Güncelleme Tarihi:

Ceza Avukatı - Mıhcı Hukuk Bürosu - İstanbul
                                               Ceza Avukatı İstanbul

Ceza Avukatı ve Davalardaki Rolü

TCK, CMK, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olmak üzere ceza hukuku mevzuatına hâkim ve tecrübesi olan avukata, ceza avukatı denilmektedir. Ceza avukatı, bu kapsama giren konularda daha önce araştırma yapmış veya çalışmış, şüpheli ya da sanıkların haklarını çok iyi bilen hukukçulardır.  Ceza hukuku, suç kavramı kapsamına giren fiiller ve bunlara uygulanacak cezaların konu alındığı kamu hukuku dalıdır. Her ne kadar Türk hukuk sisteminde yasal bir branşlaşma olmasa da ceza hukuku ile ilgilenen, bu alanda uzmanlaşan ve bu tür davalarda tecrübeli avukatlar halk arasında ceza avukatı olarak bilinmektedir. 5237 sayılı TCK’da düzenleniş şekline göre genel suç unsurları, ceza hukukuna hakim olan ilkeler gibi genel kavramların bulunduğu kısım, genel hükümleri; suç tiplerinin ve cezalarının sayılması suretiyle açıklandığı kısım ise özel hükümleri olarak iki kısma ayrılmaktadır.

Türk Ceza Hukuku kaynaklarının başında genel ilkelerinin sayıldığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bulunmaktadır. Ayrıca genel itibariyle suç ve cezalarının işlendiği 5237 sayılı TCK ve ceza muhakemesi evrelerinin anlatıldığı 5271 sayılı CMK, bu daın temel nitelikteki kanunlarıdır. Bunun yanında kabahatler kanunu, askeri ceza kanunu, adli sicil kanunu gibi kanunlar da rehberlik eden mevzuat içerisinde sayılabilir. İyi bir ceza avukatı bu mevzuatı çok iyi bilmelidir.

Ceza avukatı, herhangi bir suçun işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde şüpheli veya sanığa ya da şikâyetçi veya katılana hukuki destekte bulunmakta ve onları kollukta, savcılıkta ve mahkemede temsil etmektedir.

Ceza avukatının görevi eğer şikâyetçi veya katılan tarafında ise soruşturmanın etkin bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak, delillerin toplanmasına ve değerlendirilmesine katkı sağlamak, bürokratik yazışma ve işlemleri hızlandırmak ve maddi gerçeğin aydınlatılmasına katkı yaparak şüpheli veya sanığın mümkünse beraatini sağlamaktır.

Ceza avukatının görevi, eğer şüpheli veya sanığı temsil etmek ise, şüpheli ya da sanığı hukuki süreçler konusunda bilgilendirmek, isnat edilen suçlama ve olabilecek yaptırımlar konusunda aydınlatmak ve savunmasını en iyi şekilde hazırlamak ve yapmaktır. Böylelikle ceza avukatı başarılı bir şekilde yürüttüğü davada beraat kararı alabilmekte veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı veya en kötü ihtimalle müvekkiline alabileceği en az ceza almasını sağlayabilmektedir.

Ceza avukatı, hangi tarafı temsil ederse etsin; herhangi bir soruşturmada taraflar ifade vermeden önce ceza avukatından destek almalı ve açılacak olan davanın taraflar için en iyi şekilde çözümlenmesi için en başından önlem alınmalıdır.

Ceza davaları kişilerin özgürlüğünü ilgilendirdiğinden, ceza avukatı bu sorumluluğun altından kalkabilmek için sürekli kendisi güncelleyerek değişen kanunlardan, uygulamadan ve Yargıtay kararlarından haberdar olmalıdır.  Ayrıca Yargıtay’da onandıktan sonra dahi hükümlünün başvurabileceği olağanüstü kanun yolları mevcuttur, bu nedenle suç kesinleşmiş olsa dahi bir ceza avukatının desteği alınarak kişisel hürriyet için başvurulması gereken en son yola kadar haklar kullanılmalıdır.

Sadece davaların yürütülmesi sürecinde değil, soruşturma ve dava süreçlerinde karşılaşılacak gözaltı işlemleri, tutuklama, gözlem altına alınma, emniyet ve savcılık aşamasında ifade alma, el koyma, üst, eşya, konut, işyeri araması, iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, teknik araçlarla izleme, savunma delillerinin toplanması, teşhis işlemleri, bilirkişi atanması ve yargılamanın temelini oluşturan ve duruşmaların neticesini etkileyen birçok usul işlemlerinde de bir ceza avukatının hukuki bilgi ve desteği alınmalıdır.

Ceza Hukuku

Ceza avukatının ilgili olduğu ve temel aldığı hukuk alanı, ceza hukukudur. Bu dalın kapsamına, TCK, CMK, CGTİK olmak üzere daha birçok kanun da girmektedir. Bu hukuk dalı, suç ve ceza kavramlarını inceleyen, kamu hukuku alanına giren bir hukuk alanıdır. Genel ve özel olarak iki kısma ayrılmaktadır.

Ceza avukatının hâkim olması gereken yargılama süreci ise üç evreden oluşmaktadır. Bunlar; iddia, savunma ve yargılamadır. Bu hukuk dalında davalar da genel olarak sulh, asliye ve ağır ceza mahkemelerinde görülmekle birlikte bunların yanında askeri ve icra ve çocuk mahkemelerinde de görülmektedir.

Ceza ve Ağır Ceza Davaları

Ceza hukuku ve davaları, diğer hukuk alanlarına ve diğer hukuk davaları alanlarındaki davalara göre daha hassas ve özel bir alandır. Çünkü doğrudan kişinin hürriyetini ve adli sicili etkileyen bir hukuk dalıdır. Ayrıca davalarda verilen mahkûmiyet karaları hukuk mahkemelerini bağladığından, tazminat davaları gibi davalardan olumlu sonuç almak adına da başarıyla yürütülmesi gereken bir dava çeşididir. Böylelikle hem kişi hürriyetini hem de diğer davalarda konu oluşturması adına ceza davaları, mevzuata hâkim ve hukuki süreçte deneyimli bir ceza avukatı tarafından yürütülmesi gerekmektedir. 

Ceza Hukukunda Suç Tipleri

5237 sayılı TCK’nın ikinci kitabında düzenlenen özel hükümler bölümü suç tiplerini düzenlemektedir. Bu kapsamda sayılan suçlardan önemli sayılabilecek olanlar şunlardır;

Uluslararası Suçlar: Soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapmak

Hayata Karşı Suçlar: Kasten veya taksirle öldürmek, intihara Yönlendirmek, işkence ve eziyet

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar: Kasten yaralama veya taksirle yaralamak suçu, doku veya organ ticareti, insan üzerinde deney yapma

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar: Cinsel saldırı suçu, çocukların cinsel yönden istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz suçu

Hürriyete Karşı Suçlar: Tehdit suçu, şantaj suçu, cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali

Şerefe karşı Suçlar: Hakaret suçu 

Özel hayata Karşı Suçlar: Haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasında yapılan konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçu, kişisel verilerin kayıt edilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verileri yok etmeme suçları

Mal varlığına karşı suçlar: Hırsızlık suçu, yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanmak, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçu, hileli iflas suçu, karşılıksız yararlanmak, şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi vermek

ve bunlar gibi kanunda sayılan diğer suçlardır. Bu suçların tanımları ve bu suçlar işlendiği zaman ki cezai müeyyideleri (genelde hapis veya adli para) ilgili madde metninde belirtilmektedir. Ancak  her olayın özelliği gereği farklı cezalar belirlenebildiği gibi, artırım yada indirim sebepleri de bulunabilmektedir. Halk arasında “şu suçu işlersem ne kadar yatarım, kaç yıl hapis yatarım? Gibi soruların cevapları tam olarak net verilememektedir. Kaldı ki kanunun verdiği aralıkta hakimin takdir yetkisi bulunduğundan tam olarak hapis cezasının miktarını önceden tam olarak bilmek mümkün değildir.

Ceza Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

TCK kapsamında işlenen suçlara bakmaya görevli mahkemeler asliye ve ağır ceza mahkemeleridir. Yetki bakımından 5271 sayılı CMK’nın yetki başlıklı 12. Maddesi kuralları uygulanmaktadır. Buna göre; genel olarak suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. Ceza mahkemeleri de sulh ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi olarak 3 e ayrılmaktadır. İşlenilen suçun tipine ve ağırlığına göre CMK’da belirtilen kriterlere göre görevli mahkemesinde görülür.

Ceza Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ceza hukuku niteliği itibariyle hukukun en ciddi alanlarından birisidir. Zira alınacak cezalar hürriyeti bağlayıcı nitelikte olup, kişinin hayatının bir kısmını ya da işlenen suçun niteliğine göre büyük bir kısmını cezaevinde geçirmesine neden olabilmektedir. Hatta bazı zamanlar suç işlenmemesine rağmen yeterli savunma yapamamaktan ötürü suçsuz yere cezalar çekilebilmektedir. Bu nedenle davalı ya da davacı her kişi kendi avukatının en iyi ceza avukatı olmasını ister. Bunu gerçekleştirebilmek için yargılama esnasında kişiyi savunacak avukatın mevzuata hakim, ceza davalarına bakan tecrübeli ve uzman bir ceza avukatı olması gerekmektedir. Savunma amaçlı ceza avukatı belirlerken bu hususların göz önünde bulundurulması son derece faydalı olacaktır.

Ceza Avukatının Yürüttüğü Hizmetler

Ceza avukatının yürüttüğü hizmetleri maddeler halinde belirtmek gerekirse ceza avukatı şu işlemlerle ilgilenmektedir;

 1. Ceza avukatı; Sulh, Asliye, Ağır, Askeri, İcra Ceza ve Çocuk Mahkemeleri’nde görülmekte olan davalarla ilgili dosya incelemesi yapmak buna uygun olarak davaya hazırlanmak ve duruşma aşamasında savunma yapmaktadır.
 2. Ceza avukatı, soruşturma aşamasında hazır bulunarak süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir.
 3. Cek şikâyetlerinden dolayı gereken işlemleri belirleyerek gerektiğinde taraflarla müzakere yapmakta ve çözüme kavuşturmaktadır.
 4. Ceza avukatı, ceza ve suç konularında acil hukuki yardım vermekte ve bu durumlarda ilgilileri temsil edip anında müdahale ederek çözüme kavuşturabilmektedir.
 5. Ceza avukatı, fiil ve hareketlerin suçun hukuki niteliği bakımından incelemesini yaparak mevzuattaki durumunu tespit ederek çözüme kavuşturmaktadır.
 6. Ceza avukatı, tacirin cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesini gerçekleştirmektedir.

Sonuç olarak; başarılı, mevzuata hakim, dava süreçlerinde deneyimli ve özellikle hangi tarafı temsil ederse etsin ortada bir tarafın özgürlüğünün söz konusu olduğunun bilincinde bir ceza avukatı ile çalışarak hem maddi hem manevi olarak zor olan bu süreç en iyi şekilde yürütülebilmekte ve başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Ceza Avukatı İstanbul.

 

Yazıyı Paylaş
 • 58
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  58
  Shares
 • 58
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 16 Aralık 2017

  iş yerındekı ardasının cep telefonunu calan kardesimden şikayetcı olunmuş bunu uzerıne kardeşim ıfade vwrmek ıcın karakola gıdıyo ve nöbetçi mahkemeye sevk edılıp sucunu ıtıraf edıyor ve tutuklanıyo bundan sonrakı surecte ne olur

  • 15 Kasım 2018

   merhaba, hırsılık suçu hem idari hemde sosyal hayatta sorun çıkarabilecek ciddi bir suçtur. Tutukluluğa itiraz yoluyla tutuksuz yargılanma istenebilir. Ayrıca kardeşinizin yaşı ve itirafı ne şekilde verdiği de çok önemli daha detaylı hukuki bilgi ve yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 2. 31 Mayıs 2017

  Merhaba kardesim bir iftira yuzunden ortada hic bir somut delil olmadan sadece magdurun beyanina dayanarak 38 yil cezaya carptirildi. Yargitay karari onadi anayasa mahkemesine avukatin sayesinde basvuru suresi doldugundan kabul edilmedi ve kardesim su an ceza evinde suc:geceleyin birden fazla kisi ile silahla yagma darp kisiyi hurriyetinden yoksun kilma ve tecavuz AIHM ye basvuru yapmayi dusunuyorum ve arastirmalarima gore bu makama basvurularin cogunun eksik yada hatali oldugu icin kabul edilmedigi biliyorum cok dikkat ve titizlikle incelenip basvurununda ayni dikkatle yapilmasi gerektigi icin yardim alabilcegim biri yok sizden ricam bu asamalarda ve bundan sonra yapilacak bir sey varmidir var oldugunu dusunuyorsaniz irtibata gecebiliriz tsk

 3. 17 Mart 2017

  İyi günler mustafa bey benim bi sorum olacak arkadaşım 2013 senesinde birini vurdu şubat ayında açık cezaevinden çıktı ama aradan 10 gün geçmedi tekrar 25 ay cezası geldi mart ayında kapalı cezaevine girdi merak ettiğim yeni yasaya gore ne zaman açık cezaevine çıkar 1 ay sonra çıkabilir mi yada daha uzun mu sürer açığa çıkması nolur cevap verirseniz sevinirim?

 4. 17 Ağustos 2016

  Merhaba, kredi kartım kopyalanmış ve para çekilmiş değişik sitelerden kartı iptal ettirdim ama dolandırıldım. Ne yapabiliriz bu konu ile ilgili. Ceza avukatına mı gitmeliyim yoksa normal avukat mı? paramı nasıl alırım?

  • 17 Ağustos 2016

   Merhaba, bu konunun iki yönü var biri ceza avukatı ile diğeri ise bilişim avukatı ile halledilebilecek diyebileceğimiz bir durumdur. İlk olarak dolandırıcılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekir. Bunun haricinde paranın iadesi için chargeback yöntemi uygulanarak alınabilir. Bundan dolayı 120 günlük süreyi geçirmemeye dikkat edin.

 5. 17 Ağustos 2016

  Cinsel saldırı suçundan dava açılmış. Avukat tutacağım ama ücretleriniz ne kadar? Bana bununla ilgili mail atar mısınız? yada burada yanıt verir misiniz?

  • 17 Ağustos 2016

   Size ücretimiz hakkında mail atıldı. Anlaşabilirsek ceza hukuku alanında uzman avukatlarımız davanıza bakacaktır.

 6. 17 Ağustos 2016

  Ceza avukatınızın yardımına ihtiyacım var. Benim hırsızlık hastalığım var. Elimden gelen bir durum değil ne yapsam engelleyemiyorum. En son hakim bir daha yapma yoksa içeri girersin dedi ama şimdi en son yine yaptım. Bu kişi seni savcılığa vereceğim dedi. Ceza avukatı ile görüşmem gerekiyor ceza alır mıyım nasıl savunma yapabiliriz?

  • 17 Ağustos 2016

   Merhaba, bu durum karşısında bir ceza avukatı ile anlaşmanızda fayda var. Ancak hırsızlık hastalığı zannediyorum iyi bir savunma yöntemi olmayacaktır. Bu konu hakkında detaylı konuşmak gerekir bu yüzden telefon numaralarımızdan bize ulaşın.

 7. 17 Ağustos 2016

  Kolay gelsin. bakırköy savcılığı hakkımda soruşturma başlatmış. Suç olarak güveni kötüye kullanma nın ikinci fıkrası demiş yani iş ilişkisi. Ben bir yerde kamyoncu olarak çalışırken işi bıraktım ve verilen yolluk bende kaldı. Şirkette savcılığa vermiş. Yolluk zaten bize verilen bir para. O yola çıkışta harcamak için. Bu onların değil ki işçinin olur. Ne yapacağım?

  • 17 Ağustos 2016

   Teşekkürler. Güveni kötüye kullanmanın ağırlaştırıcı halinden cezalandırılma istenmiş. Sizin durumuzu biliyorum. Kamyon yola çıkarken ki verilen ücret yolda ihtiyaçlarınızın giderilmesi adına verilmekte. Daha önceden bunla ilgili bir davam olmuştu. Burada olay sadece anlattığınız gibi ise savunmamız kolay olacaktır. Ancak yine de davayı kendiniz yürütmek yerine bir ceza avukatı ile anlaşın.

 8. 17 Ağustos 2016

  Merhaba, ceza avukatı arıyorum. Sizin sitenize rastladım. Mahkemem devam ediyor kasten yaralama suçundan yargılanıyorum ancak tam olarak mahkemede kendimi ifade edemedim. Sonra bir avukat tuttum ama o da ceza avukatı değildi ve onu azlettim. Sizinle çalışmak istiyorum. Savcı bu celsede mütalaa verecek. Bir an önce çalışma yapmak gerekiyor. Ailem var. İçeri giremem kurtarın beni.

  • 17 Ağustos 2016

   Esat Bey, ceza davalarında bu alanda daha çok çalışan ceza avukatları ile çalışmanız sizin için daha iyi olacaktır. Gerek yazılı gerek sözlü olarak duruşmalarda savunmanızın iyi yapılması gerekir. Zannediyorum davada artık sona gelindi. Bu yüzden hızlı bir inceleme ve çalışma yaparak savunma hazırlamak gerekiyor.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: