Her insan, mirasını kimlere bırakacağını ve ne şekilde paylaştıracağına vasiyetname yardımı ile karar verebilmektedir. Vasiyetname, mirasını bırakacak kişinin tek taraflı iradesiyle ölümünden sonra geçerli olarak mirasının kimlere kalacağını belirlemesidir. Vasiyetname Nasıl Hazırlanır? Vasiyetname hazırlama, kişinin tek taraflı iradesi ile gerçekleşse de miras hukuku bu konuda bazı şekil şartları ve yaptırımlar getirmiştir.  Bu nedenle geçerli bir…

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bir malvarlığı devrinin karşılığında, bir kimseye hayatının sonuna kadar bakılmasını öngören bir sözleşmedir. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Tarafları ve Şekli Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde iki taraf bulunmaktadır: bakım borçlusu ve bakım alacaklısı. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde akım borçlusu, bakım alacaklısına ölünceye kadar bakmayı, karşılığında bakım alacaklısı da bir malvarlığını veya bazı…

Mirastan feragat sözleşmesi, miras hukuku içerisinde düzenlenmiş olan bir kavramdır. Bu sözleşme miras bırakan ile mirasçılar arasında iki taraflı irade beyanlarıyla ve mirasçıların mirasçılık sıfatından kaynaklanan miras haklarından karşılıksız ya da bir karşılık sağlanarak feragat ettiklerine ilişkin olmak üzere Noter huzurunda resmi memur ve iki tanık önünde imzalanan bir miras sözleşmesidir. Bu sözleşme ile birlikte miras…

Vasiyetnamenin iptali konusundan önce vasiyetnamenin kısa bir tanımını yapmak gerekmektedir. Hukukta vasiyetname, kişinin vefatı veya gaipliği halinde mal varlığının kimlere bırakıldığını gösteren tek taraflı bir hukuki muameledir. Vasiyetname yapma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı olan haklardan olup kanuni veya akdi temsil bu işlemin düzenlenmesi için geçerli olmamaktadır. Yani miras bırakan vasiyetname düzenleme işlemlerini şahsen gerçekleştirmesi…

Mirasbırakan konumundaki kişiler, yaşamları boyunca yakınları ile yaşadığı sorunlar sebebi ile onları mirastan mahrum bırakmak isteyebilirler. Yalnız bir mirasçı mirasçılıktan çıkarılabileceği gibi birden fazla mirasçı da mirastan ıskat edilebilir. Muris ile mirasçıları arasındaki sorunların dışında, belirli durumlarda muris mirasçısının menfaat kaybını minimuma indirebilmek için de mirastan çıkarma yoluna gidebilir. Mirasçının borçları nedeniyle payına düşen tüm terekenin alacaklılarına…

Muris muvazaası olarak da bilinen mirastan mal kaçırma, bir kimsenin mirasçılarını, mirasından mahrum bırakmak amacı ile gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını tapu sicil memuru önünde, taşınmazı satıyormuşçasına ortaya koyduğu muvazaalı yani danışıklı, hileli iradesidir. Bu irade esasen miras bırakanın(muris) gerçek iradesini temsil etmemektedir. Gaye mirastan mal kaçırmaktır. Mirastan Mal Kaçırmanın Güncel Hayattaki Sebepleri Nelerdir? Miras…

  Miras hukuku kişinin ölümünün ekonomik sonuçlarıyla ilgilenir. Ancak bu durum mirasçılara her zaman için bir ekonomik menfaat sağlamayabilir. Bu sebeple hukukumuz mirasçılara reddi miras (mirası reddetme) hakkını tanımıştır. Mirası reddetmek isteyen kişi reddi miras davası açmalıdır. Miras Nasıl Reddedilir? Reddi Miras Davası Nasıl Açılır? Mirasın reddi yazılı veya sözlü şekilde yapılabilmektedir. Reddi miras beyanı herhangi…

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: