Mirastan Mal Kaçırma - Muris Muvazaası
                                  Mirastan Mal Kaçırma – Muris Muvazaası

Muris muvazaası olarak da bilinen mirastan mal kaçırma, bir kimsenin mirasçılarını, mirasından mahrum bırakmak amacı ile gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını tapu sicil memuru önünde, taşınmazı satıyormuşçasına ortaya koyduğu muvazaalı yani danışıklı, hileli iradesidir. Bu irade esasen miras bırakanın(muris) gerçek iradesini temsil etmemektedir. Gaye mirastan mal kaçırmaktır.

Mirastan Mal Kaçırmanın Güncel Hayattaki Sebepleri Nelerdir?

Miras bırakanın, mirastan mal kaçırma yoluna başvurmasının çeşitli sebepleri olabilir. Miras bırakan ölümünden hemen önce yanında yaşadığı kişilerin baskısı altında kalmış olabilir. Hasta veya yaşlı olması sebebiyle bu baskılara karşı koyamamış olabilir. Miras bırakan erkeklerin daha fazla miras almasını istiyor olabilir, bu sebeple mirastan mal kaçırma yolu ile erkek mirasçılarını kayırabilir. Miras bırakan birden fazla defa evlendiyse, son eşi kendisine daha fazla miras bırakılması yolunda baskı yapabilir. Bu sebepleri sınırlamak mümkün değildir, daha bir çok sebep bulunabilir.

Genelde köy ve kasabalarda  kız çocuklarına mirastan pay vermemek için miras bırakan, erkek çocuğu ile anlaşarak gerçekte bağışlamak istediği malını, tapuda satış yapıyormuşçasına göstermek suretiyle devretmektedir. Veya eşinin ölümü yada boşanma sebebiyle yeniden evlenen erkek, önceki eşinden olma çocuklarını sonraki eşin baskısıyla mirastan mahrum etmek maksadıyla son eşinden olma çocuklarına yine tapuda yaptığı hileli işlemlerle devredebilmektedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Mirastan Mal kaçırma (Muris Muvazaası) Davası Nasıl Açılır?

Muris muvazaasında miras bırakan, mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla gerçekte bağışladığı taşınmazını, görünüşteki sözleşmede satış gibi göstererek temlik etmektedir. Burada miras bırakanın yaptığı iki adet hukuki işlem vardır:

– Görünüşteki İşlem: Miras bırakanın yaptığı işlem görünüşte satıştır. Ancak bu işlem danışıklı(muvazaalı) olduğundan geçersizdir. Örneğin miras bırakan tapuda belli bir miktar para veyahut ölünceye kadar bakma sözleşmesi karşılığında taşınmazını devrettiğini beyan edebilir. Ancak esas niyeti, iradesi taşınmazı bağışlama yönündedir. Gerçekte karşılığında ya hiçbir şey almamakta ya da çok düşük bir bedel almaktadır.

– Gizli İşlem: Bu işlem aslında miras bırakan ile, lehine kazandırma yapılan kişinin gerçek iradesini yansıtan işlemdir. Mirastan mal kaçırma söz konusu olduğunda gizli işlem genelde bağışlama veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak karşımıza çıkar. Bağışlama işlemi gizli de olsa, tapuda yapılması gereken şekli şartlara uymadığından geçersiz olacaktır.

Tapuda mirastan mal kaçırma maksadı ile yapılmış olan, hem görünüşteki satış işlemi, hem de gerçek niyeti yansıtan gizli işlem olan bağışlama işlemi geçersizdir. Satış işlemi danışıklı olması sebebiyle, bağışlama işlemi de kanunda belirtilen şekil şartlarına uymaması sebebiyle hükümsüz olacaktır.

Mirastan Mal Kaçırma Davasını Kimler Açabilir?

Mirastan mal kaçırmaya dayalı tapu iptal ve tescil davasını, saklı paylı olsun veya olmasın dava açmakta hukuki yararı bulunan, bir başka ifadeyle miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar açabilir. Bu davayı yasal mirasçılar ve iradi mirasçıların yanı sıra evlatlıklar da açabilir. Mirası reddeden, mirastan feragat eden ve kanunen geçerli bir şekilde çıkarılan kişiler bu davayı açma hakkına sahip değildir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası (Muris Muvazaası) Nasıl İspatlanır?

Mirastan mal kaçırma iddiası ile açılan muris muvazaası davasında miras bırakanın gerçek iradesi araştırılır. Bu durumda hakim belirli ölçütlerden faydalanır. Bunlar:

  • Miras bırakanın ve miras bıraktığı kişinin mali durumları(Taşınması gerçekten alabilecek mali gücünün olup olmadığı)
  • Yörenin gelenek-görenekleri, örf ve adeti (örneğin kızların mirastan pay almayacaklarına veya daha düşük pay almalarına ilişkin görüşler)
  • Satış bedeli ve gerçek bedel arası fark gibi ölçütlerdir.

Mirasçılar sadece yazılı delillerle sınırlı olmayıp, her tür delile başvurabilirler. Tapu kayıtları, tanıklar, bilirkişi incelemeleri, banka hesapları, vergi makbuzları, elektrik, su, doğalgaz faturaları, ve bunlara benzer yukarıda da bahsedilen ölçütlere ilişkin başkaca deliller de gösterilebilir. Bu konuda alanında uzman bir miras avukatı ile dava açmanız yararınıza olacaktır.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Zamanaşımı

Muris muvazaası davasında zamanaşımı ve hak düşürücü süre yoktur. Yani bu dava süre sınırlaması olmaksızın her zaman açılabilir. Ancak mirasçıların mirastan mal kaçırma işlemine ses çıkarmayıp, bu işlemi onayladığı kanısı oluşmaması için davayı açmakta gecikmemek faydalı olacaktır.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Yorum yazın:

*

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır

© 2017 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: