Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırması - Mıhcı Hukuk Bürosu
                                Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırması

İcra takibi sürecinde borçlunun malları satılıncaya kadar borçlu bu malların malikidir, kural olarak borçlu kendi malları üzerinde dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir ve bu tasarruflar geçerlidir. Alacaklılar, borçlunun elinde kalan mallarından alacaklarını elde edebiliyorlarsa borçlunun bu tasarrufları alacaklıları ilgilendirmez ancak borçlunun tasarruflarıyla alacaklının kalan diğer mallardan alacağını elde etmesi mümkün değilse borçlunun yaptığı bu tasarruf işlemlerinden zarar gördüğü kadarını iptal ettirme yani borçlunun alacaklıdan mal kaçırmasını önleme hakkı vardır.

Borçlular, genellikle borçlarını ödememek için çeşitli yollara başvurmakla birlikte cebri icra ile karşılaştıkları zaman da mallarının haczedilmesini ve satılmasını önlemek için mallarını takipten veya hacizden evvel satarak mal kaçırmaya teşebbüs edebilirler. Amaç, alacaklı kendisine alacağını tahsil için başvurmadan evvel malları kendi mülkiyetinden çıkararak haczedilmesini ve satılmasını önlemektir. Alacaklı böylece icra takibi sonunda borçlunun haczi kabil herhangi bir malı bulunmadığından, borçlu mal kaçırdığından alacağını elde edemeyecektir.

İcra İflas Kanunumuz, alacaklının borçlunun mal varlığının haczedilerek satılması suretiyle alacağına kavuşmasını amaçlarken elbette borçlunun mallarını kaçırmasına da engel olmuştur. Kanunun 277. ve devamı maddelerine göre borçlu kendi mallarını üçüncü kişiye devretmişse belli şartlar ve sürelere göre bu tasarrufun iptali mümkündür. Genel mahkemelerde görülen bu dava türüne tasarrufun iptali davası denir.

Tasarrufun iptali davasının amacı borçlunun takip işlemlerinden önce malları üzerinde üçüncü kişi ile gerçekleştirdiği ve alacağın tahsili işlemini imkânsız kılan tasarruf işlemlerinin alacaklı bakımından iptalini sağlamaktır. Tasarrufun iptali davası ile aslında borçlunun tasarrufu tamamen geçersiz kılınmamaktadır. İptal davasını kazanan alacaklı, dava konusu malı borçlunun malıymış gibi haczettirip sattırır ve satış bedelinden alacağını alır. Satıştan bir para artması durumunda tasarruf tamamen geçersiz sayılmadığından borçluya değil, mülkiyeti tasarrufun iptali davası ile iptal edilen üçüncü kişiye verilir.

İptal davasına konu olan işlemler, hukuken geçerli olan ve alacaklıyı zarara sokan işlemlerdir. Geçersiz işlemler bu davaya konu olamaz. Yine sadece iradi işlemler bu davaya konu olabilir. Bir mahkeme kararı sonucu yapılan devirler veya tasarrufun diğer tarafı üçüncü kişinin cebri icra yoluyla satın aldığı mallar bu davaya konu edilemez.

Tasarrufun İptali (Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırmasını Engelleme) Davasının Şartları

İptal davasına konu en önemli tasarruflar ivazsız yani hiçbir karşılık alınmadan bağışlama yoluyla yapılan tasarruflardır. Eğer borçlu hacizden, haczedilecek mal bulunamaması nedeniyle alacaklıya aciz vesikası verilmesinden veya borçlunun iflas etmesi tarihinden itibaren geriye doğru iki yıl içinde herhangi bir malını ivazsız olarak devretmişse bu tasarrufun iptali mümkündür. Mesela bir takipte alacaklı, borçlunun haczi kabil hiçbir malı bulunamadığından 2014 yılında aciz vesikası almış ise ve borçlu 2012-2014 yılları arasında herhangi bir malını ivazsız olarak devretmiş, bağışlamışsa alacaklı bu tasarrufu iptal ettirebilir. Ancak bu işlem 2011 ve daha öncesinde yapılmış ise iptal edilemez. Evlenme, doğum günü, bayram, sünnet töreni gibi nedenlerle borçlunun üçüncü kişiye karşılıklı olarak verdiği ve normal kabul edilecek hediyeler bu davaya konu edilemez.

Kanun, bazı işlemleri gerçekte ivazlı olsalar bile bağışlama olarak kabul ederek iptale tabi kılmıştır. Haciz, aciz veya iflastan geriye doğru iki yıla kadar karı, koca, alt ve üst soy, üçüncü dereceye kadar olan kan ve kayın hısımlar ile evlat edinen ve evlatlık arasındaki ivazlı tasarruflar da ivazsız kabul edilmiş ve iptale tabi kılınmıştır.

Borçlu üçüncü kişiyle yaptığı tasarruf işleminde verdiği malın çok altındaki bir değerde mal veya para almışsa yani ivazlı fakat ivazlar arasında aşırı fark olan tasarruflar ivazsız olarak kabul edilir ve iptale tabidir.

Borçlu, kendisine veya üçüncü kişi yararına kaydı hayat şartı ile irat (örneğin kira geliri) ve intifa hakkı tesis ettiği sözleşmeler ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri de aynı şekilde ivazsız kabul edilir ve iptale tabidir.

Borçlunun borca batık ve ödemeden acz içinde olduğu hallerde, haciz veya aciz vesikası alınmasından önceki bir yıla kadar yaptığı bazı tasarruflar da iptale tabidir. Mesela borçlu alacaklılardan birine daha önce vermediği halde sonradan borcunun teminatı olarak rehin vermiş ve bu suretle diğer alacaklılarını zor duruma sokmuşsa zarar gören alacaklılar bu tasarrufu iptal ettirebilir. Para veya alışılmış ödeme araçları dışında başka araçlarla yapılan ödemeler de bir yıla kadar iptale tabidir. Borçlu, borcunu vadesi gelmediği halde ödemişse başka bir alacaklı bu tasarrufu iptal ettirebilir. Borçlu alacaklıyı zarara sokmak için üçüncü bir kişinin şahsi hakkını tapuya şerh ederek alacaklıya karşı güçlendirmişse bunun iptali de mümkündür. Bu tasarruflar bakımından iptal davasında borçlunun tasarruf işlemini yaptığı üçüncü kişi, borçlunun borca batık halinde olduğunu bilmediğini ispat ederse dava dinlenmez ve alacaklının tasarrufun iptali talebi reddedilir. Böylece davalılardan olan üçüncü kişiye malı kaybetmesini önleyecek bir kurtuluş imkânı getirilmiştir.

Kanunun 280. Maddesinde borçlunun alacaklılarına zarar verme kastı nedeniyle gerçekleştirdiği tasarrufların iptali düzenlenmiştir. Alacaklıya zarar verme kastıyla borçlunun yaptığı tasarruflar, tasarrufun diğer tarafı üçüncü kişi tarafından bu kastın bilindiği ölçüde iptal edilir. Bunun için davacı olan alacaklının davalılardan olan borçlunun mal kaçırma kastında olduğunu ve diğer davalı üçüncü kişinin de bu kastı bilerek malı aldığını ispatlamalıdır. Ayrıca bu tasarrufların iptal davasına konu edilebilmesi için tasarruf işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde alacaklının borçluya karşı haciz veya iflas yoluyla takip başlatmış olması gerekir.

Tasarrufun İptali Davası Açma Süresi

Tasarrufun iptali davasını açma süresi, tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren beş yıldır. Bu bir hak düşürücü süredir. Bu davayı ancak borçluya karşı yaptığı icra takibinde haczettirecek bir mal bulamadığından kesin veya geçici aciz vesikası olan alacaklı açabilir.

Tüm bunlar haricinde borçlunun kendine kendine karşı hileli olarak haciz başlatması, satış ihalesinde 2. teklifi verip bu teklifin çok yüksek olması gibi bir çok yol ile mal kaçırması mümkündür.

Siz de “Alacaklı olduğum borçlu mal kaçırıyor ne yapabilirim?”, “Borçluyken yapılan elden çıkarma işleminin iptali mümkün müdür?”, “Nasıl mal kaçırılır” gibi sorunlarla karşı karşıya iseniz zaman kaybetmeden Mıhcı Hukuk Bürosunun uzman icra avukatına başvurmalısınız.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
  29
  Shares
 •  
 •  
 •  
 • 29
 •  
 •  
 1. 6 Nisan 2017

  Merhaba Mustafa Bey, ablamız evli ve çocuksuz vefat etti. Kocası ve biz kardeşleri mirasçı olduk. Oturdukları ev kocasına, bir arsa da biz kardeşlere kalacak şekilde Miras Taksim Sözleşmesi yaptık. Evi bu sözleşmeyle üzerine geçirdi fakat arsadaki murisimize ait pay yanlış yazıldığından tapu bize işlem yapmadı. Enişte bunu avantaj olarak kullanıp düzeltilmesi konusunda yardımcı olmak için para istedi. Biz de sözleşmenin iptali davası açtık. Dilekçe teatisi için 1 aylık süre istedi. Biz zaman kazanıp evi satacağını düşünüyoruz (çünkü ev arsadan çok daha değerli). Teminat yatıracak paramız olmadığı için ihtiyati tedbir kararı isteyemedik. Evi satarsa, sözleşmenin iptali gerçekleştiğinde, tasarrufu iptal davası açabilir miyiz? Ya da satış değeri makul ise payımıza düşmesi gereken miktarı bize ödemesi için dava açabilir miyiz? Şirketi, arabası ve yazlığı da var, bunlara icra takibi yapabilir miyiz? Saygılar.

 2. 19 Mart 2017

  mustafa bey merhabalar işyerimi yarı para yarı 7 ayrı senetle devrettim. senetler 45 er günlük vadeli idi. işyerini alan kişi olmadık şeyler öne sürüp parayı bankadan protesto çektiğim halde ödemiyor. şu an 2. senet günü geçti ve ödenmedi.kendi üzerine birşey yok.karısı ile soyadı tutmuyor.aynı evde yaşıyor ama ayrı gözüküyor.ev kira kontratı karısı üzerine. senede babası kefil olmuştu. o da rusyaya yerleşmiş.adreste yok tebligat yapılamıyor. işyerindeki demirbaşlar alacağımın 10 da birini bile karşılamaz nasıl bir yol izlemeliyim. para kolay kazanılmıyor. saygılar

  • 20 Mart 2017

   kendisinin ve babasının mal varlığı araştırmasını yapmak gerekecektir. 3. kişilerdeki alacakların haczi yapılabilir. Mal kaçırmışsa tasarrufun iptali davası açılabilir. Yapılacak çok şey var ancak durumu ayrıntılı incelemek gerekir.

 3. 2 Mart 2017

  merhabalar avukat bey

  ben 2014 yılında sahıs firması kurdum kendi, çapımda ticaret yapıyordum ve iyi de kazanıyordum 2016 yılına mal aldığım firmanın müdürü benim kazancımı gördüğü için bana ortaklık teklif etti… ve bu müdürü de ben 10 yıl da tanıyorum bu zaman kadar en ufak bir yanlışını görmedim.. bende kendisi yanıma ortak ettim.. ortak olması için sahis firmasını şirket e çevirmek istedim. kendisi kabul etmedi.. ben sana yüklü miktarda para vereyim dedi.. sen bana kar ver dedi bende kabul ettim.. bu müdürün parası ve kendi kazancım ile birlik de ticaret de 1 yılda güzel karlar elde ettik.. ve bu müdür kazancın daha fazla olması için benden ayrılma kararı aldı bende kabul ettim.. ama bu müdür bana parayı elden değil benim ticari hesabıma havale ile gönderdi bende kendisine banka havale olarak bir kısmını veridm diğer kısmını da çek ile verdim çekler tahsil etti… ve bu müdür alacaklı olduğum kişilerden alacaklarımı da ayriyetten tahsil etmiş benim makbuzumu kullanarak kendi yazsı ve imzası ile beni de sıkıntıya soktu bende kendimi düze çıkartmak için evimi arabamı sattım. borçlu olduğum firmalara ödedim. ve bu müdür bir gün ben dükkan da yok iken babam dan benim adıma senet almış. düşük bir mebla babam da bana ulaşamadığı için yurt dışında olduğum için senet i icra işlemine koymuş.. senet i icra ya verdiğinden sonra ben evi ve arabyı sattım bana mal kaçırıyor diye dava açmış bende itiraz dilekçesşi yazdım. satış da resmi bir satış oldu sattığım kişi banka üzerinden para akışı olarak gerçekleşmiştir.. bu durum da ne yapmam gerekiyor. senet i de ödemek istiyorum ama avukat ı da eski tür araçlara hevesim olduğun dan 1967 model şovralet marka aracımı bağlamış dükanımdan çıkarmış oto parka çekmiş.. ben bu borcu ödemek istiyorum ama araçımı alabilirmiyim vermemezlik yaparmı haciz ini kaldırmamazlık yaparmı…

 4. 5 Ocak 2017

  Merhabalar;

  Ortağım kendi işlediği şirketle alakası olmayan bir sebepten dolayı hapiste yatıyor.Finans işleri tamamen kendi üzerinde döndüğü için bazı ticari sıkıntılar yaşamış bunuda bana yansıtmamak için elinden geleni yapmış.Hapse girdikten sonra herşeyi örendim.Şu an hiç tahmin etmediğim kadar borç var şirkette.Kendisi hapiste olduğu için bişe yapamıyor ve benimde borçları ödeyebilecek gücüm yok.Alacaklılarda hak gereği alacaklarını istiyorlar.Ne yapamalıyım.

  • 5 Ocak 2017

   Bu durum ayrıntılı inceleme ve bilgilendirme gerekeceği için danışmanlık almanız gerekecektir. Bu konuda mail atabilirsiniz.

 5. 11 Kasım 2016

  İyi çalışmalar avukat bey beni birisi dolandırdı sana ev vereceğim dedi ve para ve senet aldı benden evine vermediler param da gitti verdiğim senet i başkasına satmış şimdi maaşımdan kesiliyor ve arabamı haczettiler üstümde tarlalar ve arabalar vardı onlari kızımın üstüne geçirdim şimdide onları almak için mal kaçırma davası açmışlar her türlü mağdurum ama kanıtlayamıyorum ne yapmalıyım bilgi verebilir isiniz teşekkür ederim

  • 12 Kasım 2016

   Net cevap vermek için daha fazla bilgiye ihtiyaç var ama kızınızın üstüne geçirmiş iseniz muvazaalı satış kabul edilecektir.

 6. 27 Ekim 2016

  Mustafa bey merhaba 4 maaş alacağım için icra yapıldı eşyalar borçluya yediemin bırakıldı 4 ay sonraya ödeme taahhütü verdi ödemedi,taahhütü ihlalden dava açıldı 11. ayda duruşması ben avukatıma haciz edilen eşyaların istenmesini vermezlerse yedieminliği suistimalden dava açmasını istememe rağmen bunu yapmayarak beni oyalıyor.Borçlu işyerini kapattı eşinin adına yeni bir şirket kurdu bizim haciz edip yediemin bıraktığımız esyalar bu işyerinde avukatım karısının üzerine olan bu işyerine hacize gidebilirim demesine rağmen nedense gitmiyor ne yapmalıyım borçlarım var biran önce bu parayı almalıyım.

  • 12 Kasım 2016

   bu durumu avukatınız ile konuşmanız gerekir. avukatınız varken yorum yapmam etik olmaz.

 7. 13 Ekim 2016

  İyi günler Mustafa bey, ev aldığım kişiye 1i boş ama imzalı olmak üzere iki senet verdim borcum olan 11bin tl yi zamanında ödedim iki senedide almaya gerek duymadım ama boş senedi tarih atip işleme koymuş, edevletime baktığım zaman icra dosyası görüyorum ve icraya veren evi aldığım kişi. Tebligat gelmedi ama büyük ihtimal aldığım evi haciz edecekler evimi kaybetmek istemiyorum çocuklarım yeni evimizde çok mutlu 3 gündür işin içinden çıkamıyorum ne yapmam lazım? Mail atarsanız çok memnun olurum.

  • 16 Ekim 2016

   Konu ile ilgili mail attım. Yol göstermek için daha fazla bilgiye ihtiyaç var ama yapılabilecekler de belli gibi görünüyor.

 8. 12 Ekim 2016

  Alacaklı olduğum kişinin mallarına banka tarafından ipotek konmuş. Kişinin başka kişilerede borçları var. Icra işlemini başlattık. Alacağımı nasıl tahsil edebilirim? Teşekkür Ederim.

  • 12 Ekim 2016

   Bu kadar bilgi ile buna net cevap vermek çok zor. bize ulaşırsanız durumları dinler, analiz eder ve işlemleri adınıza takip edebiliriz.

 9. 3 Ekim 2016

  İyi günler ben boşanıyorum eşimde ikinci celse olmadan iletmeyi ve üstüne olanları devretmiş tazminatımı ve altınlarımı nasıl alabilrim kazsnırsam

  • 5 Ekim 2016

   Mallar üzerine tedbir koydursanız satamayacaktı. Bu süreçten sonra tasarrufun iptali davası açılabilir.

 10. 13 Temmuz 2016

  Bir çekimi odeyemedigi için cek sahibi ile protokol yapıp çekin vadesini bir yıl uzattım ancak yinede içimde kuşku var bu bir yıl içinde mal kaçırır yada anonim sirketin içini boşaltır yada iflas isterse diye.kendimi nasıl rahat ve güvende hissedebilirim.mail yoluyla cevap verirseniz sevinirim. murat alan

 11. 25 Haziran 2016

  merhaba bir arkadaşımdan nakit borç para almıştım daha sonra senet verdim oda senedi takibe koymuş ve maaşıma 1. sırada haciz koydurmuş 2.sırada borçlu olduğum banka, 1.sırada maaş haczi koyan ve benim hakkımda
  alacaklıyı zarara uğratmak maksadıyla dava açmış ne yapabilirim

  • 27 Haziran 2016

   Açılan davaya karşı savunma yapmak için avukata vekalet vermelisiniz. Dosya durumunu ve olayın özelliklerini bilmediğim için net bir şey söyleyemiyorum ancak dava savunması için avukatlık talep ederseniz iletişimden bize ulaşabilirsiniz.

 12. 17 Haziran 2016

  iyi günler diliyorum ilamsız icra takibiyüzünden üzerime kayıtlı olan 2 taşınmazıma icra konmuştur karşı dava ve icranın durdurulması hakkında açılmıştır ancak hala daha yanıt gelmemiştir resmi yerden gelecek olan naktime el konulmuştur ve iflas eşiğine geldim eşimle ayrılıp 2 taşınmazı ona nasıl devredebilirim efenim saygılar simdiden teşşekürler

  • 23 Haziran 2016

   Hürkan Bey, sorunuza mail yolu ile cevap verildi.

   • 3 Nisan 2017

    Mustafa bey iyi günler benim henüz haciz işlemim yok ama taksitlerimi öditemiyorum 85 gündür üzerime 55 m2 arsa var bnu akrabalıgım olmayan birine devretsem banka bunu iptal ettire bilirmi ?

    • 10 Nisan 2017

     Deviri usulüne uygun bir şekilde yapmanız gerekiyor. Aksi halde tasarruf iptal edilebilir.

 13. 8 Nisan 2016

  Borçlu benden mal kaçırıyor. Alacağımın zamanı gelmeye yakın herşeyini devretti. Şimdi biz nasıl tahsilat yapacağız. Tahsilatı geçtim buna savcılığa şikayet etmek istiyorum. Böyle kimse ticaret yapamaz.

  • 12 Nisan 2016

   Anlattığınız kadarı ile borçlunun mal kaçırması konusunda herhangi bir yorum yapamam ancak yazıdaki şartlar varsa tahsilat sağlanabilir. Savcılık şikayeti ise mümkündür. Alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmek suçundan dolayı suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

 14. 26 Şubat 2016

  Mustafa bey,

  Alacaklı olduğum firma iflas ettiğini beyan etmiştir.Ancak alacağım olan 100 bin tl tahsili için davalı üzerinde bulunan gayrimenkulleri son üç ay içinde akraba bağı olamayan birine sattığını beyan etmiştir. Ancak bu kişi satış işlerimleri için herhangi bir banka hareketi bulanamamıştır Nakit olarak tahsil ettiğini belirtmiştir. Gayrimenkulu kaçırdıklarını düşürmekteyim. Bunu nasıl kanıtlayabilirim.

  Teşekkürle,

  • 7 Mayıs 2016

   İsmail Bey,
   Tasarrufun iptali davası açmanız gerekmektedir. Satışta banka işleminin bulunmaması şüpheli işlemdir. Bu konu üzerine mal kaçırdığı iddiasında bulunulabilir.

 15. 7 Kasım 2015

  Avukat bey bir kişiden yaklaşık 80 bin TL alacağım var. Bu kişiyi icraya verdim ama borçlu evini bir akrabasının üzerine geçirmiş. Ben ne yapacağım bu adamın başka bir şeyi yok zaten işinde battı. Bu evi alamazsam başka türlü tahsil etmemin imkanı yok.

  • 7 Kasım 2015

   Arif Bey, zaman geçirmeden tasarrufun iptali davası açmanız gerekir. Yukarıdaki borçlunun mal kaçırması makalesinde tasarrufun iptali davasının açılma şartları mevcut. Bu şartların varlığını kontrol edin. Ancak sizin anlattığınız kadarı ile dava edilip tahsilat sağlanabilir.

Yorum yazın:

*

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır

© 2017 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: