dalı konumunda olduğundan bu hukuki alanda başarılı hizmet almak oldukça güç bir olasılıktır. Bu anlamda dernek ve vakıf hukuku alanında hukuki hizmet almak için alanında uzman avukatlara sahip kaliteli bir hukuk bürosu ile çalışılmalıdır.

Mıhcı Hukuk Bürosu, Dernekler ve vakıflar hukuku alanında çalışmış avukatlar aracılığıyla bu alanda her türlü hukuki danışmanlığı ve hizmeti sağlayabilme konumundadır.

Dernekler ve Vakıflar Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler:


-Dernek ve vakıf kuruluş işlemleri

-Dernek ve vakıflara ait tüzüklerin incelenmesi ve düzenlenmesi

-Dernek ve vakıfların organ kararlarının hukuki denetimi

-Dernek ve vakıfların işleyişi ve feshine ilişkin davaların takibi

-Dernek ve vakıfların gayrimenkul alım-satım işlemleri

-Devlete intikal ettirilmiş vakıf mallarının geri alınması ve tescili

-Dernekler ve vakıflar hukuku alanında her türlü sözleşmenin düzenlenmesi

-Dernek ve vakıf faaliyetlerinden doğan gerekli izinlerin alınması

-Dernek ve vakıf mütevelli heyet toplantılarının ve genel kurullarının yapılması

-Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan tazminat davaları

-Dernek ve vakıfların ticari davaları

-Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza davaları

-Vakıf bünyesinde iktisadi işletmeler kurulması ve gerekli işlemlerin yapılması

-Vakıf senedi ve vasiyetname hazırlanması işlemleri düzenlenmesi

-Evladiye alacağı davasının açılması ve takibi

Yukarıda bulunan tüm hizmetlerimizden yararlanabilmek için iletişim sayfamızda bulunan iletişim kaynaklarından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: