Hakaret Suçu ve Cezası TCK 125
Hakaret Suçu ve Cezası TCK 125

Hakaret; onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış olarak tanımlanmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Şerefe karşı suçlar başlıklı 8.bölümünün 125.maddesinde bu tür bir eylem hakkında cezai işlem öngören hakaret suçu belirtilmektedir.

Hakaret suçu TCK 125, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir eylem veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmaktır.

Hakaret sözle yapılabileceği gibi, yazılı, sesli ve ya görüntülü şekilde de işlenebilmektedir. Bu nedenle sosyal ağlarda (Facebook, Twitter vb.) yapılan yazışmalarda içeriğine göre hakaret oluşturabilmektedir.

Hakaret Suçu Türleri (Türk Ceza Kanunu Madde 125)

Basit ve nitelikli olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrım neticesinde de bu suçu işlemiş olan kişiye de hükmolunacak ceza da değişmektedir. Böylelikle bu suç çeşitleri şunlardır,

1-Basit Hakaret Suçu;

Suçun temel hali olup bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte eylemlerde bulunan ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı gerçekleştirmektir. Bu suçu işleyen kişi hakkında uygulanacak ceza ise üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

2-Nitelikli Hakaret Suçu;

Kanunda özellikle belirtilen bazı hakaret suçu hallerinin varlığı halinde bu suçu işleyen kişinin cezasının alt sınırı bir yıldan az olmamaktadır. Kanunda belirtilen bu nitelikleri haller ise şunlardır;

 • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret,
 • Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenen hakaret,
 • Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenen hakaret.

Hakaret Suçu ve Unsurları

Hakaret suçu türlerinin oluşabilmesi ve bu suç ile ilgili soruşturma gerçekleştirilip ceza davası açılması için genel itibariyle somut olayda bulunması gereken unsurlar mevcuttur. Böylelikle suçun unsurları yani suçun oluşması için gerekli maddeler şunlardır;

 1. Fail, bilerek ve isteyerek işlemiş olması gerekmektedir.
 2. Kişi muhatap alınarak işlendiği gibi gıyapta da işlenebilinmektedir. Ancak gıyapta oluştuğuna dair bir durumun varlığının ispatı ve failin cezalandırılması için fiilin mağdurun gıyabında ve en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekmektedir.
 3. Suçu işleyen kimse yani fail herkes olabilmektedir.
 4. Mağdur, herkes olabilmektedir. Ancak ölüler bu suçun mağduru olamamaktadırlar. Çünkü ölülere karşı yapılan hakaret, kişilerin hatırasına hakaret suçunu oluşturmaktadır.
 5. Yargı mercileri veya idari makamlara yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamındaki kişilerle ilgili olarak somut beyanlar ya da hakaret suçu kapsamında değerlendirilebilecek olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde değerlendirmelerin gerçek veya somut olaylara dayandığı durumlarda fail hakkında ceza verilmeyebilinmektedir.

Hakaret Suçu ve Cezası (TCK 125)

Hakaret suçu cezası, suçun türleri ile bağlantılı olarak değişiklik göstermektedir. Basit hali için üç aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Nitelikli hali ile ilgili olarak verilecek ceza için ise asgari bir ceza alt basamağı belirtilmiştir. Buna göre nitelikli hali için verilecek ceza bir yıldan az olmamaktadır.

Eylemin alenen işlenmesi durumunda ise genel olarak hakaret suçu için verilecek ceza 1/6 oranında arttırılarak verilmektedir. Hakaret eylemindeki bu aleniyetin oluşması için, üç kişinin bulunması yeterlidir. Bu nedenle sosyal platformlardaki özel mesajlar haricindeki hakaretlerde, ceza arttırılarak verilmektedir.

Hakaret suçu ile ilgili verilecek cezanın verilmediği ya da azaltıldığı durumlar da mevcuttur. Bu durumlar ise şunlardır;

 1. Hakaret suçu mağduru, kendi haksız hareketi ile bu suça neden olmuş ise haksız hakaretin ağırlığına göre hâkim, failin cezasını azaltabileceği gibi gerektiğinde tümüyle kaldırabilmektedir.
 2. Kişi, kendisine karşı işlenen kasten yaralama suçuna tepki olarak hakaret suçu işlediği takdirde de kişi cezalandırılmamaktadır.
 3. Karşılıklı hakaret hallerinde de hâkim, kimin neden olduğunu dikkate alarak taraflardan her ikisi veya birisi hakkında verilecek cezada indirim yapabileceği gibi, ceza da vermeyebilmektedir.

Hakaret Suçu ve Şikâyet

Genel olarak şikâyete bağlı suçlardandır. Yani bu suç dolayısıyla mağduriyet yaşadığını düşünen kişi, bu eylemin kendisine yöneltildiği andan başlayarak altı ay içerisinde yetkili Cumhuriyet Savcılığına şikâyetini bildirerek suç duyurusunda bulunmalıdır.

Hakaret suçu şikâyeti için öngörülen bu altı aylık süre hak düşürücüdür. Yani bu süre zarfında yetkili makamlara şikâyette bulunulmadığı takdirde kişi bu hakkını kaybetmektedir.

Nitelikli  hallerinden kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun şikâyeti ve sonucunda ceza davası açılması herhangi bir şikâyete bağlı değildir. Yetkili makamlara şikâyetin ulaştığı takdirde herhangi bir hak düşürücü süreye tabi olamadan ceza davası açılarak suçlunun ceza alması sağlanmaktadır.

Ayrıca mağdur, şikâyette bulunmadan öldüğü takdirde veya ölmüş olan kişinin hatırasına karşı bu hal işlendiği durumlarda da ölenin ikinci dereceye kadar üst soy ve alt soyu eş veya kardeşleri tarafından şikâyette bulunulabilinmektedir.

Sonuç olarak, hakaret suçu mağduru olduğunu düşünen herkes ya da bu suçun fail olduğu iddia edilen herkes başarılı ve iyi bir ceza avukatına başvurarak taleplerinin en kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlayabilecektir. Böylelikle hem failin ceza alması sürecini hızlandırabileceğiniz gibi hem de bu suçu işlemediğini düşünmenize rağmen faili olarak görünmeniz durumunda bu suça ilişkin savunmanızı en iyi şekilde yaparak ceza almamanız ya da asgari bir seviyeden ceza almanız sağlanılabilinecektir.

 • 11
 •  
 •  
 • 6
 • 1
 •  
Yorum yazın:

*

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır

© 2017 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: