On yıllık kiracının tahliyesi konusu yeni Türk Borçlar Kanunu ile mevzuatımıza girmiştir. Geçmişte kiracı ile kiralayan arasındaki uyuşmazlıklar 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması hakkında kanun aracılığıyla çözülmekteydi. Ancak yeni Türk Borçlar Kanununun 2012’de yürürlüğe girmesi ve kira hukukunu da kendi bünyesinde düzenlemesi nedeniyle 6570 sayılı kanun mülga olmuştur. 2012’den sonra ortaya çıkan kira uyuşmazlıklarının çözümü için…

Ülkemizde kira uyarlama davaları ile ilgili özel olarak bir mevzuat bulunmamakla birlikte ihtiyaç sebebiyle mahkeme ya da Yargıtay kararları ile oluşan dava türlerindendir. Özellikle ülkemizde yaşanan ekonomik olaylar neticesinde, bir anda evlerini döviz ile kiraya verenlerin ya da döviz kurlarındaki artış ile kira bedellerinde artış yapacağını bildiren ev sahiplerinin yaşadığı sıkıntılar çerçevesinde geçmişte sıklıkla kira…

Şehir nüfusundaki artış ile ortaya çıkan apartmanlar ve siteler, yaşayan ya da kullananlar için belirli bir düzene tabi olunan yerleşim yerleridir. Apartmanlarda ya da sitelerde yaşayan kişiler için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yönetim esaslarını, kat malikleri ve toplu yapı sakinlerinin borçları, hakları ortak alanın kullanımı kuralları, giderlere katılma gibi yükümlülükleri ayrıntılı olarak belirlemiştir. Her…

İpotek, alacaklının mevcut ya da doğması muhtemel alacağına güvence olarak bir taşınmazın tapusu üzerine satım işlemleri olmaması adına şerh konulması işlemidir. Kimi zaman banka tarafından, kimi zaman aile bireyleri tarafından, kimi zamanda diğer borçlar durumunda taşınmazlara ipotek konulma durumu ile karşı karşıya gelinebilinmektedir. İpoteğin kaldırılması için öncelikle ilgili borcun tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. Ücretin ödendiğine…

Ecrimisil Nedir? Kimi zaman gerçek ya da tüzel kişinin kimi zaman da devletin sahipliğinde olan taşınmazların bazı kişi yada kurumlar tarafından haksız bir şekilde işgal edilerek menfaat sağlanması gibi durumlar yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlarda taşınmazın izinsiz olarak kullanılmasından doğan menfaatin ölçülerek geri alınması mümkündür. İşte geri alınması talep edilen bu bedel, haksız işgal tazminatı olarak…

Tapu sahibi sizsiniz ancak gayrimenkulünüzü başkası kullanmakta ya da hisseli tapunuz mevcut ancak söz konusu taşınmazı kullanmanız engellenmekte. Ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Mülkiyet Hakkının İçeriği başlıklı 683. maddesine göre bir şeye malik olan yani bir şeyin sahibi olan kimsenin hukuk düzeninin sınırları içerisinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma…

Hukuki bir tanımı, yasal mevzuatta bulunmasa da uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır. Böylelikle kat karşılığı inşaat sözleşmesi şu özelliklerin hepsini birlikte barındıran sözleşmedir; Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, elinde arsa niteliğinde gayrimenkulü olan bir kişinin imzaladığı bir sözleşmedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi ve müteahhidin (yüklenici) karşılıklı anlaşarak arsa üzerinde bina inşa edilmesi karşılığında belirlenen…

Arsa Payı Ne Demektir? Kat mülkiyeti kanunlarına tabi olan binalarda, her bağımsız bölüme ait bir arsa payı bulunmaktadır. Örneğin bir apartmanda, birden çok daire veya işyeri bulunabilir. İşte bu bağımsız bölümlerin malikleri aynı zamanda arsa üzerinde ortak bir mülkiyete sahip olurlar. Önceden söylemek gerekir ki; arsa payı ile kat mülkiyetine veya irtifakına konu bağımsız bölümler…

Önalım hakkı, diğer adıyla şufa hakkını yasal önalım hakkı ve sözleşmeden doğan önalım hakkı olarak iki ayrı kategoride incelemek gerekir. Günlük hayatta daha çok karşımıza çıkanı yasal önalım hakkıdır. Yasal Önalım (Şufa) Hakkı Adı üzerinde yasal yani kanundan doğan bu önalım hakkı, TMK. m. 732’de açıkça düzenlenmiştir. Buna göre “Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki…

İşyeri ve Evlerde Kiralarında Kira Artış Oranı Kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedeline belli bir oranda kira zammı yapılır. Yeni dönemdeki kira bedelinin belirlenmesinde uygulanacak olan orana ise artış oranı veyahut kanuni kira zam oranı denmektedir. İşyeri ve ev kiralarında kira artış oranı farklı şekillerde belirlenir. Bu sebeple ayrı ayrı incelemek gereklidir. Ev Kiralarında Kira Artış Oranı Ev…

Page 1 of 21 2

© 2017 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: